Άρθρο 06: Καταβολή καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες (Άρθρο 6 της οδηγίας)

1.Οι εργοδότης που απασχολεί παράνομα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας οφείλει :

α) να καταβάλει σε αυτόν όλες τις οφειλόμενες αμοιβές. Το συμφωνημένο επίπεδο αποδοχών θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος μισθός ή  το ημερομίσθιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία, τις κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές, ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική στους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους  ή στην συγκεκριμένη επιχείρηση, εκτός εάν ο εργαζόμενος αποδείξει ότι οι οφειλόμενες αμοιβές ήταν διαφορετικές εντός των πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας,

β) να καταβάλει στους αρμόδιους φορείς κάθε εισφορά και φόρο που θα κατέβαλε ο εργοδότης για νόμιμα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών προστίμων με τις προσαυξήσεις τους,

γ) να καταβάλει κάθε δαπάνη που απαιτήθηκε για την αποστολή των καθυστερούμενων αμοιβών στον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον αυτός έχει επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να επιστρέψει στη χώρα του ή στη χώρα που διαμένει κατά τον χρόνο αποστολής, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον δικαιούχο.

2. Οι παράνομα απασχολούμενοι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος εργαζόμενος και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), να προσφεύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και στις αρμόδιες αρχές για την διεκδίκηση των οφειλομένων και την εν γένει διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και να εκτελούν τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις κατά των εργοδοτών τους ακόμα και αν έχουν επιστρέψει ή έχουν  υποχρεωθεί να επιστρέψουν στην χώρα τους.

3. Για την εφαρμογή των εδαφίων α) και β) της παραγράφου 1, θεωρείται κατά
τεκμήριο ότι η σχέση απασχόλησης διήρκεσε τουλάχιστον τρεις μήνες, εκτός
εάν, μεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν το αντίθετο.

4. Οι παράνομα απασχοληθέντες πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εισπράξουν και να εξαγάγουν, με βάση τις διαδικασίες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές του εδαφίου α της παραγράφου 1, που ανακτώνται δικαστικώς ή εξωδίκως από τους εργοδότες τους.  Στις περιπτώσεις όπου αυτοί έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής, κάθε ποσό, που πραγματικά ανακτάται ως καθυστερούμενη αμοιβή από το νόμιμο πληρεξούσιο του παράνομα απασχοληθέντος πολίτη τρίτης χώρας, κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του δικαιούχου ή/και των καθολικών και ειδικών διαδόχων του και εισπράττεται από τους κατά περίπτωση δικαιούχους ή από τον νόμιμο πληρεξούσιό τους, ο οποίος και επιμελείται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την αποστολή των χρημάτων στον τόπο της κατοικίας τους ή της διαμονής τους. Τα έξοδα αποστολής μπορούν να αναζητηθούν από τον εργοδότη με κάθε νόμιμο τρόπο.

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για την επιστροφή των παράνομα απασχοληθέντων πολιτών τρίτων χωρών, τα αρμόδια για την εκτέλεση όργανα τους ενημερώνουν στη γλώσσα τους ή σε γλώσσα αντιληπτή από αυτούς και σε εύλογο χρονικό διάστημα, σχετικά με τα δικαιώματα τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 12.

  • 4 Νοεμβρίου 2011, 21:55 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

    Ως προς το άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου: Στο άρθρο 6§1 περ. α’ να απαλειφθεί η φράση «ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις», καθόσον αυτές έχουν πλέον καταργηθεί με το άρθρο 37 Ν. 4024/2011.