Άρθρο 26 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000).

1. Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολή του οφειλόμενου φόρου σε τρεις μηνιαίες δόσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς την καταβολή όλου του οφειλόμενου ποσού.

Συγκεκριμένα όταν υποβάλλεται η δήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% του μη καταβληθέντος υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερημένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή η καταβολή θα γίνεται 40 – 30 -30. Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 Ευρώ

2. Βεβαίωση οφειλόμενου ΦΠΑ μετ έλεγχο. Δυνατότητα καταβολής σε 6 δόσεις

Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε έξι δόσεις στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης ή μη εμπρόθεσμης άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης.

Η σκοπιμότητα των δόσεων κρίνεται αναγκαία λόγω της δύσκολης οικονομικής; συγκυρίας και της παράτασης της οικονομικής κρίσης προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποκείμενοι στο φόρο να καταβάλλουν το Φ.Π.Α. στο Δημόσιο και το Δημόσιο να εισπράξει τις απαιτήσεις από φόρους με δεδομένες τις επιπτώσεις από την ήδη μειωμένη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

3. Χρόνος φορολογίας ΦΠΑ στις οικοδομές εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα

Με τις υφιστάμενες διατάξεις το ακίνητο παύει να θεωρείται νεόδμητο και άρα υπαγόμενου σε ΦΠΑ κατά την μεταβίβασή του, με την συμπλήρωση πέντε ετών από την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Στο χρονικό αυτό σημείο ακίνητα τα οποία δεν έχουν μεταβιβασθεί ή χρησιμοποιηθεί και παραμένουν στην κατασκευαστική επιχείρηση προς πώληση θεωρούνται ότι χρησιμοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να προκύπτει η υποχρέωση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων να καταβάλουν αυτές τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο μέχρι εκείνη τη στιγμή κόστος του ακινήτου (αυτοπαράδοση).

Συμβαίνει όμως πολλές φορές η ανέγερση της οικοδομής να μην μπορεί να ξεκινήσει παρά την έκδοση της άδειας ή να διακόπτεται, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τον κατασκευαστή, αλλά από δημόσιες υπηρεσίες ή ΔΕΚΟ όπως π.χ. αρχαιολογική υπηρεσία, πολεοδομία, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, κ.λπ.. Επίσης συχνά συμβαίνει (και ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης) η ανέγερση να μην έχει ολοκληρωθεί με την παρέλευση της πενταετίας αλλά να συνεχίζεται και πέραν αυτής, οπότε απαιτείται η καταβολή του ΦΠΑ λόγω αυτοπαράδοσης χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί το κόστος της οικοδομής. Σε περίπτωση δε που σκοπίμως δεν αρχίσει η ανέγερση μέσα στην πενταετία ή αρχίσει μεν αλλά πραγματοποιηθούν ελάχιστες εργασίες και συνεχιστεί η ανέγερση μετά την παρέλευση της πενταετίας, ουσιαστικά διαφεύγει ο ΦΠΑ(23%) , καθόσον δεν υπάρχει κτήριο το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτοπαραδίδεται και να καταβληθεί ΦΠΑ, το ακίνητο δε κατασκευαζόμενο μετά την παρέλευση της πενταετίας από την έκδοση της αδείας θα μεταβιβασθεί με ΦΜΑ(10%).

Με την προτεινόμενη διάταξη εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αφ’ ενός στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις να αποπερατώνουν την οικοδομή χωρίς πρόσθετα βάρη τα οποία αυξάνουν το κόστος και τελικώς την τιμή διάθεσης του ακινήτου, και αφ’ ετέρου το δημόσιο εισπράττει πλέον ΦΠΑ κατά την πώληση ή την αυτοπαράδοση του ακινήτου (μίσθωση, ιδιόχρηση, δωρεάν παραχώρηση κλπ), σε περίπτωση δε που αυτό δεν έχει μεταβιβασθεί ή χρησιμοποιηθεί μέσα σε μία τριετία από την αποπεράτωσή της οικοδομής, τότε οι αδιάθετες ιδιοκτησίες θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν και καταβάλλεται πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού κόστους αυτών (αποπερατωμένων) και όχι πλέον και ημιτελών όπως συνέβαινε με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Ταυτόχρονα καθιερώνεται η υποχρέωση ενημέρωσης της ΓΓΠΣ από το ΙΚΑ, μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, για τις οικοδομές που δηλώθηκαν ως αποπερατωθείσες κατά το προηγούμενο έτος έτσι ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των κατασκευαστικών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση αυτοπαράδοσης για αδιάθετες ιδιοκτησίες μετά την παρέλευση τριετίας από την αποπεράτωσή τους.

4. Δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ των εμπορευματικών κέντρων

Δίνεται δυνατότητα επιλογής φορολόγησης στην εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 21 του ν.3333/05. Η επιλογή αυτή πραγματοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των υποκειμένων που εκμεταλλεύονται τα εν λόγω εμπορευματικά κέντρα.

Με την επιλογή φορολόγησης παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των εμπορευματικών κέντρων.

Στην περίπτωση επιλογής φορολόγησης της εκμετάλλευσης εμπορευματικών κέντρων ο διακανονισμός του φόρου εισροών των εν λόγω ακινήτων διενεργείται σε 10 έτη, με αφετηρία το έτος έναρξης χρησιμοποίησής των.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις με την έκπτωση του φόρου εισροών της κατασκευής των εμπορευματικών κέντρων και επιφυλάσσεται η ίδια μεταχείριση με την εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων για τα οποία ισχύει ήδη η επιλογή φορολόγησης.

5. Δυνατότητα στους εφημεριδοπώλες να μην υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να ασκήσουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

Η ρύθμιση αυτή έχει στόχο την ελάφρυνση των εν λόγω υποκειμένων από το κόστος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ στην περίπτωση που κρίνουν ότι το εν λόγω κόστος είναι μεγαλύτερο από την ωφέλεια που θα έχουν από την έκπτωση του φόρου εισροών τους. Σημειώνεται ότι, ο φόρος που οφείλεται στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών που διακινούνται μέσω πρακτορείων διανομής εισπράττεται στην πηγή (εκδοτική ή εισαγωγική επιχείρηση) και τα πρόσωπα που μεσολαβούν στη διακίνηση των εντύπων αυτών δεν επιβάλλουν ΦΠΑ για την παράδοσή τους, έχουν όμως δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

6. Μεταβίβαση αδειών εκπομπών αερίων στο εσωτερικό της χώρας

Καθορίζεται ότι στη μεταβίβαση αδειών εκπομπών αερίων στο εσωτερικό της χώρας ο φόρος να καταβάλλεται από το λήπτη. Η ρύθμιση αυτή στόχο έχει τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που παρατηρείται στο εμπόριο των αδειών αυτών, στην ΕΕ, μέσω μηχανισμού φοροδιαφυγής τύπου καρουζέλ.

7. Μη απώλεια δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες που ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων

Προβλέπεται ότι οι αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων, έχουν δικαίωμα επιστροφής με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές ΦΠΑ, παρότι για τις ανωτέρω δραστηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων. Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των ανωτέρω συναλλαγών, οι οποίες θεωρούνται ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το ν. 3874/10 και η άρση ή η μη δημιουργία αντικινήτρου.

 • 1 Φεβρουαρίου 2011, 23:00 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1. Το τραπεζικο απόρρητο δεν ισχύει για το ΣΔΟΕ(άρθ. 2 του ΠΔ 85/05)και η άρση του γίνεται με απλές διαδικασίες. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τους προϊσταμένους των ΔΟΥ. Η έδρα της ΔΟΥ τις περισσότερες φορές διαφέρει με του οικονομικού επιθεωρητή. Η Πολιτεία πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη σ΄αυτούς που αναθέτει θέσεις ευθύνης.
  2. Πως μπορεί να αποδειχθεί ότι οι συναλλαγές που γίνονται με μη συνεργάσιμες χώρες είναι πραγματικές;;;

 • 1 Φεβρουαρίου 2011, 22:38 | Κάκκαβος Βασίλειος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  …Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης ,έχω να προσθέσω τα παρακάτω:
  2)Αποτελεί κοινό τόπο παραδοχής οτι η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά παίρνει έστω συγκυριακά, επιδημιακές διαστάσεις.Η ύφεση φτάνει ίσως στα χαμηλότατα όριά της…
  Αυτό προκύπτει τουλάχιστον,απο την παρούσα νομοθετική πρόβλεψη που έρχεται να αναγνωρίσει την ανακαιότητα που προβάλλει η αγορά των επιχειρήσεων (βλ.:στις παραπάνω παρατηρήσεις της ΕΣΕΕ) να καταβάλλεται με δόσεις ο ΦΠΑ.
  Προτάσεις:
  Α)προς απλοποίηση της διαδικασίας ας προβλεφθεί η ανα δίμηνο υποβολή και καταβολή του συνόλου του οφειλόμενου ΦΠΑ αντί της μηνιαίας για τις επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄κατηγορίας στη θέση της ρύθμισης για τμηματικές καταβολές…για δε τις επιχειρήσεις με βιβλία Β΄κατ. η ανα τετράμηνο…

  Β)προυπόθεση της έκδοσης κάθε τιμολογίου επι πιστώσει να είναι η πληρωμή απο τον παραλήπτη των αγαθών ή τον αποδέκτη των υπηρεσιών προκαταβολής Χ -ας συζητηθεί το ύψος αυτής ,με τους αρμοδίους της Αγοράς – διαφοροποιημένης ως ποσοστό ανάλογα με το χρόνο εξόφλησής της ,και ανάλογα με την διακύμανση της αξίας του τιμολογίου της.

  Γ)Ας οριστεί ένα μειούμενο κατά κλίμακα ποσοστό προσαύξησης επι του ΦΠΑ κατά την εκπρόθεσμη υποβολή χρεωστικών δηλώσεων, ενδεικτικά απο 3,5% έως 0,75% ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της καταβολής και εκπρόθεσμης υποβολής του ΦΠΑ με βάση την σχέση: 4 μήνες καθυστέρηση 3,5% – 3 μήνες 2,5% – 2 μήνες 1,5% – 1 μήνα 0,75%

  Δ)Αν υιοθετιθούν τα αναφερόμενα, ας συντμηθεί ο χρόνος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στον 1(ένα) μήνα απο την κοινοποίηση της μετά απο έλεγχο πράξης του ΦΠΑ στην επιχείρηση με συνυπολογισμό πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων σε ποσοστά της τάξεως, ενδεικτικά ανω των 3,5%για κάθε μήνα καθυστέρησης επι της αξίας του ΦΠΑ και καταβολή αυτού σε 6 ,8 η και 10 και παραπάνω δόσεις αρκεί να εισπράτεται τουλάχιστον το 50 % αυτού κατά τον συμβιβασμό.
  Αν δε προκύψει συμβιβασμός και ο έλεγχος οριστικοποιείται τότε οι δόσεις να ελαχιστοποιούνται.

  Με εκτίμηση
  Κάκκαβος Βασίλης

 • 1 Φεβρουαρίου 2011, 21:24 | Σπυριδάκης Α.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Με την παραγρ.3 του άρθρου 26 του προσχεδίου προτείνεται να αποδοθεί ΦΠΑ λόγω αυτοπαράδοσης στις αδιάθετες ιδιοκτησίες της οικοδομής όχι με την συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοση της οικοδομικής αδείας αλλά με την συμπλήρωση τριετίας από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αποπεράτωσης της οικοδομής στο ΙΚΑ .
  Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση της διάταξη αυτής για τους παρακάτω λόγους:
  Επιβάλλεται στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις ενώ έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ να καταβάλλουν ΦΠΑ λόγω αυτοπαράδοσης , χωρίς ουσιαστικά να αυτοπαραδίδονται κάποιες ιδιοκτησίες , να γίνεται δηλαδή πρώτη εγκατάσταση στις ιδιοκτησίες αυτές, με ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση , μίσθωση ,δωρεάν παραχώρηση ή άλλη χρήση ,παρά μόνον για τον λόγο ότι πέρασαν πέντε χρόνια από την έκδοση της οικοδομικής αδείας τους ή τρία χρόνια από την υποβολή της δήλωσης αποπεράτωσης στο ΙΚΑ.
  Θεωρείται δηλαδή από τον νόμο, ότι με την συμπλήρωση της πενταετίας απο την έκδοση της οικοδομικής αδείας έγινε η πρώτη χρησιμοποίηση του ακινήτου ,και επιβάλλεται στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά ΦΠΑ με συντελεστή 23% λόγω αυτοπαράδοσης ,ο οποίος υπολογίζεται επί του κόστους κατασκευής που αναλογεί στις αδιάθετες ιδιοκτησίες, σε μια εποχή όπου η δραματική μείωση των αγοραπωλησιών , και των τιμών των ακινήτων ,τις έχει οδηγήσει σε μεγάλη μείωση της ρευστότητάς τους.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάταξη αυτή είναι ιδιαιτέρως δυσμενής και ισχύει μόνο για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις καθ ότι σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, η αυτοπαράδοση ( εκτός βέβαια της περιπτώσεως της διάθεσης των αγαθών και των υπηρεσιών της επιχείρησης για τις προσωπικές ανάγκες του επιχειρηματία)επιβάλλεται μόνον στα μεν νομικά πρόσωπα σε περίπτωση λύσης τους ,στα δε φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητός τους,και φυσικά δεν επιβάλλεται σε καμμία επιχείρηση ΦΠΑ αυτοπαράδοσης , στα αδιάθετα προιόντα της ο οποίος να εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που παραμένουν αδιάθετα τα προιόντα αυτά.

 • 1 Φεβρουαρίου 2011, 15:39 | ΠΙΠΕΡΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εν όψει της ψήφισης του νέου φορολογικού νόμου και λόγω της υπάρχουσας οικονομικλης κρίσης στη χώρα μας παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψη σας τα εξής:

  α) Η προτεινόμενη προκαταβολή του ΦΠΑ 40% κρίνεται υπερβολική και πρέπει να περιορισθεί στο 25% και το υπόλοιπο του σε πέντε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (5 χ 15% = 75% )

  β) Να παραληφθεί η δυνατότητα καταβολής σε δόσεις και μη βεβαιωμένων χρεών προηγούμενων χρήσεων, όπως φόρως μερισμάτων, φόροι υπεργολάβων κλπ

  γ) Επείγει επίσης να καθοριστεί και ο συμψιφισμός οφειλών ΦΠΑ προς το κράτος, από οφειλές αυτού και ΟΤΑ προς επιχειρήσεις για λόγω ισονομίας και δικαιοσύνης.

 • 1 Φεβρουαρίου 2011, 03:00 | Κάκκαβος Βασίλειος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Περιοριστικά για την ώρα παρατίθεται το παρακάτω σχόλιο.
  1):
  Σχετικά με τον χρόνο φορολογίας ΦΠΑ στις οικοδομές εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα (άρθρο 26&3)η ακόλουθη ερώτηση:
  Πόσες είναι οι πολεοδομικές άδειες του έτους 2006 επι των οποίων εφαρμόζεται η λόγω παρέλευση πενταετίας η πράξη της αυτοπαράδοσης με τη σχετική απόδοση του ΦΠΑ; Προφανώς τις έχετε υπολογίσει.Για ποιούς λοιπόν μεριμνάτε;
  Ο κλάδος των εργολάβων της οικοδομής είναι ένας απο τους κατεξοχήν απο την μεταπολίτευση τουλάχιστον και ύστερα, κλάδους που απολαμβάνουν φορολογική ανοχή και ασυλία. Τι προσδοκάτε με την νέα παράταση που προτείνετε; Να «αποπερατώσουν» μέσα στην νέα τριετή προθεσμία ανετότερα τη μετατροπή των δραστηριοτήτων τους και να περάσουν τα πολυετή συσσωρευμένα,σχεδόν αφορολόγητα, κέρδη τους απο την λοκομοτίβα της 40χρονης πορείας και αστικής ανάπτυξης της οικοδομής στη χώρα μας σ΄άλλες πιο νόμιμες οδούς οικονομικής δραστηριότητας; Σε καιρούς κρίσης κάποιοι αποκτούν,ή τους χαρίζονται ευκαιρίες και άλλοι χάνουν και ούτε τον ΦΠΑ έχουν να πληρώσουν….

  Με εκτίμηση.
  Κάκκαβος Βασίλειος

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 14:04 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σύμφωνα με την παρ. 5 της ΠΟΛ 1083/2006 «Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 3427/ 2005 αντικαταστάθηκε η περιπτωση γ’της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν2859/2000) και ορίστηκαν οι περιπτώσεις που συνιστούν αυτοπαράδοση ακινήτων…… Άλλη περίπτωση διάθεσης ακινήτου σε μη φορολογητέα δραστηριότητα η οποία εξομοιώνεται με παράδοση και οφείλεται γι’ αυτήν ΦΠΑ αυτοπαράδοσης ,είναι η περίπτωση κατάτην οποία συμπληρώνεται πενταετία από την έκδοση της οικοδομικής αδείας, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί παράδοση του ακινήτου ,οπότε το ακίνητο θεωρείται ότι διατίθεται πλέον σε μη φορολογητέα δραστηριότητα , εφ΄όσον η πώλησή (παράδοσή) του μετά τον χρόνο αυτό (παρέλευση πενταετίας ) δεν θα υπόκειται σε ΦΠΑ.»
  Σύμφωνα με διαλαμβανόμενα στην παρ. 8 της ίδιας ΠΟΛ, για τις πράξεις παράδοσης ακινήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 περίπτωση γ’ του Ν. 2859/2000 , δηλαδή για τις αυτοπαραδόσεις ακινήτων , ως φορολογητέα αξία της αυτοπαράδοσης στην πράξη λαμβάνεται λαμβάνεται υπ’ ‘οψη το κόστος κατασκευής.
  Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1067/2006, ως κόστος κατασκευής της οικοδομής ,θεωρείται κάθε δαπάνη για αγορά αγαθών , λήψη υπηρεσιών και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μισθοδοσία εργατών , εισφορές ΙΚΑ ) που πραγματοποιούνται για την ανέγερση και αποπεράτωση της οικοδομής,πριν ή μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας , συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για την απόκτηση του οικοπέδου (αξία κτήσης αυτού , ΦΜΑ, αμοιβή δικηγόρου, συμβολαιογράφου κλπ.)
  Όμως είναι προφανές ότι , αν στη διαμόρφωση του κόστους κατασκευής του ακινήτου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, περιληφθούν οι αμέσως πιο πάνω δαπάνες, τότε για τον κατασκευαστή που θα υπόκειται σε αυτοπαράδοση μετά την πενταετία, αφ’ ενός μεν αγορά του οικοπέδου θα υποβληθεί σε διπλή φορολογία αφού για την αγορά αυτή θα επιβληθεί διπλή φορολογία με ΦΜΑ και ΦΠΑ, αφ’ ετέρου δε υπηρεσίες δικηγόρων και συμβολαιογράφων θα υποβληθούν σε καταβολη ΦΠΑ για χρονική περίοδο κατά την οποία δεν ίσχυε για τις υπηρεσίες αυτές ΦΠΑ και επί πλέον θα υποβληθούν σε ΦΠΑ δαπάνες που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ όπως μισθοδοσία εργατών και ασφαλιστικές εισφορές.
  Για τους λόγους αυτούς και επειδή επίκειται για πρώτη φορά η έναρξη της διαδικασίας αυτοπαράδοσης ακινήτων των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την 1.1.2006,και επειδή θεωρώ ορθό καο νόμιμο ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην φορολογητέα αξία κατά την αυτοπαράδοση η αξία του οικοπέδου, της μισθοδοσίας, των αμοιβών του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου (κατά το διάστημα που δεν υπάγονταν σε καθεστώς ΦΠΑ ), θεωρώ ότι πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο αυτό του νόμου σχετική ρύθμιση.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παρατηρήσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου επί του προσχεδίου Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

  Άρθρο 26 – Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ

  Παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. χωρίς την καταβολή όλου του οφειλόμενου ποσού. Συγκεκριμένα όταν υποβάλλεται η δήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% λόγω της καθυστερημένης είσπραξής του θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) και θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 Ευρώ.

  Είναι μια ρύθμιση που θα βοηθήσει πρόσκαιρα τις επιχειρήσεις. Και αυτό διότι (ιδιαιτέρως στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και υποβάλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. κάθε μήνα) όταν από τον τρίτο μήνα και στους επόμενους οι επιχειρήσεις θα καλούνται να πληρώσουν τρεις δόσεις μαζί – την πρώτη δόση της συγκεκριμένης περιόδου, τη δεύτερη δόση της προηγούμενης περιόδου και την τρίτη δόση της αμέσως προηγούμενης. Υπό αυτήν την έννοια, το πρόβλημα παραμένει όπως και πριν τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ο δε συντελεστής προσαύξησης 1% θα μπορούσε να είναι μικρότερος, αφού άλλωστε και το Δημόσιο για την επιστροφή φόρων στους φορολογούμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ουδέποτε καταβάλει ή καταβάλει υποτυπώδεις τόκους υπερημερίας.

  Μια ριζοσπαστική πρόταση θα ήταν να συνδεθεί η καταβολή του Φ.Π.Α. με την εξόφληση των απαιτήσεων των επιχειρήσεων από τους πελάτες τους. Στη χώρα μας δυστυχώς η επιχείρηση λειτουργεί όχι μόνο ως εισπράκτορας αλλά και ως χρηματοδότης του Ελληνικού Δημοσίου, αφού δανείζεται για να πληρώσει τους φόρους, τους οποίους θα εισπράξει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ή και ποτέ.

  Παρέχεται επίσης η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης. Θα μπορούσαν οι δόσεις να ήταν τουλάχιστον διπλάσιες, προκειμένου να βοηθηθούν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες να ανταπεξέλθουν ταμειακά, σε περιόδους που έχουν πτώση πωλήσεων και κερδών.

  Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 80% των τιμολογίων που εκδίδονται είναι επί πιστώσει που σημαίνει ότι είτε εξοφλούνται σταδιακά είτε με μεταχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες κατά μεγάλο ποσοστό σφραγίζονται και στην προκείμενη περίπτωση ο εκδότης του τιμολογίου όχι μόνο δεν εισπράττει ποτέ ΦΠΑ, αλλά χάνει επιπλέον κεφάλαιο και εμπόρευμα ενώ καλείται να πληρώσει και την αξία της επιταγής για να μην μπει στα «μαύρα» κατάστιχα του «Τειρεσία».

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 20:07 | Πέτρος Ρ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Υπάρχει σοβαρότατο ταμειακό πρόβλημα σε πλήθος επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το Δημόσιο (π.χ. εργολήπτες δημ. έργων, προμηθευτές κλπ.). Δυστυχώς με την κείμενη νομοθεσία τα τιμολόγια έργου ή παροχής υπηρεσιών ή πώλησης πρέπει να εκδίδονται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την πιστοποίηση των εργασιών ή των υπηρεσιών ή των προμηθειών, ανεξαρτήτως του πότε θα εξοφληθούν αυτά (συνήθως μετά από αρκετούς μήνες ή και χρόνια!!). Αυτή η πρακτική δημιουργεί τις παρακάτω άδικες στρεβλώσεις στις επιχειρήσεις: α. Είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν τον ΦΠΑ των εκδοθεισομένων τιμολογίων εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, χωρίς να έχουν εισπράξει τα αντίστοιχα ποσά. β. Τα καθαρά ποσά των παραπάνω τιμολογίων να συμμετέχουν στο φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία, με συνέπεια η επιχείρηση ή/και το φυσικό πρόσωπο να φορολογείται για θεωρητικά εισοδήματα (που δεν έχουν εισπραχθεί). γ. Όσες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να καταβάλλουν και έκτακτη εισφορά γι’ αυτά τα εισοδήματα (που δεν έχουν εισπράξει). δ. Το ίδιο συμβαίνει και για όσες επιχειρήσεις αποδέχονται τη διαδικασία της περαίωσης. Πληρώνουν επιπλέον φόρους για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. ε. Η τμηματική καταβολή του ΦΠΑ επιβαρύνεται με πρόστιμα, όταν η αντίστοιχη μη καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ από το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται με αντίστοιχα πρόστιμα.
  Η λύση στα σοβαρά αυτά προβλήματα ρευστότητας, που έχουν γονατίσει τις επιχειρήσεις, πρέπει να είναι άμεση είτε με συμψηφισμό είτε με έκδοση των τιμολογίων τη στιγμή της εξόφλησης.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 20:43 | ΜΑΚΑΡΕΣ ΜΙΜΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ Α.Π.Ε ΝΑ ΤΗΡΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
  ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ.ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε ΤΙΜ.ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ.ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΑΛΛΑΞΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ
  ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ. [ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ]ΒΛΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 15:50 | Δήμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Η τιματική καταβολή ΦΠΑ είναι προς την σωστή κατευθυνση. Η δευτερη και τρίτη δόση πρέπει να καταβάλεται χωρίς κάποια προσαυξηση (1 %).
  Η ρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει ενδοχ. την επιχειρηματική κοινότητα σε μιά τραγική από οικονομική αποψη περίοδο την οποία οι ανεύθυνοι πολιτευτές/νομοθέτες και συντεχνίες δημιούργησαν. Ποια επιχείρηση, εκτός των λιανοπωλητών, εισπράττει τις απαιτήσεις της εντός μηνός για να είναι σε θέση να καταβάλει μεχρι την 26ην του επόμενου μήνα τον ΦΠΑ ; Πως είναι δυνατόν το δημόσιο να χρωστάει στους πιστωτές του για 2-3 ή και παραπάνω χρόνια και να απαιτεί απο τους άλλους την καταβολή ποσών που δεν έχουν καν στο ταμείο τους ; Εάν το δημόσιο θέλει την προσαύξηση πρέπει να καταβάλει και αυτό τις υποχρεώσεις του εντόκως από τον πρώτο μήνα καθυστέρησης . Όταν το δημόσιο δεν επιστρέφει ΦΠΑ και είναι κακοπληρωτής προς αποφυγή με ποιά ηθική δύναμη αυτό απαιτεί να εισπράξει άμεσα τις απαιτήσεις του χωρίς να λαμβάνει υπόψην έστω και στοιχειωδώς τους νόμους της αγοράς ;

  Δεν καταλαβαινω γιατί οι μικρές επιχειρήσεις που πουλάνε τοις μετρητοίς και έχουν εισπράξει τον ΦΠΑ να μήν καταβάλουν αυτόν τον επόμενο μήνα και τον καταβάλουν τον επόμενο μήνα του τριμήνου ;

  Δ.Κ.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 12:30 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παραγραφος 1. η προσαυξηση στις δόσεις του ΦΠΑ να είναι 1,5% (και όχι 1%) όπως όταν είναι εκπρόθεσμη η δήλωση (λόγοι ισότητας)
  Παράγραφος 3. Χρόνος φορολογίας ΦΠΑ στις οικοδομές εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα.
  Συμφωνώ με την διάταξη, όμως η αποπεράτωση να επέρχεται όταν έχουν υποβληθεί τα ένσημα στο ΙΚΑ για όλες τις εργασίες εκτός από τις λοιπές. και αυτό για λόγους καταστρατήγησης του μέτρου, δηλαδή να κρατάω τα ένσημα των λοιπων εργασιών ώστε να μη θεωρηθεί ότι έχω αποπερατώσει την οικοδομή και έτσι να πέρνα παράταση στην έναρξη μέτρησης της τριετίας.!

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 20:21 | Ευθύμιος Γκουτζιούλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Το σχόλειό μου ειναι σύντομο.Πως θα μπορούμε εμεις οι καπνοπαραγωγοί να εισπράτουμε την επιστροφή του ΦΠΑ που μας αναλογεί απο την πώληση του καπνού,οταν για την υλοποίηση των φωτ/κων πάρκων εως 100kw για επαγγελματίες Αγρότες μας διαγράφουν απο το ειδικό καθαστως Αγροτων και κάνουμε εναρξη επιτηδευματία με βιβλία Β κατηγορίας? Απο που θα μας ανακαλύπτει η ΔΟΥ οτι εμεις είμαστε και Αγρότες απο την στιγμή που μας διαγράφει? και φαινόμαστε μόνα σαν επιτηδευματίες.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:28 | Χρήστος Α.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Πολύ σωστή η τμηματική καταβολή του ΦΠΑ, ίσχυε, μετά σταμάτησε, και καλό είναι να επαναεισαχθεί, δεδομένου του ότι και η έισπραξη των τιμολογίων δεν είναι πάντα άμεση.

  Ο μηνιαίος υπολογισμός θα προσέθετε διοικητικό κόστος και στις υπηρεσίες και στους φορολογούμενους, το τρίμηνο είναι λογικό «μοίρασμα» του χρόνου και εξομάλυνση του ποσού.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 19:22 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΜΑΖΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α.. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΤΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ (ΜΑΥΡΟΙ & ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ) ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΟ Φ.Π.Α. ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜ.ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 18:27 | Γιώργος Τρίκαλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Ο ΦΠΑ βαρύνει τον καταναλωτή.
  Για αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτιμώ σε ποσοστό πάνω από 90%, όταν δεν εκδίδεται απόδειξη, το ποσό του ΦΠΑ γίνεται έκπτωση.
  Διευκολύνεται βέβαια και ο επαγγελματίας στην περίπτωση που υπολογίζονται τα κέρδη του λογιστικά.
  Ως εκ τούτου είναι απόλυτα σαφές ότι ο πελάτης έχει το ισχυρό κίνητρο
  να μην εκδοθεί η απόδειξη. Εκτός αυτού ο κυρίαρχος ανάμεσα στους δύο, επαγγελματία και πελάτη, είναι σαφώς ο δεύτερος, αφού ο πελάτης επιλέγει κατάστημα και όχι το αντίθετο, ο νοικοκύρης επιλέγει υδραυλικό κ.ο.κ.
  Παρ, όλα αυτά βλέπουμε τον βασικό ένοχο π.χ. τον νοικοκύρη να λέει με ακάλυπτο το πρόσωπο στην τηλεόραση: «Μου είπε ο ξεδιάντροπος υδραυλικός ότι η δουλειά του κοστίζει 50 Ευρώ χωρίς απόδειξη και 61,50 με απόδειξη. Και φυσικά δεν ζήτησα απόδειξη. Σαν δεν ντρέπεται»
  Αν δεν διασαφηνισθεί από τα μέσα ποιός είναι ο βασικός ένοχος και κλέφτης της κοινωνίας και ξεδιάντροπος, πως μπορεί ποτέ να σταματήσει το φαινόμενο?
  Για μένα επιβάλεται να γνωρίζει ο καθένας ότι άμα σαν καταναλωτής, ή πελάτης, δεν απαιτήσει απόδειξη από τον γιατρό, τον φαρμακοποιό, τον υδραυλικό, τον καταστηματάρχη κ.λ.π. κατ, αρχήν είναι ο αυτός ο ξεδιάντροπος και ότι τον περιμένει ένα πολύ σοβαρό πρόστιμο. Κατά την γνώμη μου όχι μικρότερο από είκοσι φορές τον ΦΠΑ που πάει να κλέψει.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 10:44 | ΝΞΙΚΟΣ ΡΗΓΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  ΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΛΗ ΝΑ ΜΑΖΕΨΗ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΗ ΝΕΑ ΔΗΝΑΜΙΚΗ ΡΥΘΜΗΣΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ
  ΕΠΗΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΗ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΝΑ ΒΛΕΠΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΗ ΤΗΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 96 Η 120
  ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ
  Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 300 – 500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΣΤΟ ΜΕΛΩΝ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ
  ΠΕΡΙΘΟΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΘΗ Η ΡΥΘΜΗΣΗ 6 ΜΗΝΕΣ
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΚΗΣ ΡΥΘΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
  ΕΠΗΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΟΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΤΡΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΥ Η ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΓΡΑΠΤΑ ΟΛΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΡΥΘΜΗΣΗΣ

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 02:00 | Βασίλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  1

  Γιατί θα πρέπει αυτός που εισπράττει με μετρητά το φόρο να έχει τη δυνατότητα να παρακρατά χρήματα του Δημοσίου για χρονικό διάστημα πέραν των 25 έως 55 ημερών αν τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας, και πέραν των 25 έως 85 ημερών αν τηρεί βιβλία Β κατηγορίας;

  Δεν νομίζω ότι θα φοβίσει κανέναν η προσαύξηση του 1 ή 1,5% το μήνα. Αυτοί που μπορούν μα δανειστούν από τις τράπεζες με μικρότερο επιτόκιο είναι λίγοι και όλοι θα προτιμήσουν τις δόσεις.

  Αντίθετα αυτός που από τους νόμους της αγοράς εισπράττει το φόρο μετά από 5,6,8 ή και 10 μήνες, γιατί να υποχρεούται να τον καταβάλει σε 25 έως 55 ημέρες ή στην καλύτερη περίπτωση 25 έως 85 ημέρες; Συμβάλλει βέβαια και αυτός στη δημιουργία των νόμων της αγοράς, αλλά τι θα μπορούσε να κάνει κάθε ένας μεμονωμένα;

  Είναι γνωστό ότι υπάρχουν τρόποι να προσδιοριστούν τα χρονικά όρια που εισπράττονται οι πωλήσεις, και ανάλογα να καταβάλλονται οι φόροι. (Λιανική πώληση, βιβλία Γ’ κατηγορίας κ.λ.π).

  Αν αποδεσμευόταν η καταβολή του φόρου από την υποβολή της δήλωσης, και η υποβολή γινόταν υποχρέωση του πιστοποιημένου λογιστή, με αυστηρές κυρώσεις, (με προϋπόθεση τη σχετική τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000), το Δημόσιο δεν θα γνώριζε ανά πάσα στιγμή τις απαιτήσεις του, τουλάχιστον για όσα παραστατικά εκδίδονται; Στη συνέχεια η πληρωμή θα μπορούσε να γίνεται από τον επιχειρηματία με τον παραπάνω τρόπο προσδιορισμού των εισπράξεων.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 01:57 | Γιάννης Καλαντζής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω ότι πρέπει να αποδεσμευθεί η υποβολή της περιοδική δήλωσης ΦΠΑ, (όπως και κάθε δήλωσης προσωρινής ή οριστικής) από την καταβολή του φόρου. Έτσι το Δημόσιο θα γνωρίζει τις απαιτήσεις του και οι φορολογούμενοι θα αποφεύγουν τα υψηλά πρόστιμα μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης που πολλές φορές «αναγκάζονται» να υποβάλουν από αδυναμία πληρωμής.
  Φυσικά θα επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.
  Και κάτι εκτός θέματος.
  Κατά την σημερινή οικονομική συγκυρία με την προβληματική έως ανύπαρκτη Τραπεζική χρηματοδότηση θα ήταν χρήσιμη η κατάργηση του χαρτοσήμου για τις χρηματικές διευκολύνσεις του επιχειρηματία-μετόχου προς την επιχείρησή του.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 22:10 | Δημήτρης Τσοκάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Ωφέλιμο θα ήταν η τμηματική καταβολή του ΦΠΑ να έχει και αναδρομική ισχύ. Ετσι θα δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής ρύθμισης οφειλών ΦΠΑ προγενεστέρων περιόδων που για κάποιους επαγγελματίες αυτή τη στιγμή είναι «στον αέρα».

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 18:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Ενώ προβλέπονται σοβαρότατες κυρώσεις γιά την μη απόδοση ΦΠΑ , δεν υφίσταται πρόβλεψη γιά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τιμολογημένες απαιτήσεις επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ παραμένουν ανεξώφλητες γιά μεγάλα διαστήματα (μήνες έως και έτη). Ενώ λοιπόν αυτές οι ατυχείς επιχειρήσεις παραμένουν απλήρωτες πρέπει να καταβάλουν και σημαντικότατα ποσά ΦΠΑ εγκαίρως (τα οποία φυσικά δεν έχουν πληρωθεί στις επιχειρήσεις) διαφορετικά κινδυνεύουν με αφανισμό και όλα αυτά σε περίοδο βαθειάς ύφεσης.
  Προτείνω όπως ρυθμισθεί το συγκεκριμένο θέμα είτε με πρόβλεψη απόδοσης του συγκεκριμένου ΦΠΑ μετά την εξώφληση των τιμολογίων αυτών από το Δημόσιο, είτε με καταβολή με μεγάλο αριθμό δόσεων. Διαφορετικά και γιά λόγους ισονομίας άς επιβληθούν αντίστοιχες ποινές, στους υπευθύνους του Δημοσίου γιά τις σχετικές καθυστερήσεις των εξωφλήσεων των τιμολογίων αυτών προς τις επιχειρήσεις .

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 17:17 | Τάσος Τατάρογλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  1

  Όπως όλοι γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα υπάρχει τρομερό πρόβλημα κεφαλαίου κίνησης – ρευστού. Ιδιαίτερα για μικρές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται είτε με το Δημόσιο, είτε με ιδιώτες (είμαι διαχειριστής μίας τέτοιας Ομόρρυθμης Εταιρείας) το γεγονός ότι εξοφλούνται τιμολόγια μετά από 3 μήνες το λιγότερο έως και 3-4 χρόνια(!) καθιστά την έγκαιρη και εμπρόθεσμη καταβολή του ΦΠΑ αυτών των τιμολογίων απλώς μή δυνατή. Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση που ο ΦΠΑ εάν όχι να καταβάλλεται με την εξόφληση του τιμολογίου, τουλάχιστον να δίνεται μια μεγαλύτερη περίοδος εξόφλησης. Αλλιώς, αυτές οι εταιρείες καλούνται με κάποιον μαγικό τρόπο να παράγουν ρευστό, που εκτιμώ ότι δεν πρόκειται να βρεθεί, ακόμη και αν οι ποινές μη καταβολής ΦΠΑ προβλέπουν την ηλεκτρική καρέκλα.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 15:01 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΓΚΟΛΙΑΡΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παράγραφος 1:

  Η μη πληρωμή μιας δόσης να μην οδηγεί στην απόρριψη της Δήλωσης, αλλά στη μηνίαια προσαύξηση του μη καταβληθέντος ποσού (μετά την προσαύξηση του 1%) με το ποσοστό που προβλέπεται για την εκπρόθεσμη υποβολή παρακρατούμενου φόρου (+1,5%, άρα 2,5% του αρχικού κεφαλαίου). Μετά την πάροδο εξαμήνου από την αρχική ημερομηνία, το ποσοστό της προσαύξησης να ανέρχεται σε αυτό της μη υποβολής δήλωσης (+3,0%, άρα 4% του αρχικού κεφαλαίου) χωρίς όμως η δήλωση να θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
  Η δυνατότητα που περιγράφεται στην παράγραφο και οι ανωτέρω παρατηρήσεις να μπορούν να εφαρμοστούν και σε εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά την προβλεπόμενη προσαύξηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης: Το 60% με 1,5%, οι δόσεις του 30% με 4,5%, η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το εξάμηνο με 6,0% και η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης πέραν του εξαμήνου με 7%). Τέλος, αν το συνολικό ποσό της εκπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης μετά τις συνολικές προσαυξήσεις υπερβαίνει ένα όριο (π.χ. 10.000 €), τότε να προβλέται η δυνατότητα ρύθμισης βάσει της επόμενης παραγράφου 2.

  Παράγραφος 2:

  Ο έλεγχος για τη βεβαίωση του οφειλόμενου Φ.Π.Α. να πραγματοποιείται αν το ποσό προς εξακρίβωση υπερβαίνει ένα όριο ανά περίοδο υποβολής της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. (π.χ. 15.000 ευρώ) και κατόπιν προσκόμισης από τον επιτηδευματία (ή εκπρόσωπό του) διάφορων δικαιολογητικών (π.χ. βιβλία που να αποδεικνύουν τη δραματική πτώση του τζίρου, βεβαιώσεων από τράπεζες για μη ύπαρξη ενός λογικού υπολοίπου στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, τιμολογίων με πίστωση και επιταγές πέραν π.χ. του τετραμήνου κ.λπ.), τα οποία θα αποδεικνύουν την προσωρινή οικονομική δυσχέριά του.
  Οι Βεβαιώσεις των τραπεζών καλό θα ήταν να ζητούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσω της Γ.Δ. Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας, η οποία θα προωθεί το αίτημα στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ώστε να προληφθεί η περίπτωση οι τυχόν επαγγελματικοί λογαριασμοί να εμφανίζονται άνευ υπολοίπου και άλλοι μη επαγγελματικοί (π.χ. προσωπικοί) να έχουν διαθέσιμο υπόλοιπο. Εντός το πολύ ενός (1) μηνός θα πρέπει να έχουν αποσταλθεί οι Βεβαιώσεις.
  Στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων να προβλέπεται η ζήτηση σχετικών Βεβαιώσεων και για μέλη τους (για τους εταίρους των Ε.Π.Ε. και Α.Ε. για τους εταίρους με ποσοστό άνω του π.χ. 25% και ανεξαρτήτως ποσοστού για τους εταίρους που συγχρόνως εκπροσωπούν την εταιρεία -εκτελεστικών διευθυντών κ.λπ.). Στις Βεβαιώσεις να αναφέρονται τυχόν δεσμευμένα ποσά για κάλυψη εγγυήσεων ή οποιουδήποτε τρίτου έναντι οφειλών. Αν διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα της ύπαρξης του προς εξακρίβωση ποσού στους εν λόγω λογαριασμούς (όχι επαγγελματικούς) να δίνεται η προθεσμία καταβολής του ποσού πλέον των αναλογουσών προσαυξήσεων εντός ενός ευλόγου διαστήματος (π.χ. 15 ημερών), χωρίς έλεγχο. Μετά το πέρας αυτού του ευλόγου διαστήματος να εκδίδεται εντολή ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Η αποπληρωμή του προς εξακρίβωση ποσού ενός νομικού προσώπου από διαθέσιμο υπόλοιπο λογαριασμού φυσικού ή άλλου νομικού προσώπου, να θεωρείται ως άτοκο δάνειο μη υπαγώμενο στις περιπτώσεις περί Αντικειμενικών Δαπανών Διαβίωσης κ.λπ.
  Τέλος οι δόσεις να είναι από έξι (6) μέχρι και είκοσι τέσσερις (24), ανάλογα με το συνολικό ποσό προς καταβολή (μαζί με τις αναλογούσες προσαυξήσεις).