Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 12: Πειθαρχικό Δίκαιο

Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».

  • 12 Ιουνίου 2013, 16:34 | Αντώνης

    Οι τροποποιήσεις στο πειθαρχικό δίκαιο του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν.3528/2007 – άρθρα 103, 104, κλπ) είναι αυτονόητο ότι αφορούν και τον κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3528/2007 – άρθρα 107,108, κλπ). Δεν αναφέρεται όμως στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου. Είναι σκόπιμο να γίνει σχετική μνεία.