Άρθρο 4 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο φορέας και η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης στις κατηγορίες των δικαιούχων του άρθρου 1, ο χρόνος καταβολής της δεύτερης δόσης, η διαδικασία καταβολής της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εισφοράς για την περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 2, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού.

2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2009