Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 11: Καταργούμενες διατάξεις

1. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του ν.3074/2002 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2. Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 και της παραγράφου 19 του ενάτου άρθρου του ν. 4057/2012, που εφαρμόζονται για τους Επιθεωρητές και τους Συντονιστές Επιθεωρητές της Αρχής.
3. Μέχρι να εκδοθεί το ΠΔ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002, όπως ισχύει.

 • 14 Ιουνίου 2013, 13:50 | Κατερίνα Α.

  Ερωτήματα σχετικά με την διακοπή λειτουργίας των περιφερειακών γραφείων του ΣΕΕΔΔ.
  Α) ως προς το πλεονέκτημα της μείωσης του κόστους λειτουργίας του ΣΕΕΔΔ :
  -έχει εκτιμηθεί το ακριβές ποσό μείωσης της δαπάνης λειτουργίας του ΣΕΕΔΔ μετά την κατάργηση των 5 περιφερειακών γραφείων, απόλυτα αλλά και ως ποσοστό επί του συνολικής δαπάνης λειτουργίας του ;
  -έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των περιφερειακών γραφείων ποιοτικά, με κριτήριο την σπουδαιότητα των υποθέσεων που έχουν ολοκληρώσει αλλά και ποσοτικά με βάση την πραγματική διάρκεια λειτουργίας εκάστου και τον πραγματικό αριθμό των υπηρετούντων επιθεωρητών σε έκαστο από αυτά;
  Β) ως προς τα μειονεκτήματα απώλειας ανθρώπινου δυναμικού & καθυστερήσεων μεταβατικού σταδίου.
  -έχει εκτιμηθεί το ποσοστό της αποχώρησης επιθεωρητών ποσοτικά και ανά ειδικότητα;
  -Έχει εκτιμηθεί η απαιτούμενη αναπλήρωση και ο χρόνος προσαρμογής των νέων επιθεωρητών που θα αποσπασθούν σε αντικατάσταση των αποχωρησάντων;
  -έχει αξιολογηθεί συγκριτικά και επιλεγεί ως επικρατέστερη η επιλογή μετακίνησης ελεγκτών από το κέντρο προς την περιφέρεια σε σχέση με τη λειτουργία των περιφερειακών μονάδων;
  ΣΧΟΛΙΟ-Με κριτήρια γεωγραφικής κατανομής,τουλάχιστον τα 2 από τα 5 υπό κατάργηση περιφερειακά γραφεία φαίνονται να είναι απαραίτητα, εκτός αν από τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα προκύπτει διαφορετικά.