άρθρο 2 / παράγραφος 6

6. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α ΄), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για την έκτακτη εισφορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού.