Άρθρο 5 Αρμοδιότητες των αρχών για την εποπτεία της αγοράς και περιοριστικά μέτρα

 1. Οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της αγοράς διενεργούν κατάλληλους ελέγχους με σκοπό να διαπιστώσουν αν τα προϊόντα που εμπίπτουν στην  παρούσα Απόφαση  συμμορφώνονται με  τις διατάξεις της.
 2. Προϊόντα που φέρουν περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς  μη σύμφωνους με τις    διατάξεις της παρούσης, δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους από τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της αγοράς. Οι αρμόδιες αρχές   ειδοποιούν τον υπεύθυνο διάθεσής τους, προκειμένου να προβεί, με ευθύνη του ιδίου, στην άμεση απόσυρση των αποθεμάτων αυτών από όλα τα σημεία εφοδιασμού της αγοράς  ή/ και την παύση της διαφήμισης ή/και την παύση της πώλησής τους  με τη χρήση  ηλεκτρονικών και  ψηφιακών μέσων.
 3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής από μέρους του υπεύθυνου διάθεσης των περιοριστικών μέτρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,  τα οποία συστήνονται από τις αρμόδιες αρχές για την παύση παραπλανητικής  εμπορικής πρακτικής, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Υπουργού, δυνάμει του άρθρου 9θ, παράγραφος 5, του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
 4. Προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, όταν κατά το στάδιο διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτής δεσμεύονται προσωρινά εις χείρας των κατόχων τους και επιτρέπεται να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση, μόνον εφόσον η επισήμανσή τους εναρμονισθεί  με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου.
 5. Σε περίπτωση που οι υποστηρίζουσες τα Τελωνεία αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώνουν ότι προϊόντα που εμπίπτουν στην παρούσα Απόφαση δεν συμμορφώνονται ή ενδέχεται να μη συμμορφώνονται με τις διατάξεις της, ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα και αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή- Δ/νση  Τεχνικού Ελέγχου, τα σχετικά  έγγραφα   για την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη λήψη μέτρων, εφόσον απαιτούνται.
 • 24 Ιουνίου 2011, 20:17 | μέσος συνετός

  Αν οι αρμόδιες αρχές δεσμεύσουν μπουκάλια επειδή δεν φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις, τι γίνεται με το καθόλα νόμιμο περιεχόμενό τους; Δεσμεύεται και αυτό; Και ποιός θα αποζημιώσει την επιχείρηση για τη ζημία που υφίσταται; Μην ξεχνάμε ότι τα σούπερ μάρκετ προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων τα οποία κατά τη στιγμή της αγοράς τους ήταν νόμιμα, ενώ από τη στιγμή που θα ισχύσει η παρούσα θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να δεσμευτούν

 • 14 Ιουνίου 2011, 18:47 | Ρουντενκο Ιγκορ

  Άρθρο 5. Να υπάρχει νομική δυνατότητα ελέγχου από μη κρατικές οργανώσεις (π.χ. Οργάνωση Καταναλωτών) έτσι ώστε ο κρατικός υπάλληλος να μην έχει τη δυνατότητα παράβασης του νόμου.