Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 06: Οργάνωση και Προσωπικό της Αρχής

1. Στην Αρχή αποσπώνται ως Επιθεωρητές 160 μόνιμοι ή με σχέση ΙΔΑΧ υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ α) του Δημοσίου, β) των Ανεξάρτητων Αρχών γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, με πραγματική υπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους και δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους. Το ως άνω όριο δεν ισχύει για την παράταση της απόσπασής τους.
Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από πρόταση του ΓΕΔΔ, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που κάθε φορά ισχύει με την επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν.
Η επιλογή των Επιθεωρητών γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες, αναρτάται στον ιστότοπο της Αρχής και στη Διαύγεια.
Με την πρόσκληση μπορεί να καθορίζονται συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες.
Η επιλογή των υποψηφίων Επιθεωρητών διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον ΓΕΔΔ, ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον αρχαιότερο σε χρόνο υπηρεσίας στην Αρχή Συντονιστή Επιθεωρητή. Η επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, διαμορφώνει γνώμη για την προσωπικότητά τους και την ικανότητα άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή, με συνέντευξη και εισηγείται αιτιολογημένα την επιλογή τους.
Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του ΓΕΔΔ, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για τον φορέα προέλευσης του υπαλλήλου.
Η απόσπαση των Επιθεωρητών που έχουν συμπληρώσει εννέα συνεχή έτη υπηρεσίας στην Αρχή ανανεώνεται αυτοδίκαια. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον ΓΕΔΔ. Ο συνολικός αριθμός των Επιθεωρητών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 30% του εκάστοτε συνολικού αριθμού των προβλεπόμενων θέσεων. Για τους επιπλέον του ποσοστού αυτού, ισχύουν τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο 6..
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της απόσπασης και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε περιορισμό, ο υπάλληλος κατατάσσεται αυτοδίκαια στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου απόσπασης στην Αρχή. Ανάκληση της απόσπασης μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο, ύστερα από αίτηση του αποσπασμένου και αποδοχή της από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ή για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του, ύστερα από πρόταση του ΓΕΔΔ μη εφαρμοζομένων τυχόν γενικών ή ειδικών διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν για την ανάκληση ή λήξη της απόσπασης υπαλλήλων των φορέων της πρώτης περιόδου της παρούσας παραγράφου.
2. Ο ΓΕΔΔ επικουρείται στο έργο του από Συντονιστές Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες για πάνω από μία τριετία Επιθεωρητές και ορίζονται ή παύονται με αιτιολογημένη απόφασή του, με την οποία εκτιμάται το παραχθέν έργο τους και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Συντονιστή Επιθεωρητή.
3. Οι Συντονιστές Επιθεωρητές έχουν αρμοδιότητα συντονισμού και προγραμματισμού των τομέων δράσης της Αρχής, παρακολουθούν και υποστηρίζουν την πορεία του ελεγκτικού έργου, διενεργούν επιθεωρήσεις, ελέγχους, συμπληρωματικούς ελέγχους και έρευνες μείζονος σημασίας, προΐστανται των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου και προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση της ελεγκτικής διαδικασίας.
4. Η υπηρεσία των Συντονιστών Επιθεωρητών και των Επιθεωρητών, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα ή τα αποκτήσουν κατά το χρόνο υπηρεσίας τους στην Αρχή, λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης και σε κάθε άλλη περίπτωση ως προϊσταμένου Τμήματος από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τους για κατάληψη θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για κάθε άλλη συνέπεια. 5. Οι Συντονιστές Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές διενεργούν τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, τους συμπληρωματικούς ελέγχους και τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διατάσσει ο ΓΕΔΔ, τις προκαταρκτικές έρευνες ή προανακρίσεις κατά τις προβλέψεις του παρόντος, καθώς και κάθε έρευνα ή έργο που τους αναθέτει ο ΓΕΔΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Οι Συντονιστές Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δύνανται να διενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν πρόσωπα.
6. Ο ΓΕΔΔ, ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ, οι Συντονιστές Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
7. Στους Συντονιστές Επιθεωρητές, στους Επιθεωρητές και στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή και στους Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές –Ελεγκτές των ιδιαίτερων Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου που διενεργούν ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, παρέχεται το δικαίωμα νομικής στήριξης από εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους πράξεις ή παραλείψεις, κατόπιν αιτήματος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό.
8. Στην Αρχή συνιστάται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Η Διεύθυνση στελεχώνεται από μόνιμους ή με σχέση ΙΔΑΧ υπαλλήλους οι οποίοι αποσπώνται από φορείς α) του Δημοσίου, β) των Ανεξάρτητων Αρχών γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων κατά ανώτατο όριο δικαστικών υπαλλήλων.
Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν πρότασης του ΓΕΔΔ, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που κάθε φορά ισχύει, με την επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν.
Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του ίδιου Υπουργού μετά από πρόταση του ΓΕΔΔ μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Η απόσπαση των υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει εννέα συνεχή έτη υπηρεσίας στην Αρχή ανανεώνεται αυτοδίκαια. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον ΓΕΔΔ.
Η επιλογή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται σε ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας,και αναρτάται στο ιστότοπο της Αρχής καθώς και στη Διαύγεια. Η επιλογή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης διενεργείται από την τριμελή επιτροπή επιλογής των επιθεωρητών μετά από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης απαιτείται να είναι κατηγορίας ΠΕ με Γ΄ τουλάχιστον βαθμό και να έχει 2 τριετείς τουλάχιστον θητείες προϊσταμένου Τμήματος, ενώ οι προϊστάμενοι των Τμημάτων να είναι κατηγορίας ΠΕ και Δ’ τουλάχιστον βαθμού. Τους προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης τα οποία θα συσταθούν με Προεδρικό Διάταγμα επιλέγει από τους αποσπασμένους στην Αρχή υπαλλήλους και τοποθετεί με απόφασή του ο ΓΕΔΔ, για χρονικό διάστημα τριών ετών.
9. Οι αποσπάσεις του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στην Αρχή ανακαλούνται αποκλειστικά για σοβαρό λόγο, μετά από πρόταση του ΓΕΔΔ.
10.Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή λαμβάνει το μισθό, όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης από το φορέα προέλευσής του κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
11. Η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του πάσης φύσεως προσωπικού γίνεται με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής από τον προϋπολογισμό της Αρχής. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατά μήνα ημερών εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι και κατ’ έτος τις εκατόν είκοσι ημέρες..
12. Ο ΓΕΔΔ, ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 • 14 Ιουνίου 2013, 14:24 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Επειδή το σύστημα δεν εμφανίζει τις υπογραμμισμένες φράσεις, υποβάλλουμε εκ νέου το προηγούμενο σχόλιό μας:
  Δεδομένου ότι οι Ειδικοί Επιθεωρητές του Γραφείου του ΓΕΔΔ και οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ υπηρετούν με απόσπαση, καθώς οι εν λόγω ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά και η Αρχή που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο, δεν διαθέτουν μόνιμο αλλά μόνο αποσπασμένο προσωπικό, προτείνεται η συμπλήρωση του πρώτου εδαφίου της τελευταίας ενότητας της παρ. 1 του άρθρου 6, ως εξής:
  Μετά την πρόταση «Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου» προστίθεται η φράση «η οποία διατηρείται σε κάθε περίπτωση».

 • 14 Ιουνίου 2013, 13:32 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Δεδομένου ότι οι Ειδικοί Επιθεωρητές του Γραφείου του ΓΕΔΔ και οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ υπηρετούν με απόσπαση, καθώς οι εν λόγω ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά και η Αρχή που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο, δεν διαθέτουν μόνιμο αλλά μόνο αποσπασμένο προσωπικό, προτείνεται η συμπλήρωση του πρώτου εδαφίου της τελευταίας ενότητας της παρ. 1 του άρθρου 6 με την υπογραμμισμένη φράση:
  «Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου, η οποία διατηρείται σε κάθε περίπτωση».

 • Δεδομένου της πρόθεσης για την δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, στο ζήτημα των διοικητικών πράξεων επιλογής των στελεχών της νέας αρχής και των διοικητικών πράξεων για την στελέχωση της γραμματείας και των διοικητικών υπηρεσιών παρατηρείται η πρόθεση σας να «υπογράφονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις επιλογής» από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

  Νομίζω ότι η όποια διοικητική ανεξαρτησία της αρχής μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο με την έκδοση των τελικών ατομικών διοικητικών πράξεων επιλογής και αποχώρησης στελεχών και του διοικητικού προσωπικού από τον ίδιο τον ΓΕΔΔ και όχι από την εκτελεστική εξουσία της κυβερνήσεως, δηλαδή τον Υπουργό.

  Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 2477/1997, οι αποσπάσεις στελεχών και Διοικητικών Υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» εκδίδονται από τον ίδιο τον Συνήγορο του Πολίτη.

 • 12 Ιουνίου 2013, 14:00 | ΕΥΤΥΧΙΑ Β.

  παρ. 1 τελευταίο εδάφιο: Υπάλληλος του οποίου δεν ανανεωθεί η απόσπασή (πιθανόν και για λόγους ανεπάρκειας) με τη λήξη της θητείας του, θα επιστρέψει στην υπηρεσία του και θα καταταγεί αυτοδίκαια στο βαθμό και στο κλιμάκιο του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του, χωρίς τον περιορισμό της ποσόστωσης. Υπάλληλος που έχει υπηρετήσει επιτυχώς, π.χ 4 ή 7 έτη στην Αρχή και θελήσει με αίτησή του να αποχωρήσει από αυτή (προσωπικοί – οικογενειακοί λόγοι, ανάληψη θέση ευθύνης στην υπηρεσία του, άλλη ευκαιρία απασχόλησης κ.α)πριν λήξει η θητεία του, θα επιστρέψει στην υπηρεσία του χωρίς να έχει τη δυνατότητα να καταταγεί με το ευεργέτημα του υπαλλήλου του προηγούμενου παραδείγματος, ή θα περιμένει υπομονετικά άλλα δυο χρόνια, ώστε να λάβει το ευεργέτημα.
  Δεδομένου του γεγονότος οτι οι Δ/νσεις προσωπικού στέκονται πάντα στη λεπτομέρεια (και ίσως πράττουν ορθά), προτείνω την εξής αλλαγή:
  «Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της απόσπασης ή τη διακοπή αυτής μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε περιορισμό, ο υπάλληλος κατατάσσεται αυτοδίκαια στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου απόσπασης στην Αρχή».

 • 11 Ιουνίου 2013, 18:24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.

  Ε! ρε γλέντια. Φωτιά θα πάρουν τα τηλέφωνα των βουλευτικών γραφείων, αφού η επιλογή θα είναι αξιοκρατική, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, 2 μέλη της οποίας θα προέρχονται από την «Αρχή». Πίνακες κατάταξης δεν θα υπάρχουν; Μήπως να συμμετείχε αντί του 2ου μέλους της Αρχής και κάποιος δικαστικός ή ακαδημαϊκός;
  «Ανάκληση της απόσπασης μπορεί να γίνει μόνο [..], ή για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του, ύστερα από πρόταση του ΓΕΔΔ», γιατί δεν διατυπώνεται έτσι και η περίπτωση της παύσης του ΓΕΔΔ και του Βοηθού του;
  Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και δωράκια: θητεία Προισταμένου Δ/νσης κ.α. Με τις υγείες τους!

 • 11 Ιουνίου 2013, 17:26 | Ν Τσέλιος

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 στη «Αρχή αποσπώνται ως Επιθεωρητές 160 μόνιμοι ή με σχέση ΙΔΑΧ υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ α) του Δημοσίου, β) των Ανεξάρτητων Αρχών γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, με πραγματική υπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση».

  Η παραπάνω στελέχωση είναι το λιγότερο μυωπική και κοντόφθαλμη, αν όχι κάτι άλλο. Τι γίνεται με τους επιστήμονες που έχουν διδακτορικό. Υπάρχουν νέοι δημόσιοι υπάλληλοι με 3, 4 ή 5 πραγματικά χρόνια προϋπηρεσίας με διακρίσεις στην επαγγελματική τους κατάρτιση και οι οποίοι είναι διδάκτορες. Μάλιστα, το διδακτορικό τους μπορεί να το έχουν τελειώσει και στη χώρα μας με διάρκεια minimum 4 έτη. Τους επιστήμονες αυτούς τους πετάμε έξω; Ποια είναι η αξιοκρατία. Γίνεται λόγος για απόφοιτους της σχολής Εθνικής Σχολής η οποία διαρκεί 2 έτη; Τι γίνεται με τους διδάκτορες στους οποίους ο Έλληνας φορολογούμενος επένδυσε για τουλάχιστον 4 έτη τον καθένα και οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα επιστήμονες.

  Θα πρότεινα λοιπόν, πέρα από τη δυνατότητα που δίνεται σε προσωπικό με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών και πέρα από τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής με εμπειρία 3 έτη να αξιοποιηθούν και οι νέοι πραγματικοί επιστήμονες στους οποίους έχει επενδύσει ο ελληνικός λαός.
  Απλοί υπάλληλοι με μεγάλη εμπειρία και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής δεν είναι επιστήμονες με νέες ιδέες που θα μπορούσαν να δώσουν νέα αντικειμενική και αξιοκρατική πνοή στο νέο οργανισμό που πάει να φτιαχτεί, αλλά είναι υλικά του ίδιου του συστήματος του δημοσίου των τελευταίων 30 ετών.

  Κ. Υπουργέ αποφασίστε, θέλετε κλειστή κλίκα ανθρώπων μη επιστημόνων για το νέο οργανισμό ή θέλετε έναν οργανισμό που θα δεχθεί στους κόλπους του και νέα υλικά/πραγματικούς επιστήμονες, όπως οι λιγοστοί διδάκτορες που υπηρετούν τα τελευταία χρόνια με όλο τους το είναι το Ελληνικό Δημόσιο (αφού, η πλειοψηφία των διδακτόρων υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση);