Άρθρο 8 Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, του:

α) Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», άρθρα 9, 9α, 9β, 9γ, 9δ, 9ε, 9στ και 9θ,

β) N. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις»,

γ) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ καθώς και των σχετικών εξειδικευμένων κάθετων διατάξεων (οδηγία 2002/72/ΕΚ), όπως έχουν εναρμονισθεί στο άρθρο 26 του Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης,

δ) Κανονισμού (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς χημικών προϊόντων (REACH), όπου αυτό απαιτείται,

ε) Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006», στον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια για την εκτίμηση της επικινδυνότητας ουσιών και μειγμάτων και του

στ) Κανονισμού (ΕΚ) αρθ. 10/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, που προορίζονται να έλθουν σ’ επαφή με τρόφιμα, όπως αυτός αντικαθιστά την Οδηγία 2002/72/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσής της στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 24 Ιουνίου 2011, 22:24 | μέσος συνετός

  Αν η απόφαση αυτή ισχύσει από την επομένη της δημοσίευσης θα έχουμε ως αποτέλεσμα χιλάδες μικρές επιχειρήσεις που, καθόλα νόμιμα σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα, έχουν πληρώσει σημαντικά ποσά για να κατασκευάσουν πλαστικές σακούλες με το λογότυπό τους από τη μία στιγμή στην άλλη να θεωρηθούν παραβάτες. Και ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και αν ο ισχυρισμός που αναγράφεται είναι εσφαλμένος καμία μικρή εμπορική επιχείρηση δεν έχει τα μέσα να το ελέγξει.

  Δηλαδή και θα έχουν εξαπατηθεί και θα τιμωρηθούν γιαυτό!

  Επιπλέον, αν μια επιχείρηση επιθυμεί να είναι νόμιμη θα πρέπει να πετάξει το απόθεμά της για να προμηθευτεί νέο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταλήξουν σε μία μόνο μέρα χιλιάδες τόνοι πλαστικού στα σκουπίδια με ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.
  Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί παράταση μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων για ηθικούς και περιβαλλοντικούς λόγους διότι αλλιώς οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της αιτιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη πάνε, επιεικώς, περίπατο.
  Και εν κατακλείδι ειδικά για τη σακούλα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων δεν τίθεται θέμα προστασίας του καταναλωτή, διότι κανένας καταναλωτής δεν επιλέγει το σουπερ μάρκετ που θα κάνει τις αγορές του με κριτήριο το είδος της σακούλας που του παρέχεται δωρεάν, ωστε να απαιτείται η έκδοση τόσο εξειδικευμένης ΚΥΑ για την προστασία του.

 • 24 Ιουνίου 2011, 21:37 | μέσος συνετός

  Αν η απόφαση αυτή ισχύσει από την επομένη της δημοσίευσης θα έχουμε ως αποτέλεσμα χιλάδες μικρές επιχειρήσεις που, καθόλα νόμιμα σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα, έχουν πληρώσει σημαντικά ποσά για να κατασκευάσουν πλαστικές σακούλες με το λογότυπό τους από τη μία στιγμή στην άλλη να θεωρηθούν παραβάτες. Και ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και αν ο ισχυρισμός που αναγράφεται είναι εσφαλμένος καμία μικρή εμπορική επιχείρηση δεν έχει τα μέσα να το ελέγξει.

  Δηλαδή και θα έχουν εξαπατηθεί και θα τιμωρηθούν γιαυτό!

  Επιπλέον, αν μια επιχείρηση επιθυμεί να είναι νόμιμη θα πρέπει να πετάξει το απόθεμά της για να προμηθευτεί νέο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταλήξουν σε μία μόνο μέρα χιλιάδες τόνοι πλαστικού στα σκουπίδια με ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.
  Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί παράταση μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων για ηθικούς και περιβαλλοντικούς λόγους διότι αλλιώς οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της αιτιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη πάνε, επιεικώς, περίπατο.
  Και εν κατακλείδι ειδικά για τη σακούλα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων δεν τίθεται θέμα προστασίας του καταναλωτή, διότι κανένας καταναλωτής δεν επιλέγει το σουπερ μάρκετ που θα κάνει τις αγορές του με κριτήριο το είδος της σακούλας που του παρέχεται δωρεάν, ωστε να απαιτείται η έκδοση τόσο εξειδικευμένης ΚΥΑ για την προστασία του.

 • 24 Ιουνίου 2011, 18:26 | Οδυσσέας Αντωνίου

  Η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς και ο θεμιτός και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων καλύπτονται πλήρως από το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (βλ., για παράδειγμα, 2939/01, 2251/1994, κ.λπ.).

  Η Κ.Υ.Α. έχει νόημα, όχι βεβαίως για την ρύθμιση ελάσσονος σημασίας ζητημάτων λειτουργίας μιας επιτροπής, αλλά για την μείωση της αδικαιολόγητα χρονοβόρας γραφειοκρατικής διαδικασίας που έχει, στην πράξη, επιβληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  Η μοναδική σύννομη διαδικασία μείωσης της γραφειοκρατίας, ούτως ώστε να προαχθεί η προστασία των καταναλωτών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, είναι η εμφανής και ευδιάκριτη σήμανση των πλαστικών προϊόντων με μία εκ των ακολούθων τριών συνόλων στοιχείων:

  [1]
  ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
  ΦΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: ….
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: …
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ….
  ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: …
  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Ε Ι Τ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

  [2]
  ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ: ΦΩΤΟ-ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ
  ΦΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: …
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: …
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: …
  ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: …
  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ε Ι Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Α Β Α Ρ Ε Α Μ Ε Τ Α Λ Λ Α
  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Ο Τ Α Ν Θ Ρ Υ Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ε Ι, Μ Η Ν Ε Ι Σ Π Ν Ε Υ Σ Ε Τ Ε Κ Α Ι Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ε Ι Σ Τ Ε Γ Α Ν Τ Ι Α

  [3]
  ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ: ΒΙΟ-ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ
  ΦΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: …
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: …
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: …
  ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: …
  Ε Ν Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Α Ι Π Λ Η Ρ Ω Σ Σ Τ Ο Φ Υ Σ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

  Παρά την ενεργό συμμετοχή μας, επί τριετίας, στην προσπάθεια διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος μέσω της παροχής τεχνογνωσίας στο σύνολο των εμπλεκομένων φορέων της Πολιτείας και της αγοράς, όπως καθίσταται σαφές, λ.χ., από τον ορισμό της «διάσπασης» (Άρθρο 1, Παρ. 2, Σημείο 5), είναι προφανές ότι το αναρτηθέν κείμενο παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα επιστημονικής επάρκειας –

  Πρέπει να σημειωθεί ότι πουθενά στο παγκόσμιο επιστημονικό γίγνεσθαι δεν υπάρχει έστω βιβλιογραφική αναφορά που να υποδηλώνει ότι ο όρος «διάσπαση» συνεπάγεται και βιοαποικοδόμηση.
  Αντίθετα, χρησιμοποιείται ευρέως για αποπροσανατολισμό και παραπλάνηση του κοινού, προκειμένου να προωθηθούν φωτο-διασπώμενα προϊόντα που απλώς θρυμματίζονται!
  Ενώ πρέπει να τονισθεί πως τα προϊόντα του θρυμματισμού αυτού προσκολλούνται στα φυτά, εισπνέονται από τον άνθρωπο και μέσω της πανίδας καταλήγουν και στην διατροφική αλυσίδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται!

  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι αναγκαίος ο παρακάτω διαχωρισμός (ώστε να αποφευχθεί δια παντός οποιαδήποτε σύγχυση):

  Α) Υποκατάστατα πλαστικού βιοδιασπώμενα βάσει του ΕΝ 13432 είναι όλα τα αμυλούχα (όπως π.χ. καλαμπόκι, πατάτα, ρύζι)

  Β) Πλαστικά υλικά:

  Β1) Συμβατικά πλαστικά

  Β2) Φωτο-διασπώμενα πλαστικά (τα οποία απλώς θρυμματίζονται λόγω των βαρέων μετάλλων που περιέχουν)

  Β3) Βιο-διασπώμενα πλαστικά (η αυθεντικότητα των οποίων διαπιστώνεται από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ανεξάρτητων και αναγνωρισμένων – σε αυτό το αντικείμενο – ινστιτούτων)

 • 18 Ιουνίου 2011, 17:35 | ΧΟΜΟΡΙΤΗ ΕΛΕΝΑ

  Συμφωνω απολυτα για την ορθολογικη χρηση των πλαστικων και γενικοτερα ολων των προιοντων συσκευασιας.Εκεινο ομως που θα πρεπει να γινει σε προτεραιοτητα ειναι εμπεριστατωμενες μελετες απο τους αρμοδιους φορεις (πανεπιστημιο ,υπουργεια, κ.τ.λ) ετσι ωστε να βγουν τεκμηριωμενα συμπερασματα για το οικολογικο αποτυπωμα του καθε προιοντος και με βαση αυτα τα συμπερασματα να παρθουν αποφασεις διοτι διαφορετικα υπαρχει κινδυνος να προκαλεσουμε ανεπανορθωτη ζημια σε επιχειρησεις και εργατικο δυναμικο .

  Προσφατα στην πολιτεια της Καλιφορνια στις Η.Π.Α εγινε μια πολυ μεγαλη συζητηση γυρω απο αυτο το θεμα και υστερα απο πραγματικα πολυ μεγαλη ερευνα αποδειχθηκε οτι οι ακραιες αποφασεις θα δημιουργουσαν περισοτερα προβληματα απο αυτα που θα ελυναν.

  Ειναι υποκριτικο στην χωρα μας να ανοιγει μια τετοια συζητηση οταν δεν εχει γινει σχεδον τιποτα στον τομεα της ανακυλωσης το οποιο ειναι και το πρωτευον την στιγμη που μιλαμε για προιοντα 100% ανακυκλωσιμα .

 • 12 Ιουνίου 2011, 16:15 | Μιχαήλ Αγγελόπουλος

  Αφού γίνεται αναφορά σε άλλα νομικά κείμενα για ποιό λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση;

  Τα ηλεκτρονικά αρχεία στις μέρες μας έχουν σχεδόν μηδενικό κόστος.