Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 03: Πεδίο Δράσης -Αρμοδιότητες

1. Στο πεδίο δράσης της Αρχής εμπίπτουν οι φορείς: α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των επιχειρήσεων τους, γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δ) των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
2. Η Αρχή, με εντολή του ΓΕΔΔ, μπορεί:
α. να διενεργεί ή να διατάσσει τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, συμπληρωματικών ελέγχων και ερευνών, από όλα τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
β. να αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων, συμπληρωματικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών με απ’ ευθείας εντολή του ΓΕΔΔ σε Επιθεωρητές όλων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου ή σε υπαλλήλους ή όργανα ή λειτουργούς των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της Αρχής οι οποίοι έχουν υποχρέωση να την ενημερώνουν για την πορεία των διενεργούμενων ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών οποτεδήποτε τους ζητηθεί και, σε κάθε περίπτωση, ευθύς μετά το πέρας αυτών, να της υποβάλλουν το πόρισμα ή την έκθεση επιθεώρησης και ελέγχου.
γ. να συγκροτεί μικτά κλιμάκια από Συντονιστές Επιθεωρητές ή/και Επιθεωρητές που υπηρετούν στην Αρχή ή/και σε οποιοδήποτε Σώμα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Οι έλεγχοι, οι συμπληρωματικοί έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και οι έρευνες που πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του ΓΕΔΔ διενεργούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα.
δ. να αναθέτει στους Επιθεωρητές που υπηρετούν στην Αρχή ή στα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της καθώς και σε όργανα, λειτουργούς ή υπαλλήλους των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της τη διενέργεια προκαταρκτικών ερευνών ή ενόρκων διοικητικών εξετάσεων. Η προκαταρκτική έρευνα ή η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/07 (Υ.Κ.) όπως ισχύουν κάθε φορά, ή σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.
ε. να αξιολογεί σχετικές με την αρμοδιότητα της Αρχής καταγγελίες ή αναφορές, τις οποίες μπορεί κατά την κρίση του ΓΕΔΔ να διερευνά ή να τις θέτει στο αρχείο.
στ. να διενεργεί με τους Συντονιστές Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές που υπηρετούν στην Αρχή προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση ή έλεγχος από την Αρχή.
ζ. να ζητά την έναρξη ή την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και να διατάσσει τη λήψη των διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και να παρακολουθεί την εξέλιξη της.
η. να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά οργάνων, λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής, παραπέμποντάς τους ενώπιον των αρμοδίων πειθαρχικών συμβουλίων.
θ. να ασκεί ένσταση υπέρ της Διοίκησης ενώπιον των πειθαρχικού συμβουλίου και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528.2007) όπως ισχύει.
ι. να διενεργεί έκτακτο έλεγχο οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπαλλήλων των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της Αρχής, καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων.
ια. να αίρει με έγγραφη εντολή του ΓΕΔΔ το φορολογικό, χρηματιστηριακό και τραπεζικό απόρρητο στο πλαίσιο του ελέγχου της οικονομικής κατάστασης, καθώς και στο πλαίσιο ελέγχων, συμπληρωματικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από την Αρχή ή κατόπιν εντολής του ΓΕΔΔ από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
ιβ. να ζητά από το Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό των Οικονομικών, ή από τους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του με υποχρέωση συμμόρφωσης των τελευταίων: i. να παρίστανται κατά την προδικασία και την κύρια ακροαματική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες και για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από πράξεις υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου τους που αφορούν σε εγκλήματα περί την υπηρεσία (άρθρα 235 και επ. ΠΚ) περί τα υπομνήματα (άρθρα 216 και επ. ΠΚ) περί παραβίασης απορρήτων (άρθρα 370 και επ. ΠΚ) κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 και επ. ΠΚ) και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 386 και επ. ΠΚ) που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω φορέων, ή σε περίπτωση παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από υπαλλήλους, όργανα ή λειτουργούς των προαναφερόμενων φορέων ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ii. να ασκούν υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος όλα τα παρεχόμενα σε αυτούς ένδικα μέσα κατά αποφάσεων ή βουλευμάτων, iii. να ζητούν, υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να ασκήσει τα παρεχόμενα σε αυτόν ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, καθώς και την επίσπευση της ποινικής διαδικασίας και την κατά προτίμηση εκδίκαση των υποθέσεων.
3. Στην συντονιστική αρμοδιότητα της Αρχής υπάγεται και κάθε ιδρυθησόμενο Σώμα και Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.
4. Η Αρχή διεξάγει τακτικό έλεγχο των δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, όλων των προϊσταμένων διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων του ΣΔΟΕ και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, όλων των προϊσταμένων των τμημάτων ελέγχου (δράσης) του ΣΔΟΕ και όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά, καθώς και των υπαλλήλων άλλων τμημάτων του ΣΔΟΕ που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, τα οποία τους έχουν ανατεθεί με ημερήσια διαταγή ή με εντολή ελέγχου των προϊσταμένων τους.
Οι υπαγόμενοι στις παραπάνω περιπτώσεις ελέγχου οικονομικής κατάστασης υποβάλλουν στην Αρχή, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού/ ή διοικητικού, αρχική δήλωση οικονομικής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.
Κάθε φορά που επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιουσιακών τους στοιχείων υποβάλλουν νέα δήλωση κατά τα παραπάνω μόνο ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται.
Η δήλωση οικονομικής κατάστασης υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου, όπως και ο χρόνος υποβολής της, καθορίζεται από την Αρχή.
Οι δηλώσεις οικονομικής κατάστασης μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά. Η Αρχή έχει δικαίωμα πρόσβασης στις σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές που λειτουργούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διασταυρώνει φορολογικά και περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων.
Για τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία και τον καταλογισμό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3213/03 όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Η Αρχή παρακολουθεί τη δράση των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Ειδικότερα, παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται, οποτεδήποτε το ζητήσει και ενημερώνεται για τις εκθέσεις και τα πορίσματα αυτών τα οποία της κοινοποιούνται υποχρεωτικά. Επίσης, αξιολογεί το έργο τους και παρακολουθεί την εκτέλεση των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται από το προβλεπόμενο στο άρθρο 8 προεδρικό διάταγμα.
6. Η Αρχή εξετάζει τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3448/2006.
7. Η Αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία καταγράφει το έργο της, παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και για αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Η έκθεση της Αρχής υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Αρχή μπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και να κοινοποιεί στον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό, εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Η ετήσια έκθεση της Αρχής συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Oολομέλειας της Βουλής, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της.
8. Ο ΓΕΔΔ συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης. 9. Ο ΓΕΔΔ συγκαλεί και προεδρεύει του, προβλεπόμενου από το άρθρο 9 του παρόντος, Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.)

 • 14 Ιουνίου 2013, 14:43 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Στο Γραφείο του ΓΕΔΔ, στο ΣΕΕΔΔ και κατ΄ επέκταση στη νέα Αρχή, υπηρετούν υπάλληλοι από όλο το δημόσιο τομέα, προκειμένου να μεταφέρονται πρακτικές, αντιλήψεις, γνώσεις και δεξιότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελεγκτικής δράσης των ανωτέρω ελεγκτικών μηχανισμών, δεδομένου ότι όπως οι υφιστάμενοι θεσμοί (ΓΕΔΔ και ΣΕΕΔΔ), έτσι και η νέα Αρχή, δεν θα αναπτύσσει μεμονωμένη τομεακή δράση, αλλά θα δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της διοικητικής λειτουργίας, έχοντας ταυτόχρονα πειθαρχικές και ανακριτικές αρμοδιότητες.
  Στο πλαίσιο αυτό, για τη νέα Αρχή, είναι εμφανής η αναγκαιότητα, μέσα στο νέο σύνθετο, ασταθές, ρευστό και άκρως ανταγωνιστικό διεθνές πε¬ριβάλλον, να αναπροσαρμόζει συνεχώς τις προτεραιότητές της, επικαιροποιώντας τους στόχους της, έτσι ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που η ελληνική δημόσια διοίκηση δέχεται, με σκοπό να κερδισθεί το στοίχημα της ομαλής προσαρμογής και ενσωμάτωσής της στο διεθνές σύστημα.
  Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων διέρχεται μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής, το οποίο θα πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του. Μέχρι σήμερα, ορισμένοι μόνο Επιθεωρητές παρακολουθούσαν επιμορφωτικά προγράμματα διαφόρων φορέων, που σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν καμία σχέση με τα ελεγκτικά τους καθήκοντα, με συνέπεια την απώλεια σημαντικού χρόνου εργασίας χωρίς αντίστοιχα αποτελέσματα, πέραν της προβλεπόμενης μοριοδότησής τους. Οι υφιστάμενοι θεσμοί (ΓΕΔΔ και ΣΕΕΔΔ), διοργανώνουν ιδιαίτερα εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια στην έδρα τους, χωρίς δηλαδή να απαιτείται μετακίνηση και σπατάλη χρόνου των Επιθεωρητών, τα οποία όμως έχουν άτυπη μορφή και δεν μοριοδοτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.
  Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται απολύτως απαραίτητη η διοργάνωση από την Αρχή εξειδικευμένων και μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων για το προσωπικό της, αλλά και αντίστοιχων προγραμμάτων για το προσωπικό των φορέων αρμοδιότητάς της, προκειμένου να μεταφέρεται η γνώση, η εμπειρία που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων – ελέγχων και οι καλές διοικητικές πρακτικές που καταγράφονται.
  Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται να ενσωματωθεί στο άρθρο 3 με τίτλο «Πεδίο Δράσης – Αρμοδιότητες», ως παρ. 9, η παρακάτω διάταξη:
  «9. Η Αρχή διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης για το προσωπικό της, το προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου και το πάσης φύσεως προσωπικό των φορέων αρμοδιότητάς της, τα οποία μοριοδοτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις».

 • Όσον αφορά την Υποχρέωση Δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης και τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών αυτό έχει ήδη ρυθμιστεί και θεσμοθετηθεί με της διατάξεις του Ν. 2313/2003.

  Θα ήταν προτιμότερο να μην συμπεριληφθούν οι δικαστικοί λειτουργεί στην (ια) παράγραφο του άρθρου περί έκτακτου ελέγχου οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες).

 • Με τον τρόπο που είναι ορισμένο το πεδίο δράσης, καλύπτεται ένα πολύ ΕΥΡΥΤΕΡΟ φάσμα από τη Δημόσια Διοίκηση. Υπάρχει τέτοια ασάφεια και οριζοντιοποίηση, ώστε σε λίγο θα οριστεί μέσα από αυτό ένας αρκετά κεντρικοποιημένος έλεγχος όλων σχεδόν των επιχειρήσεων. ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ, η συστηματική προσπάθεια, μέσα από τις Διαβουλεύσεις , να περάσει Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Α τον έλεγχο σε πολύ λίγα εώς ελάχιστα άτομα. Δώστε λίγη προσοχή και επανεξετάστε , παρακαλώ. Ίσως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους κόλπα προκειμένου να είναι εύκολες οι κάθετες διαταγές Ή οι μεταφορές εξουσιών εις 1 (ΕΝΑΝ).

 • 11 Ιουνίου 2013, 21:51 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.

  Η τελευταία παράγραφος: 8.» Ο ΓΕΔΔ συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων, με σκοπό [..], μπορεί να γραφτεί κι έτσι: (αφού κανείς δεν εμπόδισε ποτέ κανένα, να συνεργάζεται με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών οργανισμών):
  8. Ο ΓΕΔΔ και ο αναπληρωτής του συνεργάζονται με τις αρμόδιες {..}, προκειμένου α) να κάνουν γνωστό το προφίλ τους και σε κανένα Ευρωπαϊκό οργανισμό (ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται) β)να κάνουν και κανένα ταξιδάκι οι καημένοι Επιθεωρητές, οι οποίοι αποκαμωμένοι από τις μετακινήσεις ανά την Ελλάδα με ΚΤΕΛ και πλεούμενα – παντόφλες, επιτέλους θα μπορέσουν να ανέβουν σε αεροπλάνο με προορισμό της προκοπής.