Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 08: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Αρχής, καθορίζονται ο τρόπος αξιολόγησης και οι λοιπές προϋποθέσεις αξιολόγησης των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Αρχής, ρυθμίζονται η οργανωτική διάρθρωση, θέματα λειτουργίας, θέματα ελεγκτικής διαδικασίας, θέματα του πάσης φύσεως προσωπικού, τα προσόντα και ο αριθμός των θέσεων των Συντονιστών Επιθεωρητών, , καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Ο ΓΕΔΔ με αΑπόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής στον Αναπληρωτή ΓΕΔΔ και στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή, καθώς και να ρυθμίζει θέματα αναπλήρωσης.