άρθρο 3 / παράγραφος 1

Κοινωνική συνεισφορά της μεγάλης ακίνητης περιουσίας , με αύξηση του συντελεστή ΕΤΑΚ

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 11 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80) , ως εξής:
«Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, μετά την αφαίρεση των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου αυτού , επιβάλλεται τέλος με προοδευτικό συντελεστή ως εξής:
α) Για αξία μέχρι και εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000) , ένα τοις χιλίοις (1%ο),
β) Για αξία από εξακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (600.001) μέχρι και ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000) , δύο τοις χιλίοις (2%ο),

γ) Για αξία από ένα εκατομμύριο ένα ευρώ (1.000.001) μέχρι και τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000) , τέσσερα τοις χιλίοις (4%ο),
γ) Για αξία από τέσσερα εκατομμύρια ένα ευρώ (4.000.001) και άνω, έξι τοις χιλίοις (6%ο).»

  • 7 Νοεμβρίου 2009, 23:11 | ΚΟΣΜΑΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ

    Κάθε προοδευτικότητα των συντελεστών φορολόγησης είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αφού όμως επίκειται αντικατάσταση του ΕΤΑΚ από το ΦΜΑΠ θα καταθέσω τότε τις απόψεις μου.