Άρθρο 6 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών σε Πλαστικά

1. Στη  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, συστήνεται,  βάσει της παραγράφου 8 του Άρθρου  14 του Ν. 2251/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών σε Πλαστικά. Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και επικουρεί το έργο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή: α) στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης,  β) στην εισήγηση προτάσεων για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τα πρότυπα που υιοθετούνται στον τομέα των πλαστικών υλικών και γ) στην εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που εκδίδονται με  βάση  τις εισηγήσεις   της Επιτροπής.

2. Η εν λόγω  Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία  συγκροτείται με Απόφαση του αρμόδιου για τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  Υπουργού,  περιλαμβάνει μέλη από:

α)  Εργαστήριο, ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή   ερευνητικού φορέα ή άλλου φορέα ποιότητας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με εμπειρία διεθνώς αναγνωρίσιμη  στον τομέα  των πλαστικών υλικών,

β) τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α.,

γ) το Γενικό Χημείο του Κράτους,

δ) την Ένωση Ελλήνων Χημικών,

ε) το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

στ) την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος,

ζ)  Οικολογική Οργάνωση ή  Ένωση Καταναλωτών,

η) τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και

θ)  τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

 

3.  α) Η Επιτροπή συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τη Διεύθυνση Τεχνικού  Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η οποία καθορίζει την ημερομηνία  σύγκλησης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.

β) Η Επιτροπή συγκαλείται εκτάκτως σε συνεδρίαση, εφόσον προκύψει σοβαρό θέμα αρμοδιότητάς της, είτε με πρωτοβουλία του Προέδρου της είτε μετά από έγγραφη αίτηση τακτικού μέλους της, στην οποία θα αναφέρονται και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. α) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

β) Ο Πρόεδρος και οποιοδήποτε τακτικό μέλος μπορούν, σε συνεννόηση με τα λοιπά τακτικά μέλη, να προσκαλούν στις συνεδριάσεις αυτής, εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους δημοσίων αρχών, οργανισμών, οικονομικών  και κοινωνικών φορέων.

γ) Όταν η Επιτροπή συνεδριάζει για την αξιολόγηση τεχνικών φακέλων ή για την εξέταση ενστάσεων που σχετίζονται με θέματα αξιολόγησης, για λόγους ανεξαρτησίας ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ (κύριο μέλος ή αναπληρωματικό)  που συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης ή εξέτασης ενστάσεων  δεν πρέπει, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, να έχει επαγγελματική ή οικονομική εξάρτηση από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των διασπώμενων πλαστικών, άλλως απέχει της όλης διαδικασίας.

δ) Ο εκπρόσωπος και κατά προτίμηση ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρίας, της οποίας το  προϊόν  αξιολογείται από την Επιτροπή, δύναται να παρίσταται  ενώπιων αυτής, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του, ώστε αυτές να συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών που αναγράφονται επί αυτού. Ο εκπρόσωπος/τεχνικός σύμβουλος της εκάστοτε εταιρίας δεν έχει δικαίωμα ψήφου και δεν παρίσταται στην ψηφοφορία.

5.  α) Οι εισηγήσεις της Επιτροπής πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

β) Οι εισηγήσεις  της Επιτροπής  κοινοποιούνται  στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Οι εκδιδόμενες με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής αποφάσεις μπορεί να προσβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων καθώς και ενώπιον του αρμόδιου για τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Υπουργού με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία  από την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το Ν. 3587 (ΦΕΚ 152/Β/10-07-2007).

 • 24 Ιουνίου 2011, 21:16 | μέσος συνετός

  Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να συσταθεί στο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος σε φορέα του οποίου ανήκει και η αρμοδιότητα εκχώρησης του οικολογικού σήματος.
  Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει εκπρόσωπος της εγχώριας βιομηχανίας πλαστικών αλλά και των εισαγωγέων και φυσικά εκπρόσωπος του ΑΣΑΟΣ δηλ. του φορέα που απονέμει το οικολογικό σήμα.

 • 22 Ιουνίου 2011, 11:32 | Ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος

  Πιστοποίηση προϊόντων
  Πιστοποίηση επιστημόνων αναρωτιέμαι θα γίνει ποτέ που όλοι δηλώνουν περιβαλλοντολόγοι, εκεί τι υπηρεσίες προσφέρουν στους ‘καταναλωτές’?
  Ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος

 • 14 Ιουνίου 2011, 18:28 | Ρουντενκο Ιγκορ

  Άρθρο 6. Κάθε Επιτροπή έχει νόημα μόνο σε περίπτωση υποβολής απαγόρευσης (Veto).

 • 12 Ιουνίου 2011, 21:40 | Δρ Ευάγγελος Α.Μπούρμπος οικοτοξικολόγος

  Ο συμβουλευτικός χαρακτήρας της επιτροπης ενισχύεται ακόμα περισσότερο όταν η εν λόγω επιτροπή διευρυνθεί σε 11 μέλη με ξεχωριστεί εκπροσώπηση εργαστηρίου ερευνητικού φορέα και οικολογικής οργάνωσης.Τόσο το εργαστήριο ερευνητικού φορέα όσο και η οικολογική οργάνωση έχουν εντελώς διαφορετικά αντικείμενα ενασχόλησης από τα Εργαστήρια ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα ποιότητας και της Ένωσης καταναλωτών αντίστοιχα

 • Υπάρχει ένα ζήτημα με το έλλειμμα εκπροσώπησης του κλάδου των πλαστικών στην επιτροπή εμπειρογνωμώνων.
  Η Πολιτεία αναγνωρίζει μόνο τον ΣΕΒ και λαμβάνει γνώση για τις ενστάσεις & τα υπομνήματα των φορέων που έχουν γνώση του υπο αίρεση σχεδίου.
  Ο ΣΕΒ μπορεί να είναι η «ομπρέλλα» όλων των συνδέσμων, αλλά δρα αυτόνομα & συγκεντρωτικά, χωρίς ποτέ να έχει ζητήσει μία εισήγηση, μία γνώμη. Η δήλωση του προεδρείου είναι ότι είναι οι αποκλειστικοί συνομιλητές της πολιτείας.
  Παρακαλώ να δεί το ζήτημα αυτό η πολιτεία. Είναι πολύ σοβαρό και βέβαια ισχύει για όλους τους κλάδους. Τα ζητήματα πρέπει να τα λύνουν οι «ειδικοί» & οι ενδιαφερόμενοι, οπότε η Πολιτεία πρέπει να ακούσει και την γνώμη τους.
  Ευχαριστώ
  μετά τιμής
  Σύρμος Δημήτριος