Κεφάλαιο 09: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ)

Το ΕΙΕ αποτελεί σημαντικότατο πυλώνα πρωτογενούς παραγωγής γνώσης και συντελεί στη διεθνή παρουσία της χώρας στον τομέα της Έρευνας και της Επιστήμης. Θεωρείται θεσμός εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής επιστήμης και κοινωνίας, ιδιαίτερα με την προσθήκη ινστιτούτων θετικών επιστημών – βιολογίας, φυσικοχημείας και οργανικής χημείας – και αρχαιογνωσίας. Περαιτέρω το Κέντρο συνεπικουρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διαμέσου της ψηφιακής τεχνολογίας.
Σήμερα, το ΕΙΕ περιλαμβάνει επτά (7) Ινστιτούτα, ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου του κατακερματισμού και πολυδιάσπασης των ερευνητικών πεδίων, της επίτευξης κρίσιμης μάζας σε βασικούς ερευνητικούς τομείς και του αποτελεσματικότερου συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων, προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης:

 • η συγχώνευση των ΙΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ σε ένα Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Ερευνών στο πλαίσιο της συγκέντρωσης κρίσιμης μάζας σε συναφή πεδία και της επίτευξης οικονομιών κλίμακας
 • η συγχώνευση των ΙΒΕΒ, ΙΘΦΧ και ΙΟΦΧ σε ένα Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης κρίσιμης μάζας σε συναφή πεδία και της επίτευξης οικονομιών κλίμακας

Με βάση ανωτέρω, η πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΙΕ περιλαμβάνει τρία (3) ινστιτούτα ως εξής:

Ως προς την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΙΕ εξετάζεται η ακόλουθη εναλλακτική πρόταση:

 • η συγχώνευση των ΙΒΕΒ και ΙΟΦΧ σε ένα Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και η διατήρηση του ΙΘΦΧ ως αυτόνομου ινστιτούτο
 • 30 Ιανουαρίου 2012, 21:49 | Ελισσάβετ ΄Αλλισον

  30 Ιανουαρίου 2012

  Ερώτηση που αφορά το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

  Στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΙΕ το ΕΚΤ αποτελεί «Υπηρεσία» του ΕΙΕ και είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας.
  Επίσης στο «σχετικό υλικό» της Διαβούλευσης αναφέρεται ότι:
  — «περαιτέρω το Κέντρο» δηλ. το ΕΙΕ «συνεπικουρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διαμέσου της ψηφιακής τεχνολογίας» («Σχέδιο Νόμου» σελ. 19/29)
  — «Το ΕΙΕ φιλοξενεί επίσης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)» («Συνοδευτικό κείμενο» σελ. 10).

  Ερώτηση:
  – Με ποιά νομικά κριτήρια το ΕΚΤ προσμετράτε ως ένα από τα επτά Ινστιτούτα της υφιστάμενης δομής του ΕΙΕ και ένα από τα τρία της προτεινόμενης διάρθρωσης του («Σχέδιο Νόμου» σελ. 19, 20/29);
  – Με ποια επιστημονικά κριτήρια κατατάσσεται στις «κοινωνικές επιστήμες» και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΤΕΣ των Κοινωνικών Επιστημών (Υπουργική Απόφαση ΥΠΔΒΜΘ 8227/11.8.2011) αφού αντικείμενό του είναι η επιστημονική και τεχνολογική πληροφόρηση ;

  Το ΕΚΤ έχει αδιαμφισβήτητα την αναγνώριση της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας για την πρωτοποριακή, εξαιρετική και εργώδη προσφορά του χωρίς να αποτελεί ερευνητικό Ινστιτούτο.
  Ωστόσο εξακολουθεί να μην είναι κατανοητή η «εσωτερική λογική» του εγχειρήματος της Αναδιάρθρωσης ούτε να αιτιολογείται η σχετική πρόταση του Σχεδίου.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 13:00 | Γ. Κόκοτος και Α. Πίντζας

  Σχετικά με την υπό διαβούλευση πρόταση για την α’ φάση αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού, τα ΕΓΣΙ των Ινστιτούτων Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ), και Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) θα ήθελαν να επισημάνουν τα παρακάτω.

  Θεωρούν ότι η προτεινόμενη προς Διαβούλευση δημιουργία ενός μόνο Ινστιτούτου Θετικών Επιστημών αποτελούμενου από τα σημερινά Ινστιτούτα Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ), Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ), και Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), θα πρέπει να εγκαταλειφθεί λόγω της τεράστιας διασποράς των επιστημονικών κατευθύνσεων που θα έχει ένα τέτοιο Ινστιτούτο, η οποία στερείται οποιασδήποτε σύγχρονης επιστημονικής βάσης. Η επιλογή συνεκτικών ερευνητικών κατευθύνσεων θα απαιτούσε την αθέτηση πολλών συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν συναφθεί βάσει προηγούμενων προτεραιοτήτων. Συνεπώς ένα τέτοιο Ινστιτούτο θα είναι αδύνατο να λειτουργήσει, ακόμα και ως μεταβατικό μόρφωμα, κατά έστω και στοιχειωδώς παραγωγικό τρόπο και θα οδηγηθεί σε δυσλειτουργίες και εσωστρέφεια, με συνέπεια την επιβάρυνση του ήδη χαμηλού ηθικού του ερευνητικού προσωπικού. Αντίθετα, η αναφερόμενη ως ‘εναλλακτική’ πρόταση συγχώνευσης του ΙΒΕΒ με το ΙΟΦΧ, με παράλληλη διατήρηση του ΙΘΦΧ ως αυτόνομου Ινστιτούτου, η οποία και αποτελεί την αρχική πρόταση του ΕΙΕ, ως ανταπόκριση στο σχετικό έγγραφο της ΓΓΕΤ, έχει την αποδοχή του προσωπικού και παρουσιάζει τεκμηριωμένα πλεονεκτημάτα. Ειδικώτερα, η ενοποίηση του ΙΒΕΒ με το ΙΟΦΧ σε ένα Ινστιτούτο με προτεινόμενο τελικά τίτλο «Ινστιτούτο Βιολογικής και Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας» αποτελεί άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση με μακροπρόθεσμη προοπτική που θα επιτρέψει την προώθηση των ήδη παραγωγικών συνεργειών των δύο σημερινών ινστιτούτων ακόμα και κατά το μεσοδιάστημα μέχρι την δεύτερη φάση της αναδιάταξης του ερευνητικού ιστού.
  Το Ινστιτούτο που θα προκύψει από τη συνένωση ΙΟΦΧ και ΙΒΕΒ αποβλέπει στη διαμόρφωση καινοτόμων προσεγγίσεων οι οποίες κινούνται στη διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ανάλογα σχήματα επιτυγχάνουν την αξιοποίηση των ραγδαίων θεωρητικών και τεχνολογικών εξελίξεων στους δύο τομείς μέσω της σύνθεσης προσεγγίσεων και της μεγιστοποίησης της αξιοποίησης των αντίστοιχων υποδομών. Κατ’ αυτό τον τρόπο το νέο ινστιτούτο, το οποίο συγκεντρώνει ένα μοναδικό για τον ελληνικό χώρο μείγμα επιστημονικών δεξιοτήτων και υποδομών, μπορεί να διαδραματίσει ένα κομβικό ρόλο στα πλαίσια της ελληνικής ερευνητικής προσπάθειας και να συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των εθνικών ερευνητικών προτεραιοτήτων ’Υγεία και Βιοϊατρική’, ‘Αγροβιοτεχνολογία και Τρόφιμα’, ‘Ενέργεια και Περιβάλλον’. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η δυνατότητα του ενοποιημένου ινστιτούτου, μέσω της συνδυασμένης έρευνας για την ανίχνευση βιολογικών δεικτών και θεραπευτικών στόχων (ερευνητές ΙΒΕΒ) και της σύνθεσης καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων (ερευνητές ΙΟΦΧ), να συμβάλει στην έρευνα ανεύρεσης φαρμάκων και διαγνωστικών ως ενός από τα βασικά εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

  Με βάση τα παραπάνω, τα ΕΓΣΙ των Ινστιτούτων Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ), και Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) παρακαλούν να γίνει αποδεκτή η πρόταση ενοποίησής τους σε ένα Ινστιτούτο με προτεινόμενο τελικά τίτλο «Ινστιτούτο Βιολογικής και Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας».
  Εκ μέρους των ΕΓΣΙ των Ινστιτούτων ΙΒΕΒ και ΙΟΦΧ
  Αλέξανδρος Πίντζας, Διευθυντής ΙΒΕΒ
  Γεώργιος Κόκοτος, Διευθυντής ΙΟΦΧ

 • Έρχομαι να συμπληρώσω τα σχόλια των κ.κ. Καμίτσου και Κεφαλά που προηγήθηκαν, αναφορικά με την συγχώνευση των θετικών Ινστιτούτων του ΕΙΕ.
  Είμαι ερευνητής ου ΙΘΦΧ από το 1983 και έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα 29 χρόνια την εξέλιξή του και τους θεματικούς ερευνητικούς χώρους που θεραπεύει. Υποστηρίζω λοιπόν ότι η λέξη «χημεία» στον τίτλο του Ινστιτούτου οφείλεται καθαρά σε ιστορικούς λόγους. Αυτό το τονίζω ιδιαίτερα,γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός παραπλάνησε προφανώς τους θιασώτες την σύμπτυξης και των τριών Ινστιτούτων σε ένα! Τόσο τα ενδιαφέροντα, όσο και η μεθοδολογία και οι τεχνικές του ΙΘΦΧ απέχουν παρασάγγας των αντιστοίχων των δύο άλλων Ινστιτούτων.
  Η σύμπτυξη των τριών Ινστιτούτων σε ένα θα οδηγήσει σε ένα υδροκέφαλο Ινστιτούτο, με εμφανή δυσλειτουργία. Ποιός θα αναλάβει Διευθυντής ενός τέτοιου Ινστιτούτου; Ποιά θα είναι η σύνθεση επιτροπών αξιολόγησης, όπως προβλέπει ο Νόμος; Ποιά θα είναι η σύνθεση επιτροπών αξιολόγησης ερευνητών; Φοβούμαι ότι θα μπούμε σε ένα κυκεώνα ενστάσεων!
  Η επιχειρούμενη σύμπτυξη θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση της δαπάνης για την θέση ενός Διευθυντού και ίσως 1-2 γραμματέων. Αντίθετα τα προβλήματα που θα δημιουργήσει θα είναι τεράστια με σοβαρό αντίπτυπο στην ερευνητική δραστηριότητα.
  Αξίζει τον κόπο;

  Μ. Κομπίτσας
  Κύριος Ερευνητής ΙΦΘΧ/ΕΙΕ

 • 20 Ιανουαρίου 2012, 16:53 | Ε.Ι. Καμίτσος

  Σχετικά με την υπό διαβούλευση πρόταση για την α’ φάση αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω.

  Η πρόταση αναδιάρθρωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) διατυπώθηκε μετά από εκτενή εσωτερική διαβούλευση, εγκρίθηκε ομόφωνα στην 2011/15/28.09.2011 συνεδρία του ΔΣ/ΕΙΕ και αποτυπώνεται εκτενώς στο με αριθ. πρωτ. 2408/30.09.2011 έγγραφο του Ιδρύματος προς τον ΓΓΕΤ. Οι συνενώσεις που εμπεριέχονται στην πρόταση του ΕΙΕ, (α) των τριών Iνστιτούτων ιστορικών ερευνών σε ένα και (β) των Ινστιτούτων Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) και Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) επίσης σε ένα, έλαβαν υπόψη όλες τις σημαντικές παραμέτρους (προσωπικό, υποδομές, αναμενόμενες συνέργειες) και κατά συνέπεια δημιουργούν βάσιμες ελπίδες επιτυχούς έκβασης του εγχειρήματος.

  Διαπιστώνουμε ότι η ανωτέρω πρόταση (β) του ΕΙΕ εμφανίζεται στο κείμενο δημόσιας διαβούλευσης απλώς ως εναλλακτική, με πρώτη επιλογή την συνένωση των τριών Ινστιτούτων ΙΒΕΒ, ΙΟΦΧ και Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) σε ένα “Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών”. Μια τέτοια τεχνητή συνένωση αγνοεί όλη την επιχειρηματολογία, τεκμηρίωση και εκπεφρασμένη αποδοχή που προέκυψαν κατά την εσωτερική διαβούλευση. Επιπλέον, η πλήρης έλλειψη θεματικής εστίασης ενός “Ινστιτούτου Θετικών Επιστημών” στο ΕΙΕ, ενώ δεν προσθέτει συνέργειες, το καταδικάζει σε δυσλειτουργία (π.χ. αδυναμία ένταξης σε αντίστοιχο ΤΕΣ για κρίσεις και αξιολογήσεις) και δεν αποτελεί κατάλληλο σχήμα για την προγραμματιζόμενη β’ φάση αναδιάρθρωσης. Σημειώνουμε ότι το σημερινό ΙΘΦΧ έχει προέλθει από προγενέστερη επιτυχή συγχώνευση των Ινστιτούτων Θεωρητικής Χημείας και Φυσικοχημείας, με θεματικό αντικείμενο που εκτείνεται από την ατομική και μοριακή φυσική έως την φωτονική και τα νανοϋλικά.

  Με βάση τα παραπάνω, σύσσωμο το τακτικό επιστημονικό προσωπικό του ΙΘΦΧ παρακαλεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση εσωτερικής αναδιάρθρωσης του ΕΙΕ όπως αυτή διατυπώθηκε στο με αριθ. πρωτ. 2408/30.09.2011 έγγραφο του Ιδρύματος.

  Α. Βεγίρη, Ph.D. (Π. Κρήτης), μοριακή φυσική, ΙΘΦΧ

  Β. Γκιώνης, Thése d’ Etat (Université Paris-Sud, Paris XI, Orsay), επιστήμη υλικών, ΙΘΦΧ

  Γ. Θεοδωρακοπούλου, Ph.D. (University of Toronto), θεωρητική χημεία, ΙΘΦΧ

  Ν. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. (Brown University), θεωρητική φυσική, ΙΘΦΧ

  Γ. Κακαράντζας, DPhil (University of Sussex), φωτονική, ΙΘΦΧ

  Ε.Ι. Καμίτσος, Ph.D. (Brown University), φυσικοχημεία, ΙΘΦΧ

  Μ. Κάνδυλα, Ph.D. (Harvard University), φυσική lasers, ΙΘΦΧ

  Α.Κ. Κεφαλάς, Ph.D. (University of Manchester), εφαρμοσμένη φυσική, ΙΘΦΧ

  Ζ. Κόλλια, Ph.D. (ΕΜΠ), εφαρμοσμένη φυσική, ΙΘΦΧ

  Ι. Κομνηνός, Ph.D. (University of York), θεωρητική φυσική, ΙΘΦΧ

  Μ. Κομπίτσας, Ph.D. (University of Heidelberg), φυσική lasers, ΙΘΦΧ

  Ν. Λαθιωτάκης, Ph.D. (Π. Κρήτης), θεωρητική φυσική, ΙΘΦΧ

  Θ. Μερκούρης, Ph.D. (ΕΚΠΑ), θεωρητική φυσική, ΙΘΦΧ

  Γ. Μούσδης, Ph.D. (ΕΚΠΑ), φυσικοχημεία, ΙΘΦΧ

  Ν. Μπακάλης, Ph.D. (University of Illinois at Urbana-Champaign), θεωρητική φυσική, ΙΘΦΧ

  Δ. Παλλές, Ph.D. (ΕΜΠ), φυσικοχημεία, ΙΘΦΧ

  Γ. Παπαβασιλείου, Ph.D. (ΕΚΠΑ), φυσικοχημεία, ΙΘΦΧ

  Γ. Πετσαλάκης, Ph.D. (ΕΚΠΑ), μοριακή φυσική, ΙΘΦΧ

  Σ. Πίσπας, Ph.D. (ΕΚΠΑ), επιστήμη πολυμερών, ΙΘΦΧ

  Χ. Ριζιώτης, Ph.D. (University of Southampton), φωτονική, ΙΘΦΧ

  Ε. Σαραντοπούλου, Ph.D. (ΕΚΠΑ), εφαρμοσμένη φυσική, ΙΘΦΧ

  Ε. Σημαντήρας, Ph.D. (University of Cambridge), θεωρητική χημεία, ΙΘΦΧ

  Ν. Ταγματάρχης, Ph.D. (Π. Κρήτης), χημεία υλικών, ΙΘΦΧ

  Γ. Χρυσικός, Ph.D. (Brown University), φυσικοχημεία, ΙΘΦΧ

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 13:34 | Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς

  Η Διοίκηση του ΕΙΕ με το 2408/30-09-2011 έγγραφό της προς την ΓΓΕΤ εισηγήθηκε την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο που αφορούσε (α)την συγχώνευση των τριών ινστιτούτων ιστορίας σε ένα και (β) την συγχώνευση του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) με το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας(ΙΒΕΒ). Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) επροτάθει να διατηρήσει την σημερινή του μορφή επί τη βάσει του λογικού επιχειρήματος ότι το επιστημονικό αντικείμενο του ΙΘΦΧ είναι διαφορετικό από αυτό των Βιολογικών Επιστημών και της Φαρμακευτικής Χημείας. Στο ΙΘΦΧ θεραπεύονται οι επιστήμες της Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, η Νανοτεχνολογία, τα Lasers και η Φωτονική, κλπ). Η πρόταση της συγχωνεύσεως και των τριών ινστιτούτων ΙΒΕΒ, ΙΟΦΧ και ΙΘΦΧ σε ένα ινστιτούτο, είναι λειτουργικά και πρακτικά ανέφικτη, αφού επιδιώκει να συγκεράσει ινστιτούτα με τελείως διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Θα δημιουργήσει άμεσα προβλήματα βιωσιμότητος και θα καταστήσει ανέφικτη την δεύτερη φάση των συγχωνεύσεων μεταξύ των Ινστιτούτων διαφορετικών Ερευνητικών Κέντρων.

  Αλκιβιάδης-Κωνσταντίνος Κεφαλάς
  Ερευνητής Α’ ΙΘΦΧ/ΕΙΕ

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 20:52 | Yiorgos Kabanis

  Μα για πιο λόγο να έχουμε διαφορετικά ινστιτούτα με συναφή αντικείμενα.
  Να διατηρηθούν όλες οι θέσεις ερευνητών, αλλά θα γίνει οικονομία των υπόλοιπων πόρων.
  Γιατί να υπάρχουν 2 διαφορετικά ερευνητικά κέντρα στην Αθήνα. Ενοποίηση του ΕΙΕ με τον Δημόκριτο.
  Αλλιώς, να ενωθεί το ινσιτούτο θετικών επιστημων του ΕΙΕ με το ινστιστούτο προηγμένων υλικών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

 • 6 Ιανουαρίου 2012, 22:50 | Βασίλης Κ. Γούναρης

  Αναρωτιέμαι πως θα επιτευχθεί η οικονομία κλίμακας με τη συγχώνευση των ινστιτούτων του ΕΙΕ. Οι διευθυντές/καθηγητές, επιστρέφοντας στις θέσεις τους στα ΑΕΙ ως πλήρους απασχόλησης, θα επιβαρύνουν απλώς κάποιο άλλο κωδικό… Αν το Υπουργείο σκοπεύει να καταργήσει περισσότερες θέσεις ερευνητών ή γραμματέων, τότε θα ήταν λογικότερο να αξιολογήσει το έργο τους και αναλόγως να πράξει… Αν δεν σκοπεύει –που δεν σκοπεύει υποθέτω– τότε η αλλαγή της δομής μάλλον θα υπονομεύσει το έργο φορέων που είναι πασίγνωστοι για το υψηλό επίπεδο του έργου τους και αναγνωρίσιμοι διεθνώς. Μου φαίνεται πως η όλη κίνηση έχει συμβολικό χαρακτήρα. Θα τη δεχόμουν αν δεν είχε αρνητικές συνέπειες για το ΕΙΕ

 • Προτείνω τη δημιουργία ενός νέου Ερευνητικού Κέντρου με αντικείμενο τον Χωρικό Προγραμματισμό και Σχεδιασμό. Τα Ινστιτούτα, υπαγόμενα σ’ αυτό το κέντρο, μπορούν να είναι α) Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και β) Ινστιτούτο Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στη χώρα μας από έρευνα στους παραπάνω τομείς κι αυτό το διαπιστώνει κάθε απλός πολίτης, χωρίς εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου. Βλέπετε τη χαμηλή ποιότητα των δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων, την απαράδεκτη κατάσταση των δημοσίων χώρων, το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης στις πόλεις, την φθίνουσα αρχιτεκτονική κληρονομιά των ιστορικών και διατηρητέων οικισμών. Βλέπετε επίσης την χαμηλή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων αναφορικά με τα παραπάνω θέματα και το ‘πάρτυ’ των πανεπιστημιακών με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου βαπτίζουν τις μελέτες ως έρευνες για να εισέλθουν στον χώρο των μελετών του δημοσίου, ένας χώρος στον οποίο δεν τους επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται (αθέμιτος ανταγωνισμός με τους μελετητές εγγεγραμμένους στα μητρώα μελετητών του ΥΠΕΚΑ). Η έρευνα απουσιάζει παντελώς από τον χώρο που σας περιγράφω κι’ αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, την αναπόφευκτη επανάληψη των λαθών του παρελθόντος στον τρόπο χωρικής οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως με τη σημερινή κρίση να πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο το θέμα, καθώς παρατηρούμε τη ραγδαία υποβάθμιση τους ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

  Εάν ενδιαφέρεσθε γι’ αυτό το μείζονος σημασίας θέμα, μπορώ να σας βοηθήσω στην προσπάθεια. Έχω συστήσει συλλογικούς φορείς στο παρελθόν. Η διδακτορική μου διατριβή είχε ως θέμα:

  Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Σε κάθε περίπτωση, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα εάν μου απαντούσατε με τις απόψεις σας.

  Τα στοιχεία μου είναι:
  Αναστασία Μιχ. Πάπαρη
  Διδάκτωρ Αρχιτέκτων Α.Π.Θ. –
  Πολεοδόμος Πανεπ. Λονδίνου U.C.L., M. Phil.,
  κιν.: 6979484159