Άρθρο 07 – Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου – Διαδικασία αδειοδότησης

1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων.
2. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.
3. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Η μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.
4. Η αίτηση του υποψήφιου περιλαμβάνει τον τύπο της αιτούμενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξάγει. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 του παρόντος και καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία.
5. Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:
α) σε 4.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και
β) σε 1.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.
6. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησης από την Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων , για τα οποία αυτή εκδίδεται.
7. α. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την Ε.Ε.Ε.Π. την ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή νέου τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό, καθώς και η μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 9 του άρθρου 46.
β. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της νέας άδειας με αιτιολογημένη γνώμη της.»

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:11 | bet365

  Το τέλος αδειοδότησης είναι εξαιρετικά υψηλό και θα αποτελέσει φραγμό για την είσοδο των Εταρειών στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, η αγορά θα γίνει ολιγοπώλιο και ο αριθμός των Εταιρειών που θα υποβάλουν αίτηση θα είναι πολύ περιορισμένος.
  Το τέλος αδειοδότησης πρέπει να καλύπτει τα έξοδα της διαδικασίας και να μην αποτελεί τρόπο πρόσθετου εισοδήματος για τα κρατικά κεφάλαια.
  Συγκριτικά, τα προτεινόμενα τέλη χορήγησης αδειών είναι πολύ υψηλότερα από ό, τι στις άλλες χώρες της ΕΕ.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:37 | Paddy Power Betfair

  We would recommend that the Greek Government sets its licensing fees at a reasonable level that primarily serves to cover the administrative and operational costs incurred by the regulator to fulfil its duties. In particular, licensing fees should not serve as a way to raise additional tax revenues, as this is the role of the headline gambling tax (which is the already the highest GGR rate in Europe). Importantly, prohibitive licensing fees and high financial requirements are very likely to deter operators from applying for a license and will hinder the success of the regulatory regime. By way of comparison, the proposed licensing fees are ten to twenty times larger than what is required in comparable markets, such as Bulgaria and the Czech Republic, as well as much larger ones, such as Spain and Italy.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:56 | Intralot

  Άρθρο 07 – Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011

  Παράγραφος 3. Προτείνεται να αναμορφωθεί η διαδικασία της αδειοδότησης κατά αναλογία των προβλέψεων του άρθρου 362 παράγραφος 2 του ν. 4512/2018 περί καζίνο για λόγους ισότητας ώστε εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου να εκδίδεται πλήρης και αιτιολογημένη απόφαση περί εγκρίσεως ή απορρίψεως της αίτησης του υποψηφίου κατόχου άδειας από την ΕΕΕΠ. Η σχετική απορριπτική απόφαση θα δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου εντός διμήνου με εκδίκαση της προσφυγής εντός τριών μηνών από την κατάθεσή της με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

  Παράγραφος 5. Προτείνεται να εκλογικευτεί το μέγεθος του τιμήματος.
  Προτείνεται να οριστεί ως χρόνος έναρξης ισχύος της διάρκειας της άδειας η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του αδειοδοτημένου παρόχου, η οποία και θα πιστοποιείται από την ΕΕΕΠ με έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης
  Αιτιολόγηση της πρότασης:
  Το προτεινόμενο τίμημα και για τους δύο τύπους αδειών κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό. Ως ένδειξη σύγκρισης σημειώνεται ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το αντίτιμο άδειας κυμαίνεται μεταξύ €15-70 χιλιάδων ευρώ το χρόνο.
  Η Ελληνική αγορά είναι μια από τις εξελισσόμενες ευρωπαϊκές αγορές αλλά με μικρότερο μέγεθος από τις περισσότερες εξ’ αυτών. Το τίμημα αναλογικά δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο των συγκεκριμένων αγορών και η διάρκεια μικρότερη. Το υψηλό τίμημα μπορεί να επιφέρει αρχικά μεγαλύτερα έσοδα στο ελληνικό κράτος, η παρουσία όμως περιορισμένου αριθμού παρόχων εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ανασταλτικά:
  • Μακροπρόθεσμα στο μέγεθος της αγοράς και κατά συνέπεια στο ύψος των δημοσίων εσόδων
  • Θα δημιουργηθούν ολιγοπωλιακές συνθήκες, αντικίνητρα στην υλοποίηση επενδύσεων και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού
  • ‘Έλλειψη αυξημένου ανταγωνισμού πιθανώς να περιορίσει το προϊόν και να στρέψει τους παίκτες προς μη αδειοδοτημένους παρόχους που θα προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις.

  Παράγραφος 6. Προτείνεται η διάρκεια της άδειας να είναι δέκα (10) έτη.
  Προτείνεται να οριστεί ως χρόνος έναρξης ισχύος της διάρκειας της άδειας η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του αδειοδοτημένου παρόχου, η οποία και θα πιστοποιείται από την ΕΕΕΠ με έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
  Αιτιολόγηση της πρότασης:
  Κατά μέσο όρο στην Ευρώπη οι συγκεκριμένες άδειες έχουν διάρκεια από 5-10 έτη. Η επιλογή για ομαδοποίηση των παιγνίων σε δύο γενικές κατηγορίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση και γίνεται, τόσο για να δημιουργηθούν αυξημένα κίνητρα για υλοποίηση επενδύσεων και μακροχρόνιο σχεδιασμό, όσο και να απαιτηθεί υψηλότερο τίμημα. Για αυτό το λόγο και με βάση το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς προτείνεται 10ετή διάρκεια αδείας.
  Επιπλέον η χορήγηση άδειας μακράς διάρκειας κρίνεται ως επαρκείς προκειμένου να δημιουργηθεί αυξημένο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και δυνατότητα ανάπτυξης στην αγορά. Συγχρόνως κρίνεται κατάλληλη καθώς δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο ρυθμιστή να επαναξιολογεί τις συνθήκες της αγοράς, να επανεξετάζει τις τεχνολογικές αλλαγές και να θέτει νέους όρους βέλτιστης λειτουργίας.

  Παράγραφος 7.α. Προτείνεται η αίτηση για την ανανέωση της άδειας να υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα από τη λήξη της και η καταβολή του τιμήματος να πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της ανανέωσης.

  Παράγραφος 7.β. Προτείνεται για τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας να ισχύει η αντίστοιχη διαδικασία για την αδειοδότηση σύμφωνα με το σχόλιό μας στην παρ. 7.3. Επίσης ο πάροχος θα πρέπει να έχει τόσο το δικαίωμα προσφυγής κατά της αιτιολογημένης απόφασης της ΕΕΕΠ για την μεταβολή των όρων χορήγησης της άδειας όσο και το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση της ανανέωσης μετά την μεταβολή των όρων χορήγησής της από την ΕΕΕΠ.

  Γενικό σχόλιο
  Προτείνεται επίσης όπως για λόγους ισότητάς με τα καζίνο και την ΟΠΑΠ ΑΕ αλλά και για λόγους ενότητας του θεσμικού πλαισίου των τυχερών παιχνιδιών να προβλεφθεί και για τη διαδικασία της on line διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου η υπογραφή σχετικής σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του αδειούχου και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό των Οικονομικών.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 22:22 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 7

  (Α) Προτείνεται η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 45 ως εξής:

  «2. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για τη διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων, καθώς επίσης και εικονικών παιγνίων (virtual games) και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.»

  (Β) Με την προτεινόμενη ως παράγραφο 2 του άρθρου 45, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη προς πρόσθεση στο άρθρο 25 περίπτωση κβ) (άρθρο 1.6. του σχεδίου νόμου) στις χορηγούμενες άδειες δεν συμπεριλαμβάνεται (συνεπώς εξαιρείται) η διοργάνωση και διεξαγωγή μέσω του διαδικτύου τυχερών παιγνίων casino, το αποτέλεσμα των οποίων προκύπτει από γεννήτρια τυχαίων αριθμών – random number generator (RNG).

  Τα διαδικτυακώς διεξαγόμενα τυχερά παίγνια casino, το αποτέλεσμα των οποίων προκύπτει από γεννήτρια τυχαίων αριθμών –random number generator (RNG) επί του παρόντος αποφέρουν έσοδα τα οποία υπολογίζονται σε 80 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Τυχόν μη ρύθμιση των εν λόγω τυχερών παιγνίων θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια φορολογικών εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι παίκτες θα έχουν ως μόνη επιλογή την πρόσβαση σε μη αξιόπιστα διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες και, με τον τρόπο αυτό, θα ευνοηθεί η παράνομη αγορά τυχερών παιγνίων.

  Κατά τούτο, πιστεύουμε ότι η Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει, αφού πρώτα εξετάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, να αποφασίσει σχετικά με το πλέον κατάλληλο τρόπο ρύθμισης των διαδικτυακώς διεξαγόμενων τυχερών παιγνίων, το αποτέλεσμα των οποίων προκύπτει από γεννήτρια τυχαίων αριθμών –random number generator (RNG) και όχι να τα απαγορεύσει δια της εξαιρέσεώς τους από την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση.

  (Γ) Αν και είναι απόλυτα κατανοητή η ανάγκη για την εξασφάλιση άμεσων εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το αντίτιμο απόκτησης άδειας ή αμφότερων των αδειών είναι πολύ υψηλό. Το προτεινόμενο αντίτιμο των 4.000.000 ευρώ για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικών και μη αθλητικών στοιχημάτων (άρθρο 45.5.), σε συνδυασμό με την προτεινόμενη 5ετή διάρκεια της άδειας (άρθρο 45.6.), ενδεχομένως θεωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συνιστούν economic barrier to entry in the online gaming market για μικρές ή νεοσύστατες εταιρείες.

  Το ίδιο ισχύει και για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων, ειδικά στην περίπτωση που η αδειοδότηση δεν θα περιλαμβάνει τυχερά παίγνια casino, το αποτέλεσμα των οποίων προκύπτει από γεννήτρια τυχαίων αριθμών – random number generator (RNG). To προτεινόμενο αντίτιμο του 1.000.000 ευρώ, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη 5ετή διάρκεια καθιστά την άδεια μη ελκυστική.

  Προτείνεται η διάρκεια αμφότερων των τύπων αδειών να αυξηθεί στα 10 έτη,ώστε, αφενός, το κόστος αδειοδότησης να καταστεί περισσότερο ελκυστικό από επενδυτικής και επιχειρηματικής άποψης και, αφετέρου, το Ελληνικό Δημόσιο να αποκομίσει άμεσα τα μέγιστα δυνατά οικονομικά οφέλη από την διαδικασία χορήγησης αδειών, αλλά και σημαντικά έσοδα σε διαχρονική βάση από την αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

  (Δ) Προτείνεται, επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο όπως:
  (α) προβλεφθεί νομοθετικά καταληκτική προθεσμία 6-8 μηνών για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους αιτήσεων για χορήγηση άδειας ή αδειών (μετά το πέρας της οποίας δεν θα επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων και η χορήγηση αδειών), η οποία θα άρχεται από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης του Κανονισμού Παιγνίων στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
  (β) οι υπό έκδοση άδειες να έχουν ταυτόχρονη ημερομηνία έναρξης ισχύος,
  (γ) προβλεφθεί νομοθετικά δεύτερη περίοδος υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας ή αδειών, η οποία θα άρχεται στο μέσο της χρονικής διάρκειας ισχύος των αρχικών αδειών, ομοίως με καταληκτική προθεσμία 6-8 μηνών (μετά το πέρας της οποίας δεν θα επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων και η χορήγηση αδειών), και
  (δ) προβλεφθεί νομοθετικά η λειτουργία των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 όπως ισχύει σήμερα μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αδειών που πρόκειται να εκδοθούν.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 20:53 | Κώστας

  Τύπος αδειών:
  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει παιχνίδια τύπου RNG και είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει ολιγοπώλιο σε μία αγορά και το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ στην άλλη αγορά. Αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για το κράτος γιατί οι παίκτες που έπαιζαν τα παιχνίδια αυτά μέσω διαδικτύου το πιο πιθανόν είναι να στραφούν στην μαύρη αγορά.

  Τίμημα και διάρκεια άδειας:
  Το τίμημα για την έκδοση της άδειας είναι υπερβολικό και δεν εναρμονίζεται σε καμία περίπτωση με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές άδειες. Τα αναφερόμενα τιμήματα θα δημιουργήσουν ολιγοπώλιο και αύξηση της «μαύρης αγοράς». Πρέπει να εξεταστεί το κόστος αδειοδότησης σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και να υπάρξει εναρμόνιση με αυτές.

  Ετήσιο τέλος και Φορολογικό Πλαίσιο:
  Παραμένει στο 35 %. Σε συνδυασμό με το τέλος της κάθε άδειας καθώς και την φορολογία εισοδήματος κρίνεται υπερβολικό. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει τέτοιο υψηλό ποσοστό. Η υψηλή φορολογία πάντα οδηγεί σε απώλεια εσόδων για το κράτος είτε μέσω της μείωσης του τζίρου είτε μέσω της παράλληλης αγοράς που δημιουργεί. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει σαφές φορολογικό και λειτουργικό πλαίσιο ώστε να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο Ημεδαπές και Αλλοδαπές εταιρείες.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 18:43 | Γιώργος Παπαγιάννης

  Στο προσχέδιο το κόστος είναι 4.000.000 για στοιχηματικά παίγνια, και 1.000.000 για παιχνίδια τύπου casino σε ζωντανή αναμετάδοση, ποσά που είναι σαφέστατα εκτός πραγματικότητας λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κόστη σε άλλες χώρες της ΕΕ.

  Μια ρεαλιστική πρόταση θα είχε ως εξής:

  Στοιχηματικά παίγνια: 1.500.000 για 5 χρόνια σε ετήσιες δόσεις
  Παίγνια τύπου casino (Live and RNG): 1.500.000 για 5 χρόνια σε ετήσιες δόσεις
  Παίγνια τύπου Poker (Peer to peer): 500.000 για 5 χρόνια σε ετήσιες δόσεις

  * το παραπάνω προτεινόμενο κόστος είναι αρκετά υψηλό ώστε μόνο εταιρείες με κύρος και σημαντικές επενδύσεις να συμμετέχουν στην αγορά
  * το τίμημα είναι (αν και το υψηλότερο) εναρμονισμένο με τις πρακτικές άλλων χωρών της ΕΕ

  Αντίστοιχα, φορολόγηση Μικτού Κέρδους 20% στα Μικτά κέρδη του αδειοδοτημένου παρόχου

  Να σημειωθεί ότι:
  * ο συντελεστής είναι (αν και ο υψηλότερος στα Μικτά Κέρδη) εναρμονισμένος με τις πρακτικές άλλων χωρών της ΕΕ
  * ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός της ελεύθερης αγοράς θα αποφέρει στο κράτος τα ίδια έσοδα καθώς οι εταιρείες θα κάνουν πιο ανταγωνιστικό το προϊόν τους
  * ένα πιο ελκυστικό Φορολογικό πλαίσιο θα φέρει επενδύσεις στην χώρα και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη διαφημιστική δαπάνη στα Μέσα Μαζική Ενημέρωσης, και περισσότερους άμεσους και έμμεσους φόρους.

  Σας παραθέτω συνοπτικά τα αντίστοιχα κόστη που απαιτούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με αδειοδοτικό καθεστώς στα παίγνια μέσω του διαδικτύου.

  Ενδεικτικά:

  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Φορολογία: 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας για:
  • Στοίχημα: 20.000 ευρώ
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG) : 35.000 ευρώ
  Ετήσιο κόστος ανανέωσης: 50.000 ευρώ

  ΓΑΛΛΙΑ
  Φορολογία:
  • Στοίχημα: 9.3% στον τζίρο
  • Ιπποδρομίες: 7.1% στον τζίρο
  • Πόκερ: 2% στον τζίρο
  Κόστος άδειας:
  • 5.000 ευρώ για κάθε άδεια. Αν μια εταιρεία αιτηθεί για 2 άδειες, θα καταβάλει 8.000 ευρώ ενώ αν αιτηθεί και για τις τρεις, θα καταβάλει 10.000 ευρώ.
  • Κόστος ανανέωσης: 20.000 ευρώ για κάθε άδεια ετησίως. Αντίστοιχα όμως, ο κάτοχος 2 αδειών θα πληρώσει 30,000 ευρώ, ενώ ο κάτοχος 3 αδειών θα πληρώσει 40.000 ευρώ.

  ΔΑΝΙΑ
  Φορολογία: 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας:
  • Στοίχημα: 36.000 ευρώ
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 36.000 ευρώ
  Αν βέβαια μια εταιρεία αιτηθεί και για τις 2 άδειες, το κόστος είναι 50.000 ευρώ
  Ο πάροχος καταβάλει ένα ποσό ετησίως, που καθορίζεται από το ετήσιο μικτό του κέρδος, σύμφωνα με τις παρακάτω τάξεις:
  Μικτό κέρδος Ποσό
  Κάτω από 670,000 7,200 ευρώ
  670,000 έως 1,345,000 18,000 ευρώ
  1,345,000 έως 3,360,000 32,400 ευρώ
  3,360,000 έως 6,700,000 64,700 ευρώ
  6,700,000 έως 13,400,000 115,000 ευρώ
  13,400,000 έως 26,800,000 215,000 ευρώ
  26,800,000 έως 67,200,000 360,000 ευρώ
  Πάνω από 67,200,000 647,000 ευρώ

  ΕΣΘΟΝΙΑ
  Φορολογία: 5% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας:
  • Στοίχημα: 32.000 ευρώ συν 3.200 για την άδεια λειτουργίας
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 48.000 ευρώ συν 3.200 για την άδεια λειτουργίας

  ΛΕΤΟΝΙΑ
  Φορολογία: 10% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας: 200.000 ευρώ για μία γενική άδεια με την οποία μια εταιρεία μπορεί να παρέχει και στοίχημα και καζίνο (συν παιχνίδια RNG) μέσω διαδικτύου.
  Έπειτα, ο πάροχος καταβάλει 37.000 ευρώ ετησίως.

  ΙΣΠΑΝΙΑ
  Φορολογία: 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας: 10.000 ευρώ για κάθε γενική άδεια (στοίχημα, υπόλοιπα παιχνίδια κλπ), 10.000 ευρώ για κάθε τύπο παιχνιδιού που επιτρέπεται από την αντίστοιχη γενική άδεια (πχ στοίχημα προκαθορισμένης απόδοσης, αμοιβαίο στοίχημα κα). Επιπλέον, απαιτούνται 38.000 ευρώ για την αρχική πιστοποίηση.

  ΙΤΑΛΙΑ
  Φορολογία:
  • Στοίχημα: 22% στο μικτό κέρδος
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας (που περιλαμβάνει όλα τα επιτρεπόμενα παιχνίδια, συν RNG) 200.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια ο πάροχος απαιτείται να καταβάλει 50.000 ευρώ κάθε πρώτο εξάμηνο και 2.5% των κερδών του κάθε δεύτερο εξάμηνο.

  ΠΟΛΩΝΙΑ
  Φορολογία: 12% στον τζίρο
  Κόστος άδειας για στοίχημα: 90.000 ευρώ.

  ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  Φορολογία: 16% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας κάτω από την οποία επιτρέπεται και στοίχημα και παιχνίδια καζίνο (και RNG):
  2.500 ευρώ για την αίτηση, 8.500 ευρώ για την ανάλυση του φακέλου και 100.000 ευρώ για την άδεια.
  Επίσης, ο πάροχος καταβάλει ετησίως ένα πόσο που καθορίζεται από τον τζίρο του σύμφωνα με τα παρακάτω:
  Τζίρος Ποσό
  Έως 500.000 ευρώ 6.000 ευρώ
  500.001 έως 1.000.000 ευρώ 24.000 ευρώ
  1.000.001 έως 5.000.000 ευρώ 60.000 ευρώ
  5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ 96.000 ευρώ
  Πάνω από 10.000.000 ευρώ 120.000 ευρώ

  ΣΟΥΗΔΙΑ
  Φορολογία: 18% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας:
  • Στοίχημα: 38.000 ευρώ
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 38.000 ευρώ
  Αν μια εταιρεία αιτηθεί και για τις δύο άδειες, τότε το αρχικό κόστος θα είναι 68.000 ευρώ.
  Έπειτα, το ετήσιο απαιτούμενο ποσό είναι 29.000 ευρώ.

  Είναι πασιφανής η ανάγκη τροποποίησης του συγκεκριμένου άρθρου και η πραγματική εναρμόνισή του με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:24 | The Stars Group

  Παράγραφος 3: Από το συνολικό κείμενο του Σχεδίου Νόμου δεν προκύπτει αν η ΕΕΕΠ μπορεί να εκδώσει άδειες πριν ή μετά τη θέσπιση του παραγώγου δικαίου (ιδίως του «Κανονισμού Παιγνίων» ως ορίζεται στο άρθρο 29 του Ν. 4002/2011, το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 3 του Σχεδίου Νόμου).
  Δεδομένου ότι πολύ σημαντικά ζητήματα θα ρυθμισθούν από τον Κανονισμό Παιγνίων (κάτι που μπορεί να επηρεάσει την απόφαση ενός παρόχου να παραμείνει / να εισέλθει στην Ελληνική αγορά ή όχι) προτείνουμε την ένθεση μίας πρόσθετης διάταξης στην παράγραφο 3 του άρθρου 7, η οποία θα ορίζει ότι η ΕΕΕΠ θα δύναται να εκδώσει άδειες μόνον μετά την θέσπιση του Κανονισμού Παιγνίων (και φυσικά χωρίς μέχρι τότε να προκύψει απώλεια του δικαιώματος διεξαγωγής παιγνίων [blackout period] των υφιστάμενων παρόχων, που λειτουργούν βάσει του ενδιάμεσου καθεστώτος του άρθρου 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2011).

  Παράγραφος 5: Η παράγραφος 5 ορίζει πολύ υψηλό τίμημα για την απόκτηση άδειας. Από την εμπειρία μας από άλλες χώρες, έχουμε παρατηρήσει ότι τόσο υψηλά τιμήματα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην δημιουργία μιας πετυχημένης αγοράς και στα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα, καθώς πολλοί πάροχοι παιγνίων θα κρίνουν ότι η απόκτηση άδειας είναι ιδιαίτερα ακριβή (σε συνδυασμό μάλλον με τους υψηλούς φορολογικούς δείκτες επί του μεικτού κέρδους αλλά και της φορολογίας εισοδήματος). Στην ουσία αναφερόμαστε στο κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το προτεινόμενο τίμημα για την κτήσης άδειας προσθέτει 67.000 Ευρώ και 17.000 Ευρώ σε μηνιαία βάση, αντίστοιχα, για τα στοιχηματικά και τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια (στο οποία μάλιστα πλέον δεν περιλαμβάνονται αυτά που βασίζονται σε γεννήτρια τυχαίων αριθμών [RNG]) και μάλιστα επιπροσθέτως των φορολογικών συντελεστών 35%, επί του μικτού κέρδους και 29%, επί των κερδών και όλα αυτά πιθανόν να αποτρέψουν φερέγγυους παρόχους παιγνίων από το να ενταχθούν στην Ελληνική αγορά. Πολλοί πάροχοι παιγνίων ενδεχομένως να επιλέξουν να προσφέρουν υπηρεσίες παιγνίων χωρίς άδεια, δημιουργώντας έτσι τη λεγόμενη «μαύρη αγορά».
  Προτείνουμε, συνεπώς, τη μείωση των εν λόγω ποσών και για τους δύο (2) τύπους αδειών.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
  —————————-
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:00 | Κώστας Λειβαδίτης

  α) Εν σχέσει με την παράγραφο 2 είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος επισταμένως σχετικά με το κατά πόσο είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αλλά και την ελληνική πραγματικότητα, ιδίως ως προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.

  β) Αναφορικά με την παράγραφο 3, ιδία ως προς τη δυνατότητα της Ε.Ε.Ε.Π. να μην εκδίδει απόφαση επί σχετικού αιτήματος χορήγησης άδειας εντός διμήνου από την υποβολή του και να θεωρείται η αίτηση ως σιωπηρώς απορριφθείσα, θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται μια κακή πρακτική, όπου η μη υποχρέωση αιτιολογίας δίνει τη δυνατότητα στην Αρχή να χορηγεί ή να απορρίπτει αιτήματα χορήγησης αδειών με κριτήρια αδιαφανή.

  γ) Αναφορικά με το προβλεπόμενο στην παράγραφο 5 τίμημα για τη χορήγηση αδειών, κρίνεται υπέρογκο αν λάβουμε υπόψη τις διεθνείς πρακτικές και συνθήκες της αγοράς. Ενδεικτικά στη Βουλγαρία με πληθυσμό 7 εκατομμυρίων ανθρώπων το σχετικό τίμημα ορίζεται στις 50.000 ευρώ, ενώ στην Ιταλία των 60 εκατομμυρίων ανθρώπων το τίμημα δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά στη χώρα ένα εύλογο τίμημα θα μπορούσε να κυμαίνει περίπου στις 80.000 ευρώ. Επίσης, δεν διαφαίνεται, εις βάρος των αιτούντων, ο τρόπος και χρόνος καταβολής του αντιτίμου για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων, καθώς και λοιπών διαδικτυακών παιγνίων, και

  δ) αναφορικά με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 7β δυνατότητα της Αρχής να μεταβάλει τους όρους χορήγησης αδειών, θεωρώ ότι πρέπει να αποφευχθεί μια τέτοια ρύθμιση, διότι δημιουργείται ωσαύτως ένα αβέβαιο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που θα διαθέτουν άδεια, όταν θα επιχειρήσουν να την ανανεώσουν. Αντιθέτως, προκρίνεται η διαμόρφωση της σχετικής διάταξης κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει ένα πιο σταθερό πλαίσιο.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 16:25 | EGBA

  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παιχνιδιών & Στοιχημάτων (EGBA), ο οποίος εκπροσωπεί τους κορυφαίους διαδικτυακούς, διασυνοριακούς, αδειοδοτημένους φορείς τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρετίζει την πρόθεση του Υπουργείου να ανοίξει την αγορά για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και να εκσυγχρονίσει το νομικό πλαίσιο για ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό καθεστώς για τους καταναλωτές, την κυβέρνηση και τις στοιχηματικές εταιρίες.

  Η σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα και το δικαίωμα των Ελλήνων καταναλωτών για ασφαλή διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια πρώτης κατηγορίας και σχετικές υπηρεσίες ψηφιακής ψυχα¬γωγίας, απαιτούν ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο και μια καλά οργανωμένη αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, ώστε να στραφεί η υπάρχουσα ζήτηση για τυχερά παιχνίδια σε αδειοδοτημένες και ασφαλείς προσφορές στην Ελλάδα. Η EGBA συμφωνεί με τον σκοπό του Νομοσχεδίου για επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού, την προστασία των παικτών και την καταπολέμηση της απάτης και της κατά¬χρησης του υφιστάμενου πλαισίου.

  Η ελκυστικότητα της τοπικής προσφοράς στην Ελλάδα, η γκάμα προϊόντων, η εμπειρία των χρηστών και η τιμολόγηση θα καθορίσουν πόσοι Έλληνες χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν στην ελληνική νόμιμη αγορά, και αντιστρόφως, πόσο θα επιλέγουν να συνεχίσουν να παίζουν εκτός του καθεστώτος αδειοδότησης.

  Η EGBA σημειώνει, δυστυχώς, ότι αυτό το Νομοσχέδιο επιβάλλει υπερβολικά υψηλές οικονομικές απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας για πολλούς, ακόμη και μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, που εδρεύουν στην ΕΕ. Τα τέλη αδείας καθορίζονται σε € 4 εκατομμύρια για αθλητικά στοιχήματα και € 1 εκατομμύριο για ένα ζωντανό καζίνο.

  Συνολικά, τα προτεινόμενα ποσά αποτελούν ένα σημαντικό και περιοριστικό εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά και θα αποτρέψουν τους ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης να υποβάλλουν αίτηση άδειας. Για παράδειγμα, τα ποσά αυτά είναι πέντε έως δέκα φορές υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται σε συγκρίσιμες αγορές, όπως η Βουλγαρία και η Τσεχία, καθώς και υψηλότερα από τα τέλη που απαιτούνται σε πολύ μεγαλύτερες αγορές όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

  Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει μόνο δύο τύπους αδειών: μία για στοίχημα και μία για live καζίνο και πόκερ. Επομένως αποκλείονται τα παιχνίδια RNG (με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, όπως οι online κουλοχέρηδες, η ρουλέτα ή το blackjack. Προς το παρόν, οι προσωρινοί κάτοχοι άδειας προσφέρουν τέτοιου είδους παιχνίδια στην ελληνική αγορά. Η εξαίρεση των παιχνιδιών RNG θα έχει δύο αρνητικές συνέπειες: 1. Η Κυβέρνηση θα χάσει τα φορολογικά έσοδα που παράγονται από αυτά τα προϊόντα και 2. Οι Έλληνες παίκτες, που έχουν συνηθίσει να παίζουν αυτά τα παιχνίδια, θα θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν και έτσι είναι πιθανό να στραφούν στην μαύρη αγορά (κυρίως εκτός ΕΕ), που δεν συμμορφώνεται με τις αυστηρές απαιτήσεις αδειοδότησης και τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η EGBA υποστηρίζει πλήρως την άποψη της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ότι η αποτελεσματική προστασία των παικτών, μπορεί να επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, αν η ζήτηση κατευθύνεται στην ρυθμιζόμενη σε τοπικό επίπεδο προσφορά. Ωστόσο, πρέπει να προστεθεί, ότι η ελκυστικό¬τητα της τοπικής προσφοράς στην Ελλάδα, η γκάμα προϊόντων, η εμπειρία των χρηστών και η τιμολόγηση θα καθορίσουν πόσοι Έλληνες χρήστες θα επιλέξουν να παίζουν στην ελληνική ρυθμιζόμενη αγορά και αντίθετα πόσοι θα επιλέξουν να συνεχίσουν να παίζουν στην μαύρη αγορά, αν δεν είναι διαθέσιμα. όλα τα παιχνίδια.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:09 | The Remote Gambling Association (RGA)

  Προτείνουμε στην Ελληνική Κυβέρνηση να υιοθετήσει εύλογα παράβολα αδειοδότησης, των οποίων ο βασικός στόχος είναι να καλύψουν τα διοικητικά έξοδα που θα προκύψουν από τη διαδικασία αδειοδότησης και τα έξοδα της ρυθμιστικής αρχής κατά τη διάρκεια των εργασιών της. Συγκεκριμένα, τα παράβολα αδειοδότησης δεν θα πρέπει να αποτελούν μέσο για να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία, καθώς το ρόλο αυτόν θα παίξει ο φόρος τυχερών παιχνιδιών. Εξίσου σημαντικό είναι ότι τα απαγορευτικά παράβολα αδειοδότησης και οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις είναι πολύ πιθανό να αποτρέψουν παρόχους τυχερών παιχνιδιών από την υποβολή αίτησης για άδεια, και να σταθούν εμπόδιο στην επιτυχία του ρυθμιστικού καθεστώτος. Συγκριτικά, τα προτεινόμενα παράβολα αδειοδότησης είναι δέκα με είκοσι φορές μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα παράβολα σε συγκρίσιμες αγορές, όπως της Βουλγαρίας και της Τσεχίας, καθώς και σε πολύ μεγαλύτερες αγορές, όπως της Ισπανίας και της Ιταλίας.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:22 | EGBA

  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παιχνιδιών & Στοιχημάτων (EGBA),ο οποίος εκπροσωπεί τους κορυφαίους διαδικτυακούς, διασυνοριακούς, αδειοδοτημένους φορείς τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρετίζει την πρόθεση του Υπουργείου να ανοίξει την αγορά για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και να εκσυγχρονίσει το νομικό πλαίσιο για ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό καθεστώς για τους καταναλωτές, την κυβέρνηση και τις στοιχηματικές εταιρίες.

  Η σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα και το δικαίωμα των Ελλήνων καταναλωτών για ασφαλή διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια πρώτης κατηγορίας και σχετικές υπηρεσίες ψηφιακής ψυχα¬γωγίας, απαιτούν ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο και μια καλά οργανωμένη αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, ώστε να στραφεί η υπάρχουσα ζήτηση για τυχερά παιχνίδια σε αδειοδοτημένες και ασφαλείς προσφορές στην Ελλάδα. Η EGBA συμφωνεί με τον σκοπό του Νομοσχεδίου για επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού, την προστασία των παικτών και την καταπολέμηση της απάτης και της κατά¬χρησης του υφιστάμενου πλαισίου.

  Η ελκυστικότητα της τοπικής προσφοράς στην Ελλάδα, η γκάμα προϊόντων, η εμπειρία των χρηστών και η τιμολόγηση θα καθορίσουν πόσοι Έλληνες χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν στην ελληνική νόμιμη αγορά, και αντιστρόφως, πόσο θα επιλέγουν να συνεχίσουν να παίζουν εκτός του καθεστώτος αδειοδότησης.

  Η EGBA σημειώνει, δυστυχώς, ότι αυτό το Νομοσχέδιο επιβάλλει υπερβολικά υψηλές οικονομικές απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας για πολλούς, ακόμη και μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, που εδρεύουν στην ΕΕ. Τα τέλη αδείας καθορίζονται σε € 4 εκατομμύρια για αθλητικά στοιχήματα και € 1 εκατομμύριο για ένα ζωντανό καζίνο.

  Συνολικά, τα προτεινόμενα ποσά αποτελούν ένα σημαντικό και περιοριστικό εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά και θα αποτρέψουν τους ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης να υποβάλλουν αίτηση άδειας.Για παράδειγμα, τα ποσά αυτά είναι πέντε έως δέκα φορές υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται σε συγκρίσιμες αγορές, όπως η Βουλγαρία και η Τσεχία, καθώς και υψηλότερα από τα τέλη που απαιτούνται σε πολύ μεγαλύτερες αγορές όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

  Επιπλέον,το Νομοσχέδιο προβλέπει μόνο δύο τύπους αδειών: μία για στοίχημα και μία για live καζίνο και πόκερ. Επομένως αποκλείονται τα παιχνίδια RNG (με γεννήτρια τυχαίων αριθμών), όπως οι online κουλοχέρηδες, η ρουλέτα ή το blackjack. Προς το παρόν, οι προσωρινοί κάτοχοι άδειας προσφέρουν τέτοιου είδους παιχνίδια στην ελληνική αγορά. Η εξαίρεση των παιχνιδιών RNG θα έχει δύο αρνητικές συνέπειες: 1. Η Κυβέρνηση θα χάσει τα φορολογικά έσοδα που παράγονται από αυτά τα προϊόντα και 2. Οι Έλληνες παίκτες, που έχουν συνηθίσει να παίζουν αυτά τα παιχνίδια, θα θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν και έτσι είναι πιθανό να στραφούν στην μαύρη αγορά (κυρίως εκτός ΕΕ), που δεν συμμορφώνεται με τις αυστηρές απαιτήσεις αδειοδότησης και τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η EGBA υποστηρίζει πλήρως την άποψη της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ότι η αποτελεσματική προστασία των παικτών, μπορεί να επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, αν η ζήτηση κατευθύνεται στην ρυθμιζόμενη σε τοπικό επίπεδο προσφορά. Ωστόσο, πρέπει να προστεθεί, ότι η ελκυστικό¬τητα της τοπικής προσφοράς στην Ελλάδα, η γκάμα προϊόντων, η εμπειρία των χρηστών και η τιμολόγηση θα καθορίσουν πόσοι Έλληνες χρήστες θα επιλέξουν να παίζουν στην ελληνική ρυθμιζόμενη αγορά και αντίθετα πόσοι θα επιλέξουν να συνεχίσουν να παίζουν στην μαύρη αγορά, αν δεν είναι διαθέσιμα όλα τα παιχνίδια.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:56 | George Taksidis

  Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:
  α) σε 4.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και
  β) σε 1.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

  Ενδεικτικά, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με το κόστος αδειοδότησης σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες:

  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι αδειών ( για παιχνίδια καζίνο και για λοιπά παιχνίδια). Για τα παιχνίδια καζίνο η άδεια κοστίζει 36.000 ευρώ και για τα λοιπά παιχνίδια 10.500, με διάρκεια 5 ετών. Επίσης επιβάλλεται σταθερό ετήσιο τέλος 50.000 ευρώ (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 20%).

  ΓΑΛΛΙΑ
  Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τύποι αδειών (στοίχημα, παιχνίδια καζίνο και ιππόδρομος). Οι άδειες κοστίζουν 5000-10000 ευρώ ανά τύπο., για διάρκεια 5 ετών. Επίσης επιβάλλεται ετήσιο τέλος 20.000-40.000 ανάλογα με τον αριθμό των κατεχομένων αδειών (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 45%).

  ΔΑΝΙΑ
  Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι αδειών (στοίχημα και καζίνο). Το κόστος είναι 36.000 ευρώ ανά άδεια για 5 χρόνια και 57.000 για 10 χρόνια Επιβάλλεται ετήσιο τέλος περίπου 0,9 επί των μικτών κερδών (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 20%).

  ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
  Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμοι τύποι αδειών (στοίχημα, μπινγκο, καζίνο, παιγνιομηχανές). Το κόστος είναι 0,11% στο μικτό κέρδος για 5 χρόνια. Επιβάλλεται ετήσιο τέλος περίπου 0,2% επί των μικτών κερδών (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 15%).
  ΙΤΑΛΙΑ
  Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι αδειών (γενική άδεια και μπίνγκο). Το κόστος είναι 350.000 για τη γενική άδεια και 50.000 για το μπίνγκο, για 9 χρόνια Επίσης επιβάλλεται σταθερό ετήσιο τέλος 50.000 ευρώ (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 21%).

  ΚΥΠΡΟΣ
  Υπάρχει άδεια για στοίχημα που κοστίζει 30.000 για ένα έτος και 45.000 για δύο έτη (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 13%).

  ΜΑΛΤΑ
  Υπάρχουν τρείς διαθέσιμοι τύποι αδειών ( στοίχημα, παίγνια σε απευθείας σύνδεση, καζίνο). Κάθε άδεια κοστίζει 16.800 ευρώ για 5 χρόνια. Επιβάλλεται σταθερό ετήσιο τέλος 8.500 ευρώ ανά άδεια (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 14%).

  Το προτεινόμενο από το σχέδιο νόμου κόστος αδειοδότησης βρίσκεται σε επίπεδα πολλαπλασίως υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο στην πρόσβαση στην αγορά των οικονομικών φορέων που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, ώστε να αποκτήσουν τις σχετικές άδειες παροχής. Ήδη σήμερα, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος αδειοδότησης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται, προ του φόρου εισοδήματος, στις πιο ακριβές αγορές τις Ευρώπης για τους παρόχους υπηρεσιών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στο μικτό κέρδος παιγνίων (35%). Εάν συνυπολογιστεί το κόστος αυτό ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος επι του μερίσματος, τα εμπόδια εισόδου, δηλαδή τα αντικίνητρα είναι ιδιαίτερα υψηλά, χωρίς να υπολογίζεται, επιπλέον, ο παρακρατούμενος φόρος παίκτη (PWT).

  Ενώ ο σκοπός πρέπει να είναι η θέσπιση ενός σταθερού, αξιόπιστου και ελκυστικού πλαισίου τόσο για τους παρόχους όσο και για τους παίκτες, έτσι ώστε να λειτουργήσει ομαλά η ιδιαίτερη αγορά των τυχερών παιγνίων, οι επιβαλλόμενες υψηλές οικονομικές επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με τις επιβαλλόμενες απαγορεύσεις αδειοδότησης και, κατά συνέπεια, παροχής υπηρεσιών σε σημαντικό μέρος της σχετικής αγοράς, συγκροτούν ένα ισχυρό πλαίσιο αρνητικών παραμέτρων, το οποίο, πέραν των σημαντικών προσκομμάτων που επιφέρουν στην είσοδο των οικονομικών φορέων στην αγορά αυτή, αντιστρατεύονται την προσπάθεια καταπολέμησης της παράνομης διεξαγωγής, μη επιτρέποντας στους παρόχους να καταστήσουν συνολικά τις υπηρεσίες τους ελκυστικές. Πρόσθετα, με το προτεινόμενο ύψος των ιδιαίτερα δυσβάσταχτων τελών αδειοδότησης, σε συνδυασμό με τις συνολικές επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, στην πραγματικότητα εμποδίζεται η είσοδος στην αγορά των επιχειρήσεων, με εξαίρεση ελάχιστες πολύ μεγάλες, μετατρέποντας έτσι μια αγορά, φαινομενικά ανοικτής αδειοδότησης, σε μια ιδιαίτερα περιορισμένη αγορά των ολίγων.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:26 | Anna

  6Cost of licence is the highest in Europe and is unjustified, unfair and possibly illegal

  · The licence fee cannot be justified by the technical limitations as the potential number of licensed entities using internet as platform is unlimited

  · The licence fee cannot be unjustified on basis of the regulatory costs which burden the Government and the regulatory authority

  · In reality the cost of licence is a market entry fee and a de facto barrier to entry that discriminates against smaller operators with GGR less than 5-6m/annum

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 11:21 | Ioannis Bizimis

  Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:
  α) σε 4.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και
  β) σε 1.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

  Ενδεικτικά, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με το κόστος αδειοδότησης σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες:

  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι αδειών ( για παιχνίδια καζίνο και για λοιπά παιχνίδια). Για τα παιχνίδια καζίνο η άδεια κοστίζει 36.000 ευρώ και για τα λοιπά παιχνίδια 10.500, με διάρκεια 5 ετών. Επίσης επιβάλλεται σταθερό ετήσιο τέλος 50.000 ευρώ (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 20%).

  ΓΑΛΛΙΑ
  Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τύποι αδειών (στοίχημα, παιχνίδια καζίνο και ιππόδρομος). Οι άδειες κοστίζουν 5000-10000 ευρώ ανά τύπο., για διάρκεια 5 ετών. Επίσης επιβάλλεται ετήσιο τέλος 20.000-40.000 ανάλογα με τον αριθμό των κατεχομένων αδειών (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 45%).

  ΔΑΝΙΑ
  Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι αδειών (στοίχημα και καζίνο). Το κόστος είναι 36.000 ευρώ ανά άδεια για 5 χρόνια και 57.000 για 10 χρόνια Επιβάλλεται ετήσιο τέλος περίπου 0,9 επί των μικτών κερδών (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 20%).

  ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
  Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμοι τύποι αδειών (στοίχημα, μπινγκο, καζίνο, παιγνιομηχανές). Το κόστος είναι 0,11% στο μικτό κέρδος για 5 χρόνια. Επιβάλλεται ετήσιο τέλος περίπου 0,2% επί των μικτών κερδών (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 15%).
  ΙΤΑΛΙΑ
  Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι αδειών (γενική άδεια και μπίνγκο). Το κόστος είναι 350.000 για τη γενική άδεια και 50.000 για το μπίνγκο, για 9 χρόνια Επίσης επιβάλλεται σταθερό ετήσιο τέλος 50.000 ευρώ (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 21%).

  ΚΥΠΡΟΣ
  Υπάρχει άδεια για στοίχημα που κοστίζει 30.000 για ένα έτος και 45.000 για δύο έτη (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 13%).

  ΜΑΛΤΑ
  Υπάρχουν τρείς διαθέσιμοι τύποι αδειών ( στοίχημα, παίγνια σε απευθείας σύνδεση, καζίνο). Κάθε άδεια κοστίζει 16.800 ευρώ για 5 χρόνια. Επιβάλλεται σταθερό ετήσιο τέλος 8.500 ευρώ ανά άδεια (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 14%).

  Το προτεινόμενο από το σχέδιο νόμου κόστος αδειοδότησης βρίσκεται σε επίπεδα πολλαπλασίως υψηλότερα τα ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο στην πρόσβαση στην αγορά των οικονομικών φορέων που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, ώστε να αποκτήσουν τις σχετικές άδειες παροχής. Ήδη σήμερα, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος αδειοδότησης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται, προ του φόρου εισοδήματος, στις πιο ακριβές αγορές τις Ευρώπης για τους παρόχους υπηρεσιών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στο μικτό κέρδος παιγνίων (35%). Εάν συνυπολογιστεί το κόστος αυτό ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος επι του μερίσματος, τα εμπόδια εισόδου, δηλαδή τα αντικίνητρα είναι ιδιαίτερα υψηλά, χωρίς να υπολογίζεται, επιπλέον, ο παρακρατούμενος φόρος παίκτη (PWT).

  Ενώ ο σκοπός πρέπει να είναι η θέσπιση ενός σταθερού, αξιόπιστου και ελκυστικού πλαισίου τόσο για τους παρόχους όσο και για τους παίκτες, έτσι ώστε να λειτουργήσει ομαλά η ιδιαίτερη αγορά των τυχερών παιγνίων, οι επιβαλλόμενες υψηλές οικονομικές επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με τις επιβαλλόμενες απαγορεύσεις αδειοδότησης και, κατά συνέπεια, παροχής υπηρεσιών σε σημαντικό μέρος της σχετικής αγοράς, συγκροτούν ένα ισχυρό πλαίσιο αρνητικών παραμέτρων, το οποίο, πέραν των σημαντικών προσκομμάτων που επιφέρουν στην είσοδο των οικονομικών φορέων στην αγορά αυτή, αντιστρατεύονται την προσπάθεια καταπολέμησης της παράνομης διεξαγωγής, μη επιτρέποντας στους παρόχους να καταστήσουν συνολικά τις υπηρεσίες τους ελκυστικές. Πρόσθετα, με το προτεινόμενο ύψος των ιδιαίτερα δυσβάσταχτων τελών αδειοδότησης, σε συνδυασμό με τις συνολικές επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, στην πραγματικότητα εμποδίζεται η είσοδος στην αγορά των επιχειρήσεων, με εξαίρεση ελάχιστες πολύ μεγάλες, μετατρέποντας έτσι μια αγορά, φαινομενικά ανοικτής αδειοδότησης, σε μια ιδιαίτερα περιορισμένη αγορά των ολίγων.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 16:39 | Nikos

  Η προστασία του πολίτη αλλά και η ανάγκη για ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον στη χώρα (και για αύξηση των δημοσίων εσόδων), επιβάλει όλοι οι ποιοτικοί πάροχοι που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό να βρουν γόνιμο έδαφος για να δραστηριοποιηθούν και στη χώρα μας.

  Άρα επιβάλετε τα ποσά που απαιτούνται για την άδεια αλλά και η φορολογία τους να είναι στη χειρότερη περίπτωση ίδια με αυτά της UKGC (Αγγλία).

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΙΜΗΣ

  Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:
  α) σε 4.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και
  β) σε 1.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

  Ενδεικτικά, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με το κόστος αδειοδότησης σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες:

  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι αδειών ( για παιχνίδια καζίνο και για λοιπά παιχνίδια). Για τα παιχνίδια καζίνο η άδεια κοστίζει 36.000 ευρώ και για τα λοιπά παιχνίδια 10.500, με διάρκεια 5 ετών. Επίσης επιβάλλεται σταθερό ετήσιο τέλος 50.000 ευρώ (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 20%).

  ΓΑΛΛΙΑ
  Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τύποι αδειών (στοίχημα, παιχνίδια καζίνο και ιππόδρομος). Οι άδειες κοστίζουν 5000-10000 ευρώ ανά τύπο., για διάρκεια 5 ετών. Επίσης επιβάλλεται ετήσιο τέλος 20.000-40.000 ανάλογα με τον αριθμό των κατεχομένων αδειών (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 45%).

  ΔΑΝΙΑ
  Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι αδειών (στοίχημα και καζίνο). Το κόστος είναι 36.000 ευρώ ανά άδεια για 5 χρόνια και 57.000 για 10 χρόνια Επιβάλλεται ετήσιο τέλος περίπου 0,9 επί των μικτών κερδών (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 20%).

  ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
  Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμοι τύποι αδειών (στοίχημα, μπινγκο, καζίνο, παιγνιομηχανές). Το κόστος είναι 0,11% στο μικτό κέρδος για 5 χρόνια. Επιβάλλεται ετήσιο τέλος περίπου 0,2% επί των μικτών κερδών (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 15%).
  ΙΤΑΛΙΑ
  Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι αδειών (γενική άδεια και μπίνγκο). Το κόστος είναι 350.000 για τη γενική άδεια και 50.000 για το μπίνγκο, για 9 χρόνια Επίσης επιβάλλεται σταθερό ετήσιο τέλος 50.000 ευρώ (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 21%).

  ΚΥΠΡΟΣ
  Υπάρχει άδεια για στοίχημα που κοστίζει 30.000 για ένα έτος και 45.000 για δύο έτη (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 13%).

  ΜΑΛΤΑ
  Υπάρχουν τρείς διαθέσιμοι τύποι αδειών ( στοίχημα, παίγνια σε απευθείας σύνδεση, καζίνο). Κάθε άδεια κοστίζει 16.800 ευρώ για 5 χρόνια. Επιβάλλεται σταθερό ετήσιο τέλος 8.500 ευρώ ανά άδεια (σημ: η συμμετοχή του κράτους στο μικτό κέρδος παιγνίων είναι 14%).

  Το προτεινόμενο από το σχέδιο νόμου κόστος αδειοδότησης βρίσκεται σε επίπεδα πολλαπλασίως υψηλότερα τα ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο στην πρόσβαση στην αγορά των οικονομικών φορέων που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, ώστε να αποκτήσουν τις σχετικές άδειες παροχής. Ήδη σήμερα, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος αδειοδότησης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται, προ του φόρου εισοδήματος, στις πιο ακριβές αγορές τις Ευρώπης για τους παρόχους υπηρεσιών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στο μικτό κέρδος παιγνίων (35%). Εάν συνυπολογιστεί το κόστος αυτό ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος επι του μερίσματος, τα εμπόδια εισόδου, δηλαδή τα αντικίνητρα είναι ιδιαίτερα υψηλά, χωρίς να υπολογίζεται, επιπλέον, ο παρακρατούμενος φόρος παίκτη (PWT).

  Ενώ ο σκοπός πρέπει να είναι η θέσπιση ενός σταθερού, αξιόπιστου και ελκυστικού πλαισίου τόσο για τους παρόχους όσο και για τους παίκτες, έτσι ώστε να λειτουργήσει ομαλά η ιδιαίτερη αγορά των τυχερών παιγνίων, οι επιβαλλόμενες υψηλές οικονομικές επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με τις επιβαλλόμενες απαγορεύσεις αδειοδότησης και, κατά συνέπεια, παροχής υπηρεσιών σε σημαντικό μέρος της σχετικής αγοράς, συγκροτούν ένα ισχυρό πλαίσιο αρνητικών παραμέτρων, το οποίο, πέραν των σημαντικών προσκομμάτων που επιφέρουν στην είσοδο των οικονομικών φορέων στην αγορά αυτή, αντιστρατεύονται την προσπάθεια καταπολέμησης της παράνομης διεξαγωγής, μη επιτρέποντας στους παρόχους να καταστήσουν συνολικά τις υπηρεσίες τους ελκυστικές. Πρόσθετα, με το προτεινόμενο ύψος των ιδιαίτερα δυσβάσταχτων τελών αδειοδότησης, σε συνδυασμό με τις συνολικές επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, στην πραγματικότητα εμποδίζεται η είσοδος στην αγορά των επιχειρήσεων, με εξαίρεση ελάχιστες πολύ μεγάλες, μετατρέποντας έτσι μια αγορά, φαινομενικά ανοικτής αδειοδότησης, σε μια ιδιαίτερα περιορισμένη αγορά των ολίγων.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 18:58 | Γιάννης Ιωάννου

  Τα λεφτά είναι πάρα πολλά , και μάλλον δεν τους ενδιαφέρει να φέρουν νέες εταιρείες αλλά να συνεχίσουν οι ίδιες , έτσι δεν έρχονται έσοδα αλλά αυτό δεν τους ενοχλεί και ούτε φυσικά τους παίκτες του στοιχήματος που αποκλείεται να έχουν κέρδη σε βάθος χρόνου , ο κόσμος έχει την δύναμη στα χέρια του και μάλλον θα διαλέξει άλλους τρόπους

 • 20 Σεπτεμβρίου 2018, 10:29 | konstantina

  Eνδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω χώρες και τα αντίστοιχα τιμήματα αδειόδοτησης:
  1. ΚΥΠΡΟΣ –>115.000 ευρώ για άδεια 5 ετών
  2. ΕΣΘΟΝΙΑ –>19.972 ευρώ για άδεια 5 ετών
  3. ΜΑΛΤΑ–> 48.675 ευρώ για άδεια 5 ετών
  4. ΙΣΠΑΝΙΑ–> 25.250 ευρώ για άδεια 5 έτων
  5. ΔΑΝΙΑ–> 36.000 ευρώ για άδεια 5 έτων
  6.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ–> 51.128 ευρώ για άδεια 5 ετών
  7.ΒΕΛΓΙΟ–> 86.600 ευρώ για άδεια 5 ετών
  8.ΕΛΛΑΔΑ–>5.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ!!!!!
  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2018, 14:29 | κωνσταντίνα

  το καθεστώς και το κόστος αδειοδότησης σε λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το εν λόγω νομοσχέδιο!μελετώντας κανείς τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαικες χώρες διαπιστώνει αμέσως το χάσμα που υπάρχει σχετικά με το κόστος αλλά και την παντελή έλλειψη εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές. Μήπως λοιπόν καταλήγουμε στο εύλογο συμπέρασμα ότι εν λόγω διάταξη φωτογραφίζει 1 ή 2 εταιρείες οι οποίες πιθανόν να μπορέσουν να καταβάλλουν τα χρήματα αυτά αποκλείοντας έτσι όλες τις υπόλοιπες και οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο τους παίκτες στην παρανομία;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2018, 12:39 | kosntantina

  θα μπορούσαν να μας ενημερώσoυν πόσες από τις εν λόγω 24 εταιρείες που είανι προσωρινά αδειοδοτημένες –βάσει των οικονομικών στοιχείων τα οποία είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην Ε.Ε.Ε.Π. –είναι σε θέση να καταβάλουν τα ποσά των 4.000.000 και 1.000.000 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να λάβουν τις πολυπόθητες άδειες και επιπλέον βάσει αυτών των οικονομικών στοιχείων θεωρούν ότι αυτά τα ποσά ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα των εταιρειών αυτών ,στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα αλλά και στις ευρωπαϊκές διατάξεις με τις οποίες ,όπως αναφέρεται στο προοίμιο του νομοσχεδίου, εναρμονίστηκαν;

 • 18 Σεπτεμβρίου 2018, 14:04 | κωνσταντίνα

  Πόσες από τις 24 προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες –βάσει των οικονομικών στοιχείων τα οποία είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην Ε.Ε.Ε.Π. – πιθανολογείτε πως θα είναι σε θέση να καταβάλουν τα ποσά των 4.000.000 και 1.000.000 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να λάβουν τις πολυπόθητες άδειες και επιπλέον βάσει αυτών των οικονομικών στοιχείων θεωρείτε ότι αυτά τα ποσά ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα των εταιρειών αυτών ή απλώς η εν λόγω διάταξη φωτογραφίζει 1 ή 2 εταιρείες οι οποίες πιθανόν να μπορέσουν να καταβάλλουν τα χρήματα αυτά;

 • 18 Σεπτεμβρίου 2018, 10:07 | Νίκος Παπαδάκης

  Κα Κωνσταντίνα, τα ποσά είναι υπέρογκα αλλά και δεν μας λένε τι κερδίζουν οι εταιρείες, ώστε να δούμε τι ποσό θα ήταν εύλογο για την ετήσια άδεια.
  Ο ΟΠΑΠ πληρώνει για ετήσια άδεια και πόσα ;
  Οι εταιρείες κάνουν δηλώσεις που θεωρούνται αναξιόπιστες.
  Εγώ θα θεωρούσα αξιόπιστη μία ανακοίνωση του υπουργείου οικονομίας που να λέει πόσο εκτιμά αυτό, βάσει καταθέσεων μας που πάντα περνάνε από τραπεζικό έλεγχο και που είναι κατά συνέπεια μετρήσιμες.
  Ως έχουν τα πράγματα το «νομοσχέδιο» αποτελεί νομικό υβρίδιο.
  Πιθανόν πάνε για την πλήρη απαγόρευση διά της τεθλασμένης (να μείνει μόνο ο ΟΠΑΠ και να μας ξεράνει στη γκανιότα, όσο αντέξουμε) και πιθανόν ο «νομοθέτης» στοχεύει στο εκ νέου τεστάρισμα της κομισιόν (στην οποία δεν συμμετέχουν πιά οι περισσότερο μετριοπαθείς σε στοιχηματικά ζητήματα Άγγλοι, ενώ το 2013 συμμετείχαν).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 09:40 | konstantina

  To συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα και να εναρμονιστεί πλήρως με την ελληνική και ευρωπιακή πραγματικότητα. Ειναι αδιανόητο σε μία χώρα 10.000.000 κατοίκων να απαιτούνται από μια εταιρεία τέτοια υπέρογκα ποσά τα οποία παραβιάζουν ακόμη και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας!Είναι δυνατόν η Κύπρος να απαιτεί 45.000 για άδεια ισχύος 2 ετών, η Αγγλία 28.000 ευρώ για ένα έτος, η Εσθονία 83.086 ευρώ για 20 έτη, η Ισπανία 50.500 ευρώ για 10 έτη και η Μάλτα απαιτεί 9.735 ευρώ για άδεια ενός έτους!

 • 15 Σεπτεμβρίου 2018, 15:05 | Νίκος Παπαδάκης

  Τα 5,000,000 που ζητάει το νομοσχέδιο για τις άδειες είναι δίκαια ή άδικα ;
  Ειναι κόλπο για να μείνει μόνος του ο ΟΠΑΠ σαν παίκτης ;
  Για να εκφράσουμε γνώμη πρέπει να ξέρουμε τους τζίρους των εταιρειών στοιχήματος.
  Αλλά οι τζίροι που ανακοινώνουν οι ίδιες οι εταιρείες θεωρούνται … πλασματικοί.
  Μάλιστα και ο ίδιος ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως ο κ. Μητσοτάκης τους χαρακτήρισε πλασματικούς, στο περιθώριο της ομιλίας του στη βουλή
  για την «υπόθεση Novartis».

  Ο νόμος του 2011 μίλαγε σαφώς για σέρβερς εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Όμως το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά αντί να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο πήγε να
  πετύχει την πλήρη απαγόρευση – πλην ΟΠΑΠ.
  Η κομισιόν δεν το δέχτηκε αυτό και έτσι έχουμε τώρα τις νόμιμες ιντερνετικές εταιρείες αλλά από το 2013 ως τώρα βαρέθηκαν όλοι να ασχοληθούν περαιτέρω
  (μετά την αποτυχία της πλήρους απαγόρευσης). Έτσι οι προσωρινές άδειες παραμένουν προσωρινές 8 χρόνια τώρα.
  Σίγουρα δεν φταίνε οι … παίκτες του στοιχήματος γι αυτό, αλλά αν οι σέρβερς ήταν στην Ελλάδα θα εξασφάλιζε αυτό την φορολογική συμμόρφωση κατά
  100% ; Ποιός ξέρει να μας πει ;

  Υπάρχει όμως τρόπος να «πιαστούν» αυτά τα νούμερα -οι τζίροι- με στατιστικό τρόπο.
  Κάθε φορά που κάνουμε κατάθεση δεν καταγράφεται το ποσό της κατάθεσης στις Ελληνικές τράπεζες ;
  Οι βάσεις δεδομένων δεν γίνονται «interrogate», τώρα πιά που ο νόμος το επιτρέπει ;

  Αν μπείτε στην ιστοσελίδα της οποιασδήποτε στοιχηματικής εταιρείας θα δείτε καμιά δεκαριά διαφορετικούς τρόπους κατάθεσης, τρόπους με τους οποίους
  ο παίκτης μπορεί να τροφοδοτήσει τον λογαριασμό του. Paysafe, skrill, bank tranfer, wire transfer κλπ.
  Εγώ πως θα στείλω λεφτά χωρίς να τα δει η τράπεζα ;

  Η paysafe για παράδειγμα καταγράφει.
  Παλιά δεν κατέγραφε. Τώρα αν αγοράσω μία κάρτα paysafe πρέπει να τη δηλώσω στο paysafe.gr στο οποίο είμαι μέλος με το όνομα και την διεύθυνση μου.
  Αφού τη δηλώσω μπαίνω στο site της στοιχηματικής και την ξαναδηλώνω και τότε μεταφέρεται το ποσόν.

  Τι βγαίνει λοιπόν ;
  Είσαστε τόσο ανικανοι εσείς και η ΑΑΔΕ να κάνετε αυτή τη δουλειά χρησιμοποιώντας ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ δεδομένα και να μας ανακοινώσετε ότι βγαίνει ;
  Θα βγάλετε τους πιθανούς νόμιμους τζίρο τουλάχιστον κατ’ αυτόν τον τρόπο (διότι αν καταλήγουν στις στοιχηματικές εταιρείες και στον ΟΠΑΠ και
  κάποια μαύρα λεφτά με πλάγιους τρόπους αυτά δεν θα τα βρείτε έτσι).

  Δεν είσαστε ανίκανοι αλλά λέτε ψέμματα για να μας κοροϊδεύετε.
  Αλλά και ανίκανοι να είσαστε πάλι δεν φταίω εγώ !

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 12:26 | KONSTANTINA

  Σε ποια άλλη χώρα απαιτούνται τέτοια υπέρογκα ποσά εντελώς δυσανάλογα τα οποία σαφώς και παραβιάζουν κατάφωρα ακόμη και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας?Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: Στην ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 50,500 ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 83.086 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥ 20 ΕΤΗ!ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 45.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ!ΕΝΩ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 28.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΝΩ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΛΙΣ 9.735 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΤΟΣ!!!!!!!!ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ?ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ???

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:32 | dina

  Κύριοι, αναφέρετε ότι το υποβληθέν σχέδιο νόμου έχει δημιουργηθεί έπειτα από έρευνα την οποία έχετε διεξάγει σε λοιπές χώρες λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και βέλτιστες πρακτικές αλλά και την ελληνική πραγματικότητα με απώτερο σκοπό την προσέλκυση νέων επενδυτών στο χώρο…. αναρωτιέται κανείς κάνοντας μια σχετική έρευνα στα υπάρχοντα καθεστώτα αδειοδοτήσεων σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού και μη χώρου, πως μπορεί να προέκυψαν τα ποσά των 4.000.000 και 1.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών και λοιπών διαδικτυακών παιγνίων αντίστοιχα ενώ σε χώρες οι οποίες έχουν παράδοση στον στοιχηματισμό τα ποσά αυτά φαντάζουν εξωπραγματικά αν σκεφτεί κανείς ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το κόστος λήψης της άδειας αυτής κυμαίνεται από 22.000 έως και 28.000 ευρώ, στην Κύπρο ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ για ένα έτος και 45.000 ευρώ για δυο έτη, με χαμηλή φορολογία φυσικά!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 11:07 | ΝΤΙΝΑ

  Αναφέρετε στην αιτιολογική σας έκθεση ότι λαμβάνετε υπόψιν καθεστώτα άλλων χωρών ώστε να καταλήξετε σε αυτό το σχέδιο νόμου, βέλτιστες πρακτικές κτλ.Μετά από έρευνα καταλήγει κανείς ότι ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΧΩΡΟΥ δεν υφίσταται τίμημα 5.000.000 ευρώ και ισόποση καταβολή κάθε 5 έτη για την ανανέωση της άδειας + 35% φορολόγηση στα μεικτά +29% επί των καθαρών.Χώρες με παράδοση στα παίγνια πχ Ηνωμένο Βασίλειο το ποσό αυτό είναι 22.000-28.000 ευρώ, στη Κύπρο 45.000 ευρώ (2 έτη) και με φορολογία 10% και πλείστα ακόμη παραδείγματα χωρών που δεν αγγίζουν αυτά τα ποσά και με φορολογία σημαντικά κατώτερη από τη δική μας!Αναρωτιεται κανείς αν όντως τελικά θέλετε να προσελκύσετε νέες επενδύσεις ή αν απλώς θέλετε να ενισχύεσετε συγκεριμένα μονοπώλια…

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 11:27 | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

  το σημαντικοτερο ειναι να ζυγιστει και να εφαρμοστει ισα για όλους καθώς και για τους παικτες. Εχουμε το κράτος, τις εταιρείες παιγνιων και τους παικτες πρεπει να βλεπουμε ολες τις πλευρες.
  1 Το κρατος θέλει εσοδα, αλλά πρεπει να έχει τα έσοδα απο όλους και όχι μόνο απο μια μεριδα που να την αρμεγει. Αρα οι κανονες που θα απαγορευει τυχον μαλτεζικες ή ππαναμαικες εταιρείες να ενεργοποιουνται στην Ελλαδα είναι σωστος, εάν όμως πληρώνουν τον ίδιο φόρο όπως ο ΟΠΑΠ, τα ελληνικα λαχεία, Το στιγμιαίο Λαχείο και τα καζινα τότε είναι δικαιη η συμμετοχή τους.
  2. Οι εταιρείες παιγνίων για να έχουν προσβαση στον Ελλαδικο χωρόν να έχουν τις ίδιες ασφαλιστικές και φορλογικές υποχρεώσεις, έαν είναι εξωχωριες δεν πειράζει φτανει να αποδίδεται ο φορός στο ελληνικό δημοσιο όπως αποδίδεται απο τις υπόλοιπες και να εποπτέυεται με τους ίδιους κανόνες, περιορισμούς, προστιμα.
  3. Οι παίκτες ελπίζουν με το παιχνίδι να κερδίσουν κατι που δεν έχουν, χρηματα !!! Δεν γίνεται να εξοντώνονται μονίμος απο την φορολογια. Δηλαδή Για να μπεί φόρος στον παίκτη θα πρέπει να είναι κερδισμενος συνολικα, και όχι μονο στην τελευταια συνεδρία (παιξιμο) που κέρδίσε. Δηλαδή: θα παίζω εγω καθε μερα και θα χάνω 100 €, και επειδή στο 3μηνο κερδίσα μια φορα 1500 € θα πληρωσω και φόρο ? Μα έχω χάσει 9000 και έχω κερδίσει 1.500, και το κράτος είσεπρατε φόρο επι των χαμένων μου τόσο καιρό. Δεν είναι λογικό και πρέπων να ξαναπαρει φόρο απο τον παικτη.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 15:05 | Κωνσταντίνα κιοτεογλου

  Eάν το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς τις απαραίτητες διορθώσεις και επεξηγήσεις οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην παύση λειτουργίας αρκετών-αν όχι όλων- των εταιρειών τέτοιου είδους. Επειδή ακριβώς δεν θα μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις παράλογες οικονομικές απαιτήσεις, είναι επόμενο ότι θα ανθίσει η παράνομη αγορά όπου δεν υπάρχει καμία προστασία των παικτών αλλά και κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού και φυσικά τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου θα είναι μηδενικά. Συγχρόνως καμία ξένη επένδυση δεν πρόκειται να συμβεί αφού κυριολεκτικά προσπαθείτε να τις απομακρύνετε με κάθε δυνατό τρόπο ενισχύοντας την πρακτική του ολιγοπωλίου

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 15:07 | Κωνσταντίνα

  Eάν το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς τις απαραίτητες διορθώσεις και επεξηγήσεις οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην παύση λειτουργίας αρκετών-αν όχι όλων- των εταιρειών τέτοιου είδους. Επειδή ακριβώς δεν θα μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις παράλογες οικονομικές απαιτήσεις, είναι επόμενο ότι θα ανθίσει η παράνομη αγορά όπου δεν υπάρχει καμία προστασία των παικτών αλλά και κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού και φυσικά τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου θα είναι μηδενικά. Συγχρόνως καμία ξένη επένδυση δεν πρόκειται να συμβεί αφού κυριολεκτικά προσπαθείτε να τις απομακρύνετε με κάθε δυνατό τρόπο ενισχύοντας την πρακτική του ολιγοπωλίου