Άρθρο 4 Υποχρεώσεις προμηθευτών

 

1. Οι προμηθευτές προϊόντων, στα πλαίσια των οικείων δραστηριοτήτων τους,  υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, ώστε να μην υιοθετούνται από αυτούς παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια εμπορική συναλλαγή,  σχετιζόμενες  με τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών.

2. Οι υπεύθυνοι διάθεσης προϊόντων με περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς οφείλουν να κατέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των περιβαλλοντικών ισχυρισμών που επικαλούνται, ήτοι:

α) γενική περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των      συστατικών του ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη σύνθεσή του, στα πλαίσια τήρησης της εμπιστευτικότητας. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια του προϊόντος,

β)  συνοπτική περιγραφή του εξοπλισμού παραγωγής και του  προγράμματος    δοκιμών και ελέγχου του,

γ) εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών, που εκδίδονται από ανεξάρτητο εργαστήριο, το οποίο είναι είτε  διαπιστευμένο βάσει του ΕΛΟΤ EN ISO 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων», είτε διαθέτει εμπειρία διεθνώς αναγνωρίσιμη  στο αντικείμενο με αναφορά:

  • στα στοιχεία και τη διεύθυνση του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις δοκιμές και την ημερομηνία έκδοσής τους,
  • στις πρότυπες μεθόδους δοκιμών που χρησιμοποιήθηκαν και οι οποίες είναι είτε οι αναφερόμενες σε ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, είτε μέθοδοι δοκιμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM ή και οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, η οποία διασφαλίζει ισοδύναμο επίπεδο απόδοσης και χρησιμοποιείται σε κράτη μέλη της Ε.Ε, σε κράτη Ε.Ζ.Ε.Σ ή την Τουρκία,

δ) γραπτά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν τις δοκιμές είτε είναι διαπιστευμένα βάσει του ΕΛΟΤ EN ISO 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων» είτε  διαθέτουν εμπειρία διεθνώς αναγνωρίσιμη  στο αντικείμενο,

ε) γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προϊόντα κάθε παρτίδας που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και

στ)  κάθε άλλο υλικό που να τεκμηριώνει  ότι το προϊόν που διατίθεται στην αγορά έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτό για το οποίο εκδόθηκαν οι εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών που περιγράφονται στο σημείο (γ).

3. Αντίγραφα των ανωτέρω  αποδεικτικών εγγράφων  που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές από τους υπεύθυνους διάθεσης προϊόντων με περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, όταν αυτά  ζητηθούν. Αν δεν προσκομιστούν τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου ή τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Άρθρου 6, οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως μη τεκμηριωμένοι.

4. Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς  που επικαλούνται προϊόντα που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης είναι γενικά προσιτές στο κοινό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαφάνειας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες ελέγχου και έρευνας και για την  τήρηση του βιομηχανικού απορρήτου.

Οι Υπάλληλοι και το προσωπικό των αρμοδίων αρχών που ορίζονται στο Άρθρο 1, σημείο (11) καθώς και τα μέλη  της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Άρθρου 6 της Παρούσας Απόφασης απαγορεύεται να κοινολογούν πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και οι οποίες, λόγω της φύσεώς τους, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

  • 24 Ιουνίου 2011, 20:59 | μέσος συνετός

    Στην παρ. 4 του αρ.4, εδάφιο πρώτο οι πληροφορίες που έχουν οι αρμόδιες αρχές ορίζεται ότι είναι γενικά προσιτές στο κοινό, αλλά με το δεύτερο εδάφιο απαγορεύεται ρητά στους υπαλλήλους των αρμοδίων αρχών να κοινοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγουν. Από ποιόν θα τις πάρει ο ενδιαφερόμενος;

  • 12 Ιουνίου 2011, 21:10 | Δρ Ευάγγελος Α.Μπούρμπος

    Στο άρθρο 4 παράγραφο 2 α) γενική περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των συστατικών του ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη σύνθεσή του με ελληνικούς και σε παρένθεση χημικούς όρους, στα πλαίσια τήρησης της εμπιστευτικότητας. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια του προϊόντος.
    Η προσθήκη » με ελληνικούς και σε παρένθεση χημικούς όρους¨» προφυλάσσει τον καταναλωτή από ενδεχόμενη παραπλάνηση