Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 09: Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) –

1. Συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των Επιθεωρήσεων, των Ελέγχων και των Ερευνών που διεξάγονται από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της Αρχής.
2. Το ΣΟΕΕ προεδρεύεται από τον ΓΕΔΔ, τον οποίο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής ΓΕΔΔ.
Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΕ με Απόφασή του καθορίζει τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των οποίων οι προϊστάμενοι συμμετέχουν ως μέλη στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ, ενώ παράλληλα μπορεί κατά περίπτωση να προσκαλεί και επικεφαλής άλλων Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής..
Σε κάθε περίπτωση συμμετέχουν οι Διευθυντές της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. ή ο αναπληρωτής του και ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Π.Ε. ή ο αναπληρωτής του.
Το ΣΟΕΕ συνεδριάζει μία φορά το μήνα στην έδρα της Αρχής και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Η συμμετοχή στο ΣΟΕΕ είναι υποχρεωτική για τα μέλη του.
3. Η Γραμματειακή υποστήριξη του ΣΟΕΕ παρέχεται από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής.
4. Το ΣΟΕΕ υποβάλλει το Μάιο κάθε έτους έκθεση ως παράρτημα της ετήσιας έκθεσης της Αρχής.
Στην έκθεση καταγράφεται συνοπτικός απολογισμός του έργου και της δράσης των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεωρήσεων και Ελέγχου, ενώ καταγράφονται, επίσης, όλες οι ενέργειες του ΣΟΕΕ για τον συντονισμό των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής.

  • 10 Ιουνίου 2013, 20:06 | Εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος

    Σε περίπτωση που η συγχώνευση δεν μπορεί να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση όλης της Γενική Διεύθυνσης και των περιφερειακών διεύθυνσεων Οικονομικής Επιθεώρησης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και του Σώμματος Επιθεώρησης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να έχουν λόγο ύπαρξης στο συντονιστικό όργανο.