Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 05: Θέματα εσωτερικής λειτουργίας

1. Ο ΓΕΔΔ είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στην Αρχή και μπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης ή του προστίμου μέχρι των αποδοχών ενός μηνός. Επίσης είναι, παράλληλα με τα οικεία πειθαρχικά όργανα, πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των μελών των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου για τις πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τους ελέγχους, τους επανελέγχους τις επιθεωρήσεις και τις έρευνες που διενεργούνται κατόπιν εντολής του και δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινές .
2. Ο ΓΕΔΔ είναι διατάκτης των δαπανών που αφορούν στις απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής, οι οποίες εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Για τις αποδοχές του ΓΕΔΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 2/5935/0022/22-08-2007, η οποία παραμένει σε ισχύ, με την επιφύλαξη των ανωτάτων μισθολογικών ορίων που θέτουν γενικές ισχύουσες διατάξεις.
4. Για τις αποδοχές του Αναπληρωτή ΓΕΔΔ εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 2/5264/0022/22-08-2007 που αφορούν στους Βοηθούς του ΓΕΔΔ, η οποία παραμένει σε ισχύ, με την επιφύλαξη των ανωτάτων μισθολογικών ορίων που θέτουν γενικές ισχύουσες διατάξεις.