Κεφάλαιο 04: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)

Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» αποτελεί σημείο αναφοράς ως προς την πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, ενώ από πλευράς επιστημονικής δραστηριότητας κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων Ερευνητικών Κέντρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζοντας σημαντική προσφορά σε επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα καθώς και στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
Σήμερα, το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» περιλαμβάνει οκτώ (8) Ινστιτούτα, ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου του κατακερματισμού και πολυδιάσπασης των ερευνητικών πεδίων, της επίτευξης κρίσιμης μάζας σε βασικούς ερευνητικούς τομείς και του αποτελεσματικότερου
συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων,  προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης:

 • η διατήρηση και μετεξέλιξη του ΙΒ σε Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών με τη συγκέντρωση ερευνητικών ομάδων από διαφορετικά ινστιτούτα του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ με δραστηριότητες γύρω από τη βασική
  έρευνα, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές σε θέματα αιχμής στις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία και την επίτευξη κρίσιμης μάζας στις βιοεπιστήμες
 • τη διατήρηση του ΙΠΤ λόγω ύπαρξης κρίσιμης μάζας στο επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • τη διατήρηση του ΙΠΦ και τη μετονομασία του σε Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής
 • τη συγχώνευση του ΙΤΠΑ και του ΙΡΡΠ στο πλαίσιο της επίτευξης κρίσιμης μάζας ερευνητικού δυναμικού σε βασικούς ερευνητικούς τομείς, της αξιοποίησης των υποδομών καθώς και του καλύτερου συντονισμού συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων και μετονομασία του συγχωνευμένου ινστιτούτου σε Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας
 • τη συγχώνευση των ΙΕΥ, ΙΦ και ΙΜ  λόγω θεματικής συνάφειας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των ινστιτούτων, της δημιουργίας κρίσιμης μάζας στον τομέα των προηγμένων υλικών, των φυσικοχημικών διεργασιών, της νανοτεχνολογίας και των μικροσυστημάτων, της συμπλήρωσης με
  πρόσθετα συμπληρωματικά αντικείμενα και κατάλληλη μετονομασία του συγχωνευμένου ινστιτούτου

Με βάση ανωτέρω, η πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» περιλαμβάνει πέντε (5) ινστιτούτα ως εξής:

Ως προς την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» εξετάζονται οι ακόλουθες εναλλακτικές προτάσεις:

 • Συγχώνευση  των 8  υφιστάμενων Ινστιτούτων σε 4 Ινστιτούτα στους ακόλουθους τομείς:

α) Πληροφορική, Επικοινωνίες & Ασφάλεια,

β) Βιοεπιστήμες-Βιοϊατρικές & Ραδιοφαρμακευτικές Εφαρμογές,

γ) Πυρηνικές Επιστήμες & Τεχνολογίες,

δ) Προηγμένα Υλικά, Διεργασίες και Νανοτεχνολογία

 • Απορρόφηση τουΙνστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ” (του ΕΑΑ) από το Ινστιτούτο
  Πυρηνικής Φυσικής (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
 • 30 Ιανουαρίου 2012, 10:01 | Αναστάσιος Μπελιάς

  Ως ερευνητής του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» θα ήθελα να παραμείνει το Ινστιτούτο ανεξάρτητο. Καθώς, όμως, περιήλθαμε σε ζητήματα συγχωνεύσεων η άποψη μου είναι ότι, εάν μια ενσωμάτωση του Ινστιτούτου είναι όντως αναπόφευκτη, το ορθότερο είναι να συγχωνευθεί το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» του Ε.Α.Α. με το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») για τους εξής λόγους:

  (α) συνάφεια των ερευνητικών αντικειμένων
  (β) συνάφεια στην υλοποίηση πειραματικών διατάξεων και πειραμάτων
  (γ) συνέχεια στις υπάρχουσες άριστες και μακρόχρονες συνεργασίες μας με το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

  Ωστόσο, επισημαίνω ότι αυτή η συγχώνευση πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε ο σκοπός του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ», δηλαδή οι «Ερευνητικές εργασίες με στόχο τη διεκδίκηση φιλοξενίας / εγκατάστασης της ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE στην Ελλάδα» να ενταχθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και να διασφαλιστεί η συνέχεια στο έργο του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ».

  Δρ. Αναστάσιος Μπελιάς
  Κύριος Ερευνητής ΙΑΦ-ΝΕΣΤΩΡ

 • 27 Ιανουαρίου 2012, 17:45 | Δ. Τσουκαλάς

  Σχόλια επί των συγχωνεύσεων – Συγχώνευση τριών μεγάλων Ινστιτούτων του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

  Αναφερόμαστε στην προτεινόμενη συγχώνευση του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής με τα Ινστιτούτα Επιστήμης Υλικών και Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και εστιάζουμε στις συνέπειες που θα έχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ουσιώδες οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να τον δικαιολογήσει, είναι δε επιπλέον αντίθετος με την πρόταση του ΔΣ του Κέντρου.
  Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος απασχολεί σήμερα ένα σύνολο προσωπικού 76 ατόμων (ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και τεχνικοί) εκ του συνόλου των οποίων μόνο το 50% καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στη βάση Εθνικού σχεδιασμού και στρατηγικής το 1986 με στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε Εθνικό επίπεδο στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα της Μικροηλεκτρονικής, που οδηγείται από την τάση σμίκρυνσης διατάξεων και συστημάτων και καθορίζει σήμερα την οικονομική ισχύ των κοινωνιών, αφού έχει οριζόντια εφαρμογή σχεδόν σε όλο το φάσμα της παραγωγικής δραστηριότητας (τηλ/νίες και υπολογιστές, βιοϊατρική τεχνολογία, ενέργεια και περιβάλλον κλπ). Παρόλη τη μικρή εθνική χρηματοδότηση σε σχέση με παρόμοια Ινστιτούτα της υπόλοιπης Ευρώπης, το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής έχει συμμετάσχει σε δεκάδες διεθνή ερευνητικά προγράμματα, προσαρμόζοντας δυναμικά το πεδίο δραστηριότητάς του και επιτυγχάνοντας την αυτοχρηματοδότηση της λειτουργίας του. Αποτέλεσμα είναι η αναπτυσσόμενη γνώση να διαχέεται στην συνέχεια τόσο στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όσο και στην εγχώρια βιομηχανία, αφού πολυάριθμοι πρώην ερευνητές και διδάκτορες που εκπόνησαν τη διατριβή τους στο Ινστιτούτο επανδρώνουν ανερχόμενες εταιρείες φωτοβολταϊκών στοιχείων πυριτίου, τηλ/νιών και εταιριών μικρο-αισθητήρων στη χώρα (Heliosphera, Broadcom Hellas κλπ). Παράλληλα η συμμετοχή του Ινστιτούτου και η συνεργασία του στα πλαίσια του συνεργατικού συνασπισμού (cluster) Μικροηλεκτρονικής αφενός και η συνεργασία του με εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα αφετέρου, δημιουργούν σήμερα νέες δυναμικές .
  To Ινστιτούτο μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος ανάπτυξης των Μικρο και Νανοτεχνολογιών γενικώτερα και να προσελκύσει ερευνητές από συγγενείς τομείς από όλη τη χώρα, αναπτύσσοντας την επιστημονική γνώση και τις αντίστοιχες καινοτομικές εφαρμογές, αξιοποιώντας κατάλληλα το μοναδικό στη χώρα εργαστήριο διεργασιών πυριτίου που διαθέτει, σε χώρους υψηλής καθαρότητας. Το σημερινό του μέγεθος είναι ήδη κατάλληλο για να εκπληρώσει τους παραπάνω στόχους. Η αύξησή του κατά μέγιστο έως και 50% κρίνεται εφικτή, πέραν όμως αυτού θα δημιουργηθεί ένα μη λειτουργικό και ευέλικτο σχήμα, ειδικά αν ενταχθεί σε ένα Ινστιτούτο υπερτριπλάσιου μεγέθους με ετερογενείς δραστηριότητες διαφορετικής στόχευσης από την παραπάνω .
  Η μέχρι σήμερα πορεία του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής έχει αναγνωρισθεί τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου το Ινστιτούτο επιλέχθηκε πρόσφατα ως Κέντρο Αριστείας σε ‘Μικρο και Νανοσυστήματα’, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Regpot, αλλά και σε αξιολογήσεις της ελληνικής έρευνας που το κατατάσσουν στα κορυφαία των Επιστημών Μηχανικού όπως η αυτο-αξιολόγηση των ερευνητικών Ινστιτούτων το 2010, η τελευταία εξωτερική αξιολόγησή τους το 2005 και η πρόσφατη έκθεση τη εταιρείας RAND, που το Υπουργείο παρήγγειλε, όπου η Ηλεκτρονική του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος αναγνωρίζεται ως μία από τις πλέον επιτυχημένες ερευνητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Για τους παραπάνω λόγους το ΔΣ του Δημόκριτου πρότεινε τη δημιουργία ανεξάρτητου Ινστιτούτου με τίτλο ‘Μικροσυστήματα και Νανοηλεκτρονική’, διευρύνοντας τις δραστηριότητες του υπάρχοντος Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής.
  Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιστημόνων, ο ορθολογικός προσανατολισμός του ερευνητικού πεδίου και οι προοπτικές του καθώς και η υπάρχουσα τεχνογνωσία και ερευνητικές υποδομές, είναι παράγοντες που πρέπει να αποτελέσουν σημαντικές συνιστώσες στις προτεινόμενες συγχωνεύσεις ερευνητικών Ινστιτούτων, τις οποίες πληροί το προτεινόμενο σχήμα. Κάτω από αυτό το πρίσμα είναι σήμερα η ευκαιρία να γίνει συγκέντρωση δυνάμεων συναφών ερευνητικών ομάδων από διαφορετικά Ινστιτούτα του Κέντρου στο προτεινόμενο Ινστιτούτο ‘Μικροσυστημάτων και Νανοηλεκτρονικής’. Με καθαρό προσανατολισμό το νέο αυτό σχήμα θα συνεχίσει να αποτελεί εθνικό πόλο στον αντίστοιχο τομέα, συνεισφέροντας τόσο στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτομίας, όσο και στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση μέσω της αλληλεπίδρασης με αντίστοιχες δραστηριότητες σε ΑΕΙ και σε άλλα Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας, καθώς και τη σχετική βιομηχανία.

  Το κείμενο υπογράφουν οι Ερευνητές του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής (αλφαβητικά)
  – Παναγιώτης Αργείτης, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Argitis
  – Σπυρίδων Γαρδέλης, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Gardelis
  – Νικόλαος Γλέζος, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Glezos
  – Ευάγγελος Γογγολίδης , http://imel.demokritos.gr/staffpages/Gogolides
  – Δημήτριος Δαβάζογλου, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Davazoglou
  – Βασίλειος Ιωάννου-Σουγλερίδης, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Ioannou
  – Χαράλαμπος Κοντοπανάγος, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Contopanagos
  – Δημήτριος Κουβάτσος, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Kouvatsos
  – Κωνσταντίνος Μισιακός, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Misiakos
  – Ανδρούλα Νασιοπούλου, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Nassiopoulou
  – Πασκάλ Νορμάντ, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Normand
  – Νικόλαος Παπανικολάου, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Papanikolaou
  – Ιωάννης Ράπτης, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Raptis
  – Χρήστος Τσάμης, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Tsamis
  – Αγγελική Τσερέπη, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Tserepi
  – Δημήτριος Τσουκαλάς, http://imel.demokritos.gr/director_Tsoukalas.shtml
  – Σταύρος Χατζανδρούλης, http://imel.demokritos.gr/staffpages/Chatzandroulis

 • Αποψη για την προτεινόμενη συγχώνευση των 3 Ινστιτούτων στο Δημόκριτο σε ένα υπερ-ινστιτούτο 70 περίπου ερευνητών με θέμα την Νανοτεχνολογία.

  Ευάγγελος Γογγολίδης
  Δρ Χημικός Μηχανικός
  Διευθυντής Ερευνών,
  Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής
  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
  http://imel.demokritos.gr
  http://imel.demokritos.gr/staffpages/Gogolides/index.shtml

  Στο κείμενο για την αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού της χώρας η ΓΓΕΤ προτείνει « τη συγχώνευση των ΙΕΥ, ΙΦ και ΙΜ λόγω θεματικής συνάφειας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των ινστιτούτων, της δημιουργίας κρίσιμης μάζας στον τομέα των προηγμένων υλικών, των φυσικοχημικών διεργασιών, της νανοτεχνολογίας και των μικροσυστημάτων, της συμπλήρωσης με πρόσθετα συμπληρωματικά αντικείμενα και κατάλληλη μετονομασία του συγχωνευμένου ινστιτούτου (π.χ. Προηγμένα Υλικά, Διεργασίες και Νανοτεχνολογία)»
  Θέλω να εκφράσω την άποψη μου που περιέχει την εμπειρία μου σαν ερευνητής τα τελευταία 20 χρόνια και σαν εκδότης ενός διεθνούς περιοδικού για την μικροηλεκτρονική και την νανοτεχνολογία (http://www.journals.elsevier.com/microelectronic-engineering/ ).

  Οταν πριν 20 χρόνια ο Μιχάλης Χατζάκης ήλθε σαν ερευνητής από την ΙΒΜ και σαν μέλος της ακαδημίας των ΗΠΑ να αναλάβει το νέο αυτό Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (ΙΜΗΛ) σαν διευθυντής είχε σαν στόχο να έλθει στην Ελλάδα η βιομηχανία της ηλεκτρονικής και της μικροηλεκτρονικής, και το Ινστιτούτο να αποτελέσει καταλύτη για την έρευνα, την εκπαίδευση υψηλής στάθμης στελεχών και την προαγωγή εν γένει του κλάδου. Στα χρόνια που ακολούθησαν το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής έγινε διεθνώς γνωστό τόσο για την έρευνα όσο και για την συνεργασία του με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Το Ινστιτούτο εγκατέστησε μια μοναδική υποδομή που έφερε στην Ελλάδα την μικρο και νανο κατασκευαστική και την μικρο – νανο τεχνολογία. Μπορεί να μην έγιναν στην Ελλάδα εργοστάσια κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αυτό ομως συνέβη γιατι έφυγαν από την Ευρώπη και την Αμερική για την Ασία, ακολουθώντας την καταστροφική «μόδα» των καιρών. Ομως το Ινστιτούτο έδρασε σαν καταλύτης για την δημιουργία του σχεδιαστικού κλάδου και πολλών εταιρειών στο Συνεργατικό Σχηματισμό Συστημάτων και Εφαρμογών Νανο/Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster http://www.corallia.org/el/innovation-clusters/mi-cluster.html ). Επίσης το Ινστιτούτο έφερε στην Ελλαδα τον κλάδο των μικρο και νανο συστημάτων, για τον οποίο έχει αναγνωριστεί σαν ευρωπαικός πόλος αριστείας (www.imel.demokritos.gr ). Σήμερα που ζούμε το big-bang και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής σε ένα τεράστιο εύρος επιστημονικών πεδίων, το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής δεν κάνει μόνο ηλεκτρονική! Κάνει διατάξεις νανοηλεκτρονικής, οργανικά ηλεκτρονικά, φωτοβολταικές κυψέλες από πυρίτιο ή οργανικά ή υβριδικά υλικά, μικρορευστονικές διατάξεις, αλλά και μικροσυστήματα για βιολογικές, περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ισχυρή διεπιστημονικότητα του και η υποστήριξη κοινών υποδομών μεγάλης αξίας. Μπορεί η βιομηχανία των chip να μην ήλθε στην Ελλάδα για να κάνει μνήμες ή επεξεργαστές, αλλά η χώρα σήμερα έχει εταιρείες κατασκευής φωτοβολταικών Πυριτίου που χρειάζονται ένα Ινστιτούτο και ανθρώπους με γνώση στο αντικείμενο. Αύριο μπορεί στην χώρα να υπάρξουν εταιρείες παραγωγής οργανικών ηλεκτρονικών, ή οργανικών φωτοβολταικών, ή μικρο αισθητήρων και ανιχνευτών για τα νερά, την υγεία, τις καλλιέργειες. Γιατί πρέπει να σβήσει από το χάρτη ένας άριστος (αποδεδειγμένα από συνεχείς αξιολογήσεις) χώρος και να συρρικνωθεί; Γιατί ο Ελληνας πολίτης να χάσει ότι πλήρωσε μέχρι τώρα; Τι σκοπό λογιστικό εξυπηρετεί η συρρίκνωση ενός Ινστιτούτου που όχι μόνο δεν «κάθεται» αλλά έχει «φέρει τα λεφτά του» με εκατοντάδες ανταγωνιστικά προγράμματα; Αντί της ενισχύσεως επιλέγουμε την συγχώνευση;

  Θα μπορούσε βέβαια να ισχυριστεί κανείς ότι η συγχώνευση δημιουργεί στο Δημόκριτο ένα Ινστιτούτο μαμούθ με αντικείμενο τα Νανο-υλικά και την Νανοτεχνολογία, οπότε δημιουργεί κρίσιμη μάζα στην χώρα, και στο κέντρο ενώνοντας 70 περίπου ερευνητές. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσω μερικούς όρους που συγχέονται.

  Η νανοεπιστήμη και νανοτεχνολογία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος και στηρίζεται στους εξής πυλώνες:

  Α) Νανουλικά

  Β) Β1) διεργασίες σύνθεσης νανο υλικών και αυτοργάνωσης και
  Β2) διεργασίες νανο-κατασκευαστικής (συνήθως top-down). Οι διεργασίες Β1 και Β2 ονομάζονται συχνά και με τον όρο νανοτεχνολογίες

  Γ) Μικρο-Νανο-διατάξεις (ηλεκτρονικές (τρανσίστορ, μνήμες), μηχανικές (δοκοί), ρευστονικές (κανάλια ροής ρευστών), αισθητήρες (ανίχνευση ουσιών, βιομορίων κλπ), ενεργειακές (φωτοβολταικές κυψέλες, διατάξεις συλλογής ενέργειας στην μικρο – νανοκλίμακα), οπτικές κλπ)

  Δ) Μικρο-Νανο-Συστήματα. Ολοκλήρωση των διατάξεων για την δημιουργία συστημάτων (π.χ. Ολοκληρωμένα κυκλώματα, φωτοβολταικά συστήματα, ολοκληρωμένα μικρο αναλυτικά συστήματα). Το τελευταίο αυτό κομμάτι της νανοτεχνολογίας είναι το πιο δύσκολο και χρειάζεται συνέργεια πολλών κλάδων, μηχανικούς πολλών ειδικοτήτων, και έχει άμεση σχέση με καινοτόμα προιόντα.

  Τα Ινστιτούτα Φυσικοχημείας (ΙΦ) και Υλικών (ΙΕΥ) καταλαμβάνουν κυρίως τους πυλώνες Α, και Β1 της νανο-επιστήμης και νανοτεχνολογίας. Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (ΙΜΗΛ) καταλαμβάνει κυρίως τους πυλώνες Β2, Γ, Δ. Δεν είναι τυχαίο οτι το ΙΦ και το ΙΕΥ εντάσσονται στον τομέα των φυσικών επιστημών, ενώ το ΙΜΗΛ εντάσσεται στον τομέα των μηχανικών.

  Η προτεινόμενη συγχώνευση είναι λάθος και θα συντελέσει σε μεγάλη απώλεια γνώσεως, εμπειρίας, και χρημάτων που έχουν επενδυθεί καθώς και σε ελαχιστοποίηση της πιθανότητας συνέργειας με την Ελληνική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Πιθανόν δε και να οδηγήσει σε εντάσεις την υπάρχουσα αγαστή συνεργασία των ερευνητών στα 3 Ινστιτούτα. Η συγχώνευση με τις σημερινές συνθήκες των 50 περίπου ερευνητών των ΙΦ και ΙΕΥ με τους 17 ερευνητές στο ΙΜΗΛ θα αραιώσει και θα συρρικνώσει την δυνατότητα να βοηθήσουμε και να καθοδηγήσουμε στην χώρα μας τις δραστηριότητες σε νέες διατάξεις και συστήματα. Πέρα από τα παραπάνω η διοίκηση ενός τόσο μεγάλου Ινστιτούτο που θα αποτελεί το 40-%0% του δυναμικού του Δημόκριτου θα είναι δύσκολη, και το Ινστιτούτο θα είναι ανισόρροπα μεγάλο τόσο μέσα στο Δημόκριτο, όσο και στην Ελλάδα γενικώς.

  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Δημόκριτος είναι ένας πόλος νανοτεχνολογίας που μπορεί να δράσει για το καλό της πατρίδας μας. Ας το κάνει με δύο μεγάλα Ινστιτούτα Νανοτεχνολογίας:
  α) Ινστιτούτο Νανουλικών και φυσικοχημικών διεργασιών,
  β) Ινστιτούτο Μικρο-νανο-βιο συστημάτων, Νανοτεχνολογιών και μικροηλεκτρονικής.
  Ας αφεθούν ελεύθεροι οι ερευνητές να αυτοργανωθούν εντασσομενοι σε οποιο σχήμα τους εκφράζει. Ας μήν πάμε για να εξοικονομήσουμε μία διοικητική θέση να βάλουμε τα δύο (τρία!) πόδια σε ένα παπούτσι.

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 16:03 | Ιωάννης Βελονάκης

  Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καταθέτω εδώ την έντονη διαφωνία μου με τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Επιστήμης των Υλικών με το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας και με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» όπως και τις επιφυλάξεις μου απέναντι στις άκριτες συγχωνεύσεις ινστιτούτων και ερευνητικών κέντρων χωρίς επιστημονικά και μόνο κριτήρια (στην περίπτωσή μας το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, αν και τοποθετείται από τους ιθύνοντες στο χώρο των Επιστημών Μηχανικού, συγχωνεύεται με ιδρύματα που τοποθετούνται από τους ίδιους στο χώρο των Φυσικών Επιστημών). Από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω τα ινστιτούτα αυτά παράγουν σημαντικό ερευνητικό έργο (εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και έρευνες με πλήθος δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά και συνέδρια). Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η φράση «οικονομίες κλίμακας». Από πότε και με ποιον τρόπο η βασική έρευνα, την οποία τα ιδρύματα για τα οποία συζητάμε υπηρετούν, θα πρέπει να υποτάσσεται σε (συνήθως βραχυπρόθεσμους) οικονομικούς στόχους; Γιατί τα προηγμένα κράτη παγκοσμίως ξοδεύουν κάθε χρόνο σεβαστά ποσά για αυτή ενώ εμείς περιορίζουμε τα ερευνητικά μας ινστιτούτα; Μάλλον θέλουμε να γυρίσουμε την Ελλάδα στη δεκαετία του 1920 και να στείλουμε τους περισσότερους αξιόλογους Έλληνες που υπηρετούν ή μπορούν να υπηρετήσουν σε αυτά να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό.

  Ιωάννης Ν. Βελονάκης
  Υποψήφιος Διδάκτορας
  Τμήματος Φυσικής Ε.Κ.Π.Α.

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 21:37 | Αννα Σεραφειμίδου Βαγιάκη

  Όταν συγκεντρώνονται πολλές ερευνητικές ομάδες σε ένα Ινστιτούτο θα πρέπει και να ενισχυθεί ο ρόλος του γνωμοδοτικόυ του Ινστιτούτου διότι ο διευθυντής δεν είναι δυνατόν να επιβλέπει όλα τα ερευνητικά θέματα.

  Οσον αφορά την εναλλακτική πρόταση:

  «Απορρόφηση του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ” (του ΕΑΑ) από το Ινστιτούτο
  Πυρηνικής Φυσικής (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»»)

  θα πρότεινα να περιμένετε να δείτε αν θα προχωρήσει ο προτεινόμενος ανιχνευτής του κυβικού χιλιομέτρου που είναι διεθνής συνεργασία. Αν ναί και επιλεγεί η Πύλος ως περιοχή που θα ποντιστει ο ανιχνευτής, τότε θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθει ως σημαντικό νέο διεθνές κέντρο στην Πύλο και δεν έχει νόημα η απορροφηση στο Δημόκριτο.

  Αννα Σεραφειμίδου Βαγιάκη

  Συνταξιούχος διευθυντής ερευνών ΙΠΦ