Άρθρο 14: Διαδικασία μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για εργασία

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του νόμου 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 3536/2007 (Α’ 42), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης και έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ισχύουν τα εξής:

α) Πολίτες τρίτων χωρών που κατά τη δημοσίευση της παρούσης διάταξης διαμένουν παράνομα και εργάζονται στο ελληνικό έδαφος, σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, ή ως κατ’ οίκον αποκλειστικοί νοσοκόμοι ή οικιακοί βοηθοί, ή καθαριστές – καθαρίστριες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε έναν ή περισσότερους σταθερούς εργοδότες τουλάχιστον κατά το ένα (1) τελευταίο έτος πριν από τη έναρξη ισχύος της παρούσης, μπορούν να εμφανισθούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, αυτοπροσώπως στις αρμόδιες για θέματα αλλοδαπών Αστυνομικές Αρχές, μαζί με τον εργοδότη τους  προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των στοιχείων τους με παράλληλη κατάθεση φωτογραφίας προδιαγραφών διαβατηρίου και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.  Εάν διαπιστωθεί ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, απελαύνεται αμελλητί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

     Η παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας στο ελληνικό έδαφος τουλάχιστον για ένα (1) έτος πριν από την ημερομηνία έναρξης της παρούσης, αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που υποβάλει ο εργοδότης του και ένας ακόμα μάρτυρας, Έλληνας πολίτης. Μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις δύνανται να υποβληθούν και τυχόν άλλα επίσημα έγγραφα όπως διαβατήρια,  έγγραφα δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Δ.Ε.Κ.Ο., μισθωτήρια συμβόλαια, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που αποδεικνύουν την παραμονή του πολίτη τρίτης χώρας στη χώρα κατά τον προαναφερόμενο χρόνο.

     Ο εργοδότης του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές καθώς και από την επιβολή κυρώσεων για την απασχόληση του παρανόμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας για το χρονικό διάστημα πριν από την ως άνω καταγραφή του.

     Οι ως άνω αρχές, μετά από την καταγραφή των στοιχείων, εκδίδουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) απόφαση επιστροφής. Στην απόφαση επιστροφής ορίζεται αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών για οικειοθελή αναχώρηση, που άρχεται από την ημερομηνία καταγραφής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011. Σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση οικειοθελούς αναχώρησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3907/2011.

β)  Η απόφαση επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο και παρέχει κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας αναχώρησης προσωρινό δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και πρόσβασης στην απασχόληση, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Παράλληλα, χορηγείται υπηρεσιακό σημείωμα, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ). Με τα ως άνω έγγραφα, συνοδευόμενα και από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη του, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) στο όνομά του. Αντίγραφα των προαναφερόμενων εγγράφων αποστέλλονται από την αστυνομική Αρχή στην οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

γ)  Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την οικειοθελή αναχώρηση του αλλοδαπού από τη χώρα, ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει αίτημα για προσωπική μετάκληση για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Γενικός Γραμματέας της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει πράξη, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας στο συγκεκριμένο εργοδότη. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει την πράξη έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στα οικεία Προξενεία μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή εκδίδει θεώρηση εισόδου με σκοπό την παροχή εξαρτημένης εργασίας, διάρκειας ενός (1) έτους. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια προξενική αρχή για να του χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου.

     Ο χρόνος παραμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια που παρέχεται με την ως άνω διαδικασία δεν προσμετράται για να θεμελιώσει δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής. Κατά  το χρόνο παραμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια που παρέχεται με την ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι’  του ν. 3386/2005 (άρθρα 53 έως 60).

δ) Εάν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που παρέχεται για την εμφάνιση και καταγραφή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος εμπίπτει στην ως  άνω κατηγορία άσκησης εξαρτημένης εργασίας, συλληφθεί για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, απόφαση επιστροφής και εφόσον υποβληθεί από αυτόν σχετικό αίτημα  με το οποίο δηλώνει ότι επιθυμεί την ένταξή του στην ως άνω διαδικασία, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος. Ο εργοδότης του πολίτη τρίτης χώρας, που καταγράφεται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, απαλλάσσεται από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές για την απασχόληση του παρανόμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας για το χρονικό διάστημα πριν από την ως άνω καταγραφή του. Δεν απαλλάσσεται από την επιβολή κυρώσεων για την απασχόληση του παρανόμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας για το χρονικό διάστημα πριν από την καταγραφή του.

ε) Διαδικασία μετακλήσεων, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, που έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2012, μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2013».