Άρθρο 11 – Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011

1. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 καταργείται.
2. Οι παρ. 3-11 του άρθρου 48 αναριθμούνται σε παρ. 2-10.
3. Η νέα, μετά την αναρίθμηση, παρ. 7 του άρθρου 48 του ν.4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Βlack list), οι οποίοι διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεπόμενων κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, ή/και τους νομίμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, εταίρους και μετόχους των προσώπων αυτών και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν στην Ελλάδα. Με τον Κανονισμό Παιγνίων ρυθμίζονται το χρονικό διάστημα διατήρησης της εγγραφής, οι προϋποθέσεις διαγραφή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.».

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:21 | Intralot

  Άρθρο 11 – Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011

  Παράγραφος 3. Προτείνεται να καθοριστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Νόμου, το χρονικό διάστημα διατήρησης της εγγραφής , οι προϋποθέσεις διαγραφής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων.

  Γενικό σχόλιο
  Για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των παρόχων των τυχερών παιγνίων, προτείνεται όπως καθοριστεί οριζόντια και για όλους τους παρόχους (επίγειους και διαδικτυακούς) ένα ενιαίο ηλικιακό όριο συμμετοχής των παικτών στα παίγνια.

 • Επί του Άρθρου 11 παρ. 3
  Σημειώνουμε, επίσης, ότι η σύνταξη και αναθεώρηση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων, που προβλέπεται στη νέα παράγραφο 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε εβδομαδιαία ή κατ’ ανώτατο όριο μηνιαία βάση.

 • Επί του Άρθρου 11 παρ. 3
  Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που συνδέονται με την καταπολέμηση της συναφούς με τα τυχερά παίγνια εγκληματικότητας και την υποχρέωση για αυξημένη προστασία των παικτών, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι κάθε μη νόμιμος πάροχος θα παραμένει στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, πριν την παρέλευση του οποίου δεν θα επιτρέπεται η διαγραφή του. Το χρονικό αυτό διάστημα παραμονής στη black list θα πρέπει να προβλέπεται στο νόμο και όχι να καθορίζεται με τον Κανονισμό Παιγνίων, δηλαδή με απλή υπουργική απόφαση. Η ρύθμιση περί αποκλεισμού από την αδειοδοτική διαδικασία των εγγεγραμμένων στη black list παρόχων θα πρέπει να επεκταθεί και να αφορά και τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:33 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 11 – Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011

  Απόψεις/Παρατηρήσεις/Προτάσεις:
  1. Εύρος – αντικείμενα του καταλόγου της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011: Με το νέο άρθρο 45Α που προστίθεται στον ν. 4002/2011 δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος σχεδίου νόμου θεσπίζεται η υποχρέωση των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων να επιλέγουν ως συνεργάτες, για την προώθηση των παιγνίων που παρέχουν μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στις ιστοσελίδες των τελευταίων, πρόσωπα από το σχετικό Μητρώο που συστήνεται και τηρείται στην ΕΕΕΠ. Όπως μόνο εκείνα τα νομικά πρόσωπα στα οποία η ΕΕΕΠ έχει χορηγήσει τις σχετικές άδειες επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, έτσι και μόνο συνεργάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο, και επομένως διαπιστευμένοι κατάλληλα από την ΕΕΕΠ, έχουν δικαίωμα να προωθούν μέσω των ιστοσελίδων τους (δια της τοποθέτησης σχετικών συνδέσμων κλπ.) τυχερά παίγνια που παρέχονται από αδειοδοτημένους παρόχους.
  Κατ’ αντιστοιχία, όπως μη αδειοδοτημένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων εγγράφονται στον κατάλογο της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011, έτσι και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που, μέσω των ιστοσελίδων τους, προωθούν τυχερά παίγνια είτε μη αδειοδοτημένων παρόχων είτε αδειοδοτημένων μεν παρόχων, αλλά κατά παράβαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας (ήτοι, χωρίς να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Συνεργατών του άρθρου 45Α του νόμου), θα πρέπει επίσης να εγγράφονται στον κατάλογο (black list) της ανωτέρω διάταξης, το αντικείμενο της οποίας θα πρέπει να διευρυνθεί ανάλογα.
  Η τήρηση ενός ενιαίου «μητρώου παραβατών» της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οργάνωση και λειτουργία της οικείας αγοράς με διαφάνεια και αξιοπιστία. Εξ άλλου, ένας τέτοιος ενιαίος κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων/συνεργατών θα βοηθήσει σημαντικά αφενός την ΕΕΕΠ στην αποτελεσματική εποπτεία της εν λόγω αγοράς και στην επιτέλεση του ελεγκτικού της έργου, αφετέρου τους παρόχους στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας της σχετικής αγοράς αλλά και τους παίκτες στη διενέργεια συναλλαγών με αξιόπιστους φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη δραστηριοποίησή τους.
  2. Περιοδική συχνότητα αναθεώρησης του καταλόγου της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 40002/2011: Δοθείσης της ταχύτητας ενημέρωσης των δεδομένων που αναρτώνται στο διαδίκτυο και της εγγενούς δυσκολίας επισκόπησης και ελέγχου των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, για την πληρέστερη δυνατή προστασία των παικτών και, γενικότερα, του κοινωνικού συνόλου, καθώς και για τη διαφύλαξη τήρησης της νομιμότητας και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων, η αναθεώρηση του καταλόγου της παρ. 7 της σχολιαζόμενης διάταξης θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εβδομαδιαίως ή μηνιαίως).
  Η εν λόγω πρόταση για συχνή επικαιροποίηση της black list συνάδει με τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: για παράδειγμα, στην Κύπρο και στη Σλοβακία η αναθεώρηση του καταλόγου των μη αδειοδοτημένων παρόχων γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ στην Ιταλία σε μηνιαία βάση.
  3. Ελάχιστο χρονικό διάστημα παραμονής στον κατάλογο της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011: Προκειμένου το μέτρο της black list να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, επιβάλλεται να θεσπιστεί ελάχιστη περίοδος διατήρησης της εγγραφής στον κατάλογο των μη αδειοδοτημένων παρόχων και συνεργατών που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου.
  Ως τέτοια προτείνεται το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Το εν λόγω χρονικό διάστημα είναι έκδηλα αναγκαίο και πρόσφορο για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών του Νομοθέτη, που είναι η δημιουργία μιας αγοράς διαδικτυακών παιγνίων, η οποία να διακρίνεται από ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των παικτών, η θωράκισή της από παραβατικές συμπεριφορές και επικίνδυνες για την ασφάλεια των παικτών πρακτικές και η διασφάλιση της λειτουργίας της σύμφωνα με τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κανόνες όπως ο προτεινόμενος έχουν κρίσιμη συμβολή στην οικοδόμηση ενός υγιούς πλαισίου λειτουργίας της σχετικής αγοράς, δημιουργώντας αίσθημα βεβαιότητας και ασφάλειας τόσο στους παίκτες, όσο και στους αξιόπιστους παρόχους.
  Εξ άλλου, το προτεινόμενο διάστημα διατήρησης στην black list μη αδειοδοτημένου παρόχου / μη εγγεγραμμένου στο Μητρώο Συνεργατών συνεργάτη δεν είναι υπέρμετρο, αλλά βρίσκεται σε αντιστοιχία με τον ανωτέρω σκοπό που επιδιώκει ο Νομοθέτης: ούτε είναι εξουθενωτικό για το νομικό πρόσωπο που παρέβη την εφαρμοστέα νομοθεσία, αλλά ούτε και υποβαθμίζει την απαξία της παραβατικής του συμπεριφοράς, εμφανίζοντας το στην black list για μικρό χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ελάχιστη περίοδος διατήρησης για δύο (2) χρόνια της εγγραφής στον κατάλογο των μη αδειοδοτημένων παρόχων και συνεργατών αποτελεί ρύθμιση που συμφωνεί με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.
  4. Επέκταση της απαγόρευσης αδειοδότησης των εγγεγραμμένων στον κατάλογο στον κατάλογο της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011: Περαιτέρω, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων (πληρέστερη δυνατή προστασία παικτών και του κοινού από τη συμμετοχή σε παράνομα δίκτυα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, διαφύλαξη της ορθής λειτουργίας και αξιοπιστίας της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων), αλλά και για την αποφυγή καταστρατήγησης της απαγόρευσης που θεσπίζεται με την σχολιαζόμενη διάταξη και στρέβλωσης της σχετικής αγοράς, κρίνεται αναγκαίο όπως από τη διαδικασία αδειοδότησης αποκλείονται και οι εταιρείες που είναι συνδεδεμένες εταιρείες με τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μη αδειδοτημένων παρόχων. Η εν λόγω πρόβλεψη αυξάνει την αξιοπιστία και την ασφάλεια της νεορυθμιζόμενης αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, αφού αποτρέπει την είσοδο σε αυτή, με έμμεσο τρόπο, νομικών προσώπων που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν διαπιστωμένα επιδείξει παραβατική συμπεριφορά.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ ΜΕ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
  ——————————
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
  —————————-
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 15:34 | Nikos

  Κύριε Παπαδάκη δεν με ενδιαφέρουν οι προσωπικές σας προτιμήσεις. Το ερώτημα που θέτω είναι το εξής: Όταν ο κερδισμένος παίκτης έχει μέγιστο όριο 2-5 ευρώ στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες και θέλει να ποντάρει 100 χιλιάδες ευρώ στον άσσο της Άρσεναλ σήμερα, που μπορεί να το παίξει το στοίχημα του; Αυτό είναι το ερώτημα και είναι πολύ απλό. Εσείς λέτε πως οι στοιχηματικές τράβηξαν κόσμο. Ναι τράβηξαν τους χαμένους. Οι κερδισμένοι τι θα κάνουν χωρίς την παρουσία των ανταλλακτηρίων στην Ελλάδα και με τις παρούσες στοιχηματικές να τους έχουν θέσει όριο 2-5 ευρώ;

  Μην μου λέτε λοιπόν πως δεν έχουν νόημα τα ανταλλακτήρια.Για τους κερδισμένους παίκτες έχουν νόημα, για τους χαμένους δεν έχει νόημα, γιατί όπου και να παίξουν θα χάνουν και δεν θα βρεθούν στην περίπτωση που αναφέρω!

 • 26 Σεπτεμβρίου 2018, 11:28 | Νίκος Παπαδάκης

  Κ. Νίκο που γράφετε για τα ανταλλκτήρια, εγώ τα ξέρω από το 2003 που ξεκίνησαν.
  Θα σας φανεί περίεργο αλλά εγώ που είμαι φίλος του ιπποδρομιακού στοιχήματος περισσότερο πάντα προρτιμούσα τις Ελληνικές ιπποδρομίες και τον ΟΔΙΕ,
  διότι αφ’ ενός είχα περισσότερες γνώσεις για τις Ελληνικές ιπποδρομίες και αφ’ ετέρου τα στοιχήματα που προσέφερε ο ΟΔΙΕ ήταν καλύτερα από τα
  Εγγλέζικα, παρ’ όλο που ο ΟΔΙΕ είχε γκανιότα.
  Όμως τα μεν ανταλλακτήρια τα έχουν απαγορέψει τώρα το δε ιπποδρομιακό στοίχημα το έχουν διαλύσει γιατί το έκαναν να πληρώνει μία πεντάρα (και
  έπεται συνέχεια …).
  Για τα ανταλλακτήρια το 2011-13 ελέχθησαν πολλές ανοησίες αλλά και η ίδια η betfair ακολούθησε μία πολύ ασθενή υπερασπιστική γραμμή, τόσο στην
  Ελλάδα όσο και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
  Μπορεί να κάνω λάθος αλλά η αίσθηση που είχα αποκομίσε ήταν ότι λόγω του κινήματος brexit (δυνατό κίνημα τότε και όχι καθεστώς όπως τώρα) η betfair
  δεν ήθελε να δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρώπη – δεν θα άρεσε αυτό στους Άγγλους πελάτες της.
  Μία από τις ανοησίες που ελέχθησαν λοιπόν ήταν και τα στημένα παιχνίδια.
  Το «κατά» που έπαιζες στη betfair το είπαν ότι είναι για να … στήνεις παιχνίδια.
  Μα το «κατά του σημείου 1» δεν είναι τίποτα άλλο από το «υπέρ της διπλής ευκαιρίας Χ2». Τα δύο στοιχήματα είναι ακριβώς ισοδύναμα !
  Επομένως ;
  Όποιος στήσει ένα παιχνίδι μ’ αυτόν τον τρόπο θα το κάνει και στον ΟΠΑΠ με μικρότερα κέρδη αλλά σημαντικά κέρδη !

  Τα ανταλλακτήρια είχαν σχεδόν μηδενική γκανιότα.
  Λαμβανομένων υπ’ όψιν των διαφόρων κρατήσεων που έκανε έβγαινε μία πρακτική γκανιότα περίπου 4-5%.
  Ποτέ δεν κατάλαβα πως η betfair καταφέρνει και βγάζει αρκετά για να πληρώνει τα «listing rights» των ιπποδρομιακών αγώνων – τα οποία μάλιστα
  από το 2015 έχουν αυξηθεί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (σ.σ. οι Γάλλοι ιδιοκτήτες ίππων είχαν πρωτοστατήσει σ’ αυτό).
  Όμως προσέφερε ένα αρκετά καλό και ελκυστικό προϊόν.
  Δεν είχε νόημα να παίζεις άλλο από betfair. Ως το 2013 για κάποιους δευτερεύοντες λόγους μάζευαν και οι άλλες ιντερνετικές εταιρείες μερικούς
  πελάτες (όπως ότι σε μερικούς αγώνες το μάξιμουμ αποδεκτό από την betfair στοίχημα δεν τους ικανοποιούσε).

 • 19 Σεπτεμβρίου 2018, 14:47 | konstantina

  δεν γίνεται καμία αναφορά στα λεγόμενα φρουτάκια, όποτε προκύπτει το εύλογο ερώτημα σε ποιον έχει χαριστεί η άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης τους, εφόσον όπως διαπιστώνετε κι εσείς τα φρουτάκια αποφέρουν μεγάλο οικονομικό όφελος στο Ελληνικό Δημόσιο;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2018, 14:24 | konstantina

  Στο εν λόγω νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά στα λεγόμενα φρουτάκια, όποτε προκύπτει το εύλογο ερώτημα σε ποιον έχει χαριστεί η άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης τους, εφόσον όπως διαπιστώνετε κι εσείς τα φρουτάκια αποφέρουν μεγάλο οικονομικό όφελος στο Ελληνικό Δημόσιο;

 • 18 Σεπτεμβρίου 2018, 13:10 | Nikos

  Κύριε Παπαδάκη μην θέτετε αυτή την ερώτηση σε μένα. Σε αυτό να σας απαντήσουν εκείνοι που ψήφισαν το νομοσχέδιο το 2011. Εγώ ανέφερα πως το 2011 θεωρούσαν κάποιοι πως με την απαγόρευση των ανταλλακτηρίων θα περιοριζόντουσαν οι στημένοι αγώνες κατί το οποίο φυσικά και δεν συνέβη.
  Συνοπτικά λοιπόν θεωρώ πως έχω το δικαίωμα ως πολίτης να γνωρίζω γιατί στην Ελλάδα μου απαγορεύουν την ύπαρξη των ανταλλακτηρίων και πως οι πολιτικοί έχουν την υποχρέωση να μου εξηγήσουν τους λόγους!

 • 15 Σεπτεμβρίου 2018, 15:41 | Νίκος Παπαδάκης

  Κ. Νίκο γιατί να γίνονται στημένα μόνο αν υπάρχουν ανταλλακτήρια ;
  Κανόνισε εσύ να στήνεις παιχνίδια και … να χάνεις μερικά με τα γκολ που θα βάζει ο Τσάνκο κατά λάθος από 80 μέτρα !
  Μία Ρολς Ρόϋς την εβδομάδα θα βγάζεις.
  Στο φινάλε φινάλε ειδικά όσοι παίζουμε ιππόδρομο ξέρουμε ότι παίζουμε και εναντίον των στημένων (παίζουμε όμως γιατί οι αποδόσεις των ιπποδρομιακών παιχνιδιών είναι κάπως καλύτερες).
  Όσοι παίζουν ποδόσφαιρο υπάρχει η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα που δεν θα σε στήσουν ποτέ. Άνω Ραχούλα να μην παίζετε.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 01:51 | Νίκος

  Αξιότιμοι Κυρίες και κύριοι.Συνεχίζετε την απαγόρευση των ανταλλακτηρίων στοιχημάτων δηλαδή του μοναδικού τρόπου στοιχηματισμού όπου οι εταιρίες δεν θέτουν όρια ή φραγή σε λογαριασμούς με θετικό πρόσημο. Αυτό σημαίνει αγαπητοί/ες πως εκ των πραγμάτων οδηγείτε τους κερδισμένους παίκτες σε παράνομο στοιχηματισμό χωρίς όμως να μας εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους απαγορεύονται τα ανταλλακτήρια στοιχημάτων.Ο μοναδικός κερδισμένος από την απαγόρευση τους είναι οι διάφορες παραδοσιακές εταιρίες στοιχημάτων και ο ΟΠΑΠ.
  Υπήρχε το 2011 η άποψη πως ο αποκλεισμός των ανταλλακτηρίων στοιχημάτων θα αποτελούσε τροχοπέδη στην διεξαγωγή στημένων αγώνων με προκάτ αποτελέσματα.
  Είναι ολοφάνερο όμως πως κάτι τέτοιο δεν ευδοκίμησε αφού ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΠΟ κ Γραμμένος το παραδέχεται δημοσίως στην τηλεόραση την ύπαρξη στημένων αγώνων λίγους μήνες νωρίτερα τον Απρίλιο του 2018 στο 15:00 και σας παραθέτω το βίντεο για να το παρακολουθήσετε και οι ίδιοι.

  https://m.youtube.com/watch?v=ww8YDPKlxAk

  Συνεπώς Κυρίες και Κύριοι πρέπει είτε να καταργήσετε την παράγραφο 4 του νόμου 4002/2011 είτε να μας δώσετε πειστικές εξηγήσεις, για ποιό λόγο συνεχίζετε την απαγόρευση των ανταλλακτηρίων στοιχημάτων στην Ελληνική επικράτεια, με συνέπεια ο Ελληνικός λαός να κρύβεται πίσω από το δάκτυλο του ωθώντας τον άνευ λόγου στην παρανομία,με αποτέλεσμα το κράτος να κοροϊδεύει εμάς και εμείς να κοροϊδεύουμε το κράτος.