Άρθρο 15 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και είχαν υποβάλλει έως 31-12-2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς του ν.4002/2011 υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Ε.Ε.Ε.Π, οι ως άνω εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν την λειτουργία τους, εντός 4 μηνών από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι ως άνω εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν τη λειτουργία τους, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε, οι κάτοχοι άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα απομακρυσμένης, πλήρους πρόσβασης στα συστήματα και υποσυστήματα τους.

3. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων νοείται εφεξής ο Κανονισμός Παιγνίων.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:27 | Intralot

  Άρθρο 15 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Παράγραφος 1. Το προβλεπόμενο στο υπό διαβούλευση κείμενο μεταβατικό χρονικό διάστημα λειτουργίας, που μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες, θέτει υποψήφιους κατόχους άδειας σε δυσμενέστερη θέση από τους «προσωρινά αδειοδοτημένους», οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν και παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG). Για την αποφυγή της παραπάνω στρέβλωσης της αγοράς, προτείνουμε για τις ανωτέρω εταιρείες την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας εντός 2 μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της ΕΕΕΠ (υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί παράλληλα με την ισχύ του υπό διαβούλευση νόμου) και παύση λειτουργίας τους εντός 15 ημερών από την τυχόν έκδοση απορριπτικής απόφασης η οποία θα πρέπει να εκδίδεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης (δηλ. συνολικό χρόνο μεταβατικής λειτουργίας 4,5 μηνών).
  Γενικότερα, υπάρχει ασάφεια και δεν καθορίζεται για τις υπάρχουσες (μεταβατικού σταδίου) εταιρίες παροχής διαδικτυακού παίγνιου, ο τρόπος και ο χρόνος από τον οποίο θα συμμορφώνονται συνολικά με το παρόν. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από την παροχή παιγνίων RNG, ενδεικτικά αναφέρεται η συμμόρφωση με την φορολογία παικτών.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:26 | GVC Group

  Το Νομοσχέδιο προβλέπει: Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε, οι κάτοχοι άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα απομακρυσμένης, πλήρους πρόσβασης στα συστήματα και υποσυστήματα τους».

  Ενώ η GVC κατανοεί πλήρως και συμφωνεί με την προσέγγιση του Υπουργείου σχετικά με τη διαφάνεια και τον έλεγχο των αδειοδοτημένων εταιρειών, ακόμα και στη μεταβατική περίοδο, θα θέλαμε, ωστόσο, να τονίσουμε ότι για λόγους ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί πλήρης απομακρυσμένη πρόσβαση. Ένας πρακτικός τρόπος που έχει αποδειχθεί επιτυχημένος σε παρόμοιες καταστάσεις σε άλλες χώρες είναι να ζητηθεί από τους αδειούχους να καταθέτουν περιοδικές εκθέσεις και να αποθηκεύουν τα σχετικά δεδομένα στον SAFE διακομιστή , μόλις ξεκινήσει η λειτουργία του. Επίσης, τα δεδομένα που χεριάζεται η Αρχή, μπορούν να δίνονται κατόπιν αιτήματος.

  Για να υπάρξει ελεγχόμενη μετάβαση η GVC προτείνει στους μελλοντικούς αδειούχους να παρέχουν στο Υπουργείο Οικονομικών περιοδικές εκθέσεις σε προκαθορισμένους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI), μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοπικές υποδομές για την υποβολή εκθέσεων.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 21:53 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 15.1.

  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 των μεταβατικών διατάξεων είναι νομοτεχνικά προβληματικό. Επιβάλλει σε όσες από τις εταιρείες έχουν ενταχθεί στο μεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 όπως ισχύει σήμερα, και επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους, την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση χορήγησης αδείας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος των υπό τροποποίηση διατάξεων, ήτοι εντός εξαμήνου από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Προκειμένου, όμως, να υποβληθούν στην Ε.Ε.Ε.Π. και να αξιολογηθούν από αυτή αιτήσεις χορήγησης άδειας ή αδειών, ο Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να έχει εκδώσει απόφαση (Κανονισμός Παιγνίων) και, σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε.Ε.Π. θα πρέπει να έχει εκδώσει σειρά κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με το διαδικαστικό σκέλος υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, αλλά και για τη διεξαγωγή των παιγνίων και την ηλεκτρονική παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία των εμπλεκομένων μερών.

  Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις, άλλως η συντριπτική πλειοψηφία τους, θα πρέπει να υποβληθούν ως σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έλεγχο συμβατότητας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγκριση. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τα ανωτέρω υπερβαίνει κατά πολύ το εξάμηνο.

  Προτείνεται όπως η εξάμηνη προθεσμία για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ή αδειών να αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. Συναφώς, θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές και στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, ώστε σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας ή αδειών οι εν λόγω εταιρείες να υποχρεούνται να παύσουν τη λειτουργία τους εντός έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:50 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 15 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 ως προς τη θέσπιση υποχρέωσης εκ νέου εγγραφής και πιστοποίησης/επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητας των παικτών που είναι εγγεγραμμένοι στις βάσεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων που υπήχθησαν στο προσωρινό φορολογικό καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, και εφόσον λάβουν άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου θα πρέπει να δοθεί στις εν λόγω εταιρείες περίοδος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής για την υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:24 | The Stars Group

  Στην παράγραφο 2 προτείνουμε να διευκρινισθεί πως το δικαίωμα ενός παρόχου που λειτουργεί σήμερα επί τη βάσει του ενδιάμεσου καθεστώτος του άρθρου 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2001, να αιτηθεί την έκδοση άδειας εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νέου νόμου, επεκταθεί και σε συνδεμένες αυτού επιχειρήσεις (δηλαδή σε εταιρείες του ίδιου ομίλου εταιρειών).
  Η μητρική ή άλλη συνδεδεμένη εταιρεία, η οποία μέχρι τώρα λειτουργούσε μέσω ενός white label ή αποκτώντας τις μετοχές μίας εταιρείας εξ αυτών που υπήχθησαν στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2011, θα πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτει στη μεταβατική διάταξη για το δικαίωμα υποβολής αίτησης αδειοδότησης, ασχέτως του εταιρικού οχήματος που θα επιλέξει για να συμμετέχει στη διαδικασία αδειοδότησης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας τέτοιος όμιλος να υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει ένα εταιρικό όνομα μικρής εμπορικής απήχησης τη στιγμή που οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά πάροχοι θα έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διεθνώς αναγνωρισμένες επωνυμίες αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση οι υφιστάμενοι (στην Ελληνική αγορά) όμιλοι εταιρειών θα επιλέξουν να αιτηθούν την έκδοση άδειας ως νέοι υποψήφιοι, κάτι που θα τους δώσει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη μεταβατική περίοδο που συνίσταται στο εξής: ένας υφιστάμενος πάροχος που αποφασίζει να αποσυρθεί από την Ελληνική αγορά έχει 6 μήνες για να υποβάλλει αίτηση και 4 ακόμα μήνες για να πάψει τις εργασίες του. Η ΕΕΕΠ μπορεί να προσθέσει 2 ακόμα μήνες μέχρι να αποδεχθεί ή να απορρίψει μία υποψηφιότητα. Όσοι, δε, λάβουν άδεια θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου δηλαδή να μην προσφέρουν παίγνια καζίνο που βασίζονται σε γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG). Αυτοί όμως που δε θα συμμετέχουν θα έχουν 4 πρόσθετους μήνες εντός των οποίων θα μπορούν να προσφέρουν παίγνια RNG ενώ όσοι από τους υφιστάμενους παρόχους επιλέξουν να παραμείνουν στην αγορά δε θα μπορούν. Είναι συνεπώς ορθότερο να μην ισχύσει κάτι τέτοιο και οι όροι να είναι ισότιμοι και δίκαιοι για όλους.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
  —————————-
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:33 | The Remote Gambling Association (RGA)

  Η προτεινόμενη διάταξη δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τη μεταχείριση των εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2011 με προσωρινή άδεια σε συνεργασία με έναν από τους 24 κατόχους αδείας. Δεν καθίσταται σαφές αν οι εταιρείες αυτές θα αντιμετωπιστούν ως πάροχοι που υπόκεινται στη διαδικασία οικειοθελούς αίτησης. Για τη διασφάλιση της συνέχισης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες αυτές και, επομένως, την επιτυχία τους επικείμενου καθεστώτος αδειοδότησης, προτείνουμε στην Ελληνική Κυβέρνηση να αποσαφηνίσει την αντιμετώπισή τους και να τους επιτρέψει να συνεχίσουν να λειτουργούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του νόμου, και να υποβάλλουν αίτηση με τους ίδιους όρους που θα υποβάλλουν και οι νέοι κάτοχοι αδειών.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:31 | George Taksidis

  Με βάση την παραπάνω προτεινόμενη διάταξη, η εταιρεία μας θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει άδεια/ες για την προσφορά των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων που προσφέρει εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο τέλος της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.
  Καταρχήν, ας σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη προθεσμία, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, έχει εσφαλμένη εκκίνηση. Τούτο διότι, από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η προηγούμενη της αδειοδότησης, έκδοση κανονιστικών πράξεων (προδιαγραφές servers κλπ). Κατά συνέπεια, η ορθή εκκίνηση της προθεσμίας πρέπει να είναι από το χρονικό σημείο που η Ε.Ε.Ε.Π. θα προκηρύξει δημόσια την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης.
  Περαιτέρω, το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο χορήγησης αδειών για την παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, οφείλει σε σχέση με τις ήδη λειτουργούσες νόμιμα εταιρείες της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011, να περιλάβει διατάξεις, οι οποίες θα αποδεικνύουν πρόνοια για της προστασία της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

  Ο νομοθέτης του παραπάνω νόμου προ 7 και πλέον ετών επέτρεψε, μέχρι να χορηγηθούν άδειες για την παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, την, χωρίς περιορισμό στο είδος των παιχνιδιών προσφορά υπηρεσιών από εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ και τον ΕΟΧ και κατέχουν εκεί τη σχετική νόμιμη άδεια. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την χορήγηση αδειών. Εν τω μεταξύ οι κατά τα παραπάνω εταιρείες προέβησαν σε επενδύσεις και σε δαπάνες διαφήμισης και επικοινωνίας, ώστε να λειτουργήσουν αποδοτικά στην αγορά.

  Σήμερα, προτείνεται η θέσπιση νομοθεσίας πάλι σε σχέση με την αδειοδότηση των παιχνιδιών στο διαδίκτυο, με άλλο σύστημα από το σήμερα προβλεπόμενο και με αποκλεισμό αδειοδότησης ενός μεγάλου μέρους των παιχνιδιών αυτών, τα οποία ήδη προσφέρονται νόμιμα.

  Όμως, η παντελής απουσία δράσης του κράτους, επί χρονικό διάστημα πολύ πέραν του εύλογου χρόνου, έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στην αγορά αυτή, στην οποία οι εταιρείες του παραπάνω μεταβατικού καθεστώτος δραστηριοποιούνται, έχουν γίνει αποδεκτές, διατηρούν την πελατεία τους, διαφημίζουν με την έγκριση του κράτους τις υπηρεσίες τους και καταβάλλουν προς αυτό τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

  Ο νομοθέτης λοιπόν, ο οποίος με την εφαρμογή του νέου συστήματος αδειοδότησης τερματίζει το καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011, ανατρέπει μια κατάσταση, από την οποία απορρέουν δικαιώματα και η οποία διαμορφώθηκε, δεδομένης της, επί μακρό χρόνο, αδράνειας του κράτους. Οφείλει λοιπόν, εκ του Συντάγματος, να επιδιώξει μία λύση, η όποια να συμβιβάζει το νέο καθεστώς με την αποφυγή αιφνιδιασμού και την μη ανατροπή των παγιωμένων καταστάσεων. Διαφορετικά, από την βίαιη προσαρμογή στο νέο καθεστώς θα επέλθουν μη επιεική αποτελέσματα.

  Εδώ, πρέπει να επισημανθεί ότι, με δεδομένη την αδιατάρακτη επί χρόνια λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος, η εταιρεία μας, λειτουργώντας σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, έχει αναλάβει σειρά οικονομικών υποχρεώσεων, που, λόγω της αιφνίδιας μεταβολής στο καθεστώς αδειοδότησης και των απαγορεύσεων που επιβάλλονται στα διεξαγόμενα παιχνίδια, δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει, υφιστάμενη από αυτό σειρά ζημιών. Παράδειγμα είναι το 1 έτους διάρκειας σχέδιο εμπορικής επικοινωνίας το οποίο έχει εγκρίνει η αρμόδια κρατική Αρχή Ε.Ε.Ε.Π, ύψους δαπάνης 3 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο η εταιρεία μας έχει ήδη συνάψει συμφωνίες για την υλοποίησή του, με στόχο απόσβεσης του ως άνω ποσού τα 2 χρόνια. Με τον αιφνιδιασμό που υπέστη η εταιρεία μας για τις νέες άδειες και την 6μηνη μεταβατική περίοδο, η ζημία που θα υποστούμε θα είναι τεράστια.

  Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, μία μεταβατική περίοδος είναι μεταξύ 3 και 5 ετών. Το σχέδιο εμπορικής επικοινωνίας των 3 εκατομμυρίων, το οποίο μας ενέκρινε το κράτος, χωρίς να μας προειδοποιήσει για το τι θα ακολουθήσει και το όλο πλαίσιο, θεωρούμε ότι είναι παράνομο και καταχρηστικό για την εταιρεία μας.

  Η εισαγόμενη από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προθεσμία των 6 μηνών για την υποβολή της αίτησης από τις εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 για τη λήψη άδειας και των επιπλέον 4 μηνών από τη λήψη της άδειας μέχρι την διακοπή των σήμερα προσφερόμενων υπηρεσιών, είναι εμφανές ότι, αν και αποτελεί μία μεταβατική περίοδο, αυτή είναι πολύ μικρού χρονικού διαστήματος, σε σχέση με το υπέρ-επταετές διάστημα νόμιμης και αδιατάρακτης λειτουργίας, που παρασχέθηκε στις εταιρείες του παραπάνω καθεστώτος, μη υπηρετώντας την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αποφυγής αιφνιδιασμού σε βάρος του διοικούμενου εκ μέρους του κράτους.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:09 | Anna

  1. RNG prohibition has a three-fold impact

  · Possibly provides a monopoly for OPAP to provide these games

  · Pushes at least 100m of GGR, most likely 150m of GGR into illegal gambling as this market cannot be absorbed by a single provider, landbased business or by online sportsbetting

  · Reduces potential Government tax revenue by 30-50m/annum

  2. Cost of licence is the highest in Europe and is unjustified, unfair and possibly illegal

  · The licence fee cannot be justified by the technical limitations as the potential number of licensed entities using internet as platform is unlimited

  · The licence fee cannot be unjustified on basis of the regulatory costs which burden the Government and the regulatory authority

  · In reality the cost of licence is a market entry fee and a de facto barrier to entry that discriminates against smaller operators with GGR less than 5-6m/annum

  3. Company tax provision of art 13(2) is unrealistic and unfair

  · May create situation where the only acceptable operational cost is marketing thus leading to a situation where GGR=profit

  4. Customer accounts and banking provisions must be EU-compliant

  · EU/EEA banks, PSPs etc. must be accepted

  · De facto limitations of the currently enforced capital controls must not be passed into law itself

  · Otherwise the proposals appear to incorporate the 4th AML Directive directly

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 11:57 | Ioannis Bizimis

  Με βάση την παραπάνω προτεινόμενη διάταξη, η εταιρεία μας θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει άδεια/ες για την προσφορά των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων που προσφέρει εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο τέλος της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.
  Καταρχήν, ας σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη προθεσμία, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, έχει εσφαλμένη εκκίνηση. Τούτο διότι, από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η, προηγούμενη της αδειοδότησης, έκδοση κανονιστικών πράξεων (προδιαγραφές serversκλπ). Κατά συνέπεια, η ορθή εκκίνηση της προθεσμίας πρέπει να είναι από το χρονικό σημείο που η Ε.Ε.Ε.Π. θα προκηρύξει δημόσια την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης.
  Περαιτέρω, το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο χορήγησης αδειών για την παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, οφείλει σε σχέση με τις ήδη λειτουργούσες νόμιμα εταιρείες της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011, να περιλάβει διατάξεις, οι οποίες θα αποδεικνύουν πρόνοια για της προστασία της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

  Ο νομοθέτης του παραπάνω νόμου προ 7 και πλέον ετών επέτρεψε, μέχρι να χορηγηθούν άδειες για την παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, την, χωρίς περιορισμό στο είδος των παιχνιδιών προσφορά υπηρεσιών από εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ και τον ΕΟΧ και κατέχουν εκεί τη σχετική νόμιμη άδεια. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την χορήγηση αδειών. Εν τω μεταξύ οι κατά τα παραπάνω εταιρείες προέβησαν σε επενδύσεις και σε δαπάνες διαφήμισης και επικοινωνίας, ώστε να λειτουργήσουν αποδοτικά στην αγορά.

  Σήμερα, προτείνεται η θέσπιση νομοθεσίας πάλι σε σχέση με την αδειοδότηση των παιχνιδιών στο διαδίκτυο, με άλλο σύστημα από το σήμερα προβλεπόμενο και με αποκλεισμό αδειοδότησης ενός μεγάλου μέρους των παιχνιδιών αυτών, τα οποία ήδη προσφέρονται νόμιμα.

  Όμως, η παντελής απουσία δράσης του κράτους, επί χρονικό διάστημα πολύ πέραν του ευλόγου χρόνου, έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στην αγορά αυτή, στην οποία οι εταιρείες του παραπάνω μεταβατικού καθεστώτος δραστηριοποιούνται, έχουν γίνει αποδεκτές, διατηρούν την πελατεία τους, διαφημίζουν με την έγκριση του κράτους τις υπηρεσίες τους και καταβάλλουν προς αυτό τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

  Ο νομοθέτης λοιπόν, ο οποίος με την εφαρμογή του νέου συστήματος αδειοδότησης τερματίζει το καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011, ανατρέπει μια κατάσταση, από την οποία απορρέουν δικαιώματα και η οποία διαμορφώθηκε, δεδομένης της, επί μακρό χρόνο, αδράνειας του κράτους. Οφείλει λοιπόν, εκ του Συντάγματος, να επιδιώξει μία λύση, η όποια να συμβιβάζει το νέο καθεστώς με την αποφυγή αιφνιδιασμού και την μη ανατροπή των παγιωμένων καταστάσεων. Διαφορετικά, από την βίαιη προσαρμογή στο νέο καθεστώς θα επέλθουν μη επιεική αποτελέσματα.

  Εδώ, πρέπει να επισημανθεί ότι, με δεδομένη την αδιατάρακτη επί χρόνια λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος, η εταιρεία μας, λειτουργώντας σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, έχει αναλάβει σειρά οικονομικών υποχρεώσεων, που, λόγω της αιφνίδιας μεταβολής στο καθεστώς αδειοδότησης και των απαγορεύσεων που επιβάλλονται στα διεξαγόμενα παιχνίδια, δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει, υφιστάμενη από αυτό σειρά ζημιών. Παράδειγμα είναι το 1 έτους διάρκειας σχέδιο εμπορικής επικοινωνίας το οποίο έχει εγκρίνει η αρμόδια κρατική Αρχή Ε.Ε.Ε.Π, ύψους δαπάνης 3 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο η εταιρεία μας έχει ήδη συνάψει συμφωνίες για την υλοποίησή του, με στόχο απόσβεσης του ως άνω ποσού τα 2 χρόνια. Με τον αιφνιδιασμό που υπέστη η εταιρεία μας για τις νέες άδειες και την 6μηνη μεταβατική περίοδο, η ζημία που θα υποστούμε θα είναι τεράστια.

  Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, μία μεταβατική περίοδος είναι μεταξύ 3 και 5 ετών. Το σχέδιο εμπορικής επικοινωνίας των 3 εκατομμυρίων, το οποίο μας ενέκρινε το κράτος, χωρίς να μας προειδοποιήσει για το τι θα ακολουθήσει και το όλο πλαίσιο, θεωρούμε ότι είναι παράνομο και καταχρηστικό για την εταιρεία μας.

  Η εισαγόμενη από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προθεσμία των 6 μηνών για την υποβολή της αίτησης από τις εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 για τη λήψη άδειας και των επιπλέον 4 μηνών από τη λήψη της άδειας μέχρι την διακοπή των σήμερα προσφερόμενων υπηρεσιών, είναι εμφανές ότι, αν και αποτελεί μία μεταβατική περίοδο, αυτή είναι πολύ μικρού χρονικού διαστήματος, σε σχέση με το υπέρ-επταετές διάστημα νόμιμης και αδιατάρακτης λειτουργίας, που παρασχέθηκε στις εταιρείες του παραπάνω καθεστώτος, μη υπηρετώντας την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αποφυγής αιφνιδιασμού σε βάρος του διοικούμενου εκ μέρους του κράτους.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΙΜΗΣ

  Με βάση την παραπάνω προτεινόμενη διάταξη, η εταιρεία μας θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει άδεια/ες για την προσφορά των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων που προσφέρει εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο τέλος της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.
  Καταρχήν, ας σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη προθεσμία, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, έχει εσφαλμένη εκκίνηση. Τούτο διότι, από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η, προηγούμενη της αδειοδότησης, έκδοση κανονιστικών πράξεων (προδιαγραφές serversκλπ). Κατά συνέπεια, η ορθή εκκίνηση της προθεσμίας πρέπει να είναι από το χρονικό σημείο που η Ε.Ε.Ε.Π. θα προκηρύξει δημόσια την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης.
  Περαιτέρω, το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο χορήγησης αδειών για την παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, οφείλει σε σχέση με τις ήδη λειτουργούσες νόμιμα εταιρείες της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011, να περιλάβει διατάξεις, οι οποίες θα αποδεικνύουν πρόνοια για της προστασία της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

  Ο νομοθέτης του παραπάνω νόμου προ 7 και πλέον ετών επέτρεψε, μέχρι να χορηγηθούν άδειες για την παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, την, χωρίς περιορισμό στο είδος των παιχνιδιών προσφορά υπηρεσιών από εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ και τον ΕΟΧ και κατέχουν εκεί τη σχετική νόμιμη άδεια. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την χορήγηση αδειών. Εν τω μεταξύ οι κατά τα παραπάνω εταιρείες προέβησαν σε επενδύσεις και σε δαπάνες διαφήμισης και επικοινωνίας, ώστε να λειτουργήσουν αποδοτικά στην αγορά.

  Σήμερα, προτείνεται η θέσπιση νομοθεσίας πάλι σε σχέση με την αδειοδότηση των παιχνιδιών στο διαδίκτυο, με άλλο σύστημα από το σήμερα προβλεπόμενο και με αποκλεισμό αδειοδότησης ενός μεγάλου μέρους των παιχνιδιών αυτών, τα οποία ήδη προσφέρονται νόμιμα.

  Όμως, η παντελής απουσία δράσης του κράτους, επί χρονικό διάστημα πολύ πέραν του ευλόγου χρόνου, έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στην αγορά αυτή, στην οποία οι εταιρείες του παραπάνω μεταβατικού καθεστώτος δραστηριοποιούνται, έχουν γίνει αποδεκτές, διατηρούν την πελατεία τους, διαφημίζουν με την έγκριση του κράτους τις υπηρεσίες τους και καταβάλλουν προς αυτό τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

  Ο νομοθέτης λοιπόν, ο οποίος με την εφαρμογή του νέου συστήματος αδειοδότησης τερματίζει το καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011, ανατρέπει μια κατάσταση, από την οποία απορρέουν δικαιώματα και η οποία διαμορφώθηκε, δεδομένης της, επί μακρό χρόνο, αδράνειας του κράτους. Οφείλει λοιπόν, εκ του Συντάγματος, να επιδιώξει μία λύση, η όποια να συμβιβάζει το νέο καθεστώς με την αποφυγή αιφνιδιασμού και την μη ανατροπή των παγιωμένων καταστάσεων. Διαφορετικά, από την βίαιη προσαρμογή στο νέο καθεστώς θα επέλθουν μη επιεική αποτελέσματα.

  Εδώ, πρέπει να επισημανθεί ότι, με δεδομένη την αδιατάρακτη επί χρόνια λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος, η εταιρεία μας, λειτουργώντας σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, έχει αναλάβει σειρά οικονομικών υποχρεώσεων, που, λόγω της αιφνίδιας μεταβολής στο καθεστώς αδειοδότησης και των απαγορεύσεων που επιβάλλονται στα διεξαγόμενα παιχνίδια, δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει, υφιστάμενη από αυτό σειρά ζημιών. Παράδειγμα είναι το 1 έτους διάρκειας σχέδιο εμπορικής επικοινωνίας το οποίο έχει εγκρίνει η αρμόδια κρατική Αρχή Ε.Ε.Ε.Π, ύψους δαπάνης 3 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο η εταιρεία μας έχει ήδη συνάψει συμφωνίες για την υλοποίησή του, με στόχο απόσβεσης του ως άνω ποσού τα 2 χρόνια. Με τον αιφνιδιασμό που υπέστη η εταιρεία μας για τις νέες άδειες και την 6μηνη μεταβατική περίοδο, η ζημία που θα υποστούμε θα είναι τεράστια.

  Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, μία μεταβατική περίοδος είναι μεταξύ 3 και 5 ετών. Το σχέδιο εμπορικής επικοινωνίας των 3 εκατομμυρίων, το οποίο μας ενέκρινε το κράτος, χωρίς να μας προειδοποιήσει για το τι θα ακολουθήσει και το όλο πλαίσιο, θεωρούμε ότι είναι παράνομο και καταχρηστικό για την εταιρεία μας.

  Η εισαγόμενη από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προθεσμία των 6 μηνών για την υποβολή της αίτησης από τις εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 για τη λήψη άδειας και των επιπλέον 4 μηνών από τη λήψη της άδειας μέχρι την διακοπή των σήμερα προσφερόμενων υπηρεσιών, είναι εμφανές ότι, αν και αποτελεί μία μεταβατική περίοδο, αυτή είναι πολύ μικρού χρονικού διαστήματος, σε σχέση με το υπέρ-επταετές διάστημα νόμιμης και αδιατάρακτης λειτουργίας, που παρασχέθηκε στις εταιρείες του παραπάνω καθεστώτος, μη υπηρετώντας την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αποφυγής αιφνιδιασμού σε βάρος του διοικούμενου εκ μέρους του κράτους.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 10:56 | κωνσταντινα

  Δεν γίνεται καμία διασαφήνιση σχετικά με τις εταιρείες οι οποίες είχαν οικειοθελώς υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς υποχρεούνται κι αυτές να καταβάλλουν-πέραν του ποσού των 10.000 ευρώ, ως αντίτιμο της κατάθεσης της αίτησης- και το ποσό των 4.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων αλλά και το ποσό του 1.000.000 ευρώ προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων? Επιπλέον, αν εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος των έξι μηνών μια τέτοια εταιρεία αιτηθεί μια άδεια, παραδείγματος χάριν αυτή της διεξαγωγής των λοιπών στοιχηματικών παιγνίων θα της δίνεται η δυνατότητα να αιτηθεί την δεύτερη άδεια, αυτή της διεξαγωγής διαδικτυακών στοιχηματικών παιγνίων μετά το πέρας του εξαμήνου ή μετά από το χρονικό αυτό σημείο εκ των πραγμάτων δεν θα είναι σε θέση να μπορέσει να αιτηθεί επιπλέον της μίας, άδεια.