Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται με τον διορισμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
2. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόσπαση στο Γραφείο του ΓΕΔΔ και στο ΣΕΕΔΔ αποσπάται αυτοδίκαια στην Αρχή που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο για το υπόλοιπο της θητείας του. Ειδικότερα: α. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές του Γραφείου ΓΕΔΔ και οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ ως Επιθεωρητές. β. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ ως Βοηθοί Επιθεωρητές οι οποίοι εφόσον έχουν τα προσόντα, δύνανται να κατατάσσονται σε θέσεις Επιθεωρητών για το υπόλοιπο της απόσπασής τους μετά από κρίση της Επιτροπής του ανωτέρω άρθρου 6 παρ. 1 εδ. 5.
3. Οι υπάλληλοι του Υ.Δ.Μ.& Η.Δ. που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αποσπώνται αυτοδίκαια στην Αρχή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του παρόντος.
4. Οι κατά τα ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον ΓΕΔΔ.
5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου για την αναπλήρωση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις για την αναπλήρωση προϊσταμένων.
6.Οι υπηρετούντες Προϊστάμενοι Επιθεωρητές, οι Επιθεωρητές -Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές στα Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που παύουν να λειτουργούν μετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Αρχή εντός μηνός από την έναρξη λειτουργίας της , συμπεριλαμβάνονται στους Επιθεωρητές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές της παρ. 1 περιπτώσεις α και β του παρόντος άρθρου, επιλέγοντας ταυτόχρονα την Κεντρική Υπηρεσία της Αρχής ή το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης.
7. Ο συνολικός διανυθείς χρόνος υπηρεσίας του πάσης φύσεως προσωπικού του Γραφείου του ΓΕΔΔ και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προσμετράται για κάθε συνέπεια σε αυτόν της Αρχής που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο.
8. Οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και οι κάθε είδους έρευνες και ελεγκτικές διαδικασίες που ευρίσκονται σε εξέλιξη κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής διενεργούνται από αυτή.
9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ή το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, εννοείται η Αρχή που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο.
10. Με την έναρξη λειτουργίας της Αρχής λύονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών των υφιστάμενων θεσμών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
11. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 3051/2002.

 • 14 Ιουνίου 2013, 14:44 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Διόρθωση σφάλματος: Στην παρ. 3 του άρθρου 10 γίνεται παραπομπή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6, ενώ η παραπομπή θα πρέπει να γίνει στις διατάξεις της παρ. 8 του ίδιου άρθρου.

 • 14 Ιουνίου 2013, 14:14 | ΜΑΝΟΛΗΣ

  Κε Υπουργέ
  Επανεξετάστε τη θέση σας, όσον αφορά στην κατάργηση των Περιφερειακών Γραφείων. Ελαχιστοποιείτε τους σχετικούς ελέγχους στις Υπηρεσίες της επαρχίας, ενώ θα έπρεπε να τους ενισχύσετε, ειδικά σε μια περίοδο όπου κύριο μέλημα και βασική προτεραιότητα όλων (ηγεσίας & πολιτών), είναι η πάταξη των φαινομένων που αμαυρώνουν την δημόσια διοίκηση.

 • 14 Ιουνίου 2013, 13:41 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 «Μεταβατικές διατάξεις» του Σχεδίου Νόμου, «Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόσπαση στο Γραφείο του ΓΕΔΔ και στο ΣΕΕΔΔ αποσπάται αυτοδίκαια στην Αρχή που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο για το υπόλοιπο της θητείας του…». Όσον αφορά στο διοικητικό προσωπικό, σχετική πρόβλεψη υπάρχει μόνο για τους υπαλλήλους του Υ.Δ.Μ. & Η.Δ. (παρ. 3 του ίδιου άρθρου). Όμως, τόσο στο γραφείο του ΓΕΔΔ, όσο και στο ΣΕΕΔΔ υπηρετεί σημαντικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων που δεν προέρχονται από το Υ.Δ.Μ. & Η.Δ. αλλά από άλλους φορείς. Οι εν λόγω υπάλληλοι, όπως και οι υπάλληλοι του Υ.Δ.Μ. & Η.Δ., λόγω της εμπειρίας και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει από την υπηρεσία τους στους υφιστάμενους θεσμούς, θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ομαλή μετάβαση στη νέα Αρχή, μεταφέροντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, προκειμένου, χωρίς καμία σπατάλη χρόνου, η νέα Αρχή να λειτουργήσει αποτελεσματικά από την έναρξη της λειτουργίας της. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Περιφερειακό Γραφείο του ΣΕΕΔΔ στη Θεσσαλονίκη δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος του Υ.Δ.Μ. & Η.Δ., αλλά μόνο υπάλληλοι που προέρχονται από άλλους φορείς. Για το λόγο αυτό προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 2 του άρθρου 10 περίπτωση (γ), η οποία προφανώς εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, ως εξής:
  «γ. Οι διοικητικοί υπάλληλοι του Γραφείου του ΓΕΔΔ και της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι κατανέμονται με απόφαση του ΓΕΔΔ στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και στους τομείς δράσης της Αρχής».

 • 12 Ιουνίου 2013, 15:20 | ΕΥΤΥΧΙΑ Β.

  παρ.2 β. Το πάσης φύσεως προσωπικό …α)…β)Οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ ως Βοηθοί Επιθεωρητές οι οποίοι εφόσον έχουν τα προσόντα, δύνανται να κατατάσσονται σε θέσεις Επιθεωρητών για το υπόλοιπο της απόσπασής τους μετά από κρίση της Επιτροπής του ανωτέρω άρθρου 6 παρ. 1 εδ. 5.
  Απο τη διατύπωση καταλαβαίνω οτι έάν δεν έχουν ή δεν αποκτήσουν τα προσόντα κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, με τη λήξη της θα επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους. Επειδή είναι άδικο για τους υπαλλήλους που εργάστηκαν σκληρά και επιτυχώς ως Βοηθοί Επιθεωρητές, να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους Επιθεωρητές συναδέλφους τους, προτείνω να γίνει η εξής αλλαγή εδώ, γιατί το άρθρο 6 αναφέρεται μόνο στους Επιθεωρητές:
  β)Οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ ως Βοηθοί Επιθεωρητές, οι οποίοι εφόσον έχουν τα προσόντα, δύνανται να κατατάσσονται σε θέσεις Επιθεωρητών για το υπόλοιπο της απόσπασής τους μετά από κρίση της Επιτροπής του ανωτέρω άρθρου 6 παρ. 1 εδ. 5., ενώ σε περίπτωση μη κατάταξής τους στις ανωτέρω θέσεις, με τη λήξη της θητείας τους ή τη διακοπή της με αίτησή τους, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε περιορισμό, να κατατάσσονται αυτοδίκαια στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου απόσπασης στην Αρχή.

 • 11 Ιουνίου 2013, 17:26 | Ν Τσέλιος

  Οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ που δεν έχουν την προϋπηρεσία να γίνουν Επιθεωρητές πώς κατατάσσονται πάλι ως βοηθοί αφού αυτή η θέση παύει να υφίσταται;;;

 • 11 Ιουνίου 2013, 15:55 | ΚΑΤΙΑ ΞΕΝΑΚΗ

  Απαράδεκτο! Ο νόμος αυτός καταργεί τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που είναι η πιο αποτελεσματική αντικειμένική και ως εκ τούτου αποδεκτή από τον κόσμο υπηρεσια του δημοσίου. Είναι τραγική η προσπάθεια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να δημιουργήσει ένα τερατώδες μόρφωμα που θα ελέγχει όλη τη δημόσια διοίκηση και την ίδια στιγμή θα υπάγεται στην ιεραρχική εποπτεία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Κατ’ ουσίαν το παράτυπα στελεχωμένο και δυσφημισμένο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) αφομοιώνει την υπηρεσία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) εγκολπώνοντας όλη την ειδική νομοθεσία της. Τεράστιο λάθος με απρόβλεπτες συνέπειες για όλο το δημόσιο τομέα.

 • 10 Ιουνίου 2013, 14:23 | Θοδωρής

  Είναι δυνατόν να συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή και με το καλημέρα να κατοχυρώνονται συντεχνιακά μερίδα υπαλλήλων της μίας από τις δύο αρχές που συγχωνεύονται;;;;;;;;

  Συγχαρητήρια και πάλι στον Κο Μανιτάκη. Ωραία αντίληψη περί ανεξαρτησίας.

  Άρθρο 10, παρ. 2: «Οι υπάλληλοι του Υ.Δ.Μ.& Η.Δ. που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αποσπώνται αυτοδίκαια στην Αρχή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του παρόντος»