Έκθεση Δημόσιας Διαβούλεσης

Τα σχόλια που αναρτήθηκαν αξιολόγησαν θετικά τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, το οποίο ευθυγραμμίζει το Ελληνικό δίκαιο με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είχαν ήδη  τύχει επεξεργασίας και ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα σχόλια των πολιτών αφορούσαν πεδία που παρέκλιναν του πεδίου εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διαβούλεσης από εδώ

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

H δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες που συμμετείχαν. To Υπουργείο προχωρά στην επεξεργασία των σχολίων και την ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου το οποίο πρόκειται να κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου: «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το Σάββατο 16.10.2010 το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις».