άρθρο 2 / παράγραφος 8

8. Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται από την επιχείρηση, δεν αφαιρείται για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός της

 • 7 Νοεμβρίου 2009, 14:22 | Ξεντές Θεόδωρος

  Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ (Το παράδειγμα της υγιούς ανώνυμης εταιρείας)
  Η συζητούμενη έκτακτη εισφορά προκρίνεται ως ιδιαίτερα επαχθές μέτρο, κυρίως για τις ανώνυμες εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, η οποία είναι σε εξέλιξη δίχως να μπορεί με ασφάλεια να προσδιοριστεί το χρονικό βάθος του φαινομένου,
  • Τη συνακόλουθη ανάγκη προάσπισης της προοπτικής κερδοφορίας υγιών επιχειρήσεων, ως ουσιώδη ισορροπιστικό παράγοντα της εν γένει οικονομικής ζωής,
  • Την υποχρέωση προσαρμογής της έκτακτης εισφοράς, ως ποσοστιαίο μέγεθος επί των καθαρών κερδών, στο μέτρο της αναλογικότητας, ώστε να μην αποβαίνει δυσανάλογη, εξουθενωτική και άδικη για την υγιή επιχείρηση με τρόπο που να την επιβαρύνει λειτουργικά,
  • Την ήδη ευρεία φορολογική επιβάρυνση των ανωνύμων εταιρειών. Ειδικότερα, στο παράδειγμα μιας κερδοφόρας ανώνυμης εταιρείας που διανέμει μερίσματα και με βάση τα καθαρά της κέρδη εντάσσεται στην κατηγορία υπολογισμού έκτακτης εισφοράς με συντελεστή 10%, η συνολική φορολογική της επιβάρυνση ανέρχεται σε ποσοστό 45%, το οποίο προκύπτει ως εξής: α. φορολόγηση ποσοστού 25% επί των καθαρών κερδών, β. φορολόγηση ποσοστού 10% επί των διανεμομένων κερδών, γ. έκτακτη εισφορά ανερχόμενη σε ποσοστό 10% επί των καθαρών κερδών.
  Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
  Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται:
  • Η έκτακτη εισφορά να αντιμετωπισθεί ως εκπιπτόμενη δαπάνη πολυετούς απόσβεσης και ειδικότερα, ως εκπιπτόμενη δαπάνη πενταετούς απόσβεσης, (της πενταετούς απόσβεσης προτεινόμενης, ώστε να μην αξιολογηθεί ως πρόταση που αντιστρατεύεται το σκοπό της έκτακτης εισφοράς), ή
  • Να συμψηφισθεί η έκτακτη εισφορά με την παρακράτηση φόρου ανερχόμενου σε ποσοστό 10% που αναλογεί στη διανομή μερίσματος το 2009 (οικονομικό έτος 2010), ή, τέλος,
  • προτείνεται η υιοθέτηση γενικής κανονιστικής διάταξης, σύμφωνα με την οποία η συνολική φορολογική επιβάρυνση της ανωνύμου εταιρείας, συνυπολογιζομένης της έκτακτης εισφοράς, να μην δύναται να υπερβαίνει το 30% επί των καθαρών κερδών.