άρθρο 2 / παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, ως συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει αναλογικά για τους δώδεκα (12) μήνες.

  • 4 Νοεμβρίου 2009, 10:49 | ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

    Για τους δώδεκα τελευταίους μήνες…! Αναλογικά με τον αντίστοιχο τζίρο..!