Άρθρο 01 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. του ν. 4002/2011 – Ορισμοί

1. Η περ. ε) του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) «Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου» (Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο του υλισμικού και λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου προώθησης και διανομής των υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.»

2. Η περ. ιγ) του άρθρου 25 καταργείται.

3. Η περ. ιε) του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη»: είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για τη συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, κατ’ ελάχιστον, τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Οι κάτοχοι των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων, είτε μέσω διαγωνισμού είτε με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων. Όπου στον νόμο αυτόν αναφέρεται η Ατομική Κάρτα Παίκτη του άρθρου 33 εννοείται και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη και αντιστρόφως.»

4. Η περ. ιστ) του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιστ) «Αποκλειόμενος παίκτης»: είναι ο παίκτης, ο οποίος είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαστικού του συμπαραστάτη, είτε κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια.»

5. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κα) ως εξής:
«κα) «κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου»: το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. »

6. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κβ) ως εξής:
«κβ) «Λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: τα τυχερά παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση και χωρίς γεννήτρια τυχαίων αριθμών (live casino) και το διαδικτυακό πόκερ (peer to peer) και οι παραλλαγές του) .»

7. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κγ) ως εξής:
«κγ) «Συνεργάτες (affiliates)»: Όσοι συνεργάζονται με τους κατόχους αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου για την προώθηση συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος.

8. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κδ) ως εξής:
«κδ) «Ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη»: το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν από το άθροισμα του υπολοίπου του λογαριασμού στις 31/12 και των πραγματοποιηθέντων αναλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αφαιρεθεί το άθροισμα των καταθέσεων και του υπόλοιπου του λογαριασμού την 1/1 του ίδιου έτους.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:59 | GEORGE COURMOUZIS

  ΟΠΑΠ και συνδεμένη ΣΤΟΙΧΙΜΑΝ υποστηρίζουν πως το ποκερ, που παίζεται σε τραπέζια μεταξύ παικτών από όλο τον κόσμο, πρέπει να περιορίζει τηξ διανομή του αποτελέσματος μοναδικό από τα χρήματα των Ελλήνων παικτών. Ακατανόητο σχόλιο, εκτός αν επιθυμεί να περιορίσει το εύρος του παιγνίου: 1) Γιατί να μην γίνεται εισαγωγή κερδών Ελλήνων από ξένους; και , 2) Όταν απαιτείται εξαγωγή χασούρας από Ελληνες αυτή συμψηφίζεται με διαθέσιμα της εταιρείας στο εξωτερικό λογο Capital Controls

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:01 | Paddy Power Betfair

  Introduction
  • Paddy Power Betfair (PPB) is listed on the London Stock Exchange and is one of the largest online betting and gaming companies in the world.

  • The group is headquartered in Ireland, but also has major operations in the UK, United States, Australia, Italy, Portugal, Bulgaria, Romania and Malta, employing over 7,000 people worldwide.

  • We currently hold gambling licences in the UK, Ireland, USA, Australia, Italy, Spain, Greece, Denmark, Malta, Bulgaria, Romania and Cyprus.

  • The company offers online sportsbook, betting exchange, casino and gaming products to millions of customers worldwide, as well as retail bookmaking services in the UK and Ireland.

  • PPB would like to thank the Greek Ministry of Finance for the opportunity to provide its views on the amendments that it has proposed to Law 4002/2011. This paper serves as a follow up to the submission that we made to the Hellenic Gaming Commission’s consultation from December 2017 about reforming the Greek online gambling market.

  General comments

  Whilst PPB welcomes the Finance Ministry’s desire to implement a more transparent and permanent licencing system, we have significant concerns about several of the restrictions that remain in the law.

  First and foremost, we are disappointed to see that the ban on betting exchanges remains in the law. As we have argued on several previous occasions, we believe that the ban is unjustified, disproportionate and in breach of EU law. Indeed this view is backed up by an opinion by a leading expert in EU law, Kelyn Bacon QC which we attach to this response. Moreover, we strongly feel that by removing the ban, the Greek state would benefit from increased taxation revenues, a reduced black market and improved standards of sporting integrity.

  Elsewhere, we also continue to have reservations about the impact of continuing to enforce a tax on customer winnings; the ban on Random Number Generated (RNG) games; the high licence fees; payment method restrictions and the risk of double taxation for foreign licencees.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:25 | Intralot

  Άρθρο 01 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011

  Παράγραφος 3. Προτείνουμε την τροποποίηση της περ. ιε όπως ακολούθως: «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη» : είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για την συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/ και διεξάγουν τα παίγνια αυτά.

  Παράγραφος 3. Να διευκρινιστεί αν ο μοναδικός λογαριασμός ορίζεται ανά κάτοχο άδειας ή ανά παίκτη. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι κανένας πάροχος δεν θα έχει με κανένα τρόπο πρόσβαση στα δεδομένα συμμετοχής του παίκτη σε άλλους παρόχους.

  Παράγραφος 6. Προτείνεται να συμπεριληφθεί ολόκληρη η κατηγορία RNG παιγνίων και να κατηγοριοποιηθούν.
  Αιτιολόγηση της πρότασης: Το προς δημόσια διαβούλευση Νομοσχέδιο για τα «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» εξαιρεί τα παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).
  Η εξαίρεση του συγκεκριμένου τύπου παιχνιδιού θα επηρεάσει αρνητικά το μέγεθος της εγχώριας διαδικτυακής αγοράς και κατά συνέπεια τα έσοδα του δημοσίου. Με βάση την σημερινή αγορά διαδικτυακού στοιχηματισμού το 15,3% του συνολικού τζίρου αφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία παιχνιδιών (RNG) , αποδίδοντας στο δημόσιο περίπου €18 εκ. Με βάση τις ευρωπαϊκές τάσεις εκτιμάται ότι η κατηγορία αυτή έχει προοπτική να διπλασιαστεί στο άμεσο μέλλον, με δυνητική συνέπεια την απώλεια ετήσιων εσόδων για το δημόσιο της τάξεως των €35-40 εκ.
  Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εξαίρεση της κατηγορίας των RNG παιγνίων ευνοεί τους μη αδειοδοτημένους παρόχους και ενέχει το σοβαρό κίνδυνο μετακίνησης των παικτών σε μη αδειοδοτημένα sites, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ανασταλτικά προς υποψήφιους επενδυτές / παρόχους δημιουργώντας μη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, αφαιρεί από τις εταιρείες τη δυνατότητα αξιοποίησης cross selling και της παροχής ευρείας γκάμας παιχνιδιών, όπως συμβαίνει σήμερα στο ελληνικό στοιχηματικό διαδικτυακό χώρο.
  Σημειώνεται ότι στην πλειονότητα των Ευρωπαικών χωρών οι άδειες περιλαμβάνουν την κατηγορία RNG παιγνίων. Ενδεικτικά, κατά μ.ο. ανα φορέα στοιχηματισμού υπάρχουν στην Ισπανία 79 slots games, 10 table games και 7 jackpot games, στο Ηνωμένο Βασίλειο 381 slots games, 41 table games και 34 jackpot games και στη Γερμανία 248 slots games, 32 table games και 27 jackpot games.
  Επιπλέον, με βάση τις προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις, η προτεινόμενη εξαίρεση δημιουργεί συνθήκες στρεβλού ανταγωνισμού καθώς κατά το μεταβατικό διάστημα (που μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες) οι προσωρινά αδειοδοτημένοι πάροχοι τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης, αφού τους επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα προσφέροντας την κατηγορία RNG.
  Δεδομένου ότι η πρόταση αφήνει ασαφείς τις παραλλαγές των εν λόγω παιγνίων θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένα οι κατηγορίες στο σύνολο των παιχνιδιών αυτής της λειτουργίας και να επιβληθεί η πιστοποίηση και ο τακτικός έλεγχος για τα συγκεκριμένα παιχνίδια όπως στην διεθνή αγορά.

  Συνοψίζοντας, η προτεινόμενη εξαίρεση των παιγνίων RNG θα έχει τις παρακάτω συνέπειες:
  • Σημαντική μείωση εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Μη ελκυστική αγορά για τον παίκτη.
  • Μη ελκυστική αγορά για τον υποψήφιο πάροχο, και κατά συνέπεια λιγότερο ανταγωνιστική αγορά.
  • Ώθηση ολόκληρης της κατηγορίας RNG παιγνίων σε μη αδειοδοτημένους παρόχους.
  • Στρέβλωση των συνθηκών ανταγωνισμού της αγοράς κατά το μεταβατικό διάστημα.

  Με βάση το σημερινό μεταβατικό στάδιο που επιτρέπει-αναγνωρίζει τα έσοδα από την κατηγορία RNG και έχει διαμορφώσει την Ελληνική αγορά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά μοντέλα προτείνουμε να συμπεριληφθεί ολόκληρη η κατηγορία RNG παιγνίων και να κατηγοριοποιηθούν ανά RNG παίγνιο.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 10:31 | GVC Group

  Η GVC Holdings PLC (LSE:GVC) (εφεξής «GVC») χαιρετίζει την ευκαιρία να σχολιάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ν. 4002/2011 (εφεξής ο «Νόμος») που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση.
  Η GVC λειτουργεί στην Ελλάδα βάσει μίας εκ των προσωρινών αδειών που εκδόθηκαν δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης 1248/12.13.11, και υιοθετήθηκε στην παράγραφο 12 του άρθρου 50 του Νόμου.

  Η GVC είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιρειών που ασχολείται με αθλητικό στοιχηματισμό και τυχερά παίγνια, με έδρα τη Νήσο του Μαν. Είναι μέλος του δείκτη FTSE 100, και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κεντρική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου. Στην GVC ανήκουν ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, ανάμεσα στις οποίες είναι εταιρείες που βασίζονται στον αθλητικό στοιχηματισμό όπως η Ladbrokes, η bwin, η Coral, η Betdaq και η Sportingbet, καθώς και εταιρείες που βασίζονται σε τυχερά παιχνίδια όπως η Gala, η partypoker, η PartyCasino and η Foxy Bingo. Εκτός από την ελληνική προσωρινή άδεια, ο Όμιλος διαθέτει άδειες σε πάνω από 20 χώρες και περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία (Schleswig-Holstein), το Γιβραλτάρ, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ρουμανία η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες (Νιου Τζέρσεϊ και Νεβάδα).

  Περίληψη σχολίων:

  Η GVC δράττεται της ευκαιρίας και καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου:

  – Καθώς τα διαδικτυακά προϊόντα που βασίζονται σε Γεννήτριες Τυχαίων Αριθμών (RNG-based) αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων, θα πρέπει να επιτραπούν και να υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις με τις άλλες κατηγορίες προϊόντων.

  – Καθώς η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολογία στην Ευρώπη για τα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (GGR), ήτοι 35%, προτείνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει σοβαρά την αναθεώρηση του συντελεστή αυτού και να τον μειώσει στα επίπεδα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που ρυθμίζουν επιτυχώς τις διαδικτυακές τους αγορές, δηλαδή μεταξύ 15 και 20 τοις εκατό.

  – Αντί να δίνεται στο Υπουργείο Οικονομικών πλήρης απομακρυσμένη πρόσβαση στα συστήματα των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιγνιδιών, το οποίο θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί επί του πρακτέου, προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί ένα πρότυπο και μια διαδικασία εκθέσεων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τις τροποποιήσεις του Νόμου.

  Σχετικά με την απαγόρευση προϊόντων καζίνο που βασίζονται σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών:

  Τα διαδικτυακά προϊόντα καζίνο που βασίζονται σε γεννήτριες τυχερών αριθμών προτείνεται να απαγορευτούν. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι ο καλύτερος τρόπος να κατευθυνθεί η υπάρχουσα ζήτηση των καταναλωτών για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια προς αδειοδοτημένες εταιρείες που φορολογούνται νομίμως είναι η δημιουργία μιας ελκυστικής πρότασης για τους πελάτες. Ρυθμίσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τους πελάτες ενδέχεται να δώσουν κίνητρο στους πελάτες να αναζητήσουν μη ρυθμιζόμενες εναλλακτικές.

  Στις πιο μακροχρόνια ρυθμιζόμενες αγορές, ήτοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Δανία, τα παιχνίδια καζίνο που χρησιμοποιούν γεννήτριες τυχαίων αριθμών, όπως οι διαδικτυακοί κουλοχέρηδες, καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ρυθμιζόμενης αγοράς καζίνο.

  Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη μεγαλύτερη αγορά τυχερών παιχνιδιών, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια αποτελούν τον μεγαλύτερο τμήμα βάσει ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια, καταλαμβάνοντας το 35,2% της συνολικής αγοράς. Στον διαδικτυακό τομέα, τα καζίνο έχουν δώσει 2,7 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες, κυρίως μέσω κουλοχέρηδων (1,8 δις βρετανικές λίρες).

  Στη Δανία το 51,5% των τυχερών παιχνιδιών έλαβε χώρα διαδικτυακά μέχρι το τέλος του 2017. Σε αυτό περιλαμβάνονται ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια σε διαδικτυακά καζίνο, διαδικτυακό στοιχηματισμό και διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων λοταρίας. Όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κουλοχέρηδες είναι το πιο δημοφιλές είδος τυχερών παιχνιδιών στα διαδικτυακά καζίνο, καλύπτοντας το 61,5% των ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια, και μετά ακολουθεί η ρουλέτα (11,3%), το μπλακτζάκ (10,4%) και τα παιχνίδια με προμήθεια (7,3%), όπως το πόκερ με πολλούς παίκτες.

  Στην Ιταλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια αποτελούν το 7% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια (1,376 δις από συνολικά 19 δις ευρώ). Τα παιχνίδια καζίνο (συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών με γεννήτριες τυχερών αριθμών) έχουν το 41% της συνολικής αγοράς. Οι διαδικτυακοί κουλοχέρηδες δεσπόζουν και σε αυτή την περίπτωση.

  Η Ισπανία άρχισε να ρυθμίζει τη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών χωρίς τους κουλοχέρηδες το 2012. Ωστόσο, για να καταπολεμήσει τη μαύρη αγορά αποφάσισε να επιτρέψει τους διαδικτυακούς κουλοχέρηδες εντός του πλαισίου αδειοδότησής της. Με αυτόν τον τρόπο το 2016 υπήρξε αύξηση των πονταρισμάτων σε καζίνο κατά σχεδόν 32% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και κατά 37% το 2017.

  Επίσης, η εξαίρεση μιας ολόκληρης κατηγορίας τυχερών παιχνιδιών από τις ρυθμίσεις μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου σύμφωνα με τις υποθέσεις Gambelli (Υπόθεση C-243/01) και Placanica (Υπόθεση C-338/04), οι οποίες σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα η υπόθεση Lindman (Υπόθεση C-42/02), υποχρεώνουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αιτιολογούν δεόντως οποιονδήποτε περιορισμό στην ελεύθερη μετακίνηση των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, παρέχοντας αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία που κάνουν απαραίτητο τον περιορισμό αυτόν, ή, στην προκειμένη περίπτωση, τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό. Εξ όσων γνωρίζουμε, η Ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τέτοιου είδους στοιχεία.

  Καθώς τα διαδικτυακά καζίνο έχουν την τάση να παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς της συνολικής διαδικτυακής αγοράς, και στα διαδικτυακά καζίνο τα παιχνίδια με γεννήτριες τυχαίων αριθμών καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι εξέχουσας σημασίας οι παίκτες να παραμένουν στις αδειοδοτημένες αγορές, επιτρέποντας στους αδειοδοτημένους φορείς τυχερών παιχνιδιών να προσφέρουν τα παιχνίδια αυτά. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα εισπράττει τα αντίστοιχα έσοδα από φόρους, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να χάσει έσοδα από αγορές που δεν ρυθμίζονται στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, ο αποκλεισμός μιας ολόκληρης κατηγορίας τυχερών παιχνιδιών από τις νέες ρυθμίσεις αποτελεί παραβίαση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 21:47 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 1.1.

  Στην περίπτωση ε) του άρθρου 25 προτείνεται να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο:

  «Στο πλαίσιο διενέργειας της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου των διεξαγόμενων τυχερών παιγνίων η Ε.Ε.Ε.Π. δεν μπορεί να χρησιμοποιεί Π.Σ.Ε.Ε., υλισμικά, λογισμικά, συστήματα, υποσυστήματα και υπηρεσίες από προμηθευτή ο οποίος είναι κάτοχος αδείας ή αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ή συνδεδεμένη με τον κάτοχο άδειας ή αδειών εταιρεία.»

  ΑΡΘΡΟ 1.2.

  Προτείνεται η διατήρηση της περίπτωσης ιγ) του άρθρου 25.

  ΑΡΘΡΟ 1.4.

  Το λεκτικό της περίπτωσης ιστ) του άρθρου 25 θα πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις εκείνες που κάτοχος άδειας αποφασίζει να αποκλείσει παίκτη λόγω παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε τυχερά παίγνια. Προτείνεται η ακόλουθη διάταξη:

  «4. Η περ. ιστ) του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

  «(ιστ) Αποκλειόμενος παίκτης είναι ο παίκτης ο οποίος, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαστικού του συμπαραστάτη, είτε κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, είτε κατόπιν αποφάσεως του κατόχου της άδειας λόγω παραβίασης όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς επίσης και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια.»

  ΑΡΘΡΟ 1.6.

  Προτείνεται η περίπτωση κβ), που πρόκειται να προστεθεί στο άρθρο 25, να διατυπωθεί ως εξής:

  «6. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κβ) ως εξής:

  «(κβ) «Λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: Τα τυχερά παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση και χωρίς γεννήτρια τυχαίων αριθμών (live casino) εντός της Ελληνικής επικράτειας και το διαδικτυακό πόκερ (peer to peer) και οι παραλλαγές του, δικαίωμα συμμετοχής στο οποίο έχουν μόνο παίκτες που διαμένουν εντός της Ελληνικής επικράτειας.»

  ΑΡΘΡΟ 1.8.

  Προτείνεται η περίπτωση κδ) που πρόκειται να προστεθεί στο άρθρο 25, να διαμορφωθεί ως εξής:

  «8. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κδ) ως εξής:

  «κδ) Ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη: το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν από το άθροισμα του υπολοίπου του λογαριασμού στις 31/12 και των πραγματοποιηθέντων αναλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια του ιδίου έτους αφαιρεθεί το άθροισμα των πραγματοποιηθέντων καταθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και του υπολοίπου του λογαριασμού την 1/1 του ιδίου έτους.»

 • Επί του Άρθρου 1 παρ. 6
  Στον ορισμό «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» πρέπει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη ότι το διαδικτυακό πόκερ θα επιτρέπεται αποκλειστικά «live». Επίσης, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «και οι παραλλαγές του», προκειμενου να αποφευχθεί η ένταξη στην έννοια του «πόκερ» παιχνιδιών με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον και να προσομοιάζουν με αυτά που διενεργεί σήμερα ο ΟΠΑΠ.

  Επί του Άρθρου 1 παρ. 7
  Στον ορισμό «Συνεργάτες» πρέπει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη ότι ως «Συνεργάτες» νοούνται και όσοι συνεργάζονται με τον ΟΠΑΠ για την προώθηση και των τυχερών παιχνιδιών του που διεξάγονται επίγεια.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:19 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 01 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 – Ορισμοί

  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  Ορισμένες από τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου, οι οποίες αφορούν στην αναθεώρηση, κατάργηση ή προσθήκη στους ‘Ορισμούς’ που περιέχονται στον ν. 4002/2011 (Α 180) συγκεκριμένων όρων, χρήζουν τροποποίησης προς αποσαφήνιση ή και βελτίωση της διατύπωσης των όρων αυτών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου το περιεχόμενο των σχετικών κρίσιμων όρων να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της αγοράς του διαδικτύου, καθώς και στον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει το παρόν σχέδιο νόμου, που είναι η αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς του διαδικτύου μέσω της παράλληλης διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.
  Πιο συγκεκριμένα, τροποποίησης χρήζουν οι ακόλουθες διατάξεις του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου:

  1. Παρ. 1 – Αντικατάσταση της περ. ε) του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α 180):
  O ορισμός του «Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.) θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε η λειτουργία του να αφορά συγκεκριμένα στην άσκηση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων «της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων ή μέσω του διαδικτύου», και όχι όλων των τυχερών παιγνίων που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε.
  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, παρ. 1 και 2, του ν. 4002/2011, οι διατάξεις του ν.4002/2011 εφαρμόζονται στα ηλεκτρονικά τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια και στα τυχερά παίγνια που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα και μέσω του διαδικτύου. Ως προς τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του επίγειου δικτύου των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4002/2001 [πλην των διατάξεων που αναφέρονται στην ΕΕΕΠ και το άρθρο 35 του Νόμου (Εμπορική Επικοινωνία)], δεδομένου ότι ως προς τα εν λόγω παίγνια ήδη προβλέπεται και βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ειδικό πλέγμα συστημάτων, διαδικασιών και φορέων.
  Εν προκειμένω, η διαχείριση, οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων «ΤΖΟΚΕΡ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2007, δυνάμει του οποίου χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το σχετικό αποκλειστικό δικαίωμα, καθώς και από τους όρους της Συμβάσεως Παραχώρησης που συνάφθηκε την 15.12.2000 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε (όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με την από 4.11.2011 Τροποποιητική Πράξη, την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη στην ως άνω, από 15.12.2000, Σύμβαση Παραχώρησης και την από 29.4.2013 Τροποποίηση της ως άνω, από 12.12.2011, Πρόσθετης Πράξης).
  Το εν λόγω νομοθετικό και συμβατικό πλαίσιο περιέχει ειδικές διατάξεις, οι οποίες ορίζουν λεπτομερώς τα σχετικά με την ασφάλεια διεξαγωγής των ως άνω παιγνίων και λειτουργίας του κεντρικού πληροφορικού συστήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε., την ακεραιότητα των δεδομένων στο Κεντρικό Σύστημα (ΚΣ) της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την πρόσβαση σε αυτό.
  Η παρακολούθηση τήρησης της προσήκουσας διαδικασίας για τη διεξαγωγή, με διαφάνεια και αξιοπιστία, καθενός από τα ανωτέρω παίγνια του ΟΠΑΠ διενεργείται από Επιτροπές, οι οποίες έχουν θεσπιστεί ειδικά για κάθε παίγνιο (βλπτ. την Επιτροπή Κλήρωσης ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, την Επιτροπή Σύνθεσης Δελτίου ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, την Επιτροπή Αξιολόγησης Σημείων ΠΡΟΠΟ και την Επιτροπή Κλήρωσης Σημείων ΠΡΟΠΟ).
  Εξ άλλου, η παρακολούθηση της τήρησης της διαδικασίας διεξαγωγής όλων των ανωτέρω παιγνίων που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ανατεθεί νομοθετικά [παρ. 5 (α) του άρθρου 27 του ν. 2843/2000] σε 15μελή Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ελέγχει και επιβεβαιώνει την ακεραιότητα και εγκυρότητα των στοιχείων των συναλλαγών όλων των παιχνιδιών που έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε, επικυρώνει την ανακήρυξη των νικητών και εκδικάζει τις τυχόν ενστάσεις. Για τη διεκπεραίωση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου έχει στη διάθεσή της ένα –ανεξάρτητο από το Κεντρικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.- σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το απαραίτητο σχετικό λογισμικό, ενώ, όπως ορίζεται στην ως άνω νομοθετική διάταξη «έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε σχετικό με το έργο της στοιχείο και μπορεί να προβαίνει στις προς τούτο αναγκαίες ενέργειες, είτε ενεργώντας συλλογικά είτε αναθέτοντας τις σχετικές ενέργειες σε μέλος ή μέλη της».
  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ενδελεχής εποπτεία και έλεγχος της διοργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που αφορούν στα προαναφερθέντα αριθμοπαιχνίδια και παίγνια στοιχημάτων, τα οποία προσφέρονται μέσα από το επίγειο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε., ήδη ρυθμίζονται –πλήρως και ειδικά- από ένα πλέγμα σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και ασκείται από νόμιμα εξουσιοδοτημένα και ειδικώς εντεταλμένα προς τούτο συλλογικά όργανα (Επιτροπές) και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4002/2011. Ως εκ τούτου όχι μόνο δεν συντρέχει ανάγκη ένταξης στο Π.Σ.Ε.Ε. των στοιχείων που αφορούν στη διοργάνωση και διεξαγωγή των εν λόγω παιγνίων, αλλά μια τέτοια ρύθμιση θα συνιστούσε παρείσφρηση στις αρμοδιότητες και στο έργο των ανωτέρω εποπτικών και ελεγκτικών φορέων και θα καθιστούσε κενές περιεχομένου τις ήδη θεσπισθείσες και εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την ασφάλεια της διεξαγωγής των παιγνίων και την ακεραιότητα των δεδομένων.

  2. Παρ. 2 – Κατάργηση της περ. ιγ) του άρθρου 25 του ν. 4002/2011: Προτείνεται η διατήρηση στο νόμο της αναφοράς σε «Συνδεδεμένες εταιρείες» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 46 (όπως αντικαθίσταται με το σχέδιο νόμου) θα εμπίπτουν και εταιρείες που συνδέονται (είτε με «σχέση συμμετοχής» είτε με «σχέση ελέγχου», όπως αυτές ορίζονται στην προτεινόμενη προς κατάργηση διάταξη, ή με άλλη παρόμοια σχέση) με εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) του άρθρου 48 παρ. 7 του ν. 4002/2011. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ούτε συνδεδεμένες με τις τελευταίες εταιρείες θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης και να τους χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.
  Η εν λόγω πρόβλεψη αυξάνει την αξιοπιστία και την ασφάλεια της νεορυθμιζόμενης αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, αφού αποτρέπει την είσοδο σε αυτή, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, νομικών προσώπων που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν διαπιστωμένα επιδείξει παραβατική συμπεριφορά.

  3. Παρ. 5 – Προσθήκη περ. κα) στο άρθρο 25:
  1. Ο ορισμός του προστιθέμενου όρου «κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων θα αφορά μόνο στα τυχερά παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένων αποδόσεων (fixed odds) και το διάστημα από 13.10.2020, οπότε θα έχει λήξει το παραχωρηθέν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής του παιγνίου «ΣΤΟΙΧΗΜΑ (προκαθορισμένης απόδοσης)» (εκτός αν η σχετική παραχώρηση ανανεωθεί έως τη 12.10.2030 βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην από 15.12.2000 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί).
  Σε περίπτωση που τυχόν χορηγηθούν άδειες για τη διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων σε αθλητικά ή μη γεγονότα πριν την παρέλευση της 12.10.2020 (ή της 12.10.2030, σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης για το εν λόγω διάστημα), ήτοι πριν τη λήξη του ως άνω αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε., τότε το κατ’ άρθρο 7 παρ. 5(α) του παρόντος νομοσχεδίου αντίτιμο που αναλογεί στη λήψη της σχετικής άδειας του άρθρου 2 του παρόντος νομοσχεδίου θα πρέπει να συμψηφιστεί με το ήδη καταβληθέν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. αντίτιμο για την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο του προρρηθέντος αποκλειστικού δικαιώματος επί στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης μέσω του διαδικτύου.
  2. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση του φάσματος των παιγνίων που προβλέπεται να καταλαμβάνει η άδεια για τη διεξαγωγή στοιχημάτων παιγνίων σε αθλητικά ή μη γεγονότα, δεδομένου ότι έως την 12.10.2030 η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη διαχείριση, οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή τόσο επίγεια, όσο και διαδικτυακά, των αριθμοπαιχνιδιών «ΤΖΟΚΕΡ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», καθώς και των παιγνίων στοιχημάτων μη προκαθορισμένων αποδόσεων (non-fixed odds) με την ονομασία «ΠΡΟΠΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τους όρους της από 15.12.2000 Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. που συνήφθη δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 2(α) του Ν. 2843/2000 όπως ισχύει μετά την από 4.11.2011 Τροποποιητική Πράξη, την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη και την από 29.4.2013 Τροποποίηση της ως άνω, από 12.12.2011, Πρόσθετης Πράξης. Προς αποφυγή ασαφειών και παρανοήσεων κρίνεται σκόπιμο όπως καταστεί εξ αρχής σαφές ότι τα ανωτέρω αριθμοπαιχνίδια καθώς και τα ανωτέρω παιχνίδια στοιχημάτων μη προκαθορισμένης απόδοσης (non-fixed odds) εξαιρούνται του νέου καθεστώτος αδειοδότησης.

  3. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του θεσπιζόμενου αδειοδοτικού καθεστώτος θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένων αποδόσεων συμπεριλαμβάνει και τα στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης σε εικονικά γεγονότα, η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων. Ως εικονικό γεγονός νοείται η γραφική ή ψηφιακή απεικόνιση κλήρωσης που πραγματοποιείται σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα και καταχωρείται στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του παρόχου. Η χορήγηση άδειας τυχερών παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένων αποδόσεων (fixed odds) επί εικονικών γεγονότων δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

  α) τυχερά παίγνια που η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να οργανώνουν και διεξάγουν κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική επικράτεια δυνάμει σχετικών νομοθετικών διατάξεων και Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, β) παίγνια που ομοιάζουν με εκείνα τα τυχερά παίγνια που η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να οργανώνουν και διεξάγουν στην ελληνική επικράτεια δυνάμει των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο.

  Με βάση τα ανωτέρω, η σαφής και ειδική περιγραφή του περιεχομένου των τυχερών παιγνίων, τα οποία θα μπορούν να διεξάγονται μέσω του διαδικτύου στο άμεσο προσεχές μέλλον υπό το θεσπιζόμενο καθεστώς αδειοδότησης, όχι μόνο θα διασφαλίσει την τήρηση εκ μέρους του Δημοσίου των εκ του νόμου και συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., αλλά θα συμβάλει αποφασιστικά και στην ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία της διαδικτυακής αγοράς τυχερών παιχνιδιών της χώρας στο μέλλον.

  4. Παρ. 6 – Προσθήκη περ. κβ) στο άρθρο 25:
  Η φράση «και οι παραλλαγές του» που αναφέρεται στο διαδικτυακό πόκερ (peer to peer), ως ένα από τα «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» που ορίζονται στην εν λόγω διάταξη, είναι ανοιχτή προς ερμηνείες και καταλείπει περιθώριο αμφιβολίας ως προς ποιές μπορεί να είναι οι παραλλαγές του εν λόγω παιγνίου που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο σχετικής άδειας.
  Για λόγους σαφήνειας και αποφυγής ερμηνειών που μπορεί να διαταράξουν την ομαλότητα της διαδικασίας αδειοδότησης, αλλά και τη μελλοντική παροχή των επιτρεπόμενων παιγνίων, θεωρείται σκόπιμο να εξειδικευτεί ότι η εν λόγω άδεια θα αφορά σε συγκεκριμένες παραλλαγές του εν λόγω παιγνίου που προσφέρονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Eπίσης θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι οι νικητές του συγκεκριμένου παιγνίου μοιράζονται το χρηματικό ποσό της δεξαμενής πληρωμών παικτών πόκερ της Ελλάδας, και όχι παικτών πόκερ και από άλλες χώρες.

  5. Παρ. 8 – Προσθήκη περ. κδ) στο άρθρο 25:
  Ο όρος «ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη» προτείνουμε να διαγραφεί για τους λόγους που διαλαμβάνονται και αναφέρονται υπό το σχόλιό μας επί του άρθρου 14, παρ. (γ) του σχεδίου νόμου, στο οποίο παραπέμπουμε.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 18:52 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΠΑΝΑΡΑΣ

  τεστ

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 18:08 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΠΑΝΑΡΑΣ

  test

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:49 | Κώστας Λειβαδίτης

  Αναφορικά με την προτεινόμενη προσθήκη της περ. κβ) στο άρθρο 25 του νόμου:

  Από τη διατύπωση αυτή προκύπτει ότι εξαιρούνται απ’ το ρυθμιστικό πεδίο τα παιχνίδια RNG (random number generator).

  Η παραχώρηση του δικαιώματος διεξαγωγής RNG παιγνίων κατ’ αποκλειστικότητα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. συνιστά απαγορευμένη κρατική ενίσχυση και αθέμιτο ανταγωνισμό.

  Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ουδείς ανάλογος διαχωρισμός μεταξύ επίγειου και διαδικτυακού της παρεχόμενης σχετικής υπηρεσίας.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ ΜΕ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
  ——————————
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:45 | The Stars Group

  Παράγραφος 6: Η εξαίρεση των παιγνίων που βασίζονται σε γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) από τον ορισμό των «Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων» (και συνεπώς και από το πεδίο των αδειοδοτούμενων παιγνίων) αναμένεται να οδηγήσει πολλούς παίκτες σε μη νόμιμους παρόχους. Αυτό αναπόφευκτα θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο την επέκταση της παράνομης αγοράς όσο και την απώλεια σημαντικών φορολογικών εσόδων.
  Προτείνουμε όπως τα παίγνια που βασίζονται σε γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) παραμείνουν εντός του πεδίου αδειοδότησης, όπως άλλωστε ισχύει ήδη από τη θέσπιση του Νόμου 4002/2011 και μέχρι και σήμερα

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:21 | konstantina

  ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ??ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ????

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:40 | The Remote Gambling Assocation (RGA)

  Προκαταρκτική δήλωση

  Η Ένωση Παρόχων Παιχνιδιών εξ Αποστάσεως (Remote Gambling Association – RGA) χαιρετίζει το σχέδιο της Ελληνικής Κυβέρνησης να τροποποιήσει τον Νόμο 4002/2011, καθώς βάζει τέλος σε ένα προσωρινό καθεστώς που είναι σε ισχύ από το 2011 και δημιουργεί ένα μόνιμο και πιο διαφανές καθεστώς αδειοδότησης για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να στοχεύσει να απομακρύνει τους πελάτες από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά, να προστατεύσει καλύτερα τους καταναλωτές από τους κινδύνους που κρύβουν τα τυχερά παιχνίδια, ειδικότερα τις πιο ευπαθείς ομάδες και τους ανηλίκους, δημιουργώντας παράλληλα νέα έσοδα μέσω της φορολογίας. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις αυτές προσφέρουν μια καλή ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι υπάρχοντες λόγοι ανησυχίας για τη συμμόρφωση των ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της ΕΕ για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

  Σχετικά με την Ένωση Παρόχων Παιχνιδιών εξ Αποστάσεως (RGA)

  Η Ένωση Παρόχων Παιχνιδιών εξ Αποστάσεως είναι μια επαγγελματική ένωση, τα μέλη της οποίας είναι αδειοδοτημένοι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη, και εδρεύει στο Λονδίνο και στις Βρυξέλες. Τα μέλη της περιλαμβάνουν κάποιες από τις μεγαλύτερες και πιο ευυπόληπτες εταιρείες παροχής διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, πολλές εκ των οποίων έχουν επίσης συμφέροντα σε επίγειες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών. Η Ένωση Παρόχων Παιχνιδιών εξ Αποστάσεως δεσμεύεται να προωθεί ένα σωστά ρυθμιζόμενο και ελεγχόμενο περιβάλλον για υπεύθυνους και αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιχνιδιών στις εξ αποστάσεως αγορές τυχερών παιχνιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Ένωση Παρόχων Παιχνιδιών εξ Αποστάσεως και τον κατάλογο των μελών της στη διεύθυνση http://www.rga.eu.com.

  Όπως μας ζητήθηκε κατά τη δημόσια διαβούλευση, παρέχουμε τα παρακάτω σχόλιά μας σχετικά με τις προτεινόμενες διατάξεις, άρθρο προς άρθρο.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:39 | Γεωργιος Ταξιδης

  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, αν και πραγματοποιείται ένα θετικό βήμα, που είναι η θέσπιση αδειοδότησης ανοικτού τύπου για την παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, με τον συγκεκριμένο ορισμό προκαλείται, παράλληλα, πλήρης απαγόρευση αδειοδότησης των παιχνιδιών μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG).

  Η παραπάνω απαγόρευση, βαίνει προφανώς πολύ πέραν του αναγκαίου παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας, την τήρηση της οποίας που επιτάσσει η πάγια νομολογία του ΔΕΕ, με βάση την οποία μεταξύ περισσότερων κατάλληλων μέτρων πρέπει να επιλέγεται το λιγότερο καταναγκαστικό. Όμως, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει πλείστα άλλα επαρκή μέσα ελέγχου της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, μέσω των κανονιστικών πλαισίων που εποπτεύει η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή παιγνίων, όπως ενδεικτικά την υποχρεωτική κάρτα παίκτη (στο σχέδιο νόμου αναφερόμενη ως Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη), που οδηγεί στην ονομαστικοποίηση του παίκτη και της δραστηριότητάς του, το κανονιστικό πλαίσιο αρχών υπεύθυνου παιχνιδιού, όπως και τους εκτενείς και λεπτομερείς κανονισμούς ελέγχου της εμπορικής επικοινωνίας και της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

  Παρ’ όλα αυτά, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιλέγει να απαγορεύσει τελείως ένα τομέα της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως τα παιχνίδια μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG), ο οποίος λειτουργεί ομαλά επί διάστημα πέραν των 7 ετών και ο οποίος συνέβαλλε καθοριστικά στην δημιουργία νόμιμης αγοράς παιγνίων και την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής. Η δε προτεινόμενη πλήρης απαγόρευση δεν εδράζεται σε καμία αιτιολογία ή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να εξηγείται η αναγκαιότητά της ως εσχάτου μέσου προστασίας των πολιτών και της δημόσιας κοινωνικής τάξης από τα προβλήματα και τις παρενέργειες που συνδέονται με την διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

  Αντίθετα, λόγω της διαπιστωμένης εκτενούς παράνομης διεξαγωγής παιχνιδιών και της φύσης του διαδικτύου, η πλήρης απαγόρευση λειτουργίας της προαναφερόμενης αγοράς, δεν παρέχει στους ενδιαφερόμενους παίκτες τυχερών παιχνιδιών δια του διαδικτύου καμία εναλλακτική λύση, ωθώντας τους έτσι στην παράνομη διεξαγωγή.

  Άλλωστε, η παραπάνω απαγόρευση έρχεται και σε αντίθεση με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ το οποίο, προκειμένου η προστασία των πολιτών από τις αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις των τυχερών παιγνίων να είναι αποτελεσματικότερη, δέχεται ότι οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κατόπιν αδείας πρέπει να προσφέρουν μια αξιόπιστη και, ταυτοχρόνως, ελκυστική εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τις μη προβλεπόμενες από τον νόμο δραστηριότητες, τούτο δε συνεπάγεται την προσφορά ευρέος φάσματος παιχνιδιών, την εκτεταμένη προβολή των δραστηριοτήτων τους μέσω της διαφημίσεως και τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διανομής.

  Ως εκ των παραπάνω, η προτεινόμενη πλήρης απαγόρευση, εισάγοντας ένα εξαιρετικά δυσμενές, μη αναγκαίο και μη αιτιολογημένο περιοριστικό μέτρο, σε μία αγορά υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί νόμιμα επί πολλά χρόνια, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και τις διατάξεις της ΣΛΕΕ για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ενθαρρύνει, δίνοντας περιθώριο ανάπτυξης, την παράνομη διεξαγωγή, την οποία η Πολιτεία οφείλει να καταπολεμά, προστατεύοντας τους πολίτες και τη δημόσια τάξη.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:20 | konstantina

  Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το επίμαχο σχέδιο Νόμου θα έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα και σε καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να συμβαδίσει με τις διεθνείς πρακτικές και τα ισχύοντα στον ευρωπαϊκό χώρο. Όταν έχει αποδειχθεί ότι η ελεύθερη αγορά είναι αυτή που φέρνει, σταδιακά και σταθερά, την οικονομική ανάπτυξη, δεν γίνεται να αποδέχεστε τον αποκλεισμό από το επιχειρηματικό περιβάλλον ενός μεγάλου αριθμού εταιριών, δημιουργώντας μονοπώλια. Σε μια υγιή οικονομία, οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης είναι αυτές που πρέπει να καθορίζουν τον χώρο ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού κλάδου. Εξάλλου, οι περισσότερες επενδύσεις αποτελούν κάθε φορά το ζητούμενο. Μέσω αυτών μια οικονομία και μια κοινωνία γενικότερα έχει πιθανότητες ανάπτυξης. Και μόνο αν υπάρχει δυνατότητα κέρδους είναι πιθανό να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση και να εμπιστευθεί την εκάστοτε χώρα. Επίσης, είναι ευρέως γνωστό ότι όταν οι επιχειρήσεις αναγκαστούν να ανταγωνιστούν, αναγκάζονται και να βελτιωθούν και να εξελιχθούν.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:57 | konstantina

  Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το επίμαχο σχέδιο Νόμου θα έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα και σε καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να συμβαδίσει με τις διεθνείς πρακτικές και τα ισχύοντα στον ευρωπαϊκό χώρο. Όταν έχει αποδειχθεί ότι η ελεύθερη αγορά είναι αυτή που φέρνει, σταδιακά και σταθερά, την οικονομική ανάπτυξη, δεν γίνεται να αποδέχεστε τον αποκλεισμό από το επιχειρηματικό περιβάλλον ενός μεγάλου αριθμού εταιριών, δημιουργώντας μονοπώλια. Σε μια υγιή οικονομία, οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης είναι αυτές που πρέπει να καθορίζουν τον χώρο ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού κλάδου. Εξάλλου, οι περισσότερες επενδύσεις αποτελούν κάθε φορά το ζητούμενο. Μέσω αυτών μια οικονομία και μια κοινωνία γενικότερα έχει πιθανότητες ανάπτυξης. Και μόνο αν υπάρχει δυνατότητα κέρδους είναι πιθανό να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση και να εμπιστευθεί την εκάστοτε χώρα. Επίσης, είναι ευρέως γνωστό ότι όταν οι επιχειρήσεις αναγκαστούν να ανταγωνιστούν, αναγκάζονται και να βελτιωθούν και να εξελιχθούν. Επομένως, όταν έχει ήδη αποδειχθεί ότι μία κοινωνία και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να “σηκώσει” έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και εταιριών, περιορίζοντάς το ο νομοθέτης για δικούς του λόγους , περιορίζει την οικονομία, την ανάπτυξη και την καινοτομία και κλείνει τις πόρτες στην ελεύθερη αγορά. Δεν είναι δυνατόν σε μία ευρωπαϊκή χώρα να μη παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους, αλλά να αποκλείονται τεχνηέντως επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:13 | konstantina

  Με το παρόντα, όμως, νόμο αυτό που θα επιτευχθεί τελικώς, είναι να δημιουργηθεί ένα μονοπώλιο υπέρ ενός επιχειρηματικού κολοσσού, εντελώς αποκρατικοποιημένου και αμιγώς ιδιωτικών, ξένων αλλά και ελληνικών συμφερόντων. Το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, μάλιστα, απαγορεύει έμμεσα την δραστηριοποίηση στην χώρα μας οποιασδήποτε άλλης μικρομεσαίας επιχείρησης και δίνει στον ΟΠΑΠ την υπεροχή να δραστηριοποιείται ελεύθερα, χωρίς ανταγωνισμό κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Όλο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες επιχειρήσεις να αποσυρθούν από τον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, να χαθούν θέσεις εργασίας και για μία ακόμη φορά να βρεθούν εκατοντάδες άνθρωποι στο δρόμο, αναζητώντας εργασία. Αντί, λοιπόν, μέσω ενός Νόμου να εξουδετερώνονται οι αντίπαλοι μίας εταιρίας και να δημιουργούνται συνθήκες ολιγοπωλίου, θα έπρεπε να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν θέσεις εργασίας και έσοδα για το κράτος.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:08 | Takis Anastasiou

  Άλλο ένα νομοσχέδιο που θέλει να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει φτιαχτεί με τεράστια προχειρότητα και «βιασύνη» ώστε να προλάβει όπως όλα δείχνουν πριν τις επόμενες εκλογές να κάνει ένα «δώρο» σε συγκεκριμένους ανθρώπους/εταιρείες.

  Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί το περιεχόμενο και οι όροι που θέτει για «ρύθμιση» της συγκεκριμένης αγοράς. Μία αγορά που αποφέρει ακόμα πολύ μεγάλα κέρδη στο Ελληνικό δημόσιο και αντί να τη ρυθμίσουν με προϋποθέσεις και όρους που θα την κάνουν ακόμα πιο ελκυστική απλά την καταστρέφουν.

  Πως θα μείνουν οι υπάρχουσες εταιρείες στη χώρα όταν ζητάς 5.000.000€ για 5 χρόνια άδεια; Και πόσο μάλλον όταν δεν τους αφήνεις να έχουν και Casino (RNG παιχνίδια), το οποίο για τις περισσότερες εταιρείες είναι ίσως και πάνω από το 50% του τζίρου και του κέρδους τους. Πως θα έρθουν νέες μεγάλες εταιρείες να δουλέψουν και να επενδύσουν στη χώρα με αυτούς τους όρους;

  Και ένα 10χρονο παιδί μπορεί να καταλάβει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική για τον χώρο αυτό, αλλά και για τους παίκτες, που θα γίνουν έρμαιο 2-3 εταιρειών που θα παίζουν μετά με την άνεση του ολιγοπωλείου και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Και βέβαια τα έσοδα από τους φόρους θα μειωθούν δραματικά.

  Γιατί αν πιστεύουν ότι αφαιρώντας τα RNG παιχνίδια από τις διαδικτυακές εταιρείες ο κόσμος όλος θα στραφεί στα play opap είναι γελασμένοι. Ούτε ενα 10% αυτών των παικτών δεν θα πάει εκεί. Πιο εύκολα θα αναζητήσουν λύσεις στο παράνομο στοίχημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι θα τα δουν όλα αυτά και θα τα διορθώσουν πριν καταστρέψουν ολοκληρωτικά μία αγορά που έχει τεράστιες προοπτικές και μπορεί να φέρει πολλά περισσότερα έσοδα στην Ελλάδα, αλλά και να ανοίξει ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 11:43 | Ioannis Bizimis

  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, αν και πραγματοποιείται ένα θετικό βήμα, που είναι η θέσπιση αδειοδότησης ανοικτού τύπου για την παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, με τον συγκεκριμένο ορισμό προκαλείται, παράλληλα, πλήρης απαγόρευση αδειοδότησης των παιχνιδιών μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG).

  Η παραπάνω απαγόρευση, βαίνει προφανώς πολύ πέραν του αναγκαίου παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας, την τήρηση της οποίας που επιτάσσει η πάγια νομολογία του ΔΕΕ, με βάση την οποία μεταξύ περισσότερων κατάλληλων μέτρων πρέπει να επιλέγεται το λιγότερο καταναγκαστικό. Όμως, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει πλείστα άλλα επαρκή μέσα ελέγχου της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, μέσω των κανονιστικών πλαισίων που εποπτεύει η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή παιγνίων, όπως ενδεικτικά την υποχρεωτική κάρτα παίκτη (στο σχέδιο νόμου αναφερόμενη ως Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη), που οδηγεί στην ονομαστικοποίηση του παίκτη και της δραστηριότητάς του, το κανονιστικό πλαίσιο αρχών υπεύθυνου παιχνιδιού, όπως και τους εκτενείς και λεπτομερείς κανονισμούς ελέγχου της εμπορικής επικοινωνίας και της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

  Παρ’ όλα αυτά, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιλέγει να απαγορεύσει τελείως ένα τομέα της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως τα παιχνίδια μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG), ο οποίος λειτουργεί ομαλά επί διάστημα πέραν των 7 ετών και ο οποίος συνέβαλλε καθοριστικά στην δημιουργία νόμιμης αγοράς παιγνίων και την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής. Η δε προτεινόμενη πλήρης απαγόρευση δεν εδράζεται σε καμία αιτιολογία ή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να εξηγείται η αναγκαιότητά της ως εσχάτου μέσου προστασίας των πολιτών και της δημόσιας κοινωνικής τάξης από τα προβλήματα και τις παρενέργειες που συνδέονται με την διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

  Αντίθετα, λόγω της διαπιστωμένης εκτενούς παράνομης διεξαγωγής παιχνιδιών και της φύσης του διαδικτύου, η πλήρης απαγόρευση λειτουργίας της προαναφερόμενης αγοράς, δεν παρέχει στους ενδιαφερόμενους παίκτες τυχερών παιχνιδιών δια του διαδικτύου καμία εναλλακτική λύση, ωθώντας τους έτσι στην παράνομη διεξαγωγή.

  Άλλωστε, η παραπάνω απαγόρευση έρχεται και σε αντίθεση με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ το οποίο, προκειμένου η προστασία των πολιτών από τις αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις των τυχερών παιγνίων να είναι αποτελεσματικότερη, δέχεται ότι οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κατόπιν αδείας πρέπει να προσφέρουν μια αξιόπιστη και, ταυτοχρόνως, ελκυστική εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τις μη προβλεπόμενες από τον νόμο δραστηριότητες, τούτο δε συνεπάγεται την προσφορά ευρέος φάσματος παιχνιδιών, την εκτεταμένη προβολή των δραστηριοτήτων τους μέσω της διαφημίσεως και τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διανομής.

  Ως εκ των παραπάνω, η προτεινόμενη πλήρης απαγόρευση, εισάγοντας ένα εξαιρετικά δυσμενές, μη αναγκαίο και μη αιτιολογημένο περιοριστικό μέτρο, σε μία αγορά υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί νόμιμα επί πολλά χρόνια, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και τις διατάξεις της ΣΛΕΕ για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ενθαρρύνει, δίνοντας περιθώριο ανάπτυξης, την παράνομη διεξαγωγή, την οποία η Πολιτεία οφείλει να καταπολεμά, προστατεύοντας τους πολίτες και τη δημόσια τάξη.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:03 | Marios

  Και άλλο δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στους φίλους τους (Μελισσανίδη και Μάρη);

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΙΜΗΣ

  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, αν και πραγματοποιείται ένα θετικό βήμα, που είναι η θέσπιση αδειοδότησης ανοικτού τύπου για την παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, με τον συγκεκριμένο ορισμό προκαλείται, παράλληλα, πλήρης απαγόρευση αδειοδότησης των παιχνιδιών μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG).

  Η παραπάνω απαγόρευση, βαίνει προφανώς πολύ πέραν του αναγκαίου παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας, την τήρηση της οποίας που επιτάσσει η πάγια νομολογία του ΔΕΕ, με βάση την οποία μεταξύ περισσότερων κατάλληλων μέτρων πρέπει να επιλέγεται το λιγότερο καταναγκαστικό. Όμως, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει πλείστα άλλα επαρκή μέσα ελέγχου της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, μέσω των κανονιστικών πλαισίων που εποπτεύει η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή παιγνίων, όπως ενδεικτικά την υποχρεωτική κάρτα παίκτη (στο σχέδιο νόμου αναφερόμενη ως Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη), που οδηγεί στην ονομαστικοποίηση του παίκτη και της δραστηριότητάς του, το κανονιστικό πλαίσιο αρχών υπεύθυνου παιχνιδιού, όπως και τους εκτενείς και λεπτομερείς κανονισμούς ελέγχου της εμπορικής επικοινωνίας και της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

  Παρ’ όλα αυτά, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιλέγει να απαγορεύσει τελείως ένα τομέα της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως τα παιχνίδια μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG), ο οποίος λειτουργεί ομαλά επί διάστημα πέραν των 7 ετών και ο οποίος συνέβαλλε καθοριστικά στην δημιουργία νόμιμης αγοράς παιγνίων και την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής. Η δε προτεινόμενη πλήρης απαγόρευση δεν εδράζεται σε καμία αιτιολογία ή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να εξηγείται η αναγκαιότητά της ως εσχάτου μέσου προστασίας των πολιτών και της δημόσιας κοινωνικής τάξης από τα προβλήματα και τις παρενέργειες που συνδέονται με την διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

  Αντίθετα, λόγω της διαπιστωμένης εκτενούς παράνομης διεξαγωγής παιχνιδιών και της φύσης του διαδικτύου, η πλήρης απαγόρευση λειτουργίας της προαναφερόμενης αγοράς, δεν παρέχει στους ενδιαφερόμενους παίκτες τυχερών παιχνιδιών δια του διαδικτύου καμία εναλλακτική λύση, ωθώντας τους έτσι στην παράνομη διεξαγωγή.

  Άλλωστε, η παραπάνω απαγόρευση έρχεται και σε αντίθεση με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ το οποίο, προκειμένου η προστασία των πολιτών από τις αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις των τυχερών παιγνίων να είναι αποτελεσματικότερη, δέχεται ότι οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κατόπιν αδείας πρέπει να προσφέρουν μια αξιόπιστη και, ταυτοχρόνως, ελκυστική εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τις μη προβλεπόμενες από τον νόμο δραστηριότητες, τούτο δε συνεπάγεται την προσφορά ευρέος φάσματος παιχνιδιών, την εκτεταμένη προβολή των δραστηριοτήτων τους μέσω της διαφημίσεως και τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διανομής.

  Ως εκ των παραπάνω, η προτεινόμενη πλήρης απαγόρευση, εισάγοντας ένα εξαιρετικά δυσμενές, μη αναγκαίο και μη αιτιολογημένο περιοριστικό μέτρο, σε μία αγορά υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί νόμιμα επί πολλά χρόνια, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και τις διατάξεις της ΣΛΕΕ για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ενθαρρύνει, δίνοντας περιθώριο ανάπτυξης, την παράνομη διεξαγωγή, την οποία η Πολιτεία οφείλει να καταπολεμά, προστατεύοντας τους πολίτες και τη δημόσια τάξη.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:39 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΙΜΗΣ

  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, αν και πραγματοποιείται ένα θετικό βήμα, που είναι η θέσπιση αδειοδότησης ανοικτού τύπου για την παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, με τον συγκεκριμένο ορισμό προκαλείται, παράλληλα, πλήρης απαγόρευση αδειοδότησης των παιχνιδιών μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG).

  Η παραπάνω απαγόρευση, βαίνει προφανώς πολύ πέραν του αναγκαίου παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας, την τήρηση της οποίας που επιτάσσει η πάγια νομολογία του ΔΕΕ, με βάση την οποία μεταξύ περισσότερων κατάλληλων μέτρων πρέπει να επιλέγεται το λιγότερο καταναγκαστικό. Όμως, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει πλείστα άλλα επαρκή μέσα ελέγχου της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, μέσω των κανονιστικών πλαισίων που εποπτεύει η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή παιγνίων, όπως ενδεικτικά την υποχρεωτική κάρτα παίκτη (στο σχέδιο νόμου αναφερόμενη ως Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη), που οδηγεί στην ονομαστικοποίηση του παίκτη και της δραστηριότητάς του, το κανονιστικό πλαίσιο αρχών υπεύθυνου παιχνιδιού, όπως και τους εκτενείς και λεπτομερείς κανονισμούς ελέγχου της εμπορικής επικοινωνίας και της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

  Παρ’ όλα αυτά, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιλέγει να απαγορεύσει τελείως ένα τομέα της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως τα παιχνίδια μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG), ο οποίος λειτουργεί ομαλά επί διάστημα πέραν των 7 ετών και ο οποίος συνέβαλλε καθοριστικά στην δημιουργία νόμιμης αγοράς παιγνίων και την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής. Η δε προτεινόμενη πλήρης απαγόρευση δεν εδράζεται σε καμία αιτιολογία ή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να εξηγείται η αναγκαιότητά της ως εσχάτου μέσου προστασίας των πολιτών και της δημόσιας κοινωνικής τάξης από τα προβλήματα και τις παρενέργειες που συνδέονται με την διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

  Αντίθετα, λόγω της διαπιστωμένης εκτενούς παράνομης διεξαγωγής παιχνιδιών και της φύσης του διαδικτύου, η πλήρης απαγόρευση λειτουργίας της προαναφερόμενης αγοράς, δεν παρέχει στους ενδιαφερόμενους παίκτες τυχερών παιχνιδιών δια του διαδικτύου καμία εναλλακτική λύση, ωθώντας τους έτσι στην παράνομη διεξαγωγή.

  Άλλωστε, η παραπάνω απαγόρευση έρχεται και σε αντίθεση με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ το οποίο, προκειμένου η προστασία των πολιτών από τις αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις των τυχερών παιγνίων να είναι αποτελεσματικότερη, δέχεται ότι οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κατόπιν αδείας πρέπει να προσφέρουν μια αξιόπιστη και, ταυτοχρόνως, ελκυστική εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τις μη προβλεπόμενες από τον νόμο δραστηριότητες, τούτο δε συνεπάγεται την προσφορά ευρέος φάσματος παιχνιδιών, την εκτεταμένη προβολή των δραστηριοτήτων τους μέσω της διαφημίσεως και τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διανομής.

  Ως εκ των παραπάνω, η προτεινόμενη πλήρης απαγόρευση, εισάγοντας ένα εξαιρετικά δυσμενές, μη αναγκαίο και μη αιτιολογημένο περιοριστικό μέτρο, σε μία αγορά υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί νόμιμα επί πολλά χρόνια, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και τις διατάξεις της ΣΛΕΕ για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ενθαρρύνει, δίνοντας περιθώριο ανάπτυξης, την παράνομη διεξαγωγή, την οποία η Πολιτεία οφείλει να καταπολεμά, προστατεύοντας τους πολίτες και τη δημόσια τάξη.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 12:33 | Νίκος Παπαδάκης

  Κ. Παπαδόπουλε λέτε «ο Σύριζα εκείνο, ο Σύριζα το άλλο» αλλά από τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησαν όλα αυτά, το 2009 όταν φορολόγησε τις Ελληνικές εταιρείες και το 2013 όταν προσπάθησε να επιφέρει την πλήρη απαγοόρευση του παιχνιδιού μέσω internet (αλλά δεν το δέχτηκε η κομισιόν).
  Σήμερα η Νέα Δημοκρατία που είναι κατά των φόρωνν τι λέει ;
  Δυστυχώς δεν λέει τίποτα.

  Ο Σύριζα είναι σίγουρα το κατ’ εξοχήν φορομπηχτικό κόμμα & δεν έγινε βέβαια φορομπηχτικό μετά την κωλοτούμπα του δημοψηφίσματος. Τον Ιανουάριο βγήκε με σύνθημα αφ’ ενός το αλήστου μνήμης «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» και αφ’ ετέρου με το σύνθημα «ερχόμαστε και η γη θα τρέμει» από πλευράς φόρων. Γιατί πήρε το 35% ; Μόνο με τις υποσχέσεις και χωρίς «ερχόμαστε και η γη θα τρέμει» δεν θέλει πολύ φαντασία να καταλάβει κανείς ότι θα έπαιρνε το 60%, θα ξεπέρναγε και τον Καραμανλή του 1974.
  Αυτά που μας λένε τώρα ότι «ήρθε η ώρα να φροντίσουν και για την μεσαία τάξη» ισχύουν ; Αν ισχύουν στον οποιοδήποτε βαθμό τότε το παρόν νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί και να ανασκευασθεί τάχιστα.
  Εδώ ο στρατηγικός εταίρος τους, ο ΟΠΑΠ, βλέπουμε και κάνει επεκτατικές κινήσεις (αγορά soiximan) και θέλουν να τους τη σπάσουν και αυτών !

  Αλλά η Νέα Δημοκρατία τι λέει ;
  Γιατί ο shadow κ. Σταϊκούρας τηρεί σιγήν ιχθύος ;
  Θέλει ίσως μερικά «reminders» ;

  Δεν βλέπουμε και οπαδούς του νομοσχεδίου να μας κάνουν την τιμή να μπουν στην διαβούλευση, 22 μέρες τώρα.
  Παλιά έμπαιναν οι «αριστερές συνιστώσες» και έλεγαν να απαγορευθούν τα πάντα όλα !
  Πλάκα θα είχε να γινόντουσαν εισακουστοί αυτοί. Το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε θα ήταν 0-0 με μεγάλα γράμματα στο καντράν! Ο φίλος μας ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν θα έβλεπε πεντάρα !
  Μπορεί όμως να μας κάνουν την τιμή να γράψουν κάτι στις 6 μέρες που απομένουν.

  Το νομοσχέδιο αυτό πάντως σίγουρα είναι προϊόν και συριζο-ιδεοληψιών του παλιού καιρού. Αλλά ρωτάω και πάλι. Που είναι η ΝΔ (και το ΚΙΝΑΛ) ;

 • 27 Σεπτεμβρίου 2018, 23:59 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Αν περάσετε την συγκεκριμένη τροπολογία θα ειναι οτι χειρότερο θα έχετε προσφέρει σαν κυβέρνηση και πραγματικά θα καταριέμαι την ωρα και την στιγμή που ψήφισα 2 φορές συνεχόμενες ΣΥΡΙΖΑ!!!
  Λογικευτείτε λοιπόν εκεί στο ΜΑΞΙΜΟΥ γιατι θα βρεθείτε παλι στο 3 τοις εκατο !!!!

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 14:25 | PAPADOPOULOS GIORGOS

  Ρυθμίζει την αγορά για… λίγους

  Ιδιαίτερη αξία έχει η αναφορά σε «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» και στο ότι «εισάγεται νέα διαδικασία αδειοδότησης και εναρμονίζεται το πλαίσιο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες». Αυτά τα δύο σημεία σε συνάρτηση με το γεγονός ότι το τίμημα για να πάρεις άδεια είναι 5 εκ. συνολικά για πέντε χρόνια μόνο δεύτερες σκέψεις μπορεί να φέρει σε όποιον γνωρίζει έστω τα βασικά για το πώς διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή αγορά στο κομμάτι του διαδικτυακού τζόγου. Αναπόφευκτα ο καθένας μπορεί να υποθέσει ότι αυτό το σχέδιο νόμου δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αν αναλογιστεί κανείς ότι η άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο στη «Μέκκα» της αγοράς τυχερών παιχνιδιών η άδεια για πέντε χρόνια κοστίζει 140 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνεται ακόμα και η δυνατότητα δημιουργίας επίγειων καταστημάτων όπως αυτά που διαθέτει ο ΟΠΑΠ σε μια χώρα με πληθυσμό που ξεπερνά τα εξήντα εκατομμύρια. Ως γνωστόν οι Βρετανοί έχουν μεγάλη παράδοση στο τζόγο και αυτό τους οδήγησε στη δημιουργία μίας σκληρής, απόλυτα δίκαιης και πλήρως ρυθμισμένης αγοράς η οποία όμως βασίζεται σε ορθολογικά πλαίσια και με γνώμονα την ανάπτυξη της αγοράς.
  Αντίστοιχα ποσά για την απόκτηση άδειας υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα όπως πχ. Κύπρος με 105 χιλ. ευρώ η άδεια για πέντε χρόνια και αντίστοιχα στην Μάλτα η οποία έχει γίνει το κέντρο του διαδικτυακού τζόγου με τεράστια οφέλη για την οικονομία της το κόστος είναι μόλις 46.750 ευρώ για πέντε χρόνια. Στην Εσθονία για είκοσι χρόνια η άδεια κοστίζει 47.934 ευρώ και με διαδικασίες πολύ γρήγορες και χωρίς γραφειοκρατία. Ακόμα και στην Ισπανία που είναι μια χώρα με πληθυσμό που ξεπερνά τα 45 εκατομμύρια κατοίκους το κόστος για μια δεκαετή άδεια είναι στα 50.500 ευρώ και ανοίγει μια αγορά τόσο για τον διαδικτυακό τζόγο άλλα και για επίγεια καταστήματα (όπως ΟΠΑΠ). Ένα σημείο το οποίο βέβαια ουδόλως φαίνεται να απασχολεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όπου το τίμημα ή η φορολογία είναι πολύ υψηλή ανθεί ο παράνομος τζόγος και στερεί πολύτιμα έσοδα από το κράτος. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία συναντάται όπου υπάρχει υψηλό φορολογικό κόστος και αναμένεται ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα τον οποίο υποτίθεται ότι θέλει να «χτυπήσει» αυτή η κυβέρνηση να αυξηθεί με τον τρόπο που ρυθμίζει ή για να είμαστε πιο ακριβείς αυτό το σχέδιο νόμου θα απορυθμίσει.
  Το δεδομένο ότι από 24 προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρίες θα πάμε σε δύο το πολύ τρεις εταιρίες προφανώς δεν είναι κάτι που ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση του.