Άρθρο 6 – Έκταση της απαγόρευσης

Υπό τους όρους που καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, ιδίως σε συσχετισμό με την ύπαρξη γάμου ή την εν γένει οικογενειακή κατάσταση, όσον αφορά:
-το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων και τους όρους της υπαγωγής στα συστήματα αυτά,
-την υποχρέωση καταβολής εισφορών και τον υπολογισμό των εισφορών,
-τον υπολογισμό των παροχών, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω συζύγου και προστατευομένων προσώπων, καθώς και τις προϋποθέσεις διάρκειας και διατήρησης του δικαιώματος παροχών.