Άρθρο 09 – Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 46 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 46

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης και χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

1. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι και οι ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση του νομικού προσώπου που αιτείται τη χορήγηση άδειας δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που το τελευταίο ένα έτος από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παρ. 7 του άρθρου 48 του παρόντος. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για τις υποψήφιες εταιρείες των περ. α)και β) της παρ. 1 του άρθρου 15.
4.Οι υποψήφιοι κάτοχοι διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω ιστοτόπων που έχουν υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr. Κάθε ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί μέχρι μία άδεια από κάθε τύπο.
5. Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας υποχρεούνται να έχουν τη φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π και με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30.
6. Για την χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η ΕΕΕΠ διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η προηγούμενη εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο άδειας, τιμήματος.
7. Για την χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της άδειας, αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ή εάν δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της αρχικής άδειας.

8. Ο υποψήφιος κάτοχος υποχρεούται να συνυποβάλλει με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας:
α) δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών εφόσον δεν αποτελεί νεοσύστατη εταιρεία,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,
δ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης,
ε) πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση,
στ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση,
ζ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση.»

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:44 | bet365

  Η απαίτηση για τους φορείς εκμετάλλευσης να διαθέτουν υποδομή πληροφορικής στην Ελλάδα συνιστά περιορισμό στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, στο μέτρο που απαγορεύει τη χρήση υφιστάμενης ΙΤ υποδομής που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο επιδιωκόμενος στόχος μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα λιγότερο περιοριστικό μέτρο, όπως η παροχή αποκλειστικού δικαιώματος της ΕΕΕΠ για απομακρυσμένη πρόσβαση στο διακομιστή.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:56 | Intralot

  Άρθρο 09 – Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4002/2011

  Παράγραφος 1. Το ύψος των καταθέσεων της εταιρείας που προαναφέρθηκε ότι δεν καθορίζονται στο νόμο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ελάχιστο στο νόμο καταβεβλημένο κεφάλαιο των 200.000 ευρώ εφόσον αυτό επαρκεί για την απόκτηση αδείας.

  Παράγραφος 2. Η υποχρέωση της παραγράφου 2 θα πρέπει να αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ αναλογία με τη διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Επίσης αντίστοιχα θα πρέπει να τροποποιηθεί και η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011. Η γενική αναφορά σε ασκούντες τη διοίκηση , εντεταλμένα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση είναι αόριστη και θα δημιουργήσει προβλήματα. Η αντίστοιχη διατύπωση που υπήρχε και στο άρθρο 73 του ν 4412/2016 δημιούργησε περισσότερα προβλήματα με αποτέλεσμα την τροποποίησή του σύμφωνα με την ανωτέρω πρότασή μας.

  Παράγραφος 7. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής (500.000 €) κρίνεται δυσανάλογο σε σχέση με το αντίτιμο το 2 τύπων αδειών αλλά και με το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου του αδειούχου και θα πρέπει να καθοριστεί ως διαφορετικό ποσό ανά κατηγορία άδειας. Προτείνεται το ύψος της εγγυητικής να προσαρμόζεται σαν ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων του προηγούμενου έτους (0,5% -0,7%).

  Παράγραφος 7. Ο χρόνος επιστροφής εγγυητικής επιστολής πρέπει να επαναπροσδιοριστεί σύμφωνα με το αν έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης ή όχι. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί και εφόσον είναι γνωστό 1 χρόνο πριν την λήξη της το διάστημα πρέπει να μειωθεί.

 • Επί του Άρθρου 9
  Στη νέα παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν. 4002/2011 θα πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) ή/και σε συνδεδεμένες με αυτά εταιρείες, εάν δεν παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τη διαγραφή τους (των νομικών προσώπων) από τον εν λόγω κατάλογο. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, που συνδέονται με την καταπολέμηση της συναφούς με τα τυχερά παίγνια εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα και η προσέλκυση όσων επιδίδονται σε απαγορευμένες δραστηριότητες παράνομων παιγνίων και στοιχημάτων προς τις δραστηριότητες που ασκούνται κατόπιν αδείας και σε συμμόρφωση με το οικείο νομικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να έχει χαρακτήρα κύρωσης, προκειμένου να λειτουργεί αποτρεπτικά. Πέραν των ανωτέρω, όμως, επιβάλλεται και για λόγους ίσης μεταχείρισης έναντι του ΟΠΑΠ και των πρακτόρων του, που συστηματικά και αδιάλειπτα καταβάλλουν φόρους επί τόσα χρόνια.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 21:43 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 9

  (Α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 45 είναι, ως προτείνεται, νομοτεχνικά εσφαλμένο, διότι παραπέμπει σε διάταξη (άρθρο 15, παράγραφος 1, περιπτώσεις α και β) η οποία δεν σχετίζεται με τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, αλλά αφορά σε στεγαστικά δάνεια και σε τοκοχρεολυτικά δάνεια του στεγαστικού τομέα με σκοπό ιδίως την απόκτηση, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας.

  (Β) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 46, παράγραφος 6 είναι, ως προτείνεται, νομοτεχνικά εσφαλμένο. Δεν νοείται η προκαταβολή (πριν την έκδοση της άδειας και ενόψει αυτής) του αντίστοιχου, για κάθε τύπο άδειας, τιμήματος, πολλώ δε μάλλον όταν ο νόμος δεν ορίζει διαδικασία και προθεσμία για την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της οικείας αίτησης.

  Προτείνεται η καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου για κάθε τύπο άδειας να γίνεται εφάπαξ, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (5-10 εργάσιμων ημερών) από την έκδοση της άδειας, με ποινή άμεσης ανάκλησης της εκδοθείσας άδειας σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής του αντιτίμου για οποιονδήποτε λόγο.

  (Γ) Η περίπτωση α) της παραγράφου 8 του άρθρου 46 είναι, ως προτείνεται, νομοτεχνικά ελλιπής. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τις εταιρείες που έχουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ενός ή δύο τελευταίων ετών, πρόβλεψη για τα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν εταιρείες που δεν έχουν νομική υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων και, τέλος, θα πρέπει να οριστεί η έννοια της «νεοσύστατης εταιρείας» και τα οικονομικά στοιχεία που αυτή θα πρέπει να υποβάλει στο πλαίσιο αίτησης για τη χορήγηση άδειας ή αδειών.

  (Δ) Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 9 στο άρθρο 46, που θα προβλέπει την υποχρέωση των κατόχων αδείας για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου να αποκτούν ΑΦΜ στην Ελλάδα.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:39 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 09 του παρόντος σχεδίου νόμου.
  Απόψεις/Παρατηρήσεις/Προτάσεις
  (1) παρ. 3 του παρόντος άρθρου:
  Η θέσπιση της συμπερίληψης στο πρόσφατο παρελθόν του υποψηφίου κατόχου στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 ως ένα από τα βασικότερα κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης και χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, επιτελεί πολλαπλούς σκοπούς:
  (α) αποτελεί μία μορφή κύρωσης για τις εταιρείες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν εκτός πλαισίου νομιμότητας, παρέχοντας υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια χωρίς να πληρούν τις σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.
  (β) επιβεβαιώνει και ενισχύει την κρισιμότητα του εν λόγω καταλόγου (black list), αποδίδοντας τη δέουσα βαρύτητα στην τήρηση και διαρκή ενημέρωσή του από την ΕΕΕΠ και στο μέχρι σήμερα έργο της εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής όσον αφορά στην αδιάλειπτη εποπτεία και τον έλεγχο της προσήκουσας λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων.
  (γ) λειτουργεί αποτρεπτικά για το μέλλον, αποθαρρύνοντας υποψήφιους κατόχους αδειών από το να παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εκτός του οικείου νομοθετικού πλαισίου.
  (δ) εξασφαλίζει ότι την αγορά παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου συναπαρτίζουν νομικά πρόσωπα τα οποία, πέραν της αποδεδειγμένης φερεγγυότητάς τους, έχουν επιδείξει συνεπή τήρηση νόμιμης συμπεριφοράς.
  Στην επίτευξη, όμως, των ανωτέρω σκοπών, δεν συντελεί η δια της παρ. 3 της σχολιαζόμενης διάταξης του νομοσχεδίου απαγόρευση χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που μόνο το τελευταίο ένα έτος από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011. Τούτο διότι:
  (α) εταιρείες οι οποίες, π.χ., μόλις 367 ημέρες προ της υποβολής αιτήσεώς τους για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής στοιχηματικών ή λοιπών διαδικτυακών παιγνίων βρίσκονταν στη black list και έτσι είχε διαπιστωθεί και βεβαιωθεί ότι παραβίαζαν τη νομιμότητα, παρέχοντας υπηρεσίες στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκομίζοντας ανέλεγκτα κέρδη και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια παικτών και του κοινωνικού τους περίγυρου, με την σχολιαζόμενη διάταξη, ως έχει, θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα ρυθμισμένη αγορά διαδικτυακών παιγνίων, χωρίς καμία επίπτωση για τη μέχρι πρότινος επίδειξη, εκ μέρους τους, παράνομης συμπεριφοράς.
  Από την άλλη, ίδια μεταχείριση-πρόσβαση στη νεορυθμιζόμενη αγορά διαδικτυακών παιγνίων, θα έχουν εταιρείες οι οποίες, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, κατέβαλαν συνεχή μέριμνα για την τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, δηλώνοντας προσηκόντως τα κέρδη από τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, αποδίδοντας στο Δημόσιο την αναλογούσα συμμετοχή του στα μεικτά κέρδη τους εξ αυτής τους της δραστηριότητας, καταβάλλοντας τους αναλογούντες φόρους και λαμβάνοντας κάθε μέτρο προστασίας των παικτών και, κατ’ επέκταση, του κοινωνικού συνόλου. Η εξίσωση της αντιμετώπισης των μεν και των δε από την Πολιτεία παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας, η οποία δεν επιτρέπει την ίση κρίση και τη ρύθμιση με ίσο τρόπο και μέτρο ανόμοιων νομικών και πραγματικών καταστάσεων.
  (β) Με τον περιορισμό της σχετικής απαγόρευσης χορήγησης άδειας σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που μόλις το τελευταίο ένα έτος από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011, υποβαθμίζεται το ελεγκτικό έργο της ΕΕΕΠ. Η εν λόγω Ανεξάρτητη Αρχή, μεσούσης της διοργάνωσης του διεθνώς μεγαλύτερου στοιχηματικού γεγονότος (του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2018), οπότε κορυφώθηκε η στοιχηματική δραστηριότητα, ενέγραψε στον ως άνω κατάλογο (black list), 1.661 παράνομους ιστότοπους, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων στον κατάλογο των μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (black list), σε 2.708 και καταφέροντας έτσι ένα καίριο πλήγμα στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.
  Αν, δοθέντος του χρονικού διαστήματος που απαιτείται αφενός για την κοινοποίηση των ρυθμίσεων του παρόντος σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παρέλευση των προθεσμιών, κατά τα προβλεπόμενα στη διαδικασία του Π.Δ. 39/2001 (Α 28, με το οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι Οδηγίες 98/38/ΕΚ και 98/48/ΕΚ), αφετέρου για την έκδοση των προβλεπόμενων από το παρόν σχέδιο νόμου κανονιστικών πράξεων, η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου καταστεί δυνατή μετά την 15 Ιουλίου 2019 (ήτοι 1+ έτος μετά τη λήξη της ως άνω διοργάνωσης), όπως είναι το πιθανότερο, τότε ακόμα και εταιρείες οι ιστότοποι των οποίων εισήχθησαν στον ως άνω κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2018, θα μπορούν, υπό την προτεινόμενη με το σχέδιο νόμου ρύθμιση, να συμμετάσχουν ανεμπόδιστα στη διαδικασία αδειοδότησης και να λάβουν άδειες για τη διεξαγωγή στοιχηματικών και λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.
  (γ) Η παρείσφρηση τέτοιου είδους παρόχων στη δομή της νέας ημεδαπής αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου θα υπονομεύσει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της και θα εκθέσει ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. ανηλίκους, εξαρτημένα άτομα), τους κατ’ εξοχήν παίκτες, ως και το ευρύτερο κοινό στους κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή σε παράνομα δίκτυα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων (κατασπατάληση χρήματος, απάτη, φοροδιαφυγή, εθισμός, κλπ.)
  (δ) Άλλωστε, εάν επιτραπεί σε νομικά πρόσωπα που ήταν εγγεγραμμένα στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων μόλις ένα χρόνο και μία μέρα πριν από την υποβολή των αιτήσεών τους να αδειοδοτηθούν, οι παίκτες που θα εγγράφονται σε αυτούς δεν θα έχουν καμία εξασφάλιση ότι θα έχουν να κάνουν με αξιόπιστους παρόχους, οι οποίοι συστηματικά και κατά γράμμα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και παρέχουν υπεύθυνα ασφαλείς υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου.
  Επομένως, τόσο για την προστασία των παικτών και του ευρύτερου κοινού από τη συμμετοχή του σε στοιχήματα και λοιπά τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου, όσο και για τη δημιουργία μιας αγοράς διαδικτυακών παιγνίων υψηλών προδιαγραφών αξιοπιστίας και ασφάλειας και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της προς όφελος των καταναλωτών και σύμφωνα με σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη και η χορήγηση άδειας να επιτρέπεται «σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παρ. 7 του άρθρου 48 του παρόντος, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη διαγραφή τους από τον εν λόγω κατάλογο (black list)» , όπου θα πρέπει να παραμένουν για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την εγγραφή τους σε αυτόν, όπως αναλυτικά αναφέρουμε κατωτέρω, στο άρθρο 11 παρ. 7 του παρόντος σχεδίου νόμου. Εξάλλου, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα, στη Γαλλία η απαγόρευση χορήγησης άδειας σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που υπέχουν ποινικές ευθύνες για παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια ισχύει για μέγιστη περίοδο πέντε (5) ετών.

  Επίσης, για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της διάταξης και οποιαδήποτε στρέβλωση της σχετικής αγοράς, είναι πολύ σημαντικό η ανωτέρω απαγόρευση χορήγησης άδειας σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εξέλθει του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων της ΕΕΕΠ (black list) τουλάχιστον ένα έτος προ της υποβολής αιτήσεως για την αδειοδότησή τους, όπως προτείνεται, να καταλαμβάνει και τις συνδεδεμένες με τα εν λόγω υποψήφια νομικά πρόσωπα εταιρείες, έτσι ώστε οι τελευταίες να μην μπορούν να λειτουργήσουν ως «οχήματα αδειοδότησης» νομικών προσώπων που δεν πληρούν την τασσόμενη από την συγκεκριμένη διάταξη προϋπόθεση (Βλ. σχετικά το σχόλιό μας επί του άρθρου 1 παρ. 2 του σχεδίου νόμου.)

  (2)παρ. 5 του παρόντος άρθρου:
  Όσον αφορά στην παρ. 5 του άρθρου 9, όπου εισάγεται η υποχρέωση της φυσικής εγκατάστασης ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε., έπειτα από απαίτηση της Ε.Ε.Ε.Π., πλέον της εγκατάστασης safe διακομιστή- υλοποιεί και τη φυσική εγκατάσταση των διακομιστών συναλλαγών της (transactional servers) εντός Ελλάδας. Το ίδιο, και όχι μόνο η φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή, θα πρέπει να απαιτείται από όλους τους κατόχους αδείας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ο πλήρης και ασφαλής έλεγχος της αρμόδιας αρχής στα συστήματα των παρόχων.

  (3)Αναδρομική Φορολόγηση:

  I. Το ζήτημα που ανακύπτει:
  Το παρόν νομοσχέδιο επιτρέπει στις εταιρείες που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου υπό το ειδικό μεταβατικό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2001, να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, με μόνους περιορισμούς τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του νομοσχεδίου (Μεταβατικές Διατάξεις).

  Ωστόσο, μη εξαρτώντας τη συμμετοχή των εν λόγω εταιρειών στην σχετική αδειοδοτική διαδικασία από κανένα άλλο πλην των κριτηρίων που ορίζονται στις παρ. 1 – 5 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου και μη ζητώντας τους να συνυποβάλλουν με την αίτησή τους κανένα περαιτέρω δικαιολογητικό πέραν όσων ορίζονται στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου του νομοσχεδίου, ή να καταβάλουν ορισμένο ποσό επιπλέον της εγγυητικής επιστολής που θα πρέπει να κατατεθεί για την χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου, η Πολιτεία υστερεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την καταστολή πιθανής φοροδιαφυγής, για την εξασφάλιση ζωτικών εσόδων που της οφείλονται και για τη διασφάλιση της νομιμότητας της νεοσύστατης αγοράς διαδικτυακών παιγνίων.

  Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, κρατικοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει δημοσίως ότι τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών που είχαν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2011, ήταν «σκανδαλωδώς» χαμηλά και ότι δεν ανταποκρίνονταν στα εκτιμώμενα μικτά κέρδη τους (βλ. για παράδειγμα τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή, στις 7.1.2016, ως απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή https://www.minfin.gr/-/url-node-7988?inheritRedirect=true).

  Μη εξαρτώντας σήμερα το δικαίωμα των εν λόγω εταιρειών να υποβάλουν αίτηση για άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου από την υποχρεωτική προκαταβολή ενός σημαντικού μέρους των ακαθάριστων κερδών που έχουν συλλέξει τα τελευταία 8 χρόνια, το Δημόσιο φαίνεται να απεμπολεί οικειοθελώς ενδεχομένως τεράστια ποσά εσόδων που του οφείλονται, όπως και το πιο αποτελεσματικό μέσο για την είσπραξή τους – ήτοι, το δικαίωμα να αποκλείσει τους εν λόγω παρόχους από τη διαδικασία αδειοδότησης (και επομένως από τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητάς τους νόμιμα) αν δεν καταβάλουν προηγουμένως ένα σημαντικό μερίδιο των κερδών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι σήμερα δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, για την τακτοποίηση ενδεχόμενων φορολογικών ατασθαλιών.

  ΙΙ. Σκεπτικό:
  Το νέο πλαίσιο της ελληνικής διαδικτυακής αγοράς θα πρέπει να θεμελιωθεί στην εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και των νόμιμων παρόχων στη δέουσα φορολόγηση όλων των εσόδων που προέρχονται από τη δραστηριότητα της παροχής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Η υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για τον σκοπό αυτό όχι μόνο θα οδηγούσε σε άμεση αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά θα συνέβαλε και στη βεβαιότητα των δημοσιονομικών προβλέψεων, ενώ θα διασφάλιζε την επιφύλαξη ισότιμης μεταχείρισης από το Κράτος κατά το στάδιο της αδειοδότησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη σχετική διαδικτυακή αγορά και θα συνέδραμε στο να δημιουργήσει στους παίκτες και γενικότερα στους καταναλωτές το αίσθημα ότι η διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών, ρυθμίζεται καταλλήλως και αποδίδει στο Δημόσιο τα ανάλογα έσοδα.

  III. Προτάσεις:
  1. Σε συμφωνία με τον σκοπό του νομοσχεδίου να εναρμονίσει τις προδιαγραφές της μεταρρυθμιζόμενης εγχώριας αγοράς διαδικτυακών παιγνίων με αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα επίμαχα συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή της αναδρομικής φορολόγησης – ενός μέτρου που υιοθετήθηκε σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου εταιρείες δραστηριοποιούνταν πριν από την έναρξη ισχύος του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

  Για παράδειγμα, το 2016, η Ρουμανία επέβαλε αναδρομική φορολογία της τάξεως του 20% επί των μικτών κερδών που είχαν σημειώσει το διάστημα 2010-2015 οι οντότητες που επιθυμούσαν να αδειοδοτηθούν βάσει του νέου καθεστώτος. Αναφέρεται ότι οι διαδικτυακοί πάροχοι κατέβαλαν περίπου 60 εκατ. Ευρώ σε αναδρομικούς φόρους στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να λάβουν άδεια, με γνωστούς παρόχους, όπως οι Betfair, PokerStars και Sportingbet, να είναι μεταξύ αυτών που συμφώνησαν να καταβάλουν τα σχετικά ποσά. Στην Ισπανία καταβλήθηκαν αναδρομικά εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ (εκτιμώνται περί τα 150-200 εκατ. Ευρώ) ως φόροι (φόρος εισοδήματος μη μόνιμων κατοίκων ημεδαπής, ΦΠΑ, ειδικές εισφορές επί τυχερών παιγνίων), καλύπτοντας περίοδο τεσσάρων ετών πριν από τη χορήγηση των διαδικτυακών αδειών, από τον Ιανουάριο του 2009 έως το Μάιο του 2011.

  Παρόλο που στην Ισπανία το μέτρο της αναδρομικής φορολόγησης επιβλήθηκε από την εθνική φορολογική αρχή, εν προκειμένω προτείνεται να συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο, καθώς (α) η εκπλήρωση της υποχρέωσης αναδρομικής καταβολής των σχετικών φόρων θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα κριτήρια εισόδου στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων, ενώ (β) η συμπερίληψη της σχετικής πρόβλεψης στο παρόν νομοσχέδιο ενδυναμώνει τη δυνατότητα επίτευξης των δημοσίου συμφέροντος σκοπών αυτού (ήτοι τη δημιουργία μιας διαφανούς, αξιόπιστης και οικονομικά ισχυρής αγοράς για το ευρύτερο κοινωνικό όφελος).

  2. Το μέτρο της αναδρομικής φορολόγησης θα πρέπει, εκτός από τις εταιρείες που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου υπό το ειδικό μεταβατικό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2001, να καταλαμβάνει:
  (α) εταιρείες που παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω εταιρειών που υπόκεινται στο μεταβατικό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2001,
  (β) εταιρείες που επέλεξαν να μην υπαχθούν στο άρθρο 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2011 και οι οποίες παρέχουν έκτοτε, εν τοις πράγμασι, υπηρεσίες στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών στην ελληνική αγορά (χωρίς να έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα),
  (γ) εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μεταξύ των ετών 2010-2018, αλλά διέκοψαν στο ενδιάμεσο τη δραστηριότητά τους, καθώς και κάθε συνδεδεμένη με αυτές εταιρεία του αυτού ομίλου.

  3. Επιπλέον, προτείνεται όπως η καταβολή των σχετικών ποσών αναδρομικών φόρων (ως ποσοστών επί των μικτών εσόδων των εν λόγω εταιρειών) θεσπιστεί ως προαπαιτούμενο για την απόκτηση του απαραίτητου πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας της παρ. 8 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου (που τροποποιεί το άρθρο 46 του Ν. 4002/2011) και, κατά συνέπεια, για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση είτε ενός είτε και των δύο τύπων αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου.

  (4)Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης:

  Η οικεία διάταξη του νομοσχεδίου που ορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης και χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, δεν θεσπίζει υποχρέωση των υποψηφίων νομικών προσώπων να αποκαλύψουν στην ΕΕΕΠ την πλήρη μετοχική τους σύνθεση έως τελικού πραγματικού δικαιούχου.
  Η καταγραφή και παροχή της σωστής και επικαιροποιημένης πληροφόρησης σχετικά με τους απώτατους πραγματικούς δικαιούχους εταιρικών οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα συνιστά εκ του νόμου υποχρέωσή τους. Πιο συγκεκριμένα τα εν λόγω νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν «επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες» πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και τον/τους πραγματικό/-ους δικαιούχο/-ους. Σε ειδικό μητρώο που τηρείται στην εταιρεία οφείλει να καταχωρείται το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν κατά πάντα χρόνο (αρ. 20 παρ.1 του Ν. 4557/2018). Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται υποχρεωτικά στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές που ασκούν έλεγχο επί των εν λόγω εταιρειών. Οι ως άνω υποχρεώσεις εκτείνονται και καταλαμβάνουν το σύνολο των αδειοδοτημένων φορέων παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.1(θ) του Ν. 4557/2018 (κατ’ εφαρμογή των άρθρων 2 παρ.1, 4 παρ. 1 και 46 παρ.1γ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849).
  Βασικός σκοπός των ως άνω διατάξεων είναι η υποβοήθηση της πραγματοποίησης δημοσίου ελέγχου και η αποτροπή του κινδύνου πραγματοποίησης οικονομικών εγκλημάτων μέσω της παροχή και απρόσκοπτης πρόσβασης των αρμόδιων αρχών σε όλα τα δεδομένα σχετικά με τους απώτατους πραγματικούς δικαιούχους ώστε να γνωρίζουν την πλήρη μετοχική σύνθεση των εν λόγω εταιριών/νομικών προσώπων.
  Στο ίδιο πνεύμα και στο πλαίσιο δημιουργίας μιας αγοράς διαδικτυακών παιγνίων που θα διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και θα συγκροτείται από εγκύρου φήμης και αξιόπιστους παρόχους, για την πρόληψη διενέργειας παράνομων οικονομικών συναλλαγών και της νομιμοποίησης εσόδων από αυτές, κρίνεται απαραίτητο όπως η εποπτική αρχή των αδειοδοτούμενων νομικών προσώπων έχει εξ αρχής γνώση της πλήρους μετοχικής τους σύνθεσης μέχρι του τελικού πραγματικού δικαιούχου αυτών. Ο έλεγχος από την ΕΕΕΠ της πλήρους μετοχικής σύνθεσης και των πραγματικών δικαιούχων των υποψηφίων κατόχων των αδειών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι των αιτούντων άδεια νομικών προσώπων δεν υποκρύπτονται αμφιβόλου προέλευσης και νομιμότητας πρόσωπα ή χρηματοδότες, θα συμβάλει καίρια στη νόμιμη λειτουργία και φήμη της εγχώριας αγοράς διαδικτυακών παιγνίων και στην προστασία των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων των παρόχων που θα δραστηριοποιηθούν εντός αυτής, αλλά και των παικτών από την εμπλοκή τους σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.
  Προκειμένου η ΕΕΕΠ να είναι σε θέσει να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα και αξιοπιστία των υποψηφίων κατόχων των αδειών θα πρέπει να προβλέπεται η υποβολή ενώπιόν της, κατ’ αρχάς για τον σκοπό χορήγησης της άδειας, της πλήρους μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου μέχρι του τελικού/ών πραγματικού/ών δικαιούχου/ων αυτών, καθώς και τα στοιχεία των τελευταίων.
  Εν όψει των ανωτέρω προτείνεται όπως στο νομοσχέδιο εισαχθεί (π.χ. σε χωριστή παράγραφο του άρθρου 9 που τροποποιεί το άρθρο 46 του ν. 4002/2011) η πρόβλεψη για τη σχετική υποχρέωση γνωστοποίησης των ως άνω στοιχείων προ ή κατά τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
  Επιπλέον, αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης όλων των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων του νομικού προσώπου στο οποίο θα χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, κατόπιν διενέργειας του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου ελέγχου από την ΕΕΕΠ, θα πρέπει να θεσπιστεί και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας-κατόχου της άδειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας (π.χ. με σχετική προσθήκη στις παρ. 1 και 2, ή και με χωριστή παράγραφο, του άρθρου 10 που τροποποιεί το άρθρο 47 του ν. 4002/2011).

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:37 | The Stars Group

  Παράγραφος 4: Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι ένας ιστότοπος δε μπορεί να φιλοξενεί παίγνια που βασίζονται και στους δύο τύπους αδειών (δηλαδή στοιχηματικά και άλλα διαδικτυακά παίγνια).
  Δεδομένου ότι αυτή η απαγόρευση δεν έχει καμία λογική και δε φαίνεται να εξυπηρετεί κανένα νομικό ή πρακτικό ή φορολογικό σκοπό, προτείνουμε την απαλοιφή της εν λόγω διάταξης. Περαιτέρω προτείνουμε την ένθεση μίας νέας διάταξης η οποία θα προβλέπει ότι ένας πάροχος που έχει λάβει και τους δύο τύπους αδειών, θα δύναται να προσφέρει στους παίκτες ένα ενιαίο λογαριασμό παικτών για όλα τα παίγνια που θα διεξάγονται επί τη βάσει και των δύο αδειών. Επιπροσθέτως, κάτι τέτοιο θα καταστήσει ευκολότερο τον υπολογισμό και την διαχείριση του παρακρατούμενου φόρου επί των κερδών των παικτών στο τέλος κάθε έτους.
  Περαιτέρω προτείνουμε (παρά το ότι δεν απαγορεύεται από το Σχέδιο Νόμου) την ένθεση μίας νέας διάταξης στο εν λόγω σημείο η οποία θα ορίζει ότι ένας αδειοδοτημένος πάροχος θα μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερους του ενός ιστοτόπων (υπό κάθε μία άδεια).

  Παράγραφος 5: Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας, υποχρεούνται να έχουν τη φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας.
  Προτείνουμε τη διόρθωση της εν λόγω πρόβλεψης και συγκεκριμένα προτείνουμε να οριστεί ότι αν ένας κάτοχος άδειας παρέχει δικτυακή και σε πραγματικό χρόνο (online & real time) πρόσβαση των διακομιστών του στην ΕΕΕΠ και στην ΑΑΔΕ και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διακομιστές είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., τότε δε θα υπάρχει υποχρέωση εγκατάστασης safe διακομιστών και στην Ελλάδα.

  Παράγραφος 7: Στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει, μεταξύ άλλων και για την πιθανή ικανοποίηση απαιτήσεων παικτών (χωρίς να ορίζεται το αρμόδιο δικαστήριο ή άλλη αρχή που θα κρίνει επί μίας τέτοιας διαφοράς και που θα αποφασίζει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντιφατικά αποτελέσματα (καθώς και θέματα σχετικά με την δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο) σε περίπτωση που η σύμβαση μεταξύ του κατόχου της άδειας και του παίκτη προβλέπει ότι οι μεταξύ τους διαφορές θα επιλύονται ενώπιον ενός συγκεκριμένου δικαστηρίου.
  Προτείνουμε όπως η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μόνο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός κατόχου άδειας με τελεσίδικη απόφαση των αρμόδιων δικαστηρίων. Σε διαφορετική περίπτωση η ΕΕΕΠ θα μετατραπεί κατά μη αποδεκτό τρόπο σε δικαστήριο επίλυσης διαφορών μεταξύ παικτών και κατόχων άδειας.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
  —————————-
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:23 | Κώστας Λειβαδίτης

  α) Εν σχέσει με την παράγραφο 1 ευλόγως γεννάται το ερώτημα γιατί περιορίζεται ο νομοθέτης στην «Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε». και δεν περιλαμβάνει τις χώρες που εντάσσονται στον Ε.Ο.Χ.

  β) Εν σχέσει με την παράγραφο 3 προτείνεται η περαιτέρω αυστηροποίηση του σχετικού πλαισίου, ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως όχι μόνο από άτομα ήδη καταδικασθέντα για τα προβλεπόμενα αδικήματα, αλλά και από άτομα εις βάρος των οποίων εκκρεμεί η άσκηση ποινικής δίωξης, για λόγους που άπτονται στη διασφάλιση των παικτών και των εργαζομένων της επιχείρησης σε περίπτωση μεταγενέστερης καταδίκης.

  γ) Εν σχέσει με την παράγραφο 6 προτείνεται η δυνατότητα καταβολής του αντίστοιχου αντιτίμου σε δόσεις για την ορθή και δίκαιη διευκόλυνση της τήρησης της διαδικασίας από τους υποψηφίους.

  δ) Εν σχέσει με την παράγραφο 7 προτείνεται η αποδοχή εγγυητικής επιστολής εκδοθείσας από ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. Επιπροσθέτως, οι λόγοι κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, όπως λ.χ. «αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκχτες» είναι άκρως αόριστοι και θέτουν σε άμεσο και υπέρμετρο κίνδυνο ακόμα και τους υγιείς παρόχους.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:56 | The Remote Gambling Association (RGA)

  Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της Ελληνικής κυβέρνησης να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα τυχερών παιγνίων των παρόχων, προβληματιζόμαστε όμως ότι η απαίτηση για τους αλλοδαπούς παρόχους τυχερών παιγνίων να διαθέτουν έναν SAFE-διακομιστή εγκαταστημένο στην Ελλάδα, θα δημιουργούσε θέματα συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς θα ήταν ανάλογη με υποχρέωση εγκατάστασης στη χώρα, η οποία θα αποτελούσε παραβίαση της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που εγγυάται η ΣΛΕΕ. Μία πιο πρακτική και λιγότερο περιοριστική εναλλακτική θα ήταν οι πάροχοι να έχουν τέτοιον SAFE-διακομιστή εγκαταστημένο οπουδήποτε εντός της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη πρόσβαση στην Ελληνική ρυθμιστική αρχή.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:02 | EGBA

  Η EGBA συμβουλεύει το Ελληνικό Υπουργείο να τροποποιήσει αυτή τη διάταξη, καθώς θα ήταν επιζήμια για το άνοιγμα της αγοράς. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, οι φορείς εκμετάλλευσης, που έχουν τεθεί στη μαύρη λίστα κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της αίτησής τους για άδεια δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια βάσει του νέου καθεστώτος. Η διάταξη συνεπάγεται ότι, για να λάβει άδεια ο φορέας εκμετάλλευσης, πρέπει να έχει διαγραφεί από την λίστα για ένα έτος. Αυτό δε θα επιτρέψει στις εταιρίες της λίστας να εισέλθουν στην ελληνική αγορά με ίσους όρους. Επομένως, αυτό θα οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών που θα είναι ήδη στην αγορά και των εταιριών της μαύρης λίστας. Η ελληνική αγορά επομένως θα είναι λιγότερο ελκυστική για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμορφω¬θούν με τους νέους κανόνες.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:12 | EGBA

  Οι αιτούντες χορήγησης άδειας χρειάζονται ελάχιστο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 Ευρώ και τραπεζική εγγύηση 500.000 Ευρώ. Επιπλέον, οι αιτούντες πρέπει να πληρώσουν 10.000 Ευρώ για να συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης αδειών. Οι χρηματοοικο-νομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να εξετάζονται συνολικά, και όχι χωριστά, επομένως αυτές οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά υψηλά τέλη αδειοδότησης, θα αποτελέσουν σωρευτικά πρόσθετο εμπόδιο για τους φορείς παροχής πρόσβασης στην ελληνική αγορά. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο, ότι το νέο καθεστώς χορήγησης αδειών δεν θα επιτύχει τους βασικούς στόχους της Κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του μεγέθους της μαύρης αγοράς, την προστασία των παικτών και την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

  Τελος, πρέπει να σημειωθεί, ότι η απαίτηση για καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 Ευρώ, εμποδίζει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό των επιχειρήσεων με χαμηλότερο κεφά¬λαιο, και συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Απόφαση επί της υπόθεσης Dickinger & Ömer, C-347/09, παρ. 77.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:28 | EGBA

  Οι αιτούντες χορήγησης άδειας χρειάζονται ελάχιστο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 Ευρώ και τραπεζική εγγύηση 500.000 Ευρώ. Επιπλέον, οι αιτούντες πρέπει να πληρώσουν 10.000 Ευρώ για να συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης αδειών. Οι χρηματοοικο-νομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να εξετάζονται συνολικά, και όχι χωριστά, επομένως αυτές οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά υψηλά τέλη αδειοδότησης, θα αποτελέσουν σωρευτικά πρόσθετο εμπόδιο για τους φορείς παροχής πρόσβασης στην ελληνική αγορά. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο, ότι το νέο καθεστώς χορήγησης αδειών δεν θα επιτύχει τους βασικούς στόχους της Κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του μεγέθους της μαύρης αγοράς, την προστασία των παικτών και την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

  Τελος, πρέπει να σημειωθεί, ότι η απαίτηση για καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 Ευρώ, εμποδίζει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό των επιχειρήσεων με χαμηλότερο κεφά¬λαιο, και συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Απόφαση επί της υπόθεσης Dickinger & Ömer, C-347/09, παρ.77.