Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντιτίθεται στον παρόντα νόμο καταργείται.