Άρθρο 04 – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 30 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)
1. Με τον Κανονισμό Παιγνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται:
α. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων.
β. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της διεξαγωγής όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης ή και διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή αυτή υπηρεσιών.
Ο χρόνος παρακολούθησης και ελέγχου μπορεί να είναι πραγματικός ή/και μεταγενέστερος, μέσω αποθηκευμένων δεδομένων.
γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων των μέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων, και των συστημάτων και υποσυστημάτων.
δ. Η συλλογή των αναγκαίων δεδομένων από τα μέσα και υλικά διεξαγωγής, τα συστήματα και υποσυστήματα, καθώς και η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση αναφορών.
ε. Η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών παιγνίων.
2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται αποκλειστικά μέσω τερματικών συνδεδεμένων δικτυακά με Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα (Κ.Π.Σ.), καθώς και συστήματα και υποσυστήματα, συνδεδεμένα με το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η Ε.Ε.ΕΠ. και η Α.Α.Δ.Ε.
3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω συστημάτων και υποσυστημάτων, συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η Ε.Ε.ΕΠ. και η Α.Α.Δ.Ε.
4. Ο κάτοχος της άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμβάνει από τα συστήματα και υποσυστήματα των παιγνίων που διεξάγει για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου.
5. Η Ε.Ε.Ε.Π., για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, διατηρεί σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου, τα δεδομένα και στοιχεία που λαμβάνει από τους κατόχους της άδειας.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:25 | bet365

  Οι τεχνικές προδιαγραφές για το Σύστημα Πληροφοριών Εποπτείας και Ελέγχου είναι εξαιρετικά σημαντικές. Οι ακριβείς προδιαγραφές και αρκετός χρόνος (6+ μηνών) για την εφαρμογή από τους κατόχους αδείας πρέπει να υποβάλλονται εκ των προτέρων στον Κανονισμό Τυχερών Παιχνιδιών που εκδίδεται από την ΕΕΕΠ.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:01 | Intralot

  Άρθρο 04 – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4002/2011

  Παράγραφος 1. Προτείνεται να καθοριστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Νόμου, η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος των ηλεκτρονικών τεχνικών –ψυχαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 21:23 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 4

  Στο άρθρο 30 προτείνεται να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος:

  «6. Στο πλαίσιο διενέργειας ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων η Ε.Ε.Ε.Π. δεν μπορεί να χρησιμοποιεί Π.Σ.Ε.Ε. και υπηρεσίες προμηθευτή ο οποίος είναι κάτοχος αδείας ή αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ή συνδεδεμένη με τον κάτοχο άδειας ή αδειών εταιρεία.»

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:46 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 04 -Tροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4002/2011
  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  1. Αντικείμενο Π.Σ.Ε.Ε.: Συμπληρωματικά και σε συνέχεια των όσων προβάλουμε υπό το σχόλιό μας στην παρούσα διαβούλευση επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου αναφορικά με τον προσδιορισμό του «Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.Ε), η περίπτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 4 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. να διενεργείται «η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων ή μέσω του διαδικτύου».

  Όπως εκθέτουμε αναλυτικά υπό το σχόλιό μας στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου, μέσω του Π.Σ.Ε.Ε.Ε. θα πρέπει να διενεργείται η παρακολούθηση και έλεγχος της διεξαγωγής μόνο των τυχερών παιγνίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4002/2011, ήτοι των τυχερών παιγνίων που προσφέρονται μέσω παιγνιομηχανημάτων ή μέσω του διαδικτύου. Τα τυχερά παίγνια που η ΟΠΑΠ Α.Ε. οργανώνει και προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του επίγειου δικτύου των πρακτόρων της, ο έλεγχος του κύρους και της αξιοπιστίας των δεδομένων και συναλλαγών που διενεργούνται σε σχέση με τα εν λόγω παίγνια, όπως και η διασφάλιση της προστασίας των παικτών, υπόκεινται σε ένα ειδικό πλέγμα συστημάτων, φορέων και διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την παρακολούθηση των ως άνω τυχερών παιγνίων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4002/2011.

  2. Ταυτότητα Φορέα οργάνωσης, λειτουργίας & διαχείρισης Π.Σ.Σ.Ε.: Για λόγους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας της διαδικασίας ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων ή μέσω του διαδικτύου κρίνεται σκόπιμο όπως αποσαφηνιστεί ότι η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Π.Σ.Ε.Ε.Ε. δεν θα ανατεθεί σε εταιρεία που συνδέεται, με οποιαδήποτε σχέση, ή συνεργάζεται εμπορικά με αδειοδοτημένο πάροχο τυχερών παιγνίων.

  3. Προσδιορισμός του όρου «συστήματα και υποσυστήματα»: Αναφορικά με τον συγκεκριμένο όρο, ο οποίος προβλέπεται υπό τις παρ. 1(γ), 1(δ), 2, 3 και 4 του σχολιαζόμενου άρθρου 4 του νομοσχεδίου, θα πρέπει κατ’ αρχάς να διευκρινιστεί ότι ως «συστήματα και υποσυστήματα» νοούνται μόνο τα συστήματα και υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της συναλλακτικής δραστηριότητας των παικτών.

  Ο εν λόγω περιορισμός επιβάλλεται από την αρχή της «αναγκαίας γνώσης» (“need-to-know-basis”), η οποία αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής ασφαλείας που εφαρμόζουν οι εταιρείες που χρησιμοποιούν πληροφορικά συστήματα για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχουν. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η πρόσβαση σε δεδομένα με βάση τα οποία είναι οργανωμένα ή σε στοιχεία που περιέχονται σε αυτού του είδους τα πληροφοριακά συστήματα οφείλει -τόσο για λόγους ασφαλείας των κατόχων των στοιχείων που αποθηκεύονται στα εν λόγω στοιχεία, όσο και τήρησης απόρρητων εμπορικών μυστικών και άϋλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης-, να είναι αυστηρά περιορισμένη.
  Εξ άλλου, τυχόν διασύνδεση με το Π.Σ.Ε.Ε. περαιτέρω συστημάτων και υποσυστημάτων, η λειτουργία των οποίων αφορά σε παίγνια που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων και μέσω διαδικτύου, θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστήσει ιδιαίτερα πολύπλοκη και δυσχερή την αποτελεσματική καθημερινή λειτουργία, ως και την εξέλιξη των συστημάτων.

  4. Προσβασιμότητα ΕΕΕΠ / ΑΑΔΕ: Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. και της Α.Α.Δ.Ε. θα αφορά μόνο στο Π.Σ.Ε.Ε., με το οποίο είναι συνδεδεμένα τα συστήματα του κατόχου της άδειας, και όχι στα συστήματα και υποσυστήματα του κατόχου της άδειας καθόσον, κατά τα προεκτεθέντα, τέτοιου είδους πρόσβαση δεν συνάδει με την αρχή της «αναγκαίας γνώσης» των δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή υπηρεσιών, δεν είναι πρόσφορη για την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων από τις αρχές, ενώ θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων των παρόχων.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 16:47 | Κώστας Λειβαδίτης

  Ευλόγως προκύπτουν ερωτήματα ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις και την παρακολούθηση των παιχνιδιών μέσω του Π.Σ.Ε.Ε.: δεν συγκεκριμενοποιείται εσφαλμένα ποιος θα είναι ο υπόχρεος για την πιστοποίηση των παιχνιδιών (o κατασκευαστής, o πάροχος;) και αν βάσει της παρακολούθησης και του ελέγχου που θα διενεργείται θα υπάρχει λίστα με πιστοποιημένα παιχνίδια. Η απάντηση των εν λόγω ερωτημάτων από τον νομοθέτη θα προσδώσει πιο σταθερό πλαίσιο στην συγκεκριμένη αγορά.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:17 | EGBA

  Η EGBA θα ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να υπενθυμίσει στο Υπουργείο, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) εργάζεται για τη δημιουργία ενός προτύπου για τις υποχρεώσεις αναφοράς που έχουν οι φορείς απέναντι στο κράτος. Το πρότυπο θα βασιστεί στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2018 (M/558, 4.4.2018, C(2018) 1815 ) και αναμένεται να συσταθεί το επόμενο έτος. Η εφαρμογή του προτύπου θα ανήκει στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και θα διευκολύνει τη ροή πληροφοριών μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης και κράτους, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις για περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά στην υπο¬βολή της αναφοράς. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να καταστήσουν το πρότυπο υποχρεωτικό στο δικό τους νομικό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια. Το πρότυπο θα υποσ¬τηρίζει τους στόχους Κυβερνητικής πολιτικής, όπως η προστασία των παικτών, η πρόληψη του εθισμού και η προστασία των ανηλίκων μέσω αποτελεσματικότερης εποπτείας. Η EGBA θεωρεί, ότι το προτεινόμενο μοντέλο παρακολούθησης και ελέγχου είναι επαρκές και συμ¬βατό με τις βέλτιστες πρακτικές.