Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 07: Συλλογικά όργανα της Αρχής

1. Συνιστάται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο για το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή. Στη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου μετέχουν με διετή θητεία: α) Ένας Συντονιστής Επιθεωρητής και ένα μέλος άλλης ανεξάρτητης αρχής ή Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση η οποία διενεργείται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3051/ 2002 όπως ισχύει. β) ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. και γ) δύο αιρετοί εκπρόσωποι του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής με τους αναπληρωτές τους κατά τη σειρά εκλογής τους .
2. Συνιστάται τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο για το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή. Στη σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλίου μετέχουν με διετή θητεία: α) ο Αναπληρωτής τη σ τη σύνθεση τουτον σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλί β) δύο πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τους αναπληρωτές τους
Το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτούνται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του ΓΕΔΔ.

 • 13 Ιουνίου 2013, 05:25 | Κατερίνα Α.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Υπό τις παρούσες συνθήκες και την απαίτηση πλήρους επιτάχυνσης των ελεγκτικών διαδικασιών,με μοναδικό περιορισμό την ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης τους, δεν υφίστανται περιθώρια για μεταβατικούς κύκλους και στάδια.
  Ηπιότερες αλλαγές που θα βοηθήσουν στην εντατικοποίηση των ελέγχων είναι προτιμότερες.
  2. Οι ριζικές αλλαγές του παρόντος υπό διαβούλευση νόμου δεν αφορούν την ελεγκτική δράση, αλλά την οργανωτική δομή των ελεγκτικών μηχανισμών. Έτσι,προτείνεται μια δομή δύσκαμπτη η οποία εκτός των άλλων θα εκτοξεύσει τις δαπάνες μετακινήσεων των ελεγκτών.
  3. Ως προς την ελεγκτική δράση, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν παρουσίασε σοβαρά προβλήματα, απόδειξη ότι στον παρόντα προτεινόμενο νόμο αντιγράφεται και απλώς συμπληρώνεται με θετικές βελτιώσεις.
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Α. Να παραμείνει ο ΓΕΔΔ ως έχει
  Β. να συγχωνευθούν τα συναφούς αντικειμένου ελεγκτικά σώματα (για αποφυγή επικαλύψεων), ως τομείς υπό την εποπτεία του ΓΕΔΔ,{το ΣΕΕΔΔ με τους Επιθεωρητές περιβάλλοντος, Επιθεωρητές Δημοσίων Εργων κλπ.}
  Γ. Να διατηρηθούν τα περιφερειακά γραφεία του ΣΕΕΔΔ στη Θεσσαλονίκη αλλά και Λάρισα και Πάτρα.
  Δ. Όλοι ανεξαιρέτως,(Κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες) να αναζητήσουν κενά κτίρια του δημοσίου για δωρεάν στέγαση.

 • 11 Ιουνίου 2013, 18:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.

  Εδώ γιατί μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη και υπηρετούντες σε ανεξάρτητη αρχή, ενώ στην Επιτροπή αξιολόγησης, όχι;