ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ A΄

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Άρθρο 154

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Ενότητας είναι: α) η παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η αναβάθμιση των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), β) η βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Δ.ΥΠ.Α. και η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α., γ) η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μαθητευόμενων και η ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο, δ) η αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών και των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένη η Δ.ΥΠ.Α. και η εύρυθμη λειτουργία της.

 

Άρθρο 155

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι ιδίως: α) η θέσπιση ενός συστήματος διορισμού και προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ.ΥΠ.Α., ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων, β) η δημιουργία ενός μητρώου προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α., γ) η ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., τις παροχές και τα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., δ) η απρόσκοπτη καταβολή των επιδομάτων, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η διοικητική αποφόρτιση καθώς και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ε) η διατήρηση του προσωπικού στη Δ.ΥΠ.Α. ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Άρθρο 156

Επιλογή εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με σειρά προτεραιότητας

Οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από τη Δ.ΥΠ.Α. και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), βάσει σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 

Άρθρο 157

Προκήρυξη – τυπικά προσόντα υποψηφίων – κριτήρια επιλογής

 1. Για την πλήρωση των κενών θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η Δ.ΥΠ.Α., με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, εκδίδει σχετική προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προκήρυξη και η συνακόλουθη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Με την προκήρυξη καθορίζονται ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, η περιγραφή αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων (περίγραμμα), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας και για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου.
 2. Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν, πέραν των γενικών προσόντων διορισμού που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α’ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), τα τυπικά προσόντα διορισμού, δηλαδή όσοι διαθέτουν α) για θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) για θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), πτυχίο ή δίπλωμα Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και γ) για θέσεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α’ κύκλου, Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας), Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) ή Σχολής Μαθητείας του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και με τριετή (3ετή) εργασιακή εμπειρία μετά την κτήση του βασικού τίτλου. Στην περίπτωση που λόγω της φύσης της ειδικότητας, οι υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ δεν διαθέτουν απολυτήριο ή πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία έξι (6) ετών στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης μετά την περάτωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για όσους κλάδους και ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος ή ταυτότητα μέλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη η εν λόγω άδεια ή η ταυτότητα μέλους.
 3. Πρόσθετα προσόντα πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών αποτελούν η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και η γνώση ξένης γλώσσας, για την απόδειξη των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 9 και 10 του π.δ. 85/2022 (Α’ 232), καθώς και η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης. Ειδικά για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, πρόσθετα προσόντα αποτελούν η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, τα οποία μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159.
 4. Επιπλέον προσόν το οποίο συνιστά βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης είναι η εμπειρία, η οποία διακρίνεται σε διδακτική και εργασιακή.
 5. Με την προκήρυξη της παρ. 1 είναι δυνατόν να ζητούνται, για κλάδους και ειδικότητες, πρόσθετα ειδικά προσόντα. Ειδικά για την προκήρυξη θέσεων αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με αναπηρία, απαιτείται η εξειδίκευση των υποψηφίων στην ειδική αγωγή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).
 6. Για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών λαμβάνεται, επίσης, υπόψη ο αριθμός τέκνων του υποψηφίου, τα οποία μοριοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 159.
 7. Επιπλέον, μοριοδοτούμενο κριτήριο, σύμφωνα με το άρθρο 159, αποτελεί και η αναπηρία, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διάρκεια τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου. Σε περίπτωση αναπηρίας περισσότερων προσώπων του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ανώτερο ποσοστό αναπηρίας του ενός εξ αυτών. Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.
 8. Για τη διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης, διενεργείται και ατομική δομημένη συνέντευξη.

 

Άρθρο 158

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (Ε.Ψ.Π.- gov.gr), σύμφωνα με τον τρόπο και τις προθεσμίες που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στην οικεία προκήρυξη. Οι αιτήσεις συμμετοχής υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης και οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη ορθής συμπλήρωσής τους.
 2. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μίας (1) μόνο κατηγορίας προσωπικού. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα και Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφερειακή Διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α. ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την προκήρυξη, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας (1) αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
 3. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στην οικεία προκήρυξη, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι. Η υποβολή των δικαιολογητικών διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός αν με την προκήρυξη ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής. Δικαιολογητικά που δεν έχουν καταχωρηθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται, ακόμη και αν τα προσόντα ή κριτήρια στα οποία αφορούν έχουν δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται εκπροθέσμως, ακόμη και αν συμπληρώνουν ή διευκρινίζουν αυτά που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως, δεν γίνονται δεκτά. Η προσκόμιση ψευδών δικαιολογητικών που επηρεάζουν την κατάταξη του υποψηφίου, πέραν των ποινικών κυρώσεων, επιφέρει την αποβολή του υποψηφίου από τη διαδικασία.
 4. Οι τίτλοι σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

 

Άρθρο 159

Κριτήρια κατάταξης

 1. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/συμμετοχής, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των προσόντων και των κριτηρίων του άρθρου 157, ως ακολούθως:

α) Ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία για τους κλάδους της κατηγορίας ΠΕ μοριοδοτούνται με χίλιες τριακόσιες σαράντα (1340) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

αα) βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν που προκηρύσσεται και ο οποίος για πτυχία Α.Ε.Ι. με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δέκα μονάδων (10) και με ανώτατο όριο τις εκατό (100) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

αβ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι., το οποίο υπολογίζεται με εβδομήντα (70) μονάδες.

αγ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά το άρθρο 78 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ο οποίος υπολογίζεται με διακόσιες (200) μονάδες.

αδ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, ο οποίος υπολογίζεται με ογδόντα (80) μονάδες.

αε) Διδακτορικό δίπλωμα το οποίο υπολογίζεται με τετρακόσιες (400) μονάδες.

αστ) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας υπολογίζεται με ογδόντα (80) μονάδες.

αζ) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας υπολογίζεται με εξήντα (60) μονάδες.

αη) Καλή γνώση ξένης γλώσσας υπολογίζεται με σαράντα (40) μονάδες.

αθ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) υπολογίζεται με ογδόντα (80) μονάδες.

αι) Πιστοποιημένη επιμόρφωση φορέα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από άλλο δημόσιο φορέα με σχετική αρμοδιότητα, η οποία υπολογίζεται με πέντε δέκατα της μονάδας ανά ώρα επιμόρφωσης (0,5 μονάδα/ώρα) και με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) μονάδες.

αια) Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία υπολογίζεται με διακόσιες (200) μονάδες.

β) Ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία για τους κλάδους της κατηγορίας ΤΕ μοριοδοτούνται με εξακόσιες σαράντα (640) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

βα) βαθμός του πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ο οποίος για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή πέντε (5) μονάδων και με ανώτατο όριο τις εκατό (100) μονάδες.

ββ) βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), ο οποίος για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή επτά (7) μονάδων και με ανώτατο όριο τις εκατό σαράντα (140) μονάδες.

Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

βγ) Δεύτερος τίτλος σπουδών των υποπερ. βα) και ββ) υπολογίζεται με δέκα (10) μονάδες.

βδ) Οι υποπερ. αστ) έως αια) της περ. α) εφαρμόζονται ομοίως και στην παρούσα.

γ) Ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία για τους κλάδους της κατηγορίας ΔΕ μοριοδοτούνται με εξακόσιες σαράντα (640) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

γα) Βαθμός πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α’ κύκλου, Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας), Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) ή Σχολής Μαθητείας του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), ο οποίος για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή πέντε (5) μονάδων και με ανώτατο όριο τις εκατό (100) μονάδες.

γβ) Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), ο οποίος για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή επτά (7) μονάδων και με ανώτατο όριο τις εκατό σαράντα (140) μονάδες.

Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

γγ) Δεύτερος τίτλος σπουδών των υποπερ. γα) και γβ) υπολογίζεται με δέκα (10) μονάδες.

γδ) Οι υποπερ. αστ) έως αια) της περ. α) εφαρμόζονται ομοίως και στην παρούσα.

δ) Εμπειρία η οποία μοριοδοτείται ως εξής:

δα) Διδακτική εμπειρία, η οποία υπολογίζεται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες. Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ο υπολογισμός των μονάδων προσαυξάνεται κατά δύο (2) μονάδες, οπότε και υπολογίζεται με δώδεκα (12) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

δβ) Εργασιακή εμπειρία, η οποία υπολογίζεται με δεκαπέντε (15) μονάδες ανά μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

ε) Κοινωνικά κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

εα) Αναπηρία: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.

εβ) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή που σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

στ) Ατομική συνέντευξη η οποία βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με διακόσιες (200) μονάδες.

 1. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος:

α) Ως πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ως δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νοείται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, αντίστοιχα, ο οποίος δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος διδακτορικού διπλώματος.

β) Το πτυχίο ή δίπλωμα των Ι.Ε.Κ. μοριοδοτείται, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν που προκηρύσσεται. Ο βαθμός του αναγράφεται στη βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

γ) Τα πτυχία ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τ.Ε.Ε. Α’ κύκλου ή ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ή Τ.Ε.Σ. ή Σχολής Μαθητείας του ν. 1566/1985 λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν που προκηρύσσεται.

δ) Μοριοδοτούνται μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της γαλλικής, αγγλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40, αντίστοιχα.

ε) Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ86 ή στην ειδικότητα ΤΕ01.13.

στ) Η μοριοδότηση πιστοποιημένης επιμόρφωσης μπορεί να αφορά και παραπάνω από μία (1) επιμορφώσεις υπό την προϋπόθεση ότι το ανώτατο όριο μονάδων ανέρχεται στις πενήντα (50). Για να μοριοδοτηθούν οι επιμορφώσεις είναι απαραίτητο να είναι πιστοποιημένες από ανεξάρτητους φορείς.

ζ) Η διδακτική εμπειρία αφορά πραγματική διδακτική προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί σε δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα και σε μαθήματα των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στον βασικό τίτλο σπουδών με τον οποίο είναι κάποιος υποψήφιος και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του τίτλου αυτού.

η) Ως εργασιακή εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη, μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία επιλογής και, αν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά από τη λήψη της άδειας. Ως εργασιακή εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που σχετίζεται με διδακτικό έργο, η οποία λογίζεται και μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία, καθώς και η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας ή που αποκτήθηκε από συμμετοχή σε προγράμματα προεργασίας, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή πρακτικής άσκησης.

 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες στα ακαδημαϊκά κριτήρια και, αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου ή διπλώματος. Αν και σε αυτό συμπίπτουν, τότε προηγείται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος λαμβάνει περισσότερες μονάδες στη συνέντευξη του άρθρου 161.

 

Άρθρο 160

Όργανο επιλογής και αρχικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης

 1. Οι διαδικασίες πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων διεξάγονται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. και αποτελείται από έναν (1) Πρόεδρο, μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που υποδεικνύεται από το Α.Σ.Ε.Π. και δύο (2) μέλη από το προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α. με την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.
 2. Η επιτροπή διενεργεί τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και, με αιτιολογημένη απόφασή της, καταρτίζει αρχικούς προσωρινούς πίνακες συμμετεχόντων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για τη συμμετοχή στη διαδικασία, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία για τους λόγους που διαλαμβάνονται στο άρθρο 163. Οι πίνακες αποκλειομένων αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. και περιλαμβάνουν σχετική αιτιολογία αποκλεισμού των υποψηφίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Άρθρο 161

Διενέργεια ατομικής δομημένης συνέντευξης

 1. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές σύμφωνα με τους αρχικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης του άρθρου 160, καλούνται σε ατομική δομημένη συνέντευξη από μία (1) ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. και αποτελούνται από έναν (1) Πρόεδρο, μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και υποδεικνύεται από το Α.Σ.Ε.Π. και δύο (2) μέλη από το προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α., με τους αναπληρωτές τους, που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου για τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα.
 2. Η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη μόνο εκείνους τους υποψηφίους, που, σύμφωνα με τα δηλούμενα στην αίτησή τους στοιχεία, προηγούνται στη σειρά στον πίνακα κατάταξης και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.
 3. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο (2) θεματικές ενότητες ως εξής:

α) Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία και τα λοιπά προσόντα του υποψηφίου.

β) Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ή διδακτικού ενδιαφέροντος που έχει, ιδίως, ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ή εκπαιδευτικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να διδάσκει, να μεταδίδει γνώσεις, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

 1. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται, επίσης, υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία του, οι επικοινωνιακές του δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, καθώς και τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων ατόμων και η δημιουργικότητά του.
 2. Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με εκατό (100) μονάδες. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες (200) μονάδες. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
 3. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη είναι άτομα με αναπηρία, αυτή διενεργείται από την Επιτροπή της παρ. 1, με πρόβλεψη της αναγκαίας βοήθειας, ενδεικτικά διερμηνέων νοηματικής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

 

Άρθρο 162

Κατάρτιση τελικών προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης – Ενστάσεις

 1. Μετά το πέρας της δομημένης συνέντευξης, η Επιτροπή του άρθρου 160 συντάσσει τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων συντάσσονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση τον συνολικό αριθμό μονάδων κάθε υποψηφίου. Στους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους περιλαμβάνονται πλέον και οι υποψήφιοι οι οποίοι, ενώ προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν σε συνέντευξη. Όλοι οι πίνακες αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους της Δ.ΥΠ.Α. και του Α.Σ.Ε.Π..
 2. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και ορίζεται ρητώς στην οικεία ανάρτηση. Για να εξεταστούν οι υποβληθείσες ενστάσεις, είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία και να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.
 3. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται επ’ αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
 4. Η Επιτροπή του άρθρου 160 προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων και καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του Α.Σ.Ε.Π., της Δ.ΥΠ.Α. και του προγράμματος «Διαύγεια», εφαρμοζομένου αναλογικά του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 160 και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131). Οι πίνακες κατάταξης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμό υποψηφίων μεγαλύτερο του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν.
 5. Αν, κατόπιν της εξέτασης ενστάσεων επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης, είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), αίτηση θεραπείας, εντός της οριζόμενης από αυτό προθεσμίας, αρχομένης από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων κατάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ομοίως, αίτηση θεραπείας, εντός οριζόμενης προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή της ως άνω αίτησης θεραπείας διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος.
 6. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν έως τη λήξη του τρίτου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.

 

Άρθρο 163

Αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής

 1. Από τη διαδικασία επιλογής, αρχικά, αποκλείονται όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α’ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
 2. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι:

α) Δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη κλάδων και ειδικοτήτων.

β) Δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στην οικεία προκήρυξη.

γ) Υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ή διαπιστώνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι μη γνήσια.

δ) Δεν έχουν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, Συμβούλιο Ισοτιμιών και τυχόν λοιπά αρμόδια προς τούτο όργανα).

ε) Υποβάλλουν περισσότερες της μιας αιτήσεις για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή σωρεύουν στην αίτηση θέσεις διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού.

στ) Δεν προσέρχονται στη συνέντευξη του άρθρου 161, παρότι προσκλήθηκαν.

ζ) Κατέχουν δεύτερη θέση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

 

Άρθρο 164

Διορισμός/πρόσληψη εκπαιδευτικών

 1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης μπορούν να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο. Ο διορισμός/πρόσληψη τους είναι υποχρεωτικός/-ή και διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., βάσει της σειράς κατάταξής τους στους οριστικούς πίνακες της παρ. 4 του άρθρου 162, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων, έως την εξάντληση των κενών θέσεων.
 2. Περίληψη της πράξης διορισμού ή πρόσληψης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση.
 3. Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο/προσληπτέο γίνεται με έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α., στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού ή πρόσληψης και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία έως τριάντα (30) ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου/προσληπτέου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
 4. Μετά από την έκδοση πράξης διορισμού ή πρόσληψης, η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται να διενεργήσει εντός τριών (3) μηνών αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και είναι απαραίτητα για τον διορισμό του, ή επηρεάζουν την κατάταξή του κατά τη διαδικασία διορισμού ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά από τον διορισμό.
 5. Σε περίπτωση κωλύματος διορισμού, ή μη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού, ή μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου, ακολουθεί ο διορισμός/πρόσληψη του πρώτου κατά σειρά από τους υποψηφίους που δεν έχουν διορισθεί, υπό την επιφύλαξη ότι οι οριστικοί πίνακες κατάταξης από τους οποίους αντλείται είναι σε ισχύ.
 6. Η πλήρωση νέων θέσεων είναι δυνατό να πραγματοποιείται χωρίς νέα προκήρυξη από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους και ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι δεν έχει παρέλθει η ισχύς των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων/προσληπτέων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 162. Η επιλογή των διοριστέων/προσληπτέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες γίνεται κατόπιν ελέγχου των προσόντων των επιλαχόντων υποψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων.
 7. Ο υποψήφιος που επιλέγεται για διορισμό/πρόσληψη διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης. Οι πίνακες με τους εναπομείναντες υποψηφίους κατά σειρά κατάταξης αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων/προσληπτέων.
 8. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι νεοδιοριζόμενοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, με εξαίρεση εκείνους στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις, για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον διορισμό.

 

Άρθρο 165

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης Εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α.

 1. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στη Δ.ΥΠ.Α. επιτρέπεται να μετατίθενται είτε μετά από αίτησή τους είτε αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο όταν υπάρχει κενή θέση. Η μετάθεση διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης, μέσα στον μήνα Ιούνιο εκάστου έτους, με την επιφύλαξη της παρ. 4. Με το έγγραφο, με το οποίο ανακοινώνεται στον εκπαιδευτικό η μετάθεσή του, τάσσεται ανάλογα με την απόσταση, η αναγκαία προθεσμία για τη μετάβαση στη νέα του θέση. Η μετάθεση δεν είναι δυνατή πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τον διορισμό τους. Μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης εκπαιδευτικών είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.
 2. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται:

α) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ή των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. και την επίτευξη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Η μετάθεση σε άλλη περιφερειακή ενότητα γίνεται με δαπάνη της υπηρεσίας, με την εξαίρεση των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται εντός των Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης,

β) σε περίπτωση που είναι υπεράριθμοι στις μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης της Δ.ΥΠ.Α. και με δαπάνη της υπηρεσίας,

γ) κατόπιν αίτησής τους και χωρίς δαπάνη της υπηρεσίας, εφόσον εξυπηρετείται και το συμφέρον της Δ.ΥΠ.Α.. Η μετά από αίτησή του μετάθεσή του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.

δ) Κατόπιν αίτησής τους και χωρίς δαπάνη της υπηρεσίας, για αμοιβαία μετάθεση που επιτρέπεται αν κανένας από τους αιτούντες δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών.

 1. Για τη διενέργεια των μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη, παράλληλα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας, τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας.
 2. Μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπονται, μόνο κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. και

β) για ανάγκες της υπηρεσίας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Δ.ΥΠ.Α.

 1. Κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών μπορούν να καλύπτονται με μετατάξεις. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών εκδίδεται σχετική πρόσκληση για μετάταξη στην οποία ορίζονται τα τυπικά προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα. Η πρόσκληση μετάταξης μπορεί να απευθύνεται είτε σε εκπαιδευτικούς άλλων φορέων είτε σε υφιστάμενο προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α. άλλου κλάδου. Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α. σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου ή άλλου φορέα, για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης που εποπτεύει την εκάστοτε μονάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. Οι μετατάξεις διενεργούνται κατόπιν της διαδικασίας των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται το άρθρο 68 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) και τα άρθρα 69, 70 και 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).
 2. Απόσπαση εκπαιδευτικού της Δ.ΥΠ.Α. από την οργανική μονάδα στην οποία ανήκει η οργανική του θέση σε άλλη οργανική μονάδα της Δ.ΥΠ.Α. είναι δυνατή για ορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση στην οποία αποσπάται και εφόσον ανακύπτει ανάγκη κάλυψης εξαιρετικών ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης αυτής ή ο καθορισμός της απόσπασης για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Αντίστοιχα, μπορούν να αποσπαστούν και προσωρινοί αναπληρωτές στις μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης της Δ.ΥΠ.Α., εφόσον δεν υπάρχουν κατά τον χρόνο της απόσπασης οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψή τους στη μονάδα που υπηρετούν. Μετά το πέρας των τιθέμενων χρονικών ορίων η απόσπαση παύει αυτοδικαίως και ο εκπαιδευτικός επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε και πριν από τη λήξη των ανωτέρω χρονικών ορίων για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία. Η απόσπαση δεν είναι δυνατή στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τον διορισμό τους,

β) στις περιπτώσεις που αφορούν προϊστάμενο οργανικής μονάδας, εκτός εάν πρόκειται για αμοιβαίες αποσπάσεις,

γ) πριν την πάροδο δύο (2) ετών από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης, με εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης-παραμεθόριας περιοχής.

 1. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που διορίζονται στη Δ.ΥΠ.Α., τα οποία δεν ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167), σύμφωνα και με τις παρ. 4, 6 και 7 του άρθρου 94 του ν. 1566/1985.
 2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α’ 159), σχετικά με την αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας, εφαρμόζονται αναλογικά και για τους εκπαιδευτικούς της Δ.ΥΠ.Α.

 

Άρθρο 166

Μητρώο προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α.

 1. Για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. σε έκτακτο προσωπικό, είτε επειδή για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τις ανωτέρω μονάδες εκπαιδευτικοί, είτε επειδή δημιουργούνται έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να προσλαμβάνει προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους. Για την πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού συγκροτείται στη Δ.ΥΠ.Α. «Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών» (εφεξής Μητρώο), στο οποίο δύνανται να εντάσσονται όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα προσόντα και πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 157 και 159.
 2. Για την εγγραφή του έκτακτου προσωπικού στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α., αίτηση ένταξης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο ενδιαφερόμενος, με την αίτηση, η οποία υποβάλλεται μία (1) φορά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν, συναινεί για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα και Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφερειακή Διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α. ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την πρόσκληση, στις οποίες επιθυμεί να απορροφηθεί.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι αιτήσεις συλλέγονται και προωθούνται με μέριμνα της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Δ.ΥΠ.Α. προς τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατ’ αναλογία του άρθρου 160, εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Η Επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά και έχει τη δυνατότητα να ζητά από τους ενδιαφερόμενους περαιτέρω διευκρινίσεις και δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της αίτησης.
 4. Ακολούθως, όσοι εκ των αιτούντων διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τα κριτήρια που τίθενται με το παρόν, καλούνται σε ατομική δομημένη συνέντευξη από την Επιτροπή αξιολόγησης, ώστε να κριθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων για την ένταξη τους στο Μητρώο. Για τη δομημένη συνέντευξη του παρόντος εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 161. Κατόπιν της διενέργειας της συνέντευξης, η Επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους σε πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και κατά σειρά βαθμολογίας καθώς και Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφερειακή Διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α., στη βάση του συνολικού αριθμού μονάδων που συλλέγουν.
 5. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή εισηγείται την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο και λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Τα ενταγμένα στο Μητρώο μέλη λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό μητρώου, με τον οποίο μπορούν να παρακολουθούν τη σειρά κατάταξης την οποία κατέχουν, καθώς και να ενημερώνουν για τη διαθεσιμότητά τους για τις προς πλήρωση κάθε φορά θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ένταξης στο Μητρώο.
 6. Με αποφάσεις του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται για κάθε διδακτικό έτος ο αριθμός ανά μονάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των απασχολούμενων αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Μαρτίου εκάστου έτους, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η Δ.ΥΠ.Α. αντλεί από το Μητρώο, τόσα μέλη όσα και οι προς κάλυψη θέσεις, αντίστοιχων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων με τις αυτές που απαιτούνται για την εκάστοτε θέση, και τους καλεί να παρουσιαστούν εντός ταχθείσας προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στους ενδιαφερόμενους. Στην περίπτωση κωλύματος ή μη αποδοχής της θέσης, ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου, αποστέλλεται πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις για την προς πλήρωση θέση. Αν ο αριθμός των υποψηφίων αυτών έχει εξαντληθεί, δημοσιοποιείται εκ νέου σχετική πρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο και επαναλαμβάνεται η σχετική διαδικασία.
 7. Οι προσωρινοί αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία διαρκεί από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
 8. Τα μέλη που είναι ενταγμένα στο Μητρώο, έχουν τη δυνατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: α) να επικαιροποιούν τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στο Μητρώο, β) να επικαιροποιούν τα λοιπά προσωπικά στοιχεία. Η αρμόδια οργανική μονάδα της Δ.ΥΠ.Α. επικυρώνει τα υποβληθέντα στοιχεία και εισηγείται προς το Δ.Σ. την επικαιροποιημένη κατάταξη των μελών του Μητρώου. Με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. οριστικοποιούνται οι αλλαγές στο Μητρώο.
 9. Για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο και έχουν ήδη επιλεγεί μια (1) τουλάχιστον φορά, δύναται να λαμβάνεται υπόψη η αρχική και συνεχής αξιολόγησή τους από την υπηρεσία. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά το πέρας της ανάθεσης έργου και τα αποτελέσματα αυτής, λαμβάνονται υπόψη τόσο για την εκ νέου επιλογή τους, όσο και για την παραμονή τους στο Μητρώο.
 10. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά τον μόνιμο διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια.
 11. Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου ορίζεται ίδιο με αυτό του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού. Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ορίζεται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) ώρες την εβδομάδα.
 12. Η απασχόληση των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που εντάσσονται στο Μητρώο εκκινεί από το διδακτικό έτος 2024 – 2025.

 

Άρθρο 167

Λόγοι απένταξης από το Μητρώο και λόγοι προσωρινού αποκλεισμού από την πρόσληψη

 1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο του άρθρου 166, διαγράφονται και απεντάσσονται από αυτό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εφόσον παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους όπως ορίζονται στο άρθρο 166,

β) εφόσον διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, το οποίο αποδεικνύεται τόσο από την αξιολόγησή τους, όσο και από σχετική εισήγηση του Διευθυντή της μονάδας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οποία υπηρετούν,

γ) μετά από σχετική αίτησή τους στην αρμόδια οργανική μονάδα της Δ.ΥΠ.Α.,

δ) εφόσον έχουν προβεί σε σοβαρή παραβίαση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους, όπως εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην οποία υπηρετούν,

ε) εφόσον επιδεικνύουν αποδεδειγμένα ανάρμοστη συμπεριφορά ή έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη,

στ) εφόσον έχουν προσκληθεί τρεις (3) φορές για κάλυψη θέσης και δεν έχουν αποδεχθεί καμία.

 1. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το διδακτικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο διδακτικό έτος, με εξαίρεση όσους αποχωρούν λόγω κύησης ή λοχείας ή ασθένειας δικής τους ή συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης ή συγγενών α’ βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 168

Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. – Τροποποίηση άρθρων 9, 11Α, 15, προσθήκη άρθρου 11Β στον ν. 4763/2020

 1. Στο άρθρο 9 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί του σκοπού των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στον τίτλο και στην παρ. 1 επικαιροποιείται η αναφορά στο αρμόδιο όργανο, β) η περ. δ) της παρ. 2 τροποποιείται ώστε να εμπλουτιστεί ο σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 9

Σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

 

 1. Η μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, επιπέδου τρία (3), παρέχεται από τις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.
 2. Σκοπός των ανωτέρω σχολών είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν,

β) η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των κατόχων τίτλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιμων προς αυτούς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και

γ) η μέριμνα για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ.,

δ) ειδικότερα, οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση επιπέδου τρία (3), εφαρμόζοντας το δυικό σύστημα, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την μαθητεία σε εργασιακό χώρο, μεριμνώντας για την ανταπόκριση των επαγγελματικών ειδικοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.».

 

 1. Στο άρθρο 11Α του ν. 4763/2020, περί των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο σχετικά με τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. και το άρθρο 11Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11Α

Ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

Στις Ε.Σ.Κ. παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 15. Ομοίως, παρέχονται και οι ειδικότητες στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 15. Με την ίδια διαδικασία, δύναται να παρέχονται πειραματικές ειδικότητες ή ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα για την ικανοποίηση εστιασμένων αναγκών της οικονομίας ή την εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων ή πιλοτικών θεματικών ενοτήτων.».

 

 1. Στον ν. 4763/2020, μετά από το άρθρο 11Α προστίθεται άρθρο 11Β, ως εξής:

 

«Άρθρο 11Β

Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

Στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. είναι δυνατόν να οργανώνονται και να λειτουργούν ξενόγλωσσα τμήματα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15.».

 

 1. Στο άρθρο 15 του ν. 4763/2020 περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, προστίθενται παρ. 20 και 21, ως εξής:

 

«20. Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α..

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότητες και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της εκπαίδευσης στα ξενόγλωσσα τμήματα του άρθρου 11Β, καθώς και η γλώσσα διδασκαλίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητευόμενων, το ύψος των διδάκτρων φοίτησης, ο προϋπολογισμός του προγράμματος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.».

 

 

Άρθρο 169

Αρμοδιότητα ελέγχου των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο

Αρμόδια για τον έλεγχο και την τήρηση των όρων υλοποίησης των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο τα οποία διέπονται από τον ν. 4763/2020 (Α’ 254), ήτοι α) του  Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), β) των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. και γ) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) εφόσον η επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται με τη μεθοδολογία της μαθητείας σε εργασιακό χώρο, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ορίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας. Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου η Επιθεώρηση Εργασίας ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 103 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

 

Άρθρο 170

Καταχώρηση των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και στο Πρόγραμμα «Προεργασία» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» – Προσθήκη περ. η) στην παρ. 5 άρθρου 79 ν. 4808/2021

 1. Οι εργοδότες/πάροχοι θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και οι εργοδότες/πάροχοι θέσεων «προεργασίας», υποχρεούνται να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II» τα στοιχεία και τα συμφωνητικά συνεργασίας των ωφελουμένων/ασκούμενων που συμμετέχουν στα Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του άρθρου 83 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και στα Προγράμματα «Προεργασία» του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών και τυχόν τροποποιήσεις των συμφωνητικών συνεργασίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησης τους ή μεταβολής τους.
 2. Στην παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται περ. η) ως εξής:

«η) η διαδικασία καταχώρησης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή των στοιχείων και των συμφωνητικών συνεργασίας, και των μεταβολών και τροποποιήσεων αυτών, που αφορούν στους ωφελούμενους/ασκούμενους που συμμετέχουν στα Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του άρθρου 83 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και στα Προγράμματα «Προεργασία» του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α΄174), από τους εργοδότες/παρόχους τους.».

 

Άρθρο 171

Καταβολή συμπληρωματικής παροχής μητρότητας – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 4 π.δ. 776/1977

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 776/1977 (Α’ 250), περί διαδικασίας για την καταβολή συμπληρωματικών παροχών μητρότητας, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2. Ως αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. για την καταβολή της συμπληρωματικής παροχής της παρ. 1 ορίζεται το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας της δικαιούχου.».

 

Άρθρο 172

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν.δ. 2961/1954

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), περί της διαδικασίας εξασφάλισης αξίωσης προς επιδότηση ανεργίας, τροποποιείται προκειμένου να αφαιρεθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για επιδότηση ανεργίας από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«1. Για να επιδοτηθεί ο άνεργος, υποβάλλει αίτηση για επιδότηση στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ήτοι στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας του, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά.».

 

Άρθρο 173

Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4921/2022

Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί εισοδηματικών προϋποθέσεων για τις παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία, προστίθεται πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 19

Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

 

Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 18, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, οι οποίοι δεν είναι ήδη εργαζόμενοι, πλην των επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς ανέργους που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα περιουσιακά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία. Στην έννοια της διευκόλυνσης του πρώτου εδαφίου εμπίπτει, μεταξύ άλλων, και η μοριοδότηση του κριτηρίου της ανεργίας για διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα μέσω των διαδικασιών επιλογής του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’6).».

 

Άρθρο 174

Εξαιρέσεις στο δηλούμενο εισόδημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 235 του ν. 4389/2016

 1. Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), περί κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, τροποποιείται ώστε να προστεθεί στις εξαιρέσεις από το δηλούμενο εισόδημα, που υπολογίζεται για την ένταξη στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το ειδικό βοήθημα της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), το οποίο χορηγείται σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«2. Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως είκοσι πέντε (25) ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως είκοσι πέντε (25) ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση υπνωτηρίων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.

Ως ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως δεκαοκτώ (18) ετών.

Ως εισοδηματική ενίσχυση ορίζεται η διαφορά μεταξύ του εγγυημένου ποσού και του εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας, διαιρούμενου δια του αριθμού των μηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του έξι (6).

Ως εγγυημένο ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ως κατώφλι εισοδήματος ορίζεται το εισοδηματικό κριτήριο για ένταξη στο Πρόγραμμα και ισούται με το εγγυημένο ποσό.

Ως δηλούμενο εισόδημα ορίζεται το δηλούμενο από τους αιτούντες συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ας7φάλιση που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, με τις εξαιρέσεις, όπως διαλαμβάνονται στο παρακάτω εδάφιο.

Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α’ 158), τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται κατά την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, το ειδικό βοήθημα της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79) που χορηγείται σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους, καθώς και το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88). Επίσης, στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια, λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, το συνολικό δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο (2) περιόδους ενίσχυσης.

Ως μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: α. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. β. Φοιτητές πλήρους απασχόλησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.

Ως δυνάμενοι για εργασία νοούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως εξήντα πέντε (65) ετών, που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες, όπως διαλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο.».

 1. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει την 1η.1.2023.

 

Άρθρο 175

Ρυθμίσεις για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

 1. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για την αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, όπως αυτοί καταγράφονται στα αντίστοιχα «Μητρώα Παρόχων» που τηρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α., είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, καθώς και τα νομικά πρόσωπα των ως άνω φορέων, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
 2. Η παράβαση των όρων των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής από τους παρόχους της παρ. 1 ή από τους δικαιούχους αυτών, επιφέρει κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται για το εκάστοτε Πρόγραμμα, σύμφωνα με την υποπερ. εε) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), και επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

 

Άρθρο 176

Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικοασφαλιστικών παροχών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 4756/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4756/2020 (Α΄235), περί ακατάσχετου και αφορολόγητου κοινωνικοασφαλιστικών παροχών Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, α) επικαιροποιείται η επωνυμία του αρμόδιου οργάνου, β) πριν από τις λέξεις «του ν. 1836/1989 (Α΄ 79)» προστίθενται οι λέξεις «και 22», γ) προστίθεται η παροχή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«1. Οι παροχές που καταβάλλονται από τη Δ.ΥΠ.Α., δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), των άρθρων 16 και 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), της υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, απαλλάσσονται από φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα για το δημόσιο και για τρίτους.».

 

Άρθρο 177

Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 87 ν. 4706/2020

Στην παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136), περί ρύθμισης ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) επικαιροποιείται η επωνυμία του αρμόδιου οργάνου, β) στην περ. γ) προστίθενται νέο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, γ) στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιείται η αναφορά στο αρμόδιο όργανο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«2. α) Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015, που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (A’ 63), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του με την παρ. 1 του παρόντος, αποσβέννυνται με τη χορήγηση στους δικαιούχους ισόποσης έκπτωσης από οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των προς απόσβεση ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων σε βάρος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και έως την απόσβεσή τους, οι οικείες οφειλές των δικαιούχων, προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δεν επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Από την έκπτωση εξαιρούνται οφειλές των δικαιούχων υπέρ αλλοδαπού δημοσίου, καθώς και οφειλές του από δασμούς ή από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, λόγω παράβασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [Κ.Ε.Δ.Ε.]).

γ) Εφόσον για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως και 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, η χορήγηση της έκπτωσης τελεί υπό την αίρεση της παραιτήσεως του δικαιούχου, που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο από αυτό. Αν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο από τη Δ.ΥΠ.Α. ή το Ελληνικό Δημόσιο, η χορήγηση της έκπτωσης τελεί υπό την αίρεση της παραιτήσεως του δικαιούχου από το ένδικο βοήθημα, επί του οποίου εξεδόθη η προσβαλλόμενη με το ένδικο μέσο απόφαση. Κατόπιν της πλήρωσης της αίρεσης ακολουθεί και η παραίτηση της Δ.ΥΠ.Α. ή του Ελληνικού Δημοσίου από το ασκηθέν ένδικο μέσο και η ένδικη διαφορά καταργείται στο σύνολό της. Οι υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α. και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.».

 

Άρθρο 178

Σποραδική απασχόληση τακτικώς επιδοτούμενων ανέργων

Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), περί αναστολής της επιδότησης, δεν εφαρμόζονται σε επιδοτούμενους κατά τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), στην περίπτωση απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας (1) ημέρας που αναγγέλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ 2656/1953 (Α’ 299) και της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/19.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3520), στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σωρευτικά τις τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως και τις δώδεκα (12) ημέρες μηνιαίως. Στην περίπτωση αυτή από την τακτική επιδότηση ανεργίας αφαιρείται αριθμός ημερήσιων επιδομάτων που ισοδυναμεί με τις ημέρες απασχόλησης.

 

Άρθρο 179

Κατάταξη – Εκπαίδευση Αξιωματικών ειδικότητας Ιατρών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 3079/2002

Το ηλικιακό όριο του πρώτου εδαφίου της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α’ 311), αυξάνεται, και η υποπερ. ββ) διαμορφώνεται ως εξής:

«ββ) Από ιδιώτες ιατρούς πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με ειδικότητα και ηλικία μέχρι και σαράντα δύο (42) ετών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, ιατρικές ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή της πρόσληψης με μοριοδότηση, που προκηρύσσεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή της πρόσληψης με μοριοδότηση προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 180

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β’ της Ενότητας Γ’.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., είναι δυνατό να καθορίζονται εξειδικευμένες μέθοδοι και πρότυπα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 161.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι δυνατό να καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια, τη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων και των μετατάξεων των εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α. δυνάμει του άρθρου 165.
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., καθορίζεται ο Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου του άρθρου 166, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα ή σχετικό με τους κλάδους και τις ειδικότητες, την πρόσληψη και την αξιολόγηση των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να ανατεθεί στους ενταγμένους στο Μητρώο του άρθρου 166 εκπαιδευτικούς και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας με την οποία αμείβονται.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες από την Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 169, και εξειδικεύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 181

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:

α) η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1346/1983 (Α’ 46), περί ρύθμισης θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ,

β) η περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α’ 189), περί κριτηρίων πρόσληψης των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ,

γ) η παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), περί της κάλυψης των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων του ΟΑΕΔ σε έκτακτο προσωπικό,

δ) το άρθρο 58 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), περί ερμηνευτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 (Α’ 272),

ε) η παρ. 3 του άρθρου 29Α του ν. 4521/2018 (Α’ 38), περί των προσόντων και των κριτηρίων διορισμού των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ.

στ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος.

 • Άρθρο 157 Προκήρυξη – τυπικά προσόντα υποψηφίων – κριτήρια επιλογής
  Η παρ. 5 να συμπληρωθεί ως εξής:
  «5. Με την προκήρυξη της παρ. 1 είναι δυνατόν να ζητούνται, για κλάδους και ειδικότητες, πρόσθετα ειδικά προσόντα. Ειδικά για την προκήρυξη θέσεων αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με αναπηρία, απαιτείται η εξειδίκευση των υποψηφίων στην ειδική αγωγή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και διδακτική επάρκεια και εμπειρία στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.»

  Άρθρο 159 Κριτήρια κατάταξης
  Στην υποπερίπτωση (εα) της παρ. 1, κρίνουμε απαραίτητο να αυξηθεί το ποσοστό μοριοδότησης της αναπηρίας και η παρ. (εα) να διαμορφωθεί ως εξής:
  «1. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/συμμετοχής, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των προσόντων και των κριτηρίων του άρθρου 157, ως ακολούθως:
  α) Ακαδημαϊκά προσόντα, …
  ε) Κοινωνικά κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:
  εα) Αναπηρία: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή πέντε δεκάτων (0,5) της μονάδας»

  Άρθρο 165 Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης Εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α.
  Σε αυτό το άρθρο κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για τοποθετήσεις, αποσπάσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α. που είναι άτομα με αναπηρία ή με χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω ή είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει με τους εκπαιδευτικούς με αναπηρίες και με χρόνιες παθήσεις και με τους γονείς ατόμων με αναπηρίες από 67% και άνω στο Υπουργείο Παιδείας.
  Επίσης, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο δικαίωμα των Εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α. που έχουν αναπηρίες ή χρόνια πάθηση ή είναι γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες από 67% και άνω στην ειδική άδεια των επιπλέον ημερών.

  Άρθρο 169 Αρμοδιότητα ελέγχου των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο
  Να συμπληρωθεί ως εξής:
  «Αρμόδια για τον έλεγχο και την τήρηση των όρων υλοποίησης των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο τα οποία διέπονται από τον ν. 4763/2020 (Α’ 254), ήτοι α) του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), β) των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. και γ) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) εφόσον η επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται με τη μεθοδολογία της μαθητείας σε εργασιακό χώρο, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών στον χώρο εργασίας, προκειμένου για μαθητές με αναπηρίες, ορίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας. Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου η Επιθεώρηση Εργασίας ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 103 του ν. 4808/2021 (Α’ 101)»

  Άρθρο 178 Σποραδική απασχόληση τακτικώς επιδοτούμενων ανέργων
  Στο άρθρο αυτό κρίνεται απαραίτητο, να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για όσους/όσες απασχολούνται ως συνοδοί ατόμων με αναπηρία, και αμείβονται με εργόσημο, στις κατασκηνώσεις που υλοποιείται το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία.
  Να συμπληρωθεί το άρθρο ως εξής:
  Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), περί αναστολής της επιδότησης, δεν εφαρμόζονται σε επιδοτούμενους κατά τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), στην περίπτωση απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας (1) ημέρας που αναγγέλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ 2656/1953 (Α’ 299) και της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/19.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3520), στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σωρευτικά τις τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως και τις δώδεκα (12) ημέρες μηνιαίως. Στην περίπτωση αυτή από την τακτική επιδότηση ανεργίας αφαιρείται αριθμός ημερήσιων επιδομάτων που ισοδυναμεί με τις ημέρες απασχόλησης. Ομοίως, οι επιδοτούμενοι άνεργοι που απασχολούνται τους καλοκαιρινούς μήνες ως συνοδοί ατόμων με αναπηρία σε κατασκηνώσεις που υλοποιεί το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, και αμείβονται με εργόσημο, από την τακτική επιδότηση ανεργίας τους, αφαιρείται αριθμός ημερήσιων επιδομάτων που ισοδυναμεί με τις ημέρες απασχόλησης ως συνοδού ατόμου με αναπηρία στο Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα.»

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 16:05 | ΕΛΕΝΗ

  Χαίρετε
  Μαθαίνοντας ότι θα γίνουν διορισμοί είπα επιτέλους μετρά από τόσα χρονιά θα δικαιωθούν οι κόποι μου. Όταν όμως άνοιξα και το διάβασα μου ήρθε σκοτοδίνη. Είπα είναι δυνατόν να δίνουν πιο πολύ σε ανθρώπους που ήταν απλά περαστικοί. Που είχαν λίγες ώρες στις εμάς. Που είχαν έξω δουλειά να τους διορίσει. Και αυτούς (όπως εμένα) που στηρίζουμε τόσα χρονιά τις σχολές να μας πετούν έξω και μάλιστα χωρίς να μας αναγνωρίσουν ούτε την προϋπηρεσία μας στο παιδείας; Διπλά χαμένοι
  Ναι να μετράει ( όπως μετρούσε) η επαγγελματική όχι όμως να είναι πάνω από την διδακτική.
  Πρόταση
  Να κρατήσει τουλάχιστον το υπάρχον σύστημα και να διορισθεί κόσμος από τους ήδη πίνακες διδακτική από τον ΟΑΕΔ πάνω από οπλασκία ο αριθμός να είναι πολύ περισσότερος. Με αυτήν την προϋπηρεσία στο παιδείας θα είχαμε διορισθεί χρονιά τώρα.
  Η προϋπηρεσία μας να αναγνωρισθεί στο παιδείας όπως και της γενικής που έγινε παλιότερα. Κάποια στιγμή πρέπει να δικαιωθούμε
  Όχι στην συνέντευξη. Είναι καθαρά για διευθυντές και από την άλλη είναι πολύ αναξιόπιστο διότι θα ευνοήσει καθαρά τα κομματικά παιδιά

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 15:18 | Αποστόλης

  Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4921/2022

  Αυτή η «γενοκτονική πολιτική» ομολογώ ότι δεν παύει ποτέ να με ξαφνιάζει. Δυσάρεστα εννοείται. Ακόμα και τα επιδόματα – χαρτζιλίκια που πετάτε σε αυτούς που ξέρετε (γιατί αυτοί που έχουν όντως ανάγκη δεν παίρνουν φράγκο… και αυτό επίσης το ξέρετε…) είναι σωστή πρόκληση για την κοινωνία που βράζει από την φτώχεια και την αδικία.

  Όπως τώρα, που για να μπεις σε δουλειά μέσω ΑΣΕΠ θα πρέπει να παίρνεις επίδομα θέρμανσης. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο! Ο άνεργος 40άρης που μένει με τους γονείς, γιατί δεν έχει εισόδημα ώστε να μπορέσει να νοικιάσει μια τρύπα και να πληρώνει ρεύμα κλπ, δεν φαίνεται πουθενά. Δεν υπάρχει για το κράτος δηλαδή όποιος δεν έχει περιουσία. Άρα, ας μένει εκεί που είναι, να μη σηκώσει ποτέ κεφάλι και όταν πεθάνουν οι γονείς, να μείνει και στο δρόμο. Ας πάει στο αφεντικό άμα θέλει να δουλέψει, με σύμβαση αορίστου και μηδενικών ωρών. Και πως μου κόβει εμέεεεεναααααα. Εντάξει! Αίσχος!

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 14:34 | Σόνια Καρρά

  Δηλαδή για να μπορέσει ο άνεργος, να συνάψει σύμβαση εργασίας με το Δημόσιο, δεν θα μοριοδοτείται πλέον βάσει ανεργίας, αλλά θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια για να λάβει το επίδομα θέρμανσης. Άρα, να έχει σπίτι και ρεύμα στο όνομά του. Επομένως, πρέπει να είσαι άνεργος μιας ελίτ, που σου δίνει πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε όλα τα βοηθήματα, μόνον εφόσον διαθέτεις περιουσιακά στοιχεία στο όνομά σου. Φυσικά δεν εξετάζετε πως τα καταφέρνουν οικονομικά όλοι αυτοί οι άνεργοι και δίχως εισοδήματα. Δεν συμφέρει πράγματι. Επομένως κάποιος χωρίς «υψηλές γνωριμίες» δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει έστω 6μηνη (άν όχι και μικρότερη) σύμβαση. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας αιμορραγεί. Η ανεργία κύριοι βαράει κόκκινο κι εσείς το κάνετε ακόμη πιο δύσκολο.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 14:03 | Ιωαννίδης Θεόδωρος Πρόεδρος Ο.Ε.Λ

  Στα πλαίσια του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», τα άρθρα 156 έως 167 αναφέρονται στο σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α.
  Η ΟΕΛ θεωρεί θετικό το γεγονός ότι μετά το 2007 που έγιναν οι τελευταίες προσλήψεις εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ, ορίζονται τα κριτήρια και προγραμματίζονται προσλήψεις κατά τη διάρκεια του έτους 2024. Το οργανόγραμμα της ΔΥΠΑ, Π.Δ. 11/2022 (ΦΕΚ 25Α/15-2-2022), προβλέπει 738 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών: 448 θέσεις κλάδου ΠΕ, 256 κλάδου ΤΕ και 34 κλάδου ΔΕ σύνολο. Το 2022 καλύπτονταν οι 380 περίπου θέσεις του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, αυτή την περίοδο είναι ζήτημα αν καλύπτονται οι 340 με τάση μείωσης μέχρι το τέλους του 2024 στις 200. Ο αριθμός των προγραμματισμένων προσλήψεων διαφαίνεται να μην είναι άνω των 35, πολύ μικρός για τις ανάγκες των Σχολών μας αλλά είναι μια αρχή.
  Ωστόσο πιστεύουμε ότι στα συγκεκριμένα άρθρα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και συγκεκριμένα:

  Στο άρθρο 159 “ Κριτήρια κατάταξης” με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά από αυτά της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3552/Β/03.08.2021) για την επιλογή ωρομισθίων και αναπληρωτών, που εκδόθηκε υπό την παρούσα διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α(πρώην Ο.Α.Ε.Δ) και εγκρίθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα στο παρόν σχέδιο νόμου, στο εδάφιο δ του άρθρου 159 που αφορά την εμπειρία αναφέρεται ότι η διδακτική εμπειρία θα αξιολογείται με:
  • 10 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες (ανώτερο όριο 1200 μόρια) προσμετρώντας και την εμπειρία στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση που αποτελεί κατάρτιση και όχι εκπαίδευση
  • 12 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 (ανώτατο όριο 1440 μόρια), αν έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης .
  Στο ίδιο εδάφιο αναφέρεται ότι η εργασιακή εμπειρία θα αξιολογείται με:
  • 15 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες (ανώτατο όριο 1800 μόρια)
  χωρίς να αναφέρεται πουθενά ότι είναι απαραίτητη η προηγούμενη διδακτική εμπειρία και ότι δεν θα πρέπει κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος να συνυπάρχουν τόσο η διδακτική όσο και επαγγελματική εμπειρία, αλλά και να μην συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία που αντιστοιχεί σε περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται για τον αντίστοιχο κλάδο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού ανά εβδομάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  Αν τελικά ισχύσει η παραπάνω μοριοδότηση, θα οδηγήσει στον διορισμό ως μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, ατόμων με επαγγελματική εμπειρία που δεν θα έχουν καθόλου διδακτική εμπειρία και επιπλέον καμία γνώση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των σχολών της ΔΥΠΑ ή ατόμων που εργάστηκαν ελάχιστα στις δομές εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών που δουλεύουν συνεχόμενα και μάλιστα τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ως αναπληρωτές και έχουν αξιολογηθεί με κριτήρια στα πρότυπα του Α.Σ.Ε.Π., αποτελεί ένα άυλο διδακτικό και εργασιακό προσόν που δεν προσμετράται, αν και αυτοί οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των Σχολών, αφού εκτός από το διδακτικό τους έργο εφαρμόζουν άριστα το θεσμό της μαθητείας και εκτελούν μεταξύ άλλων και διοικητικό έργο (έκδοση βεβαιώσεων, μισθοδοσία έκτακτων εκπαιδευτικών, σίτιση-στέγαση, οικονομική τακτοποίηση προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας).
  Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να αντικατασταθούν τα κριτήρια στο σχέδιο νόμου με αυτά που υπήρχαν στην τελευταία υπουργική απόφαση ΦΕΚ 3552/Β/03.08.2021,δηλαδή:
  • διδακτική εμπειρία 10 μονάδες/μήνα , (ανώτατο όριο 1600 μονάδες)
  • να μην προσμετράται η διδακτική εμπειρία στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • επαγγελματική εμπειρία 0,25 μονάδες/ημέρα (ανώτατο όριο 900 μονάδες).

  Διαφορετικά θα χαθεί η εμπειρία τόσων ετών των εκπαιδευτικών που εργάζονται στις σχολές. Εάν, όπως φαίνεται ότι ο στόχος των νέων κριτηρίων, είναι να αντικατασταθεί η συντριπτική πλειοψηφία του σημερινού έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η εύρυθμη λειτουργία των Σχολών θα επηρεαστεί.

  Το σχέδιο νόμου έρχεται να “τιμωρήσει” όλους τους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν για πολλά χρόνια τη λειτουργία των σχολείων μας παρόλο που η εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) δεν αναγνωρίζεται στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας, επομένως δεν έχουν και αυτή τη διέξοδο.

  Το άρθρο 161 “Διενέργεια ατομικής δομημένης συνέντευξης” ζητούμε να καταργηθεί:
  • Τυπικά δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία που να εφαρμόζεται στο Υπουργείο Παιδείας, δεδομένου ότι η δομημένη συνέντευξη εφαρμόζεται μόνο όταν πρόκειται να αξιολογηθούν τακτικοί εκπαιδευτικοί σε θέσεις ευθύνης και όχι ως προαπαιτούμενο προσόν για διορισμό
  • Ουσιαστικά η διαδικασία αυτή και μάλιστα από επιτροπή πλήρως ελεγχόμενη από τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α. (3μελής 2 ΔΥΠΑ-1ΑΣΕΠ) ακυρώνει τα τυπικά προσόντα και τις διαδικασίες που προβλέπει ο κώδικας δημοσίων υπαλλήλων στις προσλήψεις και στην αξιολόγηση για οριστική τοποθέτηση σε οργανική θέση.

  Στο άρθρο 163 “Αποκλεισμός από την διαδικασία επιλογής” θα πρέπει να τονιστεί ότι θα αποκλείονται και όσοι έχουν ποινή κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024.

  Στο άρθρο 166 “Μητρώο προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α.” Οι παράγραφοι 4 και 5 που αφορούν διαδικασίες δομημένης συνέντευξης για ένταξη στο μητρώο προτείνεται να καταργηθούν, και οι πίνακες να επικαιροποιούνται με βάση τα τυπικά προσόντα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνουμε επίσης να υπάρξει πρόβλεψη για υποβολή ενστάσεων και αίτησης θεραπείας κατά των πινάκων του μητρώου.

  Στο άρθρο 168 “Λοιπές Διατάξεις άρθρο 11Β) Ξενόγλωσσα τμήματα Η διάταξη είναι ασαφής. Ως χώρα μέλος της Ε.Ε., αν πρόκειται για πρόσφυγες, μετανάστες έχουμε υποχρεώσεις που αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό βήμα ένταξης των αλλοδαπών στην αγορά εργασίας. Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα για να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στο χώρο της μαθητείας. Συνεπώς διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη διάταξη και ζητούμε να συμπληρωθεί ότι για τα ξενόγλωσσα τμήματα, η εκμάθηση αφορά την ελληνική γλώσσα και όχι γενικώς και αόριστα.

  Στο άρθρο 169 “Αρμοδιότητα ελέγχου των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο” Διαφωνούμε με τη μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό από την σχολική μονάδα στην Επιθεώρηση Εργασίας. Το σχολείο αλληλοεπιδρά με το χώρο εργασίας και αυτό αποτελεί βασική παράμετρο πολλαπλασιαστικής μάθησης για τους μαθητευόμενους και διεργασία μάθησης, που μόνο το σχολείο ως δομή και λειτουργία μπορεί να παρακολουθήσει και να ελέγξει. Η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να ελέγχει τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των όρων της σύμβασης μαθητείας κατόπιν υποδείξεων σχολείου, μαθητευομένων εργοδοτών.

  Συμπερίληψη Διατάξεων.
  Επιπρόσθετα να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία θα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών της.Δ.ΥΠ.Α (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) από το Υπουργείο Παιδείας και έτσι θα μπορούν κι αυτοί να εντάσσονται με βάση αυτή την προϋπηρεσία στους πινάκες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.
  Τέλος, να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία, οι εκπαιδευτικοί που έχουν θετικές δικαστικές αποφάσεις σε οποιοδήποτε βαθμό της ελληνικής δικαιοσύνης να καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις ή να συστήνονται προσωποπαγείς.

  ΟΜΟΦΩΝΑ
  ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

 • Σε όλους τους διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ η πολιτείας εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο εδ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 13, του ν. 4765 (ΦΕΚ Α 6) 15.1.2021 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ» του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζει ρητά ότι:
  «Ποσοστό δέκα έξι τοις εκατό (16%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270)».

  Η εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου έχει σημαντικό δημογραφικό αντίκτυπο με μηδενικό κόστος για το κράτος. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος για μην ακολουθείται η ίδια λογική με τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ και στις προσλήψεις σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως π.χ. οι εκπαιδευτικοί της ΔΥΠΑ, θέμα το οποίο ετοιμάζει προς νομοθέτηση το εν λόγω νομοσχέδιο.

  Στο νομοσχέδιο αυτό δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων, ούτε καν ποσόστοση! Στο άρθο 159 (Κριτήρια κατάταξης) προβλέπεται μια ιδιαιτέρως ασθενής μοριοδότηση στα κοινωνικά κριτήρια που βασίζεται στο πλήθος των ανήλικων τέκνων. Συγκεκριμένα, οι γονείς ανηλίκων τέκνων λαμβάνουν μόλις 3 μόρια για κάθε προστατευόμενο παιδί, ενώ, ένας (1) και μόνο μήνας εργασιακής εμπειρίας μοριοδοτείται με 15 μονάδες! Δηλαδή, ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη οι συνεισφορά των γονέων από πλευράς προσφοράς παιδιών, σε μία χώρα που αντιμετωπίζει δημογραφική κατάρρευση!

  Κύριοι Υπουργοί,
  παρά τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης ότι «κανείς δεν μένει πίσω», οι πολύτεκνες οικογένεες, οι 210.000 οικογένειες – εγγεγραμμένα μέλη μας έχουν όντως «μείνει πίσω», παρά τη συνεχιζόμενη προσφορά τους στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην οικονομία, τροφοδοτώντας την Ελλάδα με το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

  ζητούμε πρόταξη των πολυτέκνων στις προσλήσεις εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ ή τουλάχιστον εφαρμογή της διάταξης για ειδική κατηγορία 16% πολυτέκνων όπως ισχύει στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε όλο τον Δημόσιο τομέα.

  Η υιοθέτηση του αιτήματός μας θα αποδείξει την πολιτική σας βούληση στον καθόλα ευαίσθητο τομέα των πολύτεκνων οικογενειών, που εκ των άλλων νομικών και κοινωνικών επιχειρημάτων, αξίζουν της ειδικής φροντίδας χωρίς να πλήττεται η ισότητα των Ελλήνων πολιτών, όπως κατ’ επανάληψη έχει νομολογήσει το ΣτΕ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 10:02 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Να μπουν νέες ειδικότητες στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ , να κάνουν μαθήματα με την χρήση υπολογιστή. Να γίνονται προπτυχιακα και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:55 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Στεγαστική Πολιτική και Αναπλάσεις σε 60 Δήμους με Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το σχέδιο μου θα ενίσχυση το ΑΕΠ κατά 0,7% ή 1,67 δις ευρώ και θα δημιουργήσει πάνω από 1.000 νέες θέσεις τα επόμενα χρονιά. Η πρόταση μου για την Στεγαστική Πολιτική θα αναβάθμιση πλήρως τις γειτονιές. Να προηγηθούν τα άτομα ΑμεΑ και οι οικογένειες τους.
  1.Ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε μια απογραφή που έκανε στον Δήμο Πειραιά βρήκε 1.000 ακίνητα που είναι ερειπωμένα κτίρια σε σύνολο 28.000 κτιρίων. Αν αξιοποιηθούν ο Δήμος Πειραιά θα αναβαθμιστεί πλήρως. Η Δημοσία Υπηρεσία Απασχόληση και ο ΕΦΚΑ πρέπει να πάρουν κάποια ακίνητα στον Δήμο Πειραιά προς αξιοποίηση για την Στεγαστική Πολιτική ή ενοικίαση για ενίσχυση των προυπολογισμών τους.
  2.O Δήμος Αθηναίων μέσω της Ανάπλασης Α.Ε , του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να κάνουν μια απογραφή για να δούμε πόσα είναι τα ερειπωμένα ή εγκαταλελειμμένα κτίρια σε όλη την Αθήνα. Μετά τον έλεγχο τα κτίρια να μοιραστούν ως εξής. Στο Δήμο Αθηναίων το 50%, στην Δ.ΥΠ.Α το 20% , στον ΕΦΚΑ Ακίνητα το 20% και στην ΕΤΑΔ το 10%.
  3.Να γίνει η απογραφή στους 58 μεγάλους Δήμους της χώρας.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:30 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Να γίνει ένα πρόγραμμα επιδότησης ανέργων για την δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Αυτή η επιχείρηση θα συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τους ΟΤΑ και θα τους παρέχει καταρτισμένο προσωπικό.
  Π.χ. Δέκα απολυμένοι από τα προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας ή των COVID να συστήσουν μια Κοιν.Σ.Επ και να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με κάποιον ΟΤΑ επάνω σε κάποιον Τομέα που έχουν προϋπηρεσία και εξειδίκευση.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:51 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Στα τελωνεία της χώρας υπάρχουν κατασχεμένα πολλά οχήματα που θα μπορούσαν να δοθούν σε συλλόγους αναπηρικών ομάδων, με πλήρη απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας ώστε να ενισχυθεί η μετακίνηση τους προς τα κέντρα αποκατάστασης και τα νοσοκομεία. Ακόμα οχήματα έχουν οι εταιρείες leasing των τράπεζων και θα μπορούσαν και αυτά να δοθούν στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:39 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να διοργανώσει στο Περιστέρι και Μεσολογγι την εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» με σκοπό οι επιχειρήσεις να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε 1.000 ανέργους και οι εργασιακοί σύμβουλοι να βοηθήσουν στα παρακάτω. Θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή αν γίνει!!
  Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:49 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Συνάντηση της ΔΥΠΑ με το προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και το προεδρείο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ώστε να ενημερωθούν για το παρακάτω πρόγραμμα απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α. και να δοθεί εντολή σε Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) ωστε να προχωρήσουν σε προσλήψεις ατόμων ΑμεΑ. Αν οι δυο φορείς θέλουν να διαθέσουν το προσωπικό στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.χ. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) να συνεννοηθούν με την Δ.ΥΠ.Α. μήπως χρειάζεται να γίνει πριν μια προγραμματική σύμβαση που να ψηφιστει απο το ΔΣ ή το ΠΣ.
  Π.χ. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων απασχόλησης ανέργων 3000 (ειδικών ομάδων) & 7000 (με εμπόδια ένταξης – επανένταξης)
  Π.χ. Με τον νέο Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά να συζητηθεί η πρόσληψη ατόμων ΑμεΑ με το πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. στα παρακάτω ΝΠΙΔ. Ν.Π.Ι.Δ. 1.Πάρκο Αντώνης Τρίτσης 2.Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 3.Αναπτυξιακός Οργανισμός Α.Ε.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:11 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Θέσπιση νέου Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης 7.500 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας, Παιδείας, Πολιτικής Προστασίας, Αυτοδιοίκησης, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου με χρονική διάρκεια απασχόλησης τους 24 μήνες. Αν είναι άνεργοι ΑμεΑ με 2 δίμηνη ανεργία. Σε αντικατάσταση Κοινωφελούς Εργασίας!!!

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:17 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Μετά την ψήφιση του ν.5056/2023 ΦΕΚ Α 163/6.10.2023 υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ως προς την εφαρμογή των δυο προγραμμάτων απασχόλησης. Ο παραπάνω νόμος μόνο στους δήμους πρέπει να καταργεί γύρω στα 1.000 νομικά πρόσωπα όπως οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις , Ν.Π.Δ.Δ. , Σχολικές Επιτροπές. Οι ΑμεΑ που εργάζονται τώρα με το πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. θα μεταφερθούν στους οικείους Δήμους όπως αναφέρει η παράγραφος 5 σε δυο άρθρα του νομοσχέδιου.
  « Εγώ ερωτώ από 1/1/24 πως οι Δήμοι θα μπορούν να προσλάβουν νέους ΑμεΑ όταν το πρόγραμμα απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α. επιδοτεί μόνο τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ?? » Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (Ν.Π.Ι.Δ.) από το 1998 είναι ο κύριος εργοδότης των ΑμεΑ και υστέρα από την αλλαγή θα μείνουν όλοι ξεκρέμαστοι από την 01/01/24 αν η Δημοσία Υπηρεσία Απασχόλησης αν δεν κάνει τροποποίηση στο πρόγραμμα εντάσσοντας απευθείας τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού ως εργοδότες των ΑμεΑ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:12 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Mε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ να γίνει παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50 – 220 ωρών ή Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδώνστους ανέργους ή εργαζομένους που είναι άτομα ΑμεΑ , που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.100 € (5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών).

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:35 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Όσοι φορείς απασχολούν άτομα ΑμεΑ με το πρόγραμμα απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α. να ενημερωθούν για τα παρακάτω ώστε αν θέλουν να τους κάνουν αορίστου χρόνου. 1.Την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ’ αριθ. 413/2010 γνωμοδότηση) που αναφέρει ότι , αν ο φορέας επιθυμεί ο ΑμεΑ να συνεχίσει και μετά τον 1 + 1 χρόνο, ότι αυτός θεωρείται ότι τοποθετήθηκε με τον ν.2643/98, με το άρθρο 56 του ν.4186/2013 και με το άρθρο 11 του ν.3227/2004 σε κενή προσωποπαγή θέση αορίστου χρόνου. 2.Την απόφαση του 1ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3.Άρθρο 21 του Συντάγματος παραγ. 6 που αναφέρει για τα ΑμεΑ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:08 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Ρωτάω αν επιτρέπεται το παρακάτω να γίνει : Μπορεί ένας Αναπτυξιακός Οργανισμός να προσλάβει προσωπικό με τα προγράμματα απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α. και να τον διαθέσει στους Δήμους / Περιφέρεις που είναι μέλη του??? Π.χ. Να προσλάβει μηχανικούς και διοικητικούς υπάλληλους και να τους διαθέσει στις Τεχνικές Υπηρεσίες ή στις Υπηρεσίες Δόμησης.

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 09:26 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Με τις παρακάτω προτάσεις σταματούν τα παράπονα όλων καθώς λύνονται τα προβλήματα!!
  * Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  * Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα
  1.ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Το πρόγραμμα να απευθύνεται σε:
  α) Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα,
  β) Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
  γ) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Δημοσίου, τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή / και Περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης,
  δ) Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα ή εξαιρέθηκαν από το κλείσιμο του ν.5056/2023

 • 4 Δεκεμβρίου 2023, 00:24 | Μαρια

  Καλησπέρα.καταρχας είναι ένα θετικό βήμα που μετά από τόσα χρόνια επιτέλους αποφασίστηκαν να γίνουν διορισμοι.Αλλα εκεί που χάρηκα εκεί απογοητεύτηκα πλήρως διότι είδα ότι παρόλο τα τόσα χρόνια στήριξης του ΟΑΕΔ θεωρούμε ανεπαρκής και την θέση θα την πάρει κάποιος που μπορεί και να μην έχει δουλέψει ούτε μια μέρα στον ΟΑΕΔ απλά και μόνο επειδή έχει επαγγελματική προϋπηρεσία και επειδή κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να παίζουν έτσι απλά με τις ανθρώπινες ζωές!!!
  Έχουν δημιουργηθεί πίνακες.εχει υπάρξει μοριοδοτηση.
  Οι διορισμοί πρέπει να γίνουν από τους ήδη υπάρχοντες πίνακες και μάλιστα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός τους διότι είναι πολύ μικρός
  Οι τελευταίοι έγιναν το 2007
  Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια!!
  Ξανασκεφτείτετο!!!
  Βάλτε την λογική και την δικαιοσύνη μπροστά
  Και φυσικά όχι συνέντευξη
  Δεν πάμε για διευθυντές
  Και φυσικά είναι πολύ αναξιόπιστο και πολύ υποκειμενικό κριτήριο

 • 3 Δεκεμβρίου 2023, 21:08 | Βασιλική Κουιμτζη

  Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρόνια καλύπτουν θέσεις στις σχολές ΔΥΠΑ.Χρονια περιμένουν τη δικαίωση με τη μονιμότητα και τώρα έρχεται η μονιμότητα αλλά όχι για αυτούς. Άρα ξανά από την αρχή! Η μόνη δικαίωση είναι η σαφώς πολύ μεγαλύτερη μοριοδοτηση σε οσους κάλυπταν αυτές τις θέσεις χρόνια. Αύξηση της μοριοδοτησης στην προϋπηρεσία αυτών των συναδέλφων για να αποκατασταθεί η αδικία

 • 3 Δεκεμβρίου 2023, 18:31 | Ροζάκη Αγγελική

  Ως υπουργείο εργασίας και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας , περιμένω να παρέμβετε στο νομοσχέδιο εργασίας που ψηφίζετε, ώστε να μην βρεθούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών που ανήκει στη ΔΥΠΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ!!! Δεν μας έχετε συμπεριλάβει με κανέναν τρόπο στο νομοσχέδιο και δεν μας αναγνωρίζετε την προϋπηρεσία ετών, το σεμινάριο από ανώτατο φορέα ειδικής αγωγής, καθώς και την πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ!! Συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο ένα ξεχωριστό μητρώο εκπαιδευτών κατάρτισης ειδικής αγωγής, ώστε να μην μας προσθέσετε στα νούμερα της ανεργίας αυξητικά!!! Είναι ανεπίτρεπτο να πιστεύετε ότι υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία μπορούν να αποδώσουν καλύτερα μέσα σε ένα χώρο εκπαίδευσης, από έναν εκπαιδευτή που διδάσκει επί σειρά ετών και να τους δίνετε αυξημένη μοριοδότηση έναντι των εκπαιδευτών κατάρτισης!
  Εκπαιδεύτρια της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών – Το στολίδι της ΔΥΠΑ κατά τα λεγόμενα του διοικητή και υπουργού εργασίας!!!!!

 • 3 Δεκεμβρίου 2023, 13:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Η εργασία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και συγκεκριμένα στην Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση νέων με αναπηρία είναι επιλογή μας καθώς πιστεύουμε σε μια συμπεριληπτική κοινωνία, στην οποία οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες μας με κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη θα μπορέσουν να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου εισηγείται ένα νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων που απαξιώνει εμάς και το έργο μας. Πιο συγκεκριμένα:
  • Δεν αναφέρει καθόλου τις Σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης ΑμεΑ της Δ.Υ.Π.Α., δεν εισηγείται ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας τους, δεν τις κατατάσσει σε κάποια διαβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος (τελικά αποτελούν δομές της τυπικής ή της μη τυπικής εκπαίδευσης;)
  • Εξαγγέλλει τη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για όλες τις σχολές Δ.Υ.Π.Α. και όχι ένα ξεχωριστό μητρώο εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Έτσι, υποβαθμίζει τους/τις εκπαιδευτικούς των Σχολών μας και την εξειδίκευση/εμπειρία τους στην Ειδική Αγωγή.
  • Προτάσσει την εργασιακή εμπειρία έναντι της διδακτικής, παραβλέποντας το γεγονός πως η Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση ΑμεΑ απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και διδακτική εμπειρία στο πεδίο.
  • Δεν αναφέρει την πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την μόνη αναγνωρισμένη πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων (στη μη τυπική εκπαίδευση).
  • Εισηγείται και μοριοδοτεί την ατομική συνέντευξη, η οποία ευτελίζει την προϋπηρεσία και τα ακαδημαϊκά προσόντα, υπονομεύει την αξιοκρατία και διαφάνεια στη διαδικασία των διορισμών και προσλήψεων και αφήνει περιθώρια για τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων.

  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε και αιτούμαστε:
  1. Να διασαφηνιστεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δύο Σχολών μας που ως τώρα παραμένουν αδιαβάθμιτες.
  2. Να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό Μητρώο Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, ανάλογο του Υπουργείου Παιδείας.
  3. Να αυξηθεί η μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας έναντι της εργασιακής.
  4. Να προβλεφθεί για τους/τις εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Σχολές μας επί πολλά έτη η επιπλέον μοριοδότησή τους, όπως συνέβη με εκπαιδευτικούς σε Μουσικά Σχολεία, Εκκλησιαστικά Ναυτικά και Αθλητικά Λύκεια, σε ΟΤΕΚ και σε προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας.
  5. Να αναγνωριστούν ως εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής (400 ωρών) που εποπτεύονται από Ανώτατο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Φορέα και να μοριοδοτούνται στο σύνολο των ωρών τους.

  6. Να αναγνωριστεί και να μοριοδοτηθεί η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  7. Να προσμετρηθεί η πρότερη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών που αναβάθμισαν τα πτυχία τους από ΔΕ σε ΤΕ ή ΠΕ στην ίδια ειδικότητα.
  8. Να προκηρυχθούν οργανικές θέσεις για μόνιμο προσωπικό, ανάλογες σε αριθμό με τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Σχολών μας. Οι διορισμοί να ξεκινήσουν από τους υπάρχοντες πίνακες και τους/τις ήδη εργαζόμενους-ες στις Σχολές μας, εκπαιδευτικούς.
  9. Να αποσυρθεί η ατομική συνέντευξη ως κριτήριο κατάταξης και μέσο «διαπίστωσης της καταλληλότητας» μας. Η «καταλληλότητα» μας αποδεικνύεται από το σύνολο των προσόντων μας και του διδακτικού μας έργου.

  Συντασσόμαστε με τα δίκαια αιτήματα των αναπληρωτών και ωρομίσθιων συναδέλφων μας στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές της Δ.Υ.Π.Α.

 • 3 Δεκεμβρίου 2023, 08:05 | Ευαγγελία

  Είναι παράλογο να μην αναγνωρίζεται καν η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στη σχολή ΑμεΑ Αθηνών (μη τυπική εκπαίδευση). Σε μια εκπαιδευτική δομή της ΔΥΠΑ, δεν αναγνωρίζεται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ίδια τη δομή .. Όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα είχαν ΚΑΙ επαγγελματική εμπειρία αν δεν υπήρχε το πλαφόν στις προκηρύξεις να μην ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καθότι δεν θα μπορούσαν να πάρουν πάνω από 8 ώρες διδασκαλίας ή δεν θα μπορούσαν να είναι αναπληρωτές. Άρα δεν είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν υπήρξαν επαγγελματίες και δεν γνωρίζουν την αγορά, έκλεισαν τα εργαστήρια τους και επέλεξαν να παραμείνουν εκπαιδευτές. Και τώρα η ΔΥΠΑ τους τιμωρεί; Οι εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑΣ, ΣΧΟΛΕΣ ΆμεΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεν ζητιανεύουν την εργασία τους. Έχουν πτυχία, εξειδικεύσεις, σεμινάρια, πιστοποιήσεις, διδακτική εμπειρία, εμπειρία στο να διαχειρίζονται τα οποία προβλήματα προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το τι είναι ηθικό και νόμιμο και το ότι μια σύγχρονη χώρα, ένας οργανισμός, οφείλει να σέβεται τους εκπαιδευτές του, το σπουδαιότερο δυναμικό της, δεν μπαίνει σε διαβούλευση.
  Συνέντευξη σε πρόσληψη εκπαιδευτικών σε δημόσια δομή; Θέλει να εισπράτει η ΔΥΠΑ αυτή τη φημολογία; Περί αναξιοκρατικών τρόπων προσλήψεων;
  Παρακαλούμε κάντε διορθώσεις στο προς ψήφιση νομοσχέδιο.

 • 2 Δεκεμβρίου 2023, 17:49 | SOSAT DE kARS

  Να αναρτήσουν τα βιογραφικά τους τα στελέχη της ΔΥΠΑ. Πότε πήραν το πτυχίο τους, το μεταπτυχιακό τους,το διδακτορικό τους (Ωρα/Ημερα/ετος) και παρουσια στην εργασία τους.

  .

 • 2 Δεκεμβρίου 2023, 17:27 | Αντώνης

  Μελετώντας το σχέδιο νόμου για τις προσλήψεις μόνιμου αλλά και συμβασιούχου προσωπικού για τις ΕΠΑΣ, κρίνεται τουλάχιστον ,ως προσβλητικό, απεχθές και συγχρόνως εκδικητικό για το σύνολο των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των ΕΠΑΣ που υπηρετούν το θεσμό της μαθητείας τα τελευταία 20 και περισσότερα χρόνια.
  Ένα σχέδιο νόμου που ο σκοπός του είναι να εκδιώξει όλους τους εκπαιδευτικούς από τις εν λόγω σχολές και όχι η βιωσιμότητα και η συνέχιση του θεσμού της Μαθητείας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
  Τα κυριότερα σημεία της διαβούλευσης είναι τα παρακάτω:
  • Η εργασιακή εμπειρία θα μοριοδοτείται με 15μόρια/μήνα μέχρι τους 120 μήνες
  • Η διδακτική εμπειρία θα μοριοδοτείται με 10μόρια/μήνα μέχρι τους 120 μήνες.
  • Η διδακτική εμπειρία στο δυικό σύστημα εκπαίδευσης με 12μόρια/μήνα μέχρι τους 120 μήνες
  • Η μοριοδότηση δεύτερου τίτλου σπουδών με 70 μόρια.
  Όσο να αφορά την εργασιακή εμπειρία από που προκύπτει αυτό, όταν ο ΑΣΕΠ αποδέχεται εργασιακή εμπειρία το μέγιστο 7 χρόνια δηλαδή 84 μήνες .
  Όσο να αφορά την διδακτική εμπειρία στο δυικό σύστημα, να μοριοδοτείται με 15 μόρια/μήνα.
  Όσο να αφορά τη μοριοδότηση του δεύτερου πτυχίου ή θα μοριοδοτείται με 7 μόρια (όπως στο Υπουργείο Παιδείας) ή ο βαθμός του πρώτου πτυχίου θα είναι επί 25 και όχι επί δέκα όπως ήδη προτείνεται.
  Το σύνολο των αναπληρωτών και ωρομισθίων πλήρους ωραρίου εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ είναι πλέον ιδιαίτερα καταρτισμένο με παιδαγωγικά και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ώστε να επιτυγχάνουν τους μαθησιακούς και εκπαιδευτικούς στόχους, όπως αυτοί ορίζονται από τα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων. Επίσης, η πολύχρονη πείρα που έχουν αποκτήσει στο θεσμό της Μαθητείας (δυικό σύστημα εκπαίδευσης – πρακτική άσκηση) καθώς και αν συνυπολογίσουμε, τον κοινωνικό χαρακτήρα των σχολών μας (μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα) καθιστούν τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΣ τουλάχιστον απαραίτητους.
  Ο ερχομός επαγγελματιών, ακόμα και με παιδαγωγική κατάρτιση, δεν είναι σίγουρο ότι θα φέρει τα αποτελέσματα που προσδοκά η Διοίκηση της ΔΥΠΑ, αφού δεν έχουν καμία επαφή ή και συμμετοχή στον τρόπο που εφαρμόζεται η μαθητεία. Ακόμα και από αυτούς που διδάσκουν στις ΕΠΑΣ η συμμετοχή τους σε θέματα μαθητείας είναι μηδαμινή.
  Οπότε, για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε:
  • Επαγγελματική προϋπηρεσία σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ μέχρι 7 χρόνια (84 μήνες).
  • Διδακτική εμπειρία στα 10μόρια/μήνα, μέχρι 120 μήνες
  • Διδακτική εμπειρία στο δυικό σύστημα 15μόρια/μήνα, μέχρι 120 μήνες.
  • Μοριοδότηση δεύτερου πτυχίου στα 7 μόρια σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Αν παραμείνει η μοριοδότηση των 70 μορίων, τότε ο βαθμός του πτυχίου ΑΕΙ να πολλαπλασιάζεται με 25.

 • 2 Δεκεμβρίου 2023, 13:49 | ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

  Είναι απαράδεκτο μετά από πολλά χρόνια που λειτουργεί η σχολή ΑΜΕΑ Αθηνών με προσωπικό το οποίο καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες δουλεύοντας 9 μήνες τον χρόνο, έχοντας αποκτήσει πιστοποιήσεις οι οποίες αφορούν τα ΑμεΑ να έρχεται ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά τους πετάει στον δρόμο.

 • 2 Δεκεμβρίου 2023, 12:17 | ΜΑΡΚΟΣ

  καλημέρα,

  Κατ’ αρχάς είναι θετικό που μετά από πολλά χρόνια θεσπίζονται μόνιμες προσλήψεις.

  Μετά θα ήθελα να εκφράσω την άποψη μου επί κάποιον άρθρων.
  1) Πρέπει να αυξηθεί από 12 σε 18 η μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας στο δυικό σύστημα των ΕΠΑ.Σ με ταυτόχρονη μείωση από 15 σε 10 της επαγγελματικής όχι για να ευνοηθούν οι ήδη υπηρετούντες αλλά γιατί είδαμε ότι με τη γενναία πριμοδότηση που έγινε στις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στις ΕΠΑ.Σ και τα ΙΕΚ οι έχον μόνο επαγγελματικοί εμπειρία δε μπορούν να σταθούν στην τάξη να μεταδώσουν γνώσεις και δεξιότητες στους σπουδαστές δε γνωρίζουν τα απλά να συμπληρώσουν τα βιβλία ύλης και απουσιολόγια, ρωτάνε τι σημαίνει οδηγός σπουδών και που υπάρχει η ύλη ενώ δε γνωρίζουν καθόλου από μαθητεία και άλλες διαδικασίες. Απλά απέτυχαν είτε λόγο απόλυσης είτε κλείνοντας την επιχείρηση που διατηρούσαν στον ιδιωτικό τομέα και θέλουν να πάρουν σύνταξη από τον ΟΑΕΔ;

  2) Να καταργηθεί η συνέντευξη που όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα κριτήριο αναξιοκρατικό

  3) Να αυξηθεί ο αριθμός των εγκριθέντων θέσεων από 40 σε τουλάχιστον 160 αφού οι ανάγκες είναι τεράστιες και αυτές οι θέσεις είναι σταγόνα στον Ωκεανό

  Τέλος με το νόμο 4763/20 οι σχολές ΕΠΑ.Σ της ΔΥΠΑ υποβαθμίστηκαν από επίπεδο 4 στο εθνικό πλαίσιο προσόντων σε 3 και το χειρότερο μέχρι και σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί για τους αποφοίτους επαγγελματικά δικαιώματα είναι αόρατοι…. ευκαιρία κύριε Υπουργέ σε συνεργασία με τον υπουργό Παιδείας σε λίγες ημέρες που θα κατατεθεί νέα νομοθετική ρύθμιση για την επαγγελματική εκπαίδευση να τα διορθώσετε όλα αυτά

  Με εκτίμηση,
  Μάρκος Πρεντουλής

 • 2 Δεκεμβρίου 2023, 09:44 | ΜΑΡΙΑ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 159 αναφορικά με την επαγγελματική εμπειρία είναι δίκαια. Υπάρχουν εκπαιδευτές των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ οι οποίοι υπηρετούν στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ για αρκετά χρόνια οι οποίοι δεν μπορούν να προσληφθούν στις ΕΠΑΣ λόγω της άδικης μοριοδότησης δηλαδή την μείωση ακόμα μέχρι και την εξαφάνιση της επαγγελματικής εμπειρίας με την πάροδο των ετών.

  Οι συγκεκριμένοι λοιπόν εκπαιδευτές των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ δεν έχουν την πρόσθετη μοριοδότηση από την διδακτική προϋπηρεσία όπως οι εκπαιδευτές των ΕΠΑΣ (όπως αναφέρει το άρθρο 159 «Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ο υπολογισμός των μονάδων προσαυξάνεται κατά δύο (2) μονάδες, οπότε και υπολογίζεται με δώδεκα (12) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.»)

  Δίκαιο λοιπόν θα ήταν να προηγηθούν στην μοριοδότηση έναντι όλων οι εκπαιδευτές ωρομίσθιοι και αναπληρωτές των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ και των ΕΠΑΣ.

 • 1 Δεκεμβρίου 2023, 21:57 | Δημήτρης

  Διαβάζω σε κάποια σχόλια ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται από επαγγελματίες. Ένας επαγγελματίας όμως ασχολείται μόνο με ενα συγκεκριμένο μικρό κομμάτι της ειδικοτητάς του που μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φασμά αντικειμένων. (π.χ Ένας προγραμματιστής δεν διαθέτει επαγγελματικές γνώσεις πάνω στα Δίκτυα Η/Υ). Πολύ πιο σημαντικό εκπαιδευση δεν σημαίνει μονο ότι γνωρίζω κάτι σημαίνει να το διδάξω με τον κατάλληλο τρόπο για να μεταδώσω.
  Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι οι επαγγελματίες είναι πιο καταλληλοι για την επαγγελματική εκπαίδευση απο εκπαιδευτικούς με πολυετή εμπειρία λόγω της συνδεσής τους με την αγορά εργασίας, εάν ένας εργαζόμενος ή επαγγελματίας διοριστεί σε θέση μόνιμου εκαπιδευτικού τότε:

  1. Ο εργαζόμενος θα μετατραπεί σε εκπαιδευτικό με αποτέλεσμα σε 2,3,4 χρόνια να έχει χάσει πλήρως τη συνδεσή του με την αγορά εργασίας.

  2. Δεν είναι καθόλου εύκολο να σταθεί σε μια αίθουσα διδασκαλίας κάποιος με μηδενική εκπαιδευτική προϋπηρεσία ακόμα και εάν διαθέτει παιδαγωγική επάρκεια, ειδικά μάλιστα εάν λάβουμε υπόψη ότι μεγάλος αριθμός μαθητών των ΕΠΑ.Σ προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, από δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα και παρουσιάζουν μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί κατά την εκπαίδευσή τους, όπως έμφαση στην πράξη και όχι στην θεωρία, ειδικές εξειδικευμένες εργαστηριακές ασκήσεις, κ.α. Η εμπειρία τόσων ετών δεν είναι ένα βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί.

  3. Όποιος δεν έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής εκπαιδευτικός στις ΕΠΑ.Σ δεν γίνεται να γνωρίζει θέματα που αφορούν το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό και διοικητικό/διαχειριστικό έργο των ΕΠΑ.Σ (ενημέρωση φορέων – ιδιωτών για την πρακτική άσκηση των μαθητών, ελέγχους μαθητείας, αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης, εύρεση εργοδοτών για προσφορά θέσεων Μαθητείας, επικοινωνία με εργοδότες για εύρυθμη λειτουργία της πρακτικής άσκησης των μαθητευόμενων, Δελτία Εισόδου Εξόδου, Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης κ.α) και επομένως να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία στο δυικό σύστημα μαθητείας. Επιπροσθέτως, όπως γνωρίζετε οι αναπληρωτές στις ΕΠΑ.Σ και ειδικά στις υποστελεχωμένες από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, αναλαμβάνουν και πλήθος εργασιών που αφορούν την γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της λειτουργίας της Σχολής και των Πληροφοριακών της Συστημάτων. Όλη αυτή η τεχνογνωσία και η εμπειρία ετών ξαφνικά και απότομα θα εξαφανιστεί από τις ΕΠΑ.Σ και σε συνδυασμό με την παρουσία ελάχιστων μόνιμων έμπειρων εκπαιδευτικών, (ο αριθμός των οποίων μάλιστα κάθε χρόνο μειώνεται όλο και περισσότερο λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων) ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες τις Σχολές ακριβώς λόγω της σχεδόν παντελούς έλλειψης έμπειρου και καταρτισμένου στο Δυϊκό Σύστημα της Μαθητείας προσωπικού.

  4. Θα χαθεί η επαφή με την τοπική αγορά εργασίας και η σχέση με τους εργοδότες της που εχουν αναπτύξει οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν για πολλά συναπτά έτη στην ΕΠΑ.Σ μιας συγκεκριμένης περιοχής.

  Επιπροσθέτως η εκπαίδευση των μαθητών από επαγγελματίες της αγοράς υλοποιείται στο θεσμό της Μαθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑ.Σ τόσο μέσω του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό χώρο, όσο και από την πρόσληψη στις Σχολές, ως ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

 • 1 Δεκεμβρίου 2023, 13:58 | ΧΡΥΣΑ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 159 είναι άδικα και ανήθικα απέναντι σε όσους επί σειρά ετών υπηρετούν στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας. Δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς την σκοπιμότητά τους και χρήζουν άμεσης τροποποίησης.
  Οι εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας αποκτούν διδακτική προϋπηρεσία (όχι επαγγελματική καθώς δεν τους επιτρέπεται να ασκήσουν άλλα εργασιακά καθήκοντα) που λαμβάνεται υπόψιν αποκλειστικά στις ΕΠΑ.Σ που ανήκουν στο Υπ. Εργασίας. Τα μαθηματικά εύκολα για να καταλάβουμε πως τα κριτήρια μοριοδότησης στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, πριμοδοτούν γενναία τους επαγγελματίες, αυξάνεται υπέρμετρα (Διπλασιάζεται) η μοριοδότηση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας αλλά αυξάνεται ταυτόχρονα και το ανώτατο χρονικό διάστημα υπολογισμού της, με αποτέλεσμα επαγγελματίες με μηδέν εκπαιδευτική προϋπηρεσία να μπορούν να καταλάβουν μόνιμες θέσεις ως εκπαιδευτικοί στις Σχολές.
  Σκοπός λοιπόν φαίνεται να είναι η μονιμότητα ανθρώπων με επαγγελματική εμπειρία και όχι των εκπαιδευτικών που υπηρετούν και στελεχώνουν τις Σχολές επί σειρά ετών. Σχολές με ιδιαίτερο χαρακτήρα (Μαθητεία-Δυϊκό Σύστημα Εκπαίδευσης-Πρακτική Άσκηση) στις οποίες οι εκπαιδευτικοί έχουν παράξει σημαντικό έργο και έχουν αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία έπειτα από χρόνια προϋπηρεσίας.
  Εκπαιδευτικοί οι οποίοι επέλεξαν να μην αποχωρήσουν προς το Υπ. Παιδείας αλλά αποτέλεσαν το δυναμικό των σχολών που κατάφεραν και κράτησαν όρθιες τις Σχολές σε δύσκολες συνθήκες (COVID, τηλεκπαίδευση, διαρροή μαθητών, υποστελέχωση Σχολών κ.α).
  Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑ.Σ, που ειδικά στις υποστελεχωμένες από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό Σχολές, έχουν αναλάβει και πλήθος εργασιών που αφορούν τη γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της λειτουργίας της Σχολής και των Πληροφοριακών της Συστημάτων. Στα καθήκοντα των αναπληρωτών της ΔΥΠΑ όλα αυτά τα χρόνια περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την Μαθητεία (επικοινωνία με εργοδότες, ανεύρεση θέσεων πρακτικής, τοποθέτηση μαθητών σε θέσεις μαθητείας, διενέργεια ελέγχων ορθής εφαρμογής του προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο, κλπ). Συνεπώς διαθέτουν την απαραίτητη σχετική με τη Μαθητεία εμπειρία. Όλη αυτή η τεχνογνωσία είναι ανεκτίμητη και αποτελεί προϊόν ετών εμπειρίας στο θεσμό της Μαθητείας και σίγουρα δεν τη διαθέτουν ούτε οι εργαζόμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν διδάξει ούτε μια ώρα ή έχουν πολύ μικρή διδακτική εμπειρία, ούτε και οι εκπαιδευτικοί άλλων φορέων που ναι μεν μπορεί να διαθέτουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία αλλά έχουν μηδενική έως ελάχιστη εμπειρία στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και στο θεσμό της Μαθητείας. Αυτοί είναι οι εκπαιδευτικοί τώρα που κινδυνεύουν με τα συγκεκριμένα κριτήρια να οδηγηθούν στην ανεργία, αντί να είναι λογικό να προηγούνται των υπολοίπων, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν συνεχώς ως αναπληρωτές στις ΕΠΑ.Σ τα τελευταία Σχολικά Έτη.
  Επιπλέον, οι ΕΠΑ.Σ που εφαρμόζουν το δυικό σύστημα, προβλέπουν ήδη τη πρακτική άσκηση σε εργοδότες. Οι μαθητές εκπαιδεύονται σε εργασιακό χώρο από τους επαγγελματίες – εργοδότες. Ποιος είναι ο λόγος οι επαγγελματίες να πάρουν τη θέση των εκπαιδευτικών στα σχολεία αφού ήδη συνεισφέρουν και εκείνοι στην πρακτική άσκηση;!!
  Επομένως για τους παραπάνω λόγους και για να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις ΕΠΑ.Σ για πολλά έτη θα πρέπει να υπάρξει γενναία πριμοδότηση τόσο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς του Υπ. Παιδείας όσο και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή :
  1. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης να υπολογίζεται με 20 μονάδες/μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
  2. Η εκπαιδευτική εμπειρία να αξιολογείται με 10 μονάδες/μήνα Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  3. Η εργασιακή εμπειρία να αξιολογείται με 8 μονάδες/μήνα.
  4. Εμπειρία ως Αναπληρωτής εκπαιδευτικός (εύλογου χρονικού διαστήματος) στο θεσμό της Μαθητείας.

 • 1 Δεκεμβρίου 2023, 09:01 | tkazakidis

  Η κατάφορη αδικία με τους χρόνια εργαζομένους καθηγητές στις ΕΠΑΣ θα πρεπει να σταματήσει. Κάποτε θα πρέπει ο ΟΑΕΔ επιτέλους να εκτιμήσει και να ανταμίψει τον αγώνα και τις προσπάθιες που εχουν κανει όλοι όσοι εργαζονται με συμβάσεις ορισμένου χρονου. Η μοριοδότηση της επαγγελματικης εμπειριας θα πρεπει να γινει τουλάχιστον το 1/3 της διδακτικής.

 • 1 Δεκεμβρίου 2023, 08:23 | Παιδί με 2 Γονείς

  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το οποίο κατατέθηκε της Δημόσια Διαβούλευση την 23/11/2023 με τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», προβλέπεται στο Άρθρο 159: «Κριτήρια κατάταξης: εβ) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή που σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.»
  Στην υπό στοιχεία (εβ) ως άνω νομοθετική πρόβλεψη, όπου αναφέρεται μεταξύ των κοινωνικών κριτηρίων, και η «γονική μέριμνα και επιμέλεια», θα πρέπει να υπογραμμισθεί, ότι στην πραγματικότητα με την συγκεκριμένη διατύπωση γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του ασκούντος την γονική μέριμνα και του ασκούντος την γονική μέριμνα με αποκλειστική επιμέλεια. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, αντιβαίνει στην κοινή αντίληψη περί γονικής ιδιότητας, καθώς και σε όσα ρητώς προβλέπονται από το Ν.4800/21.
  Δεδομένων των ανωτέρω, ο εν λόγω διαχωρισμός που γίνεται στον Νομοσχέδιο πλήττει το ισότιμο δικαίωμα ως προς την δυνατότητα διορισμού υποψηφίων εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ αντιβαίνει στις συνταγματικές και ρητές Αρχές περί ισότητας.
  Το «Παιδί με 2 Γονείς» θεωρεί, ότι σε ένα κράτος δικαίου και ίσων ευκαιριών για εξέλιξη και επαγγελματική αποκατάσταση των πολιτών του, οι Θεσμοί οφείλουν να διασφαλίζουν την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών ιδίως όταν το πρόσημο μοριοδότησης αφορά σε γονικές ιδιότητες. Ένας γονέας που δεν έχει απωλέσει με δικαστική απόφαση (ή προσωπική συμφωνία /επιλογή) τη γονική του μέριμνα για το/α ανήλικο/α τέκνα του, παραμένει ισότιμος γονέας με τους λοιπούς γονείς, ιδίως μετά την εφαρμογή του Ν. 4800/21 που τέθηκε σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2021.
  Υπό το πρίσμα του παρόντος νομοσχεδίου διακρίνεται ανισότητα μεταξύ δύο υποψήφιων για διορισμό εκπαιδευτικών με τον ίδιο αριθμό τέκνων, από τους οποίους ο ένας ασκεί γονική μέριμνα εντός γάμου και ο έτερος, ευρισκόμενος εκτός γάμου (μετά από διάσπαση αυτού), δεν έχει την αποκλειστική επιμέλεια ή τη συνεπιμέλεια των τέκνων του, αλλά ασκεί πλήρη γονική μέριμνα από κοινού με τον έτερο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Ως εκ τούτου, υποψήφιος για διορισμό ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που δεν έχει την αποκλειστική επιμέλεια ή τη συνεπιμέλεια του/των τέκνων του, εξισώνεται στα κοινωνικά κριτήρια με τον εκπαιδευτικό άτεκνο γονέα και όχι με τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με τον ίδιο αριθμό τέκνων με εκείνον (αλλά με αποκλειστική επιμέλεια).
  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, ώστε να εκλείψει αυτή η διάκριση, και να εξασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες πρόσβασης όλων των πολιτών που πληρούν τα νόμιμα κριτήρια στην εργασία.

 • 30 Νοεμβρίου 2023, 20:40 | Ιωάννα

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση και συγκεκριμένα το άρθρο 159 η επαγγελματική εμπειρία θα αξιολογείται με 15 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες , ενώ η εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη Μαθητεία θα υπολογίζεται με 12 μονάδες/μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και έως 120 μήνες.

  Με άλλα λόγια, κάθε εργαζόμενος, ακόμα και με μηδενική εκπαιδευτική προϋπηρεσία θα προηγείται ακόμη και από εκπαιδευτικούς με 10 χρόνια συνεχούς και πλήρους ωραρίου στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ καθώς και με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα όπως δεύτερο μεταπτυχιακό, δεύτερη άριστη ξένη γλώσσα, παιδαγωγικές σπουδές και χρήση υπολογιστών. Αν είναι δυνατόν!!!!

  Πρόκειται για μια κατάφορη αδικία που πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί!!!

  Όσον αφορά την διενέργεια προσωπικής συνέντευξης είναι φανερό ότι προωθεί την αναξιοκρατία στο σύστημα διορισμού ή προσλήψεων. Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα κανένας εκπαιδευτικός δεν περνά από συνέντευξη για να διοριστεί!!!

 • 30 Νοεμβρίου 2023, 17:22 | Akiz

  Τρία μόρια για το παιδί,40 το loewer και 80 το ecdl? Βγάλτε τη μοριοδότηση των παιδιών η αλλάξτε την γιατί έτσι είναι κοροιυ

 • 30 Νοεμβρίου 2023, 16:34 | Παναγιώτα

  Αυτήν την στιγμή που μιλάμε το ΑΣΕΠ δεν μοριοδοτεί διαφορετικά την προϋπηρεσία εργασιακή ή διδακτική για πολλές προκηρύξεις του δημοσίου και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό χρειάζεται να αλλάξει.
  Κανείς δεν είπε να μην μπει νέο αίμα στην ΔΥΠΑ αλλά γιατί αυτό πρέπει να γίνει εις βάρος χρόνια απασχολούμενων εργαζόμενων; Δηλαδή αυτοί αν βρεθούν σε έναν εργασιακό χώρο δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν; Η εργασιακή εμπειρία ενός καθηγητή ποια είναι;
  Επίσης για τους υποψηφίους ΑμεΑ ο συντελεστής 0.4 τι είναι όταν στον παλιό νόμο αυτός ο συντελεστής ήταν πολύ μεγαλύτερος.(Νόμος 2643/98 νομίζω ήταν 7 και τώρα δεν είναι καν 0.5).
  Είναι κρίμα μία υπηρεσία που πρεσβεύει την υποστήριξη των εργαζομένων και των ανέργων και την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να χάνονται θέσεις εργασίας να καταδικάζει σε κοινωνικό αποκλεισμό εργαζόμενους ΑμεΑ και μη θεωρώντας ότι τόσο καιρό αδίκως τους προσλαμβάνει…Όσο για την συνέντευξη που μπαίνει για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, όλοι αντιλαμβανόμαστε που αποσκοπεί….

 • 30 Νοεμβρίου 2023, 09:01 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑμεΑ ΑΘΗΝΩΝ

  29 Νοεμβρίου 2023, Εκπαιδευτές Σχολής ΑμεΑ ΑΘΗΝΏΝ.
  Διαβάζοντας την ανακοίνωση του συντονιστικού Αναπληρωτών και Ωρομισθίων ΔΥΠΑ οι εκπαιδευτές της σχολής ΑμεΑ Αθηνών η οποία ανήκει στην μη τυπική εκπαίδευση, συντασσόμαστε απόλυτα μαζί τους.
  Οι καθηγητές υπηρετούν στη Σχολή από το 1993 ως ωρομίσθιοι και από το 2017 κάποιοι ως αναπληρωτές. Αναφέρουμε ότι δεν έχουν υπάρξει ποτέ μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού .
  Αντί αυτού έρχεται τώρα η υποβάθμισή μας με το παρόν νομοσχέδιο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης που βρίσκεται υπό διαβούλευση μέχρι τις 6/12/2023 «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξ ορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» στην ενότητα Γ «Σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Επιχείρησης Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) και λοιπές διατάξεις στο άρθρο 159 αναφέρεται ότι:

  ➢ η εργασιακή εμπειρία θα αξιολογείται με 15 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες
  ➢ εκπαιδευτική εμπειρία θα αξιολογείται με 10 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες στην Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  ➢ Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης ο υπολογισμός των μορίων προσαυξάνεται κατά δυο οπότε και υπολογίζεται με 12 μονάδες/μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως 120 μήνες.
  Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διάκριση ; Ποιους ανθρώπους εξυπηρετεί;
  Όταν μάλιστα οι προηγούμενοι Υπουργοί Εργασίας (ΦΕΚ 3552/3-8-2021 & ΦΕΚ 2703/2/7/2020) μόλις πριν 2-3 χρόνια είχαν καθορίσει τα κριτήρια πρόσληψης ως εξής:
  ➢ διδακτική εμπειρία μέχρι 1600 μόρια 10 μόρια/μήνα ενώ
  ➢ η επαγγελματική μέχρι 900 μόρια 0,25/ημέρα.
  Η αλλαγή αυτή έχει σκοπό να διορίσει μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό ανθρώπους εκτός εκπαίδευσης ΔΥΠΑ ή με πολύ λιγότερα μόρια και χρόνια στις σχολές με ένα και μοναδικό κριτήριο, την Επαγγελματική εμπειρία.
  Επομένως απόλυτα δίκαια ζητάμε:
  1.Η διδακτική εμπειρία που θα προσμετράται στην μοριοδότηση να αφορά όχι μόνο την τυπική εκπαίδευση αλλά και την μη τυπική εκπαίδευση που ανήκει η Σχολή ΑμεΑ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

  2.Η διδακτική εμπειρία να μοριοδοτείται με περισσότερα μόρια από την εργασιακή αφού τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια παρέχουμε αποκλειστικά εκπαίδευση στη σχολή μας.
  3.Να αναγνωρίζεται το σεμινάριο ειδικής αγωγής τουλάχιστον 400 ωρών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό φορέα ως εξειδίκευση των υποψηφίων στην ειδική αγωγή όπως ισχύει στο υπουργείο παιδείας για τους επικουρικούς πίνακες κατάταξης.
  4.Ως εκπαιδευτές στην ειδική αγωγή στα πλαίσια της σχολής μας επί πολλά συναπτά χρόνια ζητάμε δικαίως την προσαύξηση της διδακτικής μοριοδότησης μας όπως υπήρξε προνομιούχα διάταξη στις κατηγορίες εκπαιδευτών σε Μουσικά σχολεία, Ναυτικά Λύκεια, Εκκλησιαστικά, Αθλητικά, ΟΤΕΚ, και προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας.
  5.Εξίσου δίκαιο και σημαντικό θεωρούμε την αναγνώριση και μοριοδότηση της πιστοποίησής μας ως εκπαιδευτές ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ αφού αυτό υπήρξε προ απαιτούμενη προϋπόθεση για την πρόσληψή μας από τις προκηρύξεις επι σειρά ετών.
  6.Δημιουργία ξεχωριστού Μητρώου Εκπαιδευτών Ειδικής Αγωγής όπως ισχύει στο υπ. Παιδείας.
  7.Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που αναβαθμίστηκε από ΔΕ σε ΤΕ ή από ΔΕ σε ΠΕ να προσμετράται η μοριοδότησή τους που αφορά διαφορετική εκπαιδευτική κατηγορία.

 • 30 Νοεμβρίου 2023, 00:56 | Βασίλης

  Επαγγελματική εκπαίδευση σημαίνει οι διδάσκοντες να έχουν κύρια προέλευση από τον επαγγελματικό χώρο .Επίσης η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια αποδεικνύει την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου.
  Προτείνεται 20 μόρια ανά μήνα για 180 μηνες (και όχι 120 μήνες) για την επαγγελματική εμπειρία…..

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 21:52 | μαρια

  η εργασιακή εμπειρία θα αξιολογείται με 15 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες (ανώτερο όριο 1800 μόρια).
  εκπαιδευτική εμπειρία θα αξιολογείται με 10 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες στην Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης ο υπολογισμός των μορίων προσαυξάνεται κατά δυο οπότε και υπολογίζεται με 12 μονάδες/μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως 120 μήνες (ανώτερο όριο 1440 μόρια).Και μην ξεχναμε οτι για χρονια προτάσσονταν οι ανεργοι
  και αντι να μας ανταμειψουν που χρονια στηριζουμε τις σχολες μας διωχνουν

  ειναι το λιγοτερο ντροπη
  η εκπαιδευτική προϋπηρεσία η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης να υπολογίζεται με 20 μονάδες/μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ενώ η εκπαιδευτική εμπειρία να αξιολογείται με 10 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  η εργασιακή εμπειρία να αξιολογείται με 8 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες (χωρίς να υπάρχουν διπλές απασχολήσεις (και επαγγελματική και διδακτική στο ίδιο χρονικό διάστημα)
  επαναφορά της Παιδαγωγικής επάρκειας όπως περιγράφεται στις Υ.Α του 2020 και του 2021

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 21:13 | Μαρια

  Χαίρετε
  Αυτη η αδικία με το να πριμοδοτείται η επαγγελματική εμπειρία εις βάρος της διδακτικής δείχνει απλά ότι θέλουν να διοριστούν τα κομματικα παιδιά τους!!!
  Είναι δυνατόν άνθρωποι που στηρίξαμε τις σχολές για πάνω από 20 χρόνια και τώρα μας πετάτε χειρότερα από λεμονοκουπες!!
  Δηλαδή για αναπληρωτές είμαστε οκ
  Αλλά για μόνιμοι όχι!!!
  Πρέπει να φτιάξετε το νομοσχέδιο και να αυξηθούν οι θέσεις διορισμού
  Όπως και ένα μεγάλο όχι στην συνέντευξη
  Δεν πάμε για στελέχωση διευθυντών!!
  Η συνέντευξη βρωμάει!!

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 19:47 | Κωνσταντίνα

  Το νομοσχέδιο που αφορά στις προσλήψεις-διορισμούς εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ έρχεται σε αντίθεση με την υφιστάμενη νομοθεσία και με τον τρόπο μοριοδότησης της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας που εφάρμοζε επί σειρά ετών ο οργανισμός για την αξιολόγηση και πρόσληψη των εκπαιδευτικών του. Η υιοθέτησή του είναι άδικη, διεγείρει ερωτήματα ως προς τους σκοπούς που εξυπηρετεί και χρήζει άμεσης τροποποίησης.
  Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α) που διέπουν τον οργανισμό επί σειρά ετών, οι εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου στις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκήσουν άλλα εργασιακά καθήκοντα. Ασκούν επομένως αποκλειστικά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και αποκτούν εκπαιδευτική προϋπηρεσία που λαμβάνεται υπόψιν αποκλειστικά στις ΕΠΑΣ που ανήκουν στο Υπ. Εργασίας. Για τον λόγο αυτό, τουλάχιστον τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στις εκάστοτε Υ.Α που ίσχυαν, η Εκπαιδευτική προϋπηρεσία που αποκτούσε ένας εκπαιδευτικός ΠΕ πλήρως ωραρίου ( περίπου 8 μήνες ανά έτος) μοριοδοτούνταν με αριθμό μορίων που του εξασφάλιζε προβάδισμα έναντι της 11 μηνης επαγγελματικής προϋπηρεσίας που αποκτούσε οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή επαγγελματίας ανά έτος.
  Αυτοί οι αναπληρωτές-ωρομίσθιοι είναι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί (και είναι αρκετοί στον αριθμό), που τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, δεν επέλεξαν να αποχωρήσουν για το Υπ. Παιδείας, αλλά αποτέλεσαν το δυναμικό των σχολών που κατάφερε να τις κρατήσει όρθιες, ανταγωνιστικές και βιώσιμες, σε χρόνια που έπρεπε να αντιμετωπιστούν μια σειρά από φαινόμενα και δυσκολίες (κορονοϊός και τηλεκπαίδευση, διαρροή μαθητών, νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλαγές στις Υπουργικές αποφάσεις που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης εκπαιδευτικών κ.α,) και έφερνε εις πέρας ένα σύνολο διοικητικών και όχι μόνο εργασιών στα πλαίσια της Μαθητείας. Ένα κομμάτι ξεχωριστό από αυτό της εκπαίδευσης, πολύ μεγάλο στον όγκο των εργασιών που απαιτεί, και που έχει να κάνει με την εύρεση θέσεων πρακτικής για τους μαθητές, την παρακολούθησή τους στο χώρο εργασίας, την επίλυση των όποιων θεμάτων προκύπτουν και την διεκπεραίωση και έλεγχο όλων των εγγράφων που απαιτούνταν. Και όλα αυτά σε σχολές με ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό και μεγάλη μερίδα αυτού σε συντάξιμη ηλικιακή ομάδα.
  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση και συγκεκριμένα το άρθρο 159 η επαγγελματική εμπειρία θα αξιολογείται με 15 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες , ενώ η εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη Μαθητεία θα υπολογίζεται με 12 μονάδες/μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και έως 120 μήνες.
  Τα μαθηματικά είναι απλά και μιλάνε από μόνα τους. Κάθε εργαζόμενος, ακόμα και με μηδενική εκπαιδευτική προϋπηρεσία (ο νομοθέτης έχει προβλέψει να αποκτήσουν την παιδαγωγική τους επάρκεια μέσα σε δύο χρόνια αφού διοριστούν….) θα προηγείται ακόμη και από εκπαιδευτικούς με 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ. Ακόμη και από εκπαιδευτικούς με 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ και με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα όπως δεύτερο μεταπτυχιακό, δεύτερη άριστη ξένη γλώσσα, παιδαγωγικές σπουδές και χρήση υπολογιστών!!!
  Ποιον εξυπηρετεί επομένως το άρθρο 159; Και μάλιστα όταν οι ΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα μαθητείας που προβλέπει ήδη μέσα στον κανονισμό λειτουργίας τους πρακτική άσκηση στον εργοδότη (δηλαδή τον επαγγελματία) το λιγότερο 24 ώρες την εβδομάδα; Οι μαθητές των ΕΠΑΣ δηλαδή εκπαιδεύονται από τον επαγγελματία-εργοδότη και εφαρμόζουν το “on the job training” περισσότερες ώρες την εβδομάδα σε σχέση με το σύνολο των ωρών της εκπαιδευτικής και εργαστηριακής τους εκπαίδευσης στο σχολείο, ενώ με τους καινούργιους οδηγούς κατάρτισης από τις 21 ώρες μαθήματα ειδικότητας καταλήξαμε στις 16. Συμπέρασμα: 24 ώρες πρακτικής άσκησης-εκπαίδευσης την εβδομάδα δίπλα στον εργοδότη-επαγγελματία και 16 ώρες θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο. Ποιος ο λόγος λοιπόν οι επαγγελματίες να πάρουν την θέση των εκπαιδευτικών στα σχολεία ή για ποιο λόγο όσοι επαγγελματίες περνούν και από τον χώρο της εκπαίδευσης να δουν την επαγγελματική τους εμπειρία να εκτοξεύεται σε βάρος των εκπαιδευτικών που απασχολούνται επί σειρά ετών αποκλειστικά στα σχολεία του οργανισμού; Ποιον θα εξυπηρετήσει αυτήν η δίχως κανένα αποχρώντα λόγο νομοθετική ρύθμιση που προτείνεται;
  Στο ξεκίνημα του το Άρθρο 154 μνημονεύει ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι α) η παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η αναβάθμιση των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) 
  Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται από ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ και όχι από επαγγελματίες ή ιδιώτες. Οι “ποιοτικές” που αναφέρεται στο νομοσχέδιο διαφυλάσσονται με τα ακαδημαικα κριτήρια και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με την ΗΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ. Το άρθρο αναφέρει κάλυψη λειτουργικών κενών σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών. Δεν γίνεται το νομοσχέδιο που ζητά να προσλάβει εκπαιδευτικούς να μοριοδοτεί την επαγγελματική προυπηρεσία με μεγαλύτερο συντελεστή και σε βάρος της εκπαιδευτικής. Διαφορετικά θα πρέπει το άρθρο 156 να μετανομαστεί από ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ σε ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Θα είναι πρωτοτυπία του οργανισμού να αξιολογεί και να μοριοδοτεί τους εκπαιδευτικούς του επί σειρά ετών με συγκεκριμένο τρόπο και όταν θέλει να προσλάβει μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό να σχεδιάζει να εφαρμόσει νομοσχέδια που ανατρέπουν κάθε δίκαιο, λογική και προϋπάρχουσα διαδικασία μοριοδότησης, θέτοντας τους αυτομάτως εκτός σχολών.
  Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που αποκτάται στις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ δεν λαμβάνεται υπόψιν στο Υπ. Παιδείας, καθιστούν απαραίτητη και μη διαπραγματεύσιμη την αλλαγή του άρθρου 159 και την μετατροπή του ως ακολούθως:
  • η εργασιακή εμπειρία θα αξιολογείται με 8 μονάδες/μήνα και μέχρι 100 μήνες
  • η εκπαιδευτική εμπειρία θα αξιολογείται με 10 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες στην Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης ο υπολογισμός των μορίων προσαυξάνεται κατά 10 οπότε και υπολογίζεται με 20 μονάδες/μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως 120 μήνες. (Η προϋπηρεσία στην μαθητεία θα πρέπει να έχει ικανοποιητική διαφορά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική προϋπηρεσία ή επαγγελματική ώστε να κατοχυρωθεί η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που ασκούσε επι σειρά ετών (τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια) εκπαιδευτικό έργο αποκλειστικά στις σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ.)
  Τέλος στο Άρθρο 161 αναφέρεται η διενέργεια ατομικής δομημένης συνέντευξης η οποία θα μοριοδοτεί με μέγιστο 200 μόρια. Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας ουδέποτε έχει διοριστεί ή προσληφθεί εκπαιδευτικός που να χρειάστηκε να περάσει από την διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης και μάλιστα με μοριοδότηση που αγγίζει την μοριοδότηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Στο σημείο αυτό χάνεται η όποια αξιοκρατία στο σύστημα διορισμών ή προσλήψεων του οργανισμού και θα πρέπει να αφαιρεθεί τελείως από το νομοσχέδιο.

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 18:03 | Έρη

  Μετά από 28 χρόνια υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός στη σχολή ΑμεΑ Αθηνών της ΔΥΠΑ, διαπιστώνω ότι με βάση το νέο νομοσχέδιο,η προϋπηρεσία δεν αναγνωρίζεται, καθώς επίσης και η εξειδίκευση που έλαβα στην ειδική αγωγή από το ετήσιο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ.
  Είναι άδικο για όλους τους εκπαιδευτικούς της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών,που στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις τη λειτουργία αυτής της ευαίσθητης και ιδιαίτερης δομής κατάρτισης.

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 18:12 | ΑΦΡΟΥΛΑ

  Δεν μπορεί κανείς να απαγορέψει στους επαγγελματίες να μπούνε στις αίθουσες, είτε γιατί, όπως υποστηρίζετε, είναι καλύτεροι στον επαγγελματικό τους χώρο και πρέπει να παρεαμείνουν εκεί(δεν γνωρίζετε την εκπαιδευτική τους αρτιότητα) είτε με την σκανδαλώδη μοριοδότηση που ζητάτε των 20 μονάδων. όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα στην ίση αντιμετώπιση/μοριοδότηση και να μην έχουμε τα προνόμια στους ήδη διδάσκοντες. έχουμε κι εμείς επιμορφώσεις και σεμινάρια κλπ με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο. εμείς δεν είπαμε σε κανένα μη στέλνεις βιογραφικό στις επιχειρήσεις για να βρεις δουλειά!

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 13:07 | Ευαγγελία

  Σίγουρα ζούμε και πάλι μια μεγάλη αδικία εμείς οι εκπαιδευτικοί της ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ.
  Όχι στην μεγάλη μοριοδότηση της επαγγελματικής προυπηρεσίας. Άλλωστε για αυτό και λεγόμαστε εκπαιδευτικοί. Με το ίδιο σκεπτικό οι καθηγητές στο παιδείας θα έπρεπε να έχουν μεγάλη εμπειρία στα φροντιστήρια!!! και να παίρνουν μόρια από την διδασκαλία τους σε αυτά πριν μπουν στις τάξεις του υπουργείου Παιδείας.
  Γιατί τόση τιμωρία και απαξίωση εις βάρος μας.
  Στο άρθρο 159 πρέπει να αλλάξει η μοριοδότηση της διδακτικής προυπηρεσίας και να δίνει 20 μόρια το μήνα μαζί με το δυικό σύστημα, ενώ η επαγγελματική να δίνει 8 μόρια το μήνα. Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑΣ εργάζονται 8 μήνες το χρόνο ενώ οι επαγγελματιές 12 μήνες το χρόνο!!!
  Επιτέλους ας υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ αυτών.

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 11:40 | Χατζηάστρου

  Στο Άρθρο 159 – Παράγραφος 1/δα & δ/β το να αντικαταστήσουμε τους σημερινούς εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΣ, με εργαζομένους που βρίσκονται στις επιχειρήσεις, αναμένεται να αυξήσει την ανεργία (πρέπει να είναι μοναδική παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό για μια ΔΥΠΑ), καθώς μεταφέρει εργατικό δυναμικό από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο και πετά στην ανεργία τους επί δεκαετίες συμβασιούχους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΣ που προσέφεραν στο θεσμό. Παράλληλα, είναι αντιπαραγωγικό και αναξιοκρατικό, γιατί οι σημερινοί εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΣ συνήθως έχουν και κάποια επαγγελματική εμπειρία, ενώ οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που ευνοούνται στη μοριοδότηση, έχουν σχεδόν μηδενική διδακτική εμπειρία. Προφανώς είναι και ηθικά μεμπτό για του σημερινούς εκπαιδευτικούς, ως επί το πλείστον άνω των 50, που εργάστηκαν επί σειρά ετών σε έναν οργανισμό και τον στήριξαν, και που αφενός δεν τους δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη διδακτική εμπειρία ως προσόν σε άλλους οργανισμούς (όπως π.χ. το Υπ. Παιδείας), και αφετέρου, σήμερα έρχεται το ίδιο το Υπ. Εργασίας και ΑΚΥΡΩΝΕΙ (!) την διδακτική τους εμπειρία στις ΕΠΑΣ, οδηγώντας τους στο περιθώριο και την ανεργία. Για να μη συμβεί αυτό πρέπει να επαναδιατυπωθεί το άρθρο ως εξής:
  «δα) Διδακτική εμπειρία, η οποία υπολογίζεται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες. Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ο υπολογισμός των μονάδων προσαυξάνεται κατά δέκα (10) μονάδες, οπότε και υπολογίζεται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.
  δβ) Εργασιακή εμπειρία για ειδικότητες ΠΕ, η οποία υπολογίζεται με πέντε (5) μονάδες ανά μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες».

  Στο Άρθρο 159 – Παράγραφος 1/αβ, συμφωνώ με αυτούς που προτείνουν το Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι., να υπολογίζεται με τριακόσιες (300) μονάδες, υπό μια προϋπόθεση όμως: το δεύτερο πτυχίο να προέρχεται από Σχολές Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών. Προφανώς και δεν μπορεί το Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. τέτοιων σχολών να υπολογίζεται μόνο με εβδομήντα (70) μονάδες και η πιστοποιημένη γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή με ένα απλό σεμινάριο να δίνει ογδόντα (80) μονάδες ή τα συχνά άσχετα Μεταπτυχιακά ακόμη και με ένα χρόνο φοίτησης να λαμβάνουν διακόσες (200) μονάδες.
  Για το λόγο αυτό πρέπει να επαναδιατυπωθεί το άρθρο με έμφαση στο επιστημονικό υπόβαθρο του δεύτερου πτυχίου ως εξής:
  «αβ) Το Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών, το οποίο υπολογίζεται με τριακόσιες (300) μονάδες».

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 10:26 | Viki

  Για να υπάρξει πραγματική επαγγελματική εκπαίδευση που να παράγει επαγγελματίες που γνωρίζουν πως να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος τους και όχι μόνο θεωρίες, πρέπει να εκπαιδευτούν από επαγγελματίες που υπηρετούν χρόνια το επάγγελμα, προτείνεται 20 μόρια ανά μήνα για την επαγγελματική εμπειρία.. Όσο αφορά το ότι οι επαγγελματίες δεν γνωρίζουν να διδάσκουν δεν ευσταθεί, διότι πολύ από αυτούς έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια και όρεξη για να διδάξουν αλλά με το υπάρχον σύστημα είναι συνέχεια εκτός. Η συνέντευξη δεν έχει λόγο ύπαρξης και πιθανόν διαδικασίες αδιαφάνειας.

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 10:03 | Θησέας

  Άρθρο 159 – Παράγραφος 1/αβ:
  Δεν μπορεί ένα Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. θετικών επιστημών τετραετούς φοίτησης ή μηχανικών πενταετούς φοίτησης να υπολογίζεται μόνο με εβδομήντα (70) μονάδες όταν η πιστοποιημένη γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή με ένα απλό σεμινάριο δίνει ογδόντα (80) μονάδες και όταν Μεταπτυχιακά με ένα χρόνο φοίτησης λαμβάνουν διακόσες (200) μονάδες. Το Δεύτερο πτυχίο πρέπει να λαμβάνει μοριοδότηση μεταξύ μεταπτυχιακού (200 μονάδες) και διδακτορικού (400 μονάδες).
  Προτείνεται:
  «αβ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι., το οποίο υπολογίζεται με τριακόσιες (300) μονάδες».

  Άρθρο 159 – Παράγραφος 1/δα & δ/β:
  Πρέπει να γίνει διαχωρισμός στον τρόπο μοριοδότησης διδακτικής και εργασιακής εμπειρίας μεταξύ ΠΕ και ΤΕ ή ΔΕ. Για τις ειδικότητες ΠΕ είναι αυτονόητη η θέσπιση υψηλού συντελεστή Διδακτικής εμπειρίας και όχι Επαγγελματικής εμπειρίας. Το Υπουργείο Παιδείας όταν προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς δεν μοριοδοτεί καθόλου την Επαγγελματική εμπειρία γιατί στο ακαδημαϊκό έργο θέλει εκπαιδευτικούς με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Ωστόσο είναι προφανές πως στις τεχνικές ειδικότητες ΤΕ ή ΔΕ η Επαγγελματική εμπειρία είναι σημαντική.
  Για τους ΠΕ προτείνεται:
  «δα) Διδακτική εμπειρία για ειδικότητες ΠΕ, η οποία υπολογίζεται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες. Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ο υπολογισμός των μονάδων προσαυξάνεται κατά δέκα (10) μονάδες, οπότε και υπολογίζεται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας χωρίς κατ’ ανώτατο όριο μηνών.
  δβ) Εργασιακή εμπειρία για ειδικότητες ΠΕ, η οποία υπολογίζεται με πέντε (5) μονάδες ανά μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες».
  Για τους ΤΕ και ΔΕ προτείνεται:
  «δγ) Διδακτική εμπειρία για ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ, η οποία υπολογίζεται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες. Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ο υπολογισμός των μονάδων προσαυξάνεται κατά δέκα (10) μονάδες, οπότε και υπολογίζεται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας χωρίς κατ’ ανώτατο όριο μηνών.
  δδ) Εργασιακή εμπειρία για ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ, η οποία υπολογίζεται με δεκαπέντε (8) μονάδες ανά μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες».

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 08:15 | Αγγελος

  Φαίνεται ότι η επαγγελματική εμπειρία θεωρείται σημαντική και αποθεώνεται. Σε εκπαιδευτικές δομές μαθητείας (Δύϊκό-Διττό σύστημα), ο εργοδότης – επαγγελματίας συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαίδευση του μαθητευόμενου, στο φυσικό επαγγελματικό χώρο και όχι στις αίθουσες – εργαστήρια. Ο θεσμός της μαθητείας με αυτό τον τρόπο στηρίζει και τον επαγγελματία με την διάθεση ανθρωπίνου δυναμικού, να χτίσει επαγγελματίες. Ερχόμαστε έναντι μιας παραδοξότητας, όπου θέλουμε να σταματήσουμε τους επαγγελματίες από το επάγγελμα τους και να τους κάνουμε ατελείς ή ημιτελείς εκπαιδευτικούς. Στο σχολείο χρειάζονται «επαγγελματίες εκπαιδευτικοί» και όχι «επαγγελματίες ως εκπαιδευτικοί». Ο καλός και πετυχημένος επαγγελματίας, θα μείνει στον χώρο του και από εκεί θα μπορέσει να προσφέρει τα μέγιστα σε μαθητευόμενους. Όλα αυτά είναι γνωστά και είναι καταγεγραμμένα στην παγκόσμια παιδαγωγική βιβλιογραφία της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είναι αλήθεια επίσης ότι ο πετυχημένος επαγγελματίας, δεν θα αφήσει το επάγγελμα του. Ίσως να έρθουν στις εκπαιδευτικές δομές, λιγότερο επιτυχημένοι επαγγελματίες, πιθανόν ανεπαρκείς, για να «βολευτούν». Αυτό θα είναι καταστροφικό για τους νέους ανθρώπους που θα βρεθούν σε αυτές τις εκπαιδευτικές δομές, με αυτό το εκπαιδευτικό προσωπικό και σε μια άλλη βάση σκοτώνεται η «Επιχειρηματικότητα» που θέλουμε να εμφυσήσουμε.

  Η αξιολόγηση της επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να αναθεωρηθεί δραστικά αν θέλουμε να διατηρήσουμε τους σωστούς επαγγελματίες και να εκπαιδεύσουμε σωστά τους νέους ανθρώπους.

  Όσον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση, θα ήταν συνετό οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2190/94 (ιδρυτικό νόμο του ΑΣΕΠ και νόμο λειτουργίας του ΑΣΕΠ) να επεκταθούν τα έτη εφαρμογής τους από το 1994 στο 2014.

  Η εφαρμογή αυτών των ευνοϊκών διατάξεων να γίνει με ουσιαστικά κριτήρια. Να γίνει μόνο για τους ενεργούς συμβασιούχους της ΔΥΠΑ τα 10 τελευταία έτη (για να αποφευχθεί η παρουσία «φαντασμάτων» που εξαφανίστηκαν πριν από πολλά χρόνια και περιέργως θα εμφανιστούν), που συνεισφέρουν με συνέπεια και συνέχεια για πολλά χρόνια (από το 2014 ως σήμερα είναι 10 χρόνια και υπάρχουν περιπτώσεις περισσότερων ετών) στις δομές εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ. Θα ήταν άδικο αυτοί οι άνθρωποι (με εμπειρία στα θέματα της Μαθητείας και λειτουργίας των Διοικητικών Δομών της ΔΥΠΑ) να απορριφθούν σε ηλικίες και συνθήκες όπου δεν θα μπορέσουν να εργαστούν αλλού. Είναι άνθρωποι που επιβίωσαν μεταξύ συμβάσεων ορισμένου χρόνου και επιδομάτων ανεργίας. Κάτι πρέπει να τους αποδοθεί. Η συνεισφορά τους και η εμπειρία τους είναι μεγάλη και θα είναι πραγματικά ωφέλιμοι, με δεδομένο ότι είναι ενεργοί και δραστήριοι στα θέματα της Μαθητείας (επανάληψη: μόνο για αυτούς που πραγματικά εργάστηκαν στις δομές αυτές επί σειρά ετών). Είναι θέμα ουσιαστικό και με κοινωνικές διαστάσεις. Κάποιοι από αυτούς δικαιώνονται με αποφάσεις δικαστηρίου (εφόσον μπορούν αυτοί και οι οικείοι τους να στηρίξουν οικονομικά μια τέτοια χρονοβόρα διαδικασία). Αυτοί οι άνθρωποι, με την πολυετή και ειδικευμένη εμπειρία, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός πλαισίου και να περιθωριοποιηθούν. Δεν χρειάζεται η Ελληνική Κοινωνία και άλλα τέτοια βάρη. Έπρεπε να είχαν χρησιμοποιηθεί από χτες.

  Όσον αφορά την αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ορθά η κατάταξη.
  Είναι λογικό όλοι να έχουν πτυχίο, μεταπτυχιακό και παιδαγωγική επιμόρφωση (εφόσον ενδιαφέρθηκαν για την εκπαίδευση). Από την στιγμή όμως που μοριοδοτούνται 2ο πτυχίο, 2ο μεταπτυχιακό, 2η γλώσσα παράλληλα με εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, θα πρέπει να δικαιολογούνται ισχυρά και όχι με de-facto αποδοχή των στοιχείων αυτών.
  Αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να ελεγχθούν σοβαρά. Η κοινή λογική μας λέει ότι δεν μπορούν να γίνονται όλα μαζί. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, υπάρχουν ωράρια και χρονοδιαγράμματα. Το προτεινόμενο πλαίσιο ενισχύει και ίσως επιβραβεύει την διθεσία καθώς και την απόκτηση «προσόντων» με περίεργες διαδικασίες.

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 07:38 | Xristos

  Αυτή η παθογένεια πρέπει να σταματήσει, δεν γίνεται κάθε φόρα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένας διαγωνισμός δημόσιου φορέα οι ήδη υπηρετούντες να ζητούν να έχουν πάντα το πλεονέκτημα έναντι όλων των υπολοίπων. Υπάρχουν και άνθρωποι που περιμένουν χρόνια να μπουν και δεν μπορούν. Ίδια και αντικειμενικά κριτήρια για όλους. Το ότι υπάρχουν επαγγελματίες που δεν έχουν διδάξει ακόμα δεν τους κάνει κακούς καθηγητές. Για αυτό το λόγο μπαίνει και η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, αλλιώς να την καταργήσουν. Επίσης γιατί να υπάρχει η συνέντευξη και μάλιστα να δίνει και 200 μόρια;

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 00:24 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα,

  θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας που αποκτήθηκε στις σχολές των ΕΠΑΣ σε σχέση με την διδακτική που αποκτήθηκε στο υπουργείο Παιδείας μιας και τόσα χρόνια η προυπηρεσία των ΕΠΑΣ δεν αναγνωριζόταν στο Παιδείας.

  Επίσης θα πρέπει να μειωθεί η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας σε κάτω απο δέκα χρόνια καθώς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει η επαγγελματική εμπειρία την διδακτική εμπειρία, πρώτα απο όλα είναι σχολεία.

  Τέλος θα ήθελα να προτείνω κατάργηση της προσωπικής συνέντευξης μιας και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης της και πιστεύω ότι θα υπάρξει αδιαφάνεια κατα την διαδικασία.

 • 29 Νοεμβρίου 2023, 00:48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Επαγγελματική εκπαίδευση χωρίς εργαστηριακό εξοπλισμό με projector και θεωρία μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Το να παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση μόνο θεωρητικά με εικόνες και video είναι τραγικό. Στην επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να δουλεύουν μόνο άτομα με επαγγελματική εμπειρία και εννοείται με τα κατάλληλα παιδαγωγικά προσόντα. Σαράντα (40) μόρια τουλάχιστο το μήνα η επαγγελματική εμπειρία όλα τ’ άλλα είναι παραμύθια. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για να σταθούν στην αγορά εργασίας και όχι να παίρνουν πτυχία χωρίς να μαθαίνουν τίποτα. Φυσικά απαιτούνται επαγγελματικά δικαιώματα και πολλά άλλα….