Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 14: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) τον Αντιπρόεδρο,
(γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
(ε) τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,
(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
(η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.) και
(θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.).
2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος επιλέγονται μεταξύ επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης ως Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αυτός τελεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παράγραφοι 4 στοιχείο ε΄ και 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως ισχύει και λαμβάνει αποκλειστικά τις προβλεπόμενες για τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.∆.∆.Α. αποδοχές, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ 40 Α΄) όπως ισχύει.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, καθώς και τα µέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, και θ΄ της παραγράφου 1 µε τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, καθώς και η αποζημίωση των µελών και του γραμματέα του ∆.Σ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. του Ε.Κ.∆.∆.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανανέωσή της ή το διορισμό νέων µελών σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
4. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπρόεδρου και των μελών του Δ.Σ. που αναφέρονται στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το ∆.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραμματέα του ∆.Σ. υπάλληλο του Κέντρου, καθώς και τον αναπληρωτή του».

2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει, η φράση «Γενικός Γραμματέας» αντικαθίσταται με τη φράση «Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.».

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει, καταργείται.

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει, η φράση «το Γενικό Γραμματέα» αντικαθίσταται με τη φράση «τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.».

5. Στο άρθρο 6 του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως ακολούθως:
«2. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:
(α) προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες τις δαπάνες μέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού,
(γ) συνιστά ομάδες μελέτης, έρευνας και σχεδιασμού,
(δ) έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των εγκαταστάσεών του,
(ε) μεριμνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του περιττού και άχρηστου υλικού,
(στ) εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
(ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του,
(η) υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και το πρόγραμμα προμηθειών του και
(θ) εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
3. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και στους προϊσταμένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
4. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο».

6. Το άρθρο 10Α του π.δ. 57/2007, όπως ισχύει, καταργείται.

7. Μέχρι το διορισμό του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το υφιστάμενο Δ.Σ., όπως το τελευταίο έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 6 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄).

8. Κατά τα λοιπά όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄) αναφέρεται η φράση «Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

 • 17 Μαΐου 2013, 14:06 | deite

  1. Δημιουργία ενιαίας Δημόσιας Σχολής με την συγχώνευση όλων

  2. Μη κατάργηση της υποσχόμενης Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ, με την μεγάλης σημασίας αρμοδιότητα σύλλογής των μελετών και ερευνών (κυρίως των επί πληρωμή που γίνονται 2 και 3 φορές)

  3. με την ισχύ του νόμου και την κατάργηση της ΜΟΤΕΚ καταργούνται και οι δημόσιες διαβουλεύσεις (opengov), δηλαδή εδώ που σχολιάζουμε!

 • Το ότι τους τρεις εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο ΔΣ τους ορίζει ο ..Υπουργός κατά την αυθαίρετη-αδιευκρίνιστη-ατεκμηρίωτη κρίση του προφανώς δεν είναι ορθό.
  Στοιχειώδης πρόβλεψη, κατ’ ελάχιστο, να είναι ενταγμένοι (και ενδεχομένως ικανοποιητικά αξιολογημένοι) στο Μητρώο διδασκόντων του ΕΚΔΔΑ ή του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ της ΑΔΕΔΥ, των βασικών δηλαδή φορέων εκπαίδευσης-επιμόρφωσης του χώρου της Δημόσιας Διοίκησης. Για τον (τουλάχιστον) έναν εξ αυτών που απαιτείται (δικαίως καθότι η γνώση των ιδιαιτεροτήτων και του ρόλου της ΕΣΔΔΑ εντός της Διοίκησης είναι απαραίτητη)να είναι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ, η προφανής επιλογή είναι να προτείνεται από τον σύλλογο αποφοίτων ΕΣΔΔΑ.
  Παραμένει ερωτηματικό, γιατί καταργείται μία πολλά υποσχόμενη υπηρεσία (η ΜΟΤΕΚ)και πού θα ανατεθούν οι αρμοδιότητές της…

 • 16 Μαΐου 2013, 00:00 | zafiris

  Έχετε βάλει πάλι, ακολουθώντας την «κλασική» παραδοσιακή μέθοδο του Ελλαδιστάν, τη σάρα και τη μάρα των συνδικαλισταράδων στο ΔΣ του ΕΚΔΔΑ. Θέλετε, δηλαδή, να συνδιοικείτε με τους «γνωστούς-άγνωστους» του πολιτικού συστήματος, όπως τόσα χρόνια έπραξαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Να καταλάβω την επιλογή αυτή εαν επικεφαλής του ΥΔΙΜΗΔ και του ΕΚΔΔΑ είταν πασοκάνθρωποι και δεξιόστροφοι λαϊκιστές. Όμως επικεφαλής βρίσκονται άνθρωποι που όρισε η ΔΗΜΑΡ, η ανερχόμενη, μεταρρυθμιστκή αριστερά (έτσι νόμιζα όταν σας ψήφίσα). Ντροπή και αίσχος!!
  Έχετε ακόμη περιθώριο να μαζέψετε το ‘έκτρωμα’ αυτό. Ξεκινήστε από το ξήλωμα όλων των συνδικαλισταράδων από το ΔΣ, απόσυρετε το όνειδος για κράτος δικαίου άρθρο 2 περί»κινητικότητας» των οριζόμενων κολλαούζων του πολιτικού κατεστημένου Προϊσταμένων, και προβλέψτε ασφαλιστικές δικλίδες για την προάσπιση των υπαλλήλων, που υπηρετούν τον δημόσιο συμφέρον με αυταπάρνηση και ζήλο, με την αλλαγή των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου (την τεκμηρίωση την γνωρίζετε…).
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΙ ΤΟ ΕΚΔΔΑ: Πρόεδρος και μέλη ΔΣ εγνωσμένου κύρους, θεσμική συμμετοχή των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ σε αυτό, αλλαγή του προγράμματος σπουδών της ΕΣΔΔΑ, στοχευμένη επιμόρφωση των ΔΥ ανα υπηρεσία και τομέα πολιτικής (και με την αλληλοδιδακτική μέθοδο)με ελάχιστο κόστος. Σοβαρευτείτε. Μην πουλάτε «αριστερά» χωρίς να είστε στην πράξη προοδευτικοί….

 • 14 Μαΐου 2013, 16:18 | kp

  Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορεί και πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην αρχική εκπαίδευση αλλά και στην ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ των εργαζομένων για να υλοποιηθούν οι αρχές και αξίες της Δια Βίου Μάθησης. Ειδικότερα, η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ υποφέρει από έλλειψη ικανών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο στελεχών, όπου ακόμη αναπαράγονται απηρχαιωμένες νοοτροπίες και ξεπερασμένα στερεότυπα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που κάθε άλλο παρά μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των δομών και της λειτουργίας της. Στα πλαίσια του ΕΚΔΔΑ, να δημιουργηθούν προοπτικές, προκειμένου:
  A. Να σχεδιαστούν, και να προσφέρονται δωρεάν, επιμορφωτικά εξ αποστάσεως προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους και εργαζόμενους στην Τ.Α. (ΟΤΑ & ΝΠΔΔ) με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και χρηστής διοίκησης, για εκείνους εκ των δ.υ. που επιθυμούν να κριθούν για ανώτερες θέσεις ευθύνης.
  B. Να αξιοποιηθούν εργαζόμενοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και γνώσεις επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από το ΕΚΔΔΑ, στην επιμόρφωση συναδέλφων χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Στελέχη – που ήδη εργάζονται σε ΟΤΑ – με διδακτορικό τίτλο σπουδών (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ) και γνώσεις νέων τεχνολογιών, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης από το ΕΚΔΔΑ (προς όλους του Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα) να δηλώσουν την πρόθεσή τους να διδάξουν σε ανάλογα πρωτοποριακά προγράμματα επιμόρφωσης. Υπάρχουν ακόμη τέτοια στελέχη στους Δήμους «της μεταρρύθμισης», περιθωριοποιημένα διότι οι προϊστάμενοί τους δεν ξέρουν πώς και με ποιο τρόπο θα τα αξιοποιήσουν, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα μέσω μιας ανάλογης προοπτικής να προσφέρουν τις γνώσεις τους χωρίς επιμίσθιο (ή μη μόνο το μισθό που ήδη λαμβάνουν στην υπηρεσία τους).

 • 14 Μαΐου 2013, 12:52 | Γιώργος Μπάλτας

  Κανένα διοικητικό ή νομοθετικό μέτρο δεν εφαρμόζεται από μόνο του. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που θα το εφαρμόσει με επιτυχία ή όχι. Θεωρώ, λοιπόν, πως είναι ο κατάλληλος χρόνος για τη δημιουργία ενός ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα διοικητικής έρευνας και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού για όλη τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση.
  Ο φορέας αυτός μπορεί να προέλθει από τη θεσμική μετεξέλιξη του ΕΚΔΔΑ και τη μετονομασία του σε Σχολή Διακυβέρνησης. Ο επικεφαλής του φορέα να εγκρίνεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο να μετέχουν θεσμικοί και κοινωνικοί εταίροι, αλλά πρωτίστως να εκπροσωπείται ο πολίτης που είναι ο τελικός αποδέκτης κάθε μεταρρύθμισης.
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ εγκλωβίζεται και πάλι στην εκπροσώπηση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης: είτε είναι Προϊστάμενοι του ΥΔιΜΗΔ, είτε είναι Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του ΕΚΔΔΑ, είτε είναι εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για ρύθμιση που ανακυκλώνει, για άλλη μια φορά, δοκιμασμένες και αναποτελεσματικές επιλογές.
  Ως προς τις λοιπές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θεωρώ απαράδεκτο να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Νομικά Πρόσωπα του δημόσιου τομέα με Προεδρικά Διατάγματα.

 • 13 Μαΐου 2013, 08:36 | Εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος

  Μερικά Ερωτήματα που ίσως βοηθήσουνε το σοφό Νομοθέτη:
  -Γιατί τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να μην είναι μόνιμοι εν ενεργεία υπάλληλοι του ΕΚΔΔΑ;
  -Γιατί δεν δημιουργείται μία ενιαία Δημόσια Σχολή με την συγχώνευση όλων των παρακάτω διάσπαρτων φορέων και δομών, ώστε να αρθούν όλες οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να υπάρξουν επιτέλους πολλαπλές συνέργειες; :
  • Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
  • Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
  • Εθνικής Σχολής Δικαστών
  • Εθνικής Σχολής Διπλωματών
  • Και άλλων πολλών Δημόσιων Σχολών για δημοσίους λειτουργούς …

  Κλείνοντας προτείνω επιπρόσθετη ηλεκτρονική διαβούλευση μίας εβδομάδας με όλους τους υπαλλήλους του κάθε φορέα πριν την νομοθέτηση όλων των αλλαγών.

 • 12 Μαΐου 2013, 10:28 | I.A.

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΙ!!!

  1. Με την παράγραφο 6 καταργείτε την Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ!!! Γιατί κύριοι?? Να σας πω εγώ γιατί: Επειδή αρμοδιότητα της Μονάδας είναι να συγκεντρώνει ΟΛΕΣ τις μελέτες ΟΛΩΝ των Υπουργείων και να τις δημοσιοποιεί. Και αντίστοιχα προβλέπεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών, πριν πληρώσουν τον ανάδοχο που έκανε τη μελέτη να την στείλουν στην ΜΟΤΕΚ. Σας ενοχλεί κύριοι η διαφάνεια και το φως της ημέρας. Και σας ενοχλεί γιατί δεν σας επιτρέπει να δίνετε τα λεφτά μας στους κομματικούς σας φίλους εν αγνοία μας. Γιατί τα λέω αυτά: δείτε ένα ενδεικτικό παράδειγμα εδώ (απευθείας ανάθεση για δουλειά που το Υπουργείο έχει ήδη – με τα λεφτά των κορόιδων πάντα)
  http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΔΑΛ-Σ72
  http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΔΖΛ-Σ0Ζ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ DIAVGΕIA ΝΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

  2. Στο ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, θέλετε και έναν εμπειρογνώμονα στη Διοίκηση ο οποίος να είναι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ. Ρύθμιση η οποία ισχύει ήδη. Άρα αναγνωρίζεται η ανάγκη και η προσφορά ενός αποφοίτου στο ΔΣ του ΕΚΔΔΑ (και πώς διαφορετικά άλλωστε όταν το μισό ΕΚΔΔΑ είναι η ΕΣΔΔΑ και έχετε βάλει στο ΔΣ ήδη εκπροσώπους από ΑΔΕΔΥ-ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ-ΠΟΕ ΟΤΑ λες και η περιφερειακή, η αποκεντρωμένη και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι Διοίκηση). Ερώτηση: Γιατί αυτός δεν είναι εκπρόσωπος της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ (όπως ισχύει με τους άλλους φορείς)? Απάντηση: Γιατί θέλετε «κάποιον» απόφοιτο της Σχολής, προφανώς τον αρεστό σας! Κάνω λάθος? Ε τότε διαψεύστε με και τροποποιήστε τη διάταξη αναλόγως, εύκολο είναι.
  ΠΡΟΤΑΣΗ δεύτερη: Καταργήστε όλα τα παραπάνω, αφήστε μέσα μόνο εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ και των Αποφοίτων της Σχολής ΔΔ, διορίστε ΔΣ εγνωσμένου κύρους και εγκαταλήψτε την πρακτική της συν-διοίκησης με τους συνδικαλιστές. Δεν ταιριάζει αυτό στο ΕΚΔΔΑ.

  3. Καταργείτε την θέση του ΓΓ ΕΚΔΔΑ. Απολύτως σωστό και μπράβο! Ορίστε όμως, τουλάχιστον, ως Πρόεδρο πρόσωπο εμβέλειας και πραγματικά εγνωσμένου κύρους, ανάλογου του κύρους που ΠΡΕΠΕΙ να έχει το ΕΚΔΔΑ.

  Αλλά τί σας λέω τώρα? Θα βελτιώσετε τα πράγματα τη στιγμή που ισοπεδώνετε ό,τι καλό βρίσκετε μπροστά σας?

 • 12 Μαΐου 2013, 01:19 | Ρουμελιώτης

  Είμαι δημόσιος υπάλληλος 25 χρόνια ΔΕ. Κρατάω την Υπηρεσία μόνος με 3 συνάδελφους στην Περιφέρεια. Ο Προιστάμενός μας είναι απόφοιτος λέει της Δημόσιας Διοίκησης λέει. Μας λέει κάτι ιστορίες για μάντζμεντ λέει διοίκηση μέσο στόχων λέει και σαχλαμάρες. Πότε θα τους απολύσετε αυτούς τους εξυπνάκηδες? Ευτυχώς με αυτό το νόμο μπορώ να πάρω τη θέση του. Κλείστε τη Δημόσια Διοίκηση να ορθοπεδήσει ο τόπος και βάλτε κοινωνικά κριτήρια. Παιδιά που έχουν δουλέψει για την παράταξη και που τους γνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες (εγώ έβαζα αφίσες του Αβέρωφ όταν οι Πασόκοι στο χωριό φωνάζανε Αβέρωφ δεν κάνεις ούτε για τσοπάνης) μένουν στην απέξω. Απαράδεκτο!!! Που είναι η αξιοκρατία?

 • 8 Μαΐου 2013, 21:19 | Χρύσα

  Προτείνω το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και να μην επικεντρώνεται τόσο πολύ σε διοικητικά θέματα. Επίσης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης να συσταθούν τμήματα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με γεωγραφική διασπορά αποκλειστικά για ήδη υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να εξειδικευθούν όσοι επιθυμούν να επωμισθούν επιτελικό ρόλο στη Δημόσια Διοίκηση.

 • 8 Μαΐου 2013, 10:48 | Βασίλης

  Ο τίτλος του νομοσχεδίου προδιαθέτει τον αναγνώστη να συναντήσει σημαντικές κατευθύνσεις και αντ’ αυτού το 50% αφορά στις αναρρωτικές άδειες και ένα ολόκληρο άρθρο αφορά σε ένα συγκεκριμένο φορέα.

 • 7 Μαΐου 2013, 12:17 | ακης

  θα πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε νοοτροπία και ας ειναι το ΕΚΔΔΑ πρωτοπόρος!!!!!!!!

  1) Απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ μετά από πρόταση των μελών του συλλόγου αποφοίτων να είναι μέλος του ΔΣ

  2) Τουλάχιστον 2 εκπαιδευτές, που αξιολογούνται με 95% και καταθέτουν προτάσεις στο ΙΝΕΠ στο πλαίσιο βελτίωσης των παρεχόμενων σεμιναρίων να είναι μέλη στο ΔΣ

  Όλα αυτα τα χρόνια έχουμε δει να μπαίνουν στα ΔΣ εκπρόσωποι, εκπρόσωποι εκπρόσωποι…και το αποτέλεσμα ΚΑΤΩΤΕΡΟ του ΜΕΤΡΙΟΥ……….δείτε γύρω σας την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης……….

  Το ΕΚΔΔΑ ας κάνει το ΆΛΜΑ επιτέλους, ας αφήσει πίσω τα κακώς κείμενα και ας δώσει παράδειγμα πως πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά οι Φορείς. Ας γίνει Φορέας πίεσης, πραγματικής πίεσης για τον μετασχηματισμό της Δ.Δ..

 • 7 Μαΐου 2013, 11:30 | ακης

  Το ΙΝ.ΕΠ. να θέσει σε λειτουργία ευέλικτο μηχανισμό ώστε να παρέχει υλικά στους εκπαιδευτές, αφού είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι σε μια σειρά σεμιναρίων. Ένα βιωματικό δεν σταματά στην αναπαραγωγή κάποιν φωτοτυπιων που μοιράζονται στους καταρτιζομενους.

 • 6 Μαΐου 2013, 20:00 | Κώστας Βουδούρης

  Στην παράγραφο 2 γίνεται αναφορά μονο σε μέλη ΔΕΠ.
  «… Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης ως Προέδρου …»
  Θα έπρεπε να γίνεται γενικότερη αναφορά σε καθηγητές ΑΕΙ (πανεπιστημίων ή ΤΕΙ).

 • 4 Μαΐου 2013, 11:15 | Γιάννος Γραμματίδης

  Στό άρθρο 1.1.ε νά προστεθεί καί η εμπειρία τού management στόν ιδιωτικό τομέα.
  Στό ίδιο άρθρο 1.1 νά προστεθούν τά\ ακόλουθα: «ι. έναν εκπρόσωπο τού ΣΕΒ, κ. έναν εκπρόσωπο τού Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας» έτσι ώστε η επίτευξη τών στόχων τού ΕΚΔΔΑ νά συμβάλλει στήν ενίσχυση τής ανταγωνιστικότητας τής οικονομίας.
  Στό άρθρο 5.2 νά προστεθεί στοιχείο ι. μέ τό ακόλουθο κείμενο: «υπογράφει Μνημόνια Συνεργασίας μέ φορείς του ιδιωτικού τομέα άνευ κόστους γιά τό ΕΚΔΔΑ καί πρός τόν σκοπό τής πληρέστερης επίτευξης τών στόχων τού ΕΚΔΔΑ»

 • 4 Μαΐου 2013, 09:30 | anonymos

  Επί της σύνθεσης του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ
  Στο σημείο (δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν είναι ξακάθερο αν πρόκειται για ένα ή δύο πρόσωπα ή αφορά εναλλακτικά.

  Στο σημείο (ε) το κριτήριο ένας εμπειρογνώμονας να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν συνάδει με την ίση μεταχείρηση επιστημόνων κατόχων Διδακτορικών εγνωσμένης αξίας.

 • 3 Μαΐου 2013, 18:36 | Αλέξιος Κουρελής

  ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 57/2007, ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ, ΟΠΩΣ ΗΔΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ).

  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΔΔ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΣΕΙ.

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤ΄ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  «Η παράγραφος 3α του άρθρου 1 του Π.Δ 57/2007 συμπληρώνεται όπως παρακάτω:
  …καθώς και των δημοσίων λειτουργών, συμπεριλαμβανομένου του μόνιμου ένστολου και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Εφεξής, όπου στις διατάξεις….»

  και

  «Η παράγραφος 7δ του άρθρου 1 του Π.Δ 57/2007 τροποποιείται όπως παρακάτω:
  …πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και γενικά του συνόλου των υπαλλήλων που αναφέρονται στην παράγραφο 3α του άρθρου 1.»

  και

  «Η παράγραφος 10 του άρθρου 37 του Π.Δ 57/2007, συμπληρώνεται όπως παρακάτω:

  10.Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επεκτείνονται και ισχύουν και για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.»

  και

  «Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του Π.Δ 57/2007, συμπληρώνεται όπως παρακάτω:

  …υπάλληλοι των δηµοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και γενικά του συνόλου των υπαλλήλων που αναφέρονται στην παράγραφο 3α του άρθρου 1»