Άρθρο 09

Καμία κύρωση ή μέτρο δεν επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 7 και του άρθρου 8 χωρίς προηγούμενη κλήτευση του εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) (Α’ 45). Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλεται η διοικητική κύρωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου.