Άρθρο 15 – Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις

Απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου ή οικογενειακής κατάστασης όσον αφορά στην ιδιότητα του μέλους ή στη συμμετοχή σε σωματεία ή ενώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιοδήποτε επαγγελματικό σωματείο, περιλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που χορηγούνται από τέτοια σωματεία ή ενώσεις. Επιτρέπεται η διατήρηση ή ίδρυση οργανώσεων προσώπων του ενός μόνο φύλου, εφόσον κύριος σκοπός τους είναι η προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

  • 10 Οκτωβρίου 2010, 21:22 | Σάκης

    θα πρέπει να προστεθεί και ο σεξουαλικόες προσανατολισμός καθώς υπάρχουν και στην ελλάδα ενώσεις υπαλλήλων με βάση την προώθηση της εργασιακής ισότητας και του πολυποικιλόμορφου εργασιακού περιβάλλοντος.