Άρθρο 07 – Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου – Διαδικασία αδειοδότησης

1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων.
2. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.
3. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Η μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.
4. Η αίτηση του υποψήφιου περιλαμβάνει τον τύπο της αιτούμενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξάγει. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 του παρόντος και καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία.
5. Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:
α) σε 4.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και
β) σε 1.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.
6. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησης από την Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων , για τα οποία αυτή εκδίδεται.
7. α. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την Ε.Ε.Ε.Π. την ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή νέου τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό, καθώς και η μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 9 του άρθρου 46.
β. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της νέας άδειας με αιτιολογημένη γνώμη της.»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2018, 10:29 | konstantina

  Eνδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω χώρες και τα αντίστοιχα τιμήματα αδειόδοτησης:
  1. ΚΥΠΡΟΣ –>115.000 ευρώ για άδεια 5 ετών
  2. ΕΣΘΟΝΙΑ –>19.972 ευρώ για άδεια 5 ετών
  3. ΜΑΛΤΑ–> 48.675 ευρώ για άδεια 5 ετών
  4. ΙΣΠΑΝΙΑ–> 25.250 ευρώ για άδεια 5 έτων
  5. ΔΑΝΙΑ–> 36.000 ευρώ για άδεια 5 έτων
  6.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ–> 51.128 ευρώ για άδεια 5 ετών
  7.ΒΕΛΓΙΟ–> 86.600 ευρώ για άδεια 5 ετών
  8.ΕΛΛΑΔΑ–>5.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ!!!!!
  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2018, 14:29 | κωνσταντίνα

  το καθεστώς και το κόστος αδειοδότησης σε λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το εν λόγω νομοσχέδιο!μελετώντας κανείς τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαικες χώρες διαπιστώνει αμέσως το χάσμα που υπάρχει σχετικά με το κόστος αλλά και την παντελή έλλειψη εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές. Μήπως λοιπόν καταλήγουμε στο εύλογο συμπέρασμα ότι εν λόγω διάταξη φωτογραφίζει 1 ή 2 εταιρείες οι οποίες πιθανόν να μπορέσουν να καταβάλλουν τα χρήματα αυτά αποκλείοντας έτσι όλες τις υπόλοιπες και οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο τους παίκτες στην παρανομία;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2018, 12:39 | kosntantina

  θα μπορούσαν να μας ενημερώσoυν πόσες από τις εν λόγω 24 εταιρείες που είανι προσωρινά αδειοδοτημένες –βάσει των οικονομικών στοιχείων τα οποία είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην Ε.Ε.Ε.Π. –είναι σε θέση να καταβάλουν τα ποσά των 4.000.000 και 1.000.000 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να λάβουν τις πολυπόθητες άδειες και επιπλέον βάσει αυτών των οικονομικών στοιχείων θεωρούν ότι αυτά τα ποσά ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα των εταιρειών αυτών ,στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα αλλά και στις ευρωπαϊκές διατάξεις με τις οποίες ,όπως αναφέρεται στο προοίμιο του νομοσχεδίου, εναρμονίστηκαν;

 • 18 Σεπτεμβρίου 2018, 14:04 | κωνσταντίνα

  Πόσες από τις 24 προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες –βάσει των οικονομικών στοιχείων τα οποία είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην Ε.Ε.Ε.Π. – πιθανολογείτε πως θα είναι σε θέση να καταβάλουν τα ποσά των 4.000.000 και 1.000.000 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να λάβουν τις πολυπόθητες άδειες και επιπλέον βάσει αυτών των οικονομικών στοιχείων θεωρείτε ότι αυτά τα ποσά ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα των εταιρειών αυτών ή απλώς η εν λόγω διάταξη φωτογραφίζει 1 ή 2 εταιρείες οι οποίες πιθανόν να μπορέσουν να καταβάλλουν τα χρήματα αυτά;

 • 18 Σεπτεμβρίου 2018, 10:07 | Νίκος Παπαδάκης

  Κα Κωνσταντίνα, τα ποσά είναι υπέρογκα αλλά και δεν μας λένε τι κερδίζουν οι εταιρείες, ώστε να δούμε τι ποσό θα ήταν εύλογο για την ετήσια άδεια.
  Ο ΟΠΑΠ πληρώνει για ετήσια άδεια και πόσα ;
  Οι εταιρείες κάνουν δηλώσεις που θεωρούνται αναξιόπιστες.
  Εγώ θα θεωρούσα αξιόπιστη μία ανακοίνωση του υπουργείου οικονομίας που να λέει πόσο εκτιμά αυτό, βάσει καταθέσεων μας που πάντα περνάνε από τραπεζικό έλεγχο και που είναι κατά συνέπεια μετρήσιμες.
  Ως έχουν τα πράγματα το «νομοσχέδιο» αποτελεί νομικό υβρίδιο.
  Πιθανόν πάνε για την πλήρη απαγόρευση διά της τεθλασμένης (να μείνει μόνο ο ΟΠΑΠ και να μας ξεράνει στη γκανιότα, όσο αντέξουμε) και πιθανόν ο «νομοθέτης» στοχεύει στο εκ νέου τεστάρισμα της κομισιόν (στην οποία δεν συμμετέχουν πιά οι περισσότερο μετριοπαθείς σε στοιχηματικά ζητήματα Άγγλοι, ενώ το 2013 συμμετείχαν).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 09:40 | konstantina

  To συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα και να εναρμονιστεί πλήρως με την ελληνική και ευρωπιακή πραγματικότητα. Ειναι αδιανόητο σε μία χώρα 10.000.000 κατοίκων να απαιτούνται από μια εταιρεία τέτοια υπέρογκα ποσά τα οποία παραβιάζουν ακόμη και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας!Είναι δυνατόν η Κύπρος να απαιτεί 45.000 για άδεια ισχύος 2 ετών, η Αγγλία 28.000 ευρώ για ένα έτος, η Εσθονία 83.086 ευρώ για 20 έτη, η Ισπανία 50.500 ευρώ για 10 έτη και η Μάλτα απαιτεί 9.735 ευρώ για άδεια ενός έτους!

 • 15 Σεπτεμβρίου 2018, 15:05 | Νίκος Παπαδάκης

  Τα 5,000,000 που ζητάει το νομοσχέδιο για τις άδειες είναι δίκαια ή άδικα ;
  Ειναι κόλπο για να μείνει μόνος του ο ΟΠΑΠ σαν παίκτης ;
  Για να εκφράσουμε γνώμη πρέπει να ξέρουμε τους τζίρους των εταιρειών στοιχήματος.
  Αλλά οι τζίροι που ανακοινώνουν οι ίδιες οι εταιρείες θεωρούνται … πλασματικοί.
  Μάλιστα και ο ίδιος ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως ο κ. Μητσοτάκης τους χαρακτήρισε πλασματικούς, στο περιθώριο της ομιλίας του στη βουλή
  για την «υπόθεση Novartis».

  Ο νόμος του 2011 μίλαγε σαφώς για σέρβερς εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Όμως το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά αντί να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο πήγε να
  πετύχει την πλήρη απαγόρευση – πλην ΟΠΑΠ.
  Η κομισιόν δεν το δέχτηκε αυτό και έτσι έχουμε τώρα τις νόμιμες ιντερνετικές εταιρείες αλλά από το 2013 ως τώρα βαρέθηκαν όλοι να ασχοληθούν περαιτέρω
  (μετά την αποτυχία της πλήρους απαγόρευσης). Έτσι οι προσωρινές άδειες παραμένουν προσωρινές 8 χρόνια τώρα.
  Σίγουρα δεν φταίνε οι … παίκτες του στοιχήματος γι αυτό, αλλά αν οι σέρβερς ήταν στην Ελλάδα θα εξασφάλιζε αυτό την φορολογική συμμόρφωση κατά
  100% ; Ποιός ξέρει να μας πει ;

  Υπάρχει όμως τρόπος να «πιαστούν» αυτά τα νούμερα -οι τζίροι- με στατιστικό τρόπο.
  Κάθε φορά που κάνουμε κατάθεση δεν καταγράφεται το ποσό της κατάθεσης στις Ελληνικές τράπεζες ;
  Οι βάσεις δεδομένων δεν γίνονται «interrogate», τώρα πιά που ο νόμος το επιτρέπει ;

  Αν μπείτε στην ιστοσελίδα της οποιασδήποτε στοιχηματικής εταιρείας θα δείτε καμιά δεκαριά διαφορετικούς τρόπους κατάθεσης, τρόπους με τους οποίους
  ο παίκτης μπορεί να τροφοδοτήσει τον λογαριασμό του. Paysafe, skrill, bank tranfer, wire transfer κλπ.
  Εγώ πως θα στείλω λεφτά χωρίς να τα δει η τράπεζα ;

  Η paysafe για παράδειγμα καταγράφει.
  Παλιά δεν κατέγραφε. Τώρα αν αγοράσω μία κάρτα paysafe πρέπει να τη δηλώσω στο paysafe.gr στο οποίο είμαι μέλος με το όνομα και την διεύθυνση μου.
  Αφού τη δηλώσω μπαίνω στο site της στοιχηματικής και την ξαναδηλώνω και τότε μεταφέρεται το ποσόν.

  Τι βγαίνει λοιπόν ;
  Είσαστε τόσο ανικανοι εσείς και η ΑΑΔΕ να κάνετε αυτή τη δουλειά χρησιμοποιώντας ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ δεδομένα και να μας ανακοινώσετε ότι βγαίνει ;
  Θα βγάλετε τους πιθανούς νόμιμους τζίρο τουλάχιστον κατ’ αυτόν τον τρόπο (διότι αν καταλήγουν στις στοιχηματικές εταιρείες και στον ΟΠΑΠ και
  κάποια μαύρα λεφτά με πλάγιους τρόπους αυτά δεν θα τα βρείτε έτσι).

  Δεν είσαστε ανίκανοι αλλά λέτε ψέμματα για να μας κοροϊδεύετε.
  Αλλά και ανίκανοι να είσαστε πάλι δεν φταίω εγώ !

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 12:26 | KONSTANTINA

  Σε ποια άλλη χώρα απαιτούνται τέτοια υπέρογκα ποσά εντελώς δυσανάλογα τα οποία σαφώς και παραβιάζουν κατάφωρα ακόμη και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας?Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: Στην ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 50,500 ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 83.086 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥ 20 ΕΤΗ!ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 45.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ!ΕΝΩ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 28.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΝΩ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΛΙΣ 9.735 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΤΟΣ!!!!!!!!ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ?ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ???

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:32 | dina

  Κύριοι, αναφέρετε ότι το υποβληθέν σχέδιο νόμου έχει δημιουργηθεί έπειτα από έρευνα την οποία έχετε διεξάγει σε λοιπές χώρες λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και βέλτιστες πρακτικές αλλά και την ελληνική πραγματικότητα με απώτερο σκοπό την προσέλκυση νέων επενδυτών στο χώρο…. αναρωτιέται κανείς κάνοντας μια σχετική έρευνα στα υπάρχοντα καθεστώτα αδειοδοτήσεων σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού και μη χώρου, πως μπορεί να προέκυψαν τα ποσά των 4.000.000 και 1.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών και λοιπών διαδικτυακών παιγνίων αντίστοιχα ενώ σε χώρες οι οποίες έχουν παράδοση στον στοιχηματισμό τα ποσά αυτά φαντάζουν εξωπραγματικά αν σκεφτεί κανείς ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το κόστος λήψης της άδειας αυτής κυμαίνεται από 22.000 έως και 28.000 ευρώ, στην Κύπρο ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ για ένα έτος και 45.000 ευρώ για δυο έτη, με χαμηλή φορολογία φυσικά!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 11:07 | ΝΤΙΝΑ

  Αναφέρετε στην αιτιολογική σας έκθεση ότι λαμβάνετε υπόψιν καθεστώτα άλλων χωρών ώστε να καταλήξετε σε αυτό το σχέδιο νόμου, βέλτιστες πρακτικές κτλ.Μετά από έρευνα καταλήγει κανείς ότι ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΧΩΡΟΥ δεν υφίσταται τίμημα 5.000.000 ευρώ και ισόποση καταβολή κάθε 5 έτη για την ανανέωση της άδειας + 35% φορολόγηση στα μεικτά +29% επί των καθαρών.Χώρες με παράδοση στα παίγνια πχ Ηνωμένο Βασίλειο το ποσό αυτό είναι 22.000-28.000 ευρώ, στη Κύπρο 45.000 ευρώ (2 έτη) και με φορολογία 10% και πλείστα ακόμη παραδείγματα χωρών που δεν αγγίζουν αυτά τα ποσά και με φορολογία σημαντικά κατώτερη από τη δική μας!Αναρωτιεται κανείς αν όντως τελικά θέλετε να προσελκύσετε νέες επενδύσεις ή αν απλώς θέλετε να ενισχύεσετε συγκεριμένα μονοπώλια…

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 11:27 | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

  το σημαντικοτερο ειναι να ζυγιστει και να εφαρμοστει ισα για όλους καθώς και για τους παικτες. Εχουμε το κράτος, τις εταιρείες παιγνιων και τους παικτες πρεπει να βλεπουμε ολες τις πλευρες.
  1 Το κρατος θέλει εσοδα, αλλά πρεπει να έχει τα έσοδα απο όλους και όχι μόνο απο μια μεριδα που να την αρμεγει. Αρα οι κανονες που θα απαγορευει τυχον μαλτεζικες ή ππαναμαικες εταιρείες να ενεργοποιουνται στην Ελλαδα είναι σωστος, εάν όμως πληρώνουν τον ίδιο φόρο όπως ο ΟΠΑΠ, τα ελληνικα λαχεία, Το στιγμιαίο Λαχείο και τα καζινα τότε είναι δικαιη η συμμετοχή τους.
  2. Οι εταιρείες παιγνίων για να έχουν προσβαση στον Ελλαδικο χωρόν να έχουν τις ίδιες ασφαλιστικές και φορλογικές υποχρεώσεις, έαν είναι εξωχωριες δεν πειράζει φτανει να αποδίδεται ο φορός στο ελληνικό δημοσιο όπως αποδίδεται απο τις υπόλοιπες και να εποπτέυεται με τους ίδιους κανόνες, περιορισμούς, προστιμα.
  3. Οι παίκτες ελπίζουν με το παιχνίδι να κερδίσουν κατι που δεν έχουν, χρηματα !!! Δεν γίνεται να εξοντώνονται μονίμος απο την φορολογια. Δηλαδή Για να μπεί φόρος στον παίκτη θα πρέπει να είναι κερδισμενος συνολικα, και όχι μονο στην τελευταια συνεδρία (παιξιμο) που κέρδίσε. Δηλαδή: θα παίζω εγω καθε μερα και θα χάνω 100 €, και επειδή στο 3μηνο κερδίσα μια φορα 1500 € θα πληρωσω και φόρο ? Μα έχω χάσει 9000 και έχω κερδίσει 1.500, και το κράτος είσεπρατε φόρο επι των χαμένων μου τόσο καιρό. Δεν είναι λογικό και πρέπων να ξαναπαρει φόρο απο τον παικτη.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 15:05 | Κωνσταντίνα κιοτεογλου

  Eάν το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς τις απαραίτητες διορθώσεις και επεξηγήσεις οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην παύση λειτουργίας αρκετών-αν όχι όλων- των εταιρειών τέτοιου είδους. Επειδή ακριβώς δεν θα μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις παράλογες οικονομικές απαιτήσεις, είναι επόμενο ότι θα ανθίσει η παράνομη αγορά όπου δεν υπάρχει καμία προστασία των παικτών αλλά και κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού και φυσικά τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου θα είναι μηδενικά. Συγχρόνως καμία ξένη επένδυση δεν πρόκειται να συμβεί αφού κυριολεκτικά προσπαθείτε να τις απομακρύνετε με κάθε δυνατό τρόπο ενισχύοντας την πρακτική του ολιγοπωλίου

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 15:07 | Κωνσταντίνα

  Eάν το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς τις απαραίτητες διορθώσεις και επεξηγήσεις οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην παύση λειτουργίας αρκετών-αν όχι όλων- των εταιρειών τέτοιου είδους. Επειδή ακριβώς δεν θα μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις παράλογες οικονομικές απαιτήσεις, είναι επόμενο ότι θα ανθίσει η παράνομη αγορά όπου δεν υπάρχει καμία προστασία των παικτών αλλά και κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού και φυσικά τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου θα είναι μηδενικά. Συγχρόνως καμία ξένη επένδυση δεν πρόκειται να συμβεί αφού κυριολεκτικά προσπαθείτε να τις απομακρύνετε με κάθε δυνατό τρόπο ενισχύοντας την πρακτική του ολιγοπωλίου

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».