άρθρο 2 / παράγραφος 4

4. Για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την φορολογία της επιχείρησης κατά την οριζόμενη διαδικασία στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στο όνομα της νέας επιχείρησης που προέρχεται από τη μετατροπή ή συγχώνευση.
Αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά του καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών , η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται, με το οικείο φύλλο ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος.

  • 6 Νοεμβρίου 2009, 11:00 | Δημήτρης Ευγενίδης

    Επίσης, πρέπει, κατα τη γνώμη μου να προβλεφθεί ο τρόπος επιβολής της εισφοράς σε περιπτώσεις κοινοπραξιών ή συμπράξεων εταιριών (αδημοσίευτες ομόρρυθμες εταιρίες χωρ΄λις νομική προσωπικότητα), τις οποίες συναντάμε ιδιαίτερα στα δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά/κατασκευαστικά έργα. Προτείνω η έκτακτη εισφορά να επιβληθεί σε βάρος των κοινοπρακτούντων μερών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην κοινοπραξία ή σύμπαρξη. Το ποσοστό προκύπτει από το κοινοπρακτικό που έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

  • 6 Νοεμβρίου 2009, 11:30 | Δημήτρης Ευγενίδης

    Προτείνω η δεύτερη παράγραφος της παρ. 4 του άρθρου 2 να αναφέρεται σε περιπτώσεις «μετασχηματισμού» επιχειρήσεων κι όχι μόνο συγχώνευσης ή μετατροπής. Η έννοια του μετασχηματισμού είναι ευρύτερη και εκτός από τη συγχώνευση ή τη μετατροπή περιλαμβάνει την απορρόφηση, την απόσχιση κλάσου και τη διάσπαση επιχείρσης, που απαντώνται συχνά σήμερα.
    Επίσης, από τη συγχώνευση (με ή χωρίς απορρόφηση)ή την απόσχιση κλάδου και πολλές φορές από τη μετατροπή επιχειρήσεων δεν δημιουργούνται «νέες» επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι διατηρείται ο ΑΦΜ της συγχωνεύουσας ή οι εταιρίες που μετασχηματίζονται διατηρούν τα ΑΦΜ τους. Συνεπώς, προτείνω να διαγραφεί η λέξη «νέας» και να μείνει «…..της επιχείρησης που προέρχεται από τη μετατροπή ή συγχώνευση (και καλύτερα : από το μετασχηματισμό)».
    Ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων πολλές φορές, ως γνωστόν, μπορεί να διαρκέσει μήνες, μέχρι την ολοκλήρωσή του. Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι η καταχώριση στο ΜΑΕ της αρμόδιας Νομαρχίας της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη για τον μετασχηματισμό. Αρα, είναι δεδομένο ότι πρακτικά, η έκτακτη εισφορά, θα επιβληθεί, κατ΄αρχήν, στα εισοδήματα και των δύο εταιριών. Προτείνω έφοσον έχει εγκριθεί ο μετασχηματισμός από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων (Β΄φάση Ν. 2190), να ακυρώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ το εκκαθαριστικό που έχει εκδοθεί σε βάρος τη εταιρίας που μετασχηματίστηκε, ανεξάρτητα αν έχει προσβληθεί δικαστικά ή όχι.