ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1) Εκπροσωπείτε: α) Φορέα, β) Συλλογικό όργανο ;

α) Επωνυμία:

β) Τηλέφωνο επικοινωνίας :

γ) E-mail επικοινωνίας :

2) Είστε: Φυσικό πρόσωπο ;

α) Επωνυμία:

β) Τηλέφωνο επικοινωνίας :

γ) E-mail επικοινωνίας :

3) Εάν είστε Φυσικό πρόσωπο, ποια από τις επιλογές πουαναφέρονται παρακάτω σας αντιπροσωπεύει περισσότερο;

α) Διοικητικός υπάλληλος

β) Επιχειρηματίας/Στέλεχος επιχείρησης

γ) Ερευνητής

δ) Μέλος ΔΕΠ

ε) Φοιτητής (κάθε βαθμίδας)

ζ) Άλλο

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

(παρακαλούμε τηρήστε την αρίθμηση των ερωτήσεων στις απαντήσεις σας)

1) Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε; Απαντήστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την παραπάνω ερώτηση επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα:

 • Βιοεπιστήμες
 • Διατροφή, Τρόφιμα, Υδατοκαλλιέργειες &      Αγροβιοτεχνολογία
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας
 • Επιστήμες Μηχανικού
 • Ενέργεια & Περιβάλλον
 • Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Άλλος τομέας – διαθεματικές προτεραιότητες

2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις).

3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή, δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα, άλλα σημαντικά στοιχεία για τις προτεινόμενες δράσεις (έως 400 λέξεις)

4) Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή :
ωριμότητα και διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, ύπαρξη του απαραίτητου, κατάλληλα
εκπαιδευμένου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό
και υποδομές (έως 200 λέξεις)

5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός (έως 150 λέξεις). Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το εκτιμώμενο κόστος ως εξής: κατηγορία Α: 1-2 εκ. €, κατηγορία Β: 2-5 εκ. €, κατηγορία Γ: 5-10 εκ. €, κατηγορία Δ: 10-20 εκ. €, κατηγορία Ε: >20 εκ.€.

6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργιες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. (έως 100 λέξεις)

7) Βιβλιογραφικές αναφορές, όχι περισσότερες από 10 (έως 100 λέξεις)

 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Ευστράτιος Στρατίκος
  Κύριος Ερευνητής
  Εργαστήριο Χημείας Πρωτεϊνών
  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

  2) Είστε: Φυσικό πρόσωπο ; NAI
  α) Επωνυμία: Ευστράτιος Στρατίκος
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-6503918
  γ) E-mail επικοινωνίας : stratos@rrp.demokritos.gr stratikos@gmail.com

  3) Εάν είστε Φυσικό πρόσωπο, ποια από τις επιλογές που αναφέρονται παρακάτω σας αντιπροσωπεύει περισσότερο;
  γ) Ερευνητής

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  (παρακαλούμε τηρήστε την αρίθμηση των ερωτήσεων στις απαντήσεις σας)
  1) Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε; Απαντήστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την παραπάνω ερώτηση επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα:
  • Βιοεπιστήμες
  2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις).

  Τα τελευταία χρόνια πλήθος γενετικών/πλυθισμιακών μελετών διαρκώς ταυτοποιούν γενετικές μεταλλάξεις (είτε σπάνιες είναι κοινές – ονομαζόμενες πολυμορφισμοί) να συσχετίζονται με προδιάθεση σε κοινές ανθρώπινες ασθένειες, από ιικές λοιμώξεις, καρκίνο έως και αυτοανοσία. Η ανίχνευση τέτοιων μεταλλάξεων όμως παραμένει στο στάδιο της συσχέτισης απουσία γνώσης των συγκεκριμένων μηχανισμών που οδηγούν στην παθογένεση της ασθένειας όταν η μετάλλαξη είναι παρούσα. Απαιτείται λοιπόν λειτουργική ανάλυση των επιπτώσεων της παρουσίας αυτών των μεταλλάξεων στα γονιδιακά προιόντα και βιολογικά μονοπάτια που εμπλέκονται λειτουργικά. Μια τέτοια προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα της επικύρωσης της διαγνωστικής/προγνωστικής αξίας αυτών των μεταλλάξεων και της ταυτοποίησης νέων διαγνωστικών δεικτών αλλά και φαρμακευτικών στόχων. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τη φυσική συνέχεια γενετικών μελετών και βασικό κομμάτι μεταφραστικής έρευνας προς την κλινική εφαρμογή. Ιδιαίτερες ευκαιρίες υπάρχουν στα πλαίσια της λειτουργίας της επίκτητης ανοσοαπόκρισης που όντας εγγενώς πολυμορφική μπορεί να αποτελέσει κόμβο προγνωστικής ιατρικής και εξατομικευμένων θεραπειών.

  3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή, δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα, άλλα σημαντικά στοιχεία για τις προτεινόμενες δράσεις (έως 400 λέξεις)

  Η προσέγγιση θα είναι πολυθεματική φέρνοντας κοντά ομάδες με διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις προς ένα κοινό σκοπό: την ανάλυση συγκεκριμένων γονιδίων, ή ομάδων γονιδίων που συνεισφέρουν σε ανθρώπινες ασθένειες που υπάρχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών ή προγνωστικών δεικτών ή την αναγνώριση νέων φαρμακευτικών στόχων. Πέρα από τις δυνατότητες σημαντικών νέων ανακαλύψεων σχετικά με τους μηχανισμούς παθογένεσης ασθενειών η συγκεκριμένη προσέγγιση δημιουργεί δυνατότητες ανακάλυψης και μεταφοράς στην βιομηχανία νέων διαγνωστικών δεικτών. Πρέπει να τονιστεί ότι ο διαγνωστικός τομέας πλεονεκτεί σε σχέση με τον φαρμακευτικό σε ταχύτητα ανάπτυξης νέων προϊόντων και ιδιαίτερα σε πολύ χαμηλότερες απαιτήσεις σε επίπεδα επένδυσης και ως αποτέλεσμα είναι κατά πολύ καταλληλότερος για χώρες του μεγέθους της Ελλάδας.
  Ιδιαίτερα τα γονίδια που εμπλέκονται στην επίκτητη ανοσοαπόκριση αποτελούν εξαιρετικούς στόχους τέτοιας ανάλυσης. Είναι από τη φύση τους πολυμορφικά (σε αυτό βασίζεται η διαφορετική απόκριση του κάθε ανθρώπου στις ασθένειες) και έτσι αποτελούν κόμβους εξατομικευμένης διάγνωσης και θεραπείας. Περαιτέρω ομάδες που εργάζονται σε αυτό τον τομέα με διαφορετικές προσεγγίσεις/τεχνογνωσίες ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα με ενεργές συνεργασίες.

  4) Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή : ωριμότητα και διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, ύπαρξη του απαραίτητου, κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό και υποδομές (έως 200 λέξεις)

  Η πολυθεματικότητα της προσέγγισης βασίζεται στη εμπειρία και τεχνογνωσία ερευνητικών ομάδων που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε αυτό το επίπεδο ο ερευνητικός ιστός είναι απόλυτα έτοιμος και η τεχνολογία ήδη διαθέσιμη και είναι μόνο θέμα οργάνωσης σε κοινούς στόχους μια ξεκάθαρη προσέγγιση και δυνατότητες μελλοντικής εκμετάλλευσης στα πλαίσια της μεταφραστικής ιατρικής.

  5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός (έως 150 λέξεις).
  Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το εκτιμώμενο κόστος ως εξής: κατηγορία Α: 1-2 εκ. €, κατηγορία Β: 2-5 εκ. €, κατηγορία Γ: 5-10 εκ. €, κατηγορία Δ: 10-20 εκ. €, κατηγορία Ε: >20 εκ.€.

  Η προτεινόμενη χρονική διάρκεια των δράσεων είναι κατ’ ελάχιστον 3 έτη ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνει η μετάβαση από τη βασική έρευνα στη κλινική πράξη. Λόγω της πολυθεματικότητας της προσέγγισης προτείνεται η κάθε πράξη θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 ομάδες με εκτιμώμενο κόστος κατηγορίας Β.

  6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργειες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. (έως 100 λέξεις)

  Η Ελλάδα έχει ήδη πλήθος ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται αποτελεσματικά με το χαρακτηρισμό γονιδιακών προϊόντων στα πλαίσια διαφόρων ανθρωπίνων ασθενειών. Η οργάνωση τους σε δίκτυα γύρω από συμπληρωματικές τεχνικές προσεγγίσεις είναι ήδη εφαρμοσμένη και ώριμη. Για παράδειγμα ένα τέτοιο δίκτυο θα περιλάμβανε όμαδες που ασχολούνται με κυτταρική βιολογία, βιοχημεία, πρωτεομική, χημική βιολογία και κλινικές μελέτες. Η πολυθεματικότητα των ερευνητικών ομάδων στην Ελλάδα, αν και αποτελεί πρόβλημα για άλλες προσεγγίσεις (λόγω ετερογένειας) αποτελεί πλεονέκτημα για αυτή τη προσέγγιση. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορεί να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εταιριών που δραστηριοποιούνται κυρίως στο διαγνωστικό τομέα.

  7) Βιβλιογραφικές αναφορές, όχι περισσότερες από 10 (έως 100 λέξεις)

  1. Burton PR, Clayton DG, Cardon LR, Craddock N, Deloukas P, et al. (2007) Association scan of 14,500 nonsynonymous SNPs in four diseases identifies autoimmunity variants. Nat Genet 39: 1329-1337.
  2. Fung E, Smyth DJ, Howson JM, Cooper JD, Walker NM, et al. (2008) Analysis of 17 autoimmune disease-associated variants in type 1 diabetes identifies 6q23/TNFAIP3 as a susceptibility locus. Genes Immun 10: 188-191.
  3. Evnouchidou I, Kamal RP, Seregin SS, Goto Y, Tsujimoto M, et al. (2011) Coding single nucleotide polymorphisms of endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 can affect antigenic peptide generation in vitro by influencing basic enzymatic properties of the enzyme. J Immunol 186: 1909-1913.

 • 5 Μαρτίου 2012, 10:01 | xriso

  Το Στρατηγικό Πλαίσιο (ΕΣΠΕΚ) το οποίο θα διαμορφωθεί μετά τη σύνθεση των προτάσεων οι οποίες θα υποβληθούν στη διαβούλευση θα έχει χρονικό ορίζοντα το 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του δεν έχει οριστικοποιηθεί.

 • 5 Μαρτίου 2012, 09:42 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  Λυπούμαι που χρησιμοποιούνται επιφανείς επιστήμονες του Ελληνισμού για να προσδώσουν ένα συγχωροχάρτι παράτασης στην ίδια αποτυχημένη συνταγή.

  Οτιδήποτε και να προταθεί στα πεδία των οποίων η γνώμη ζητείται μέσω της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης δεν θα έχει εθνική προστιθέμενη αξία για δύο λόγους: δεν υπάρχει κουλτούρα παραγωγής αποτελέσματος και δεν υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ έρευνας και παραγωγής.

  Συγκεκριμένα, η διαχείριση των έργων γίνεται από τους ίδιους τους επιστήμονες που συμμετέχουν στην έρευνα ή από μονάδα του ιδρύματος αποτελούμενη από αντίστοιχης ειδικότητας επιστήμονες, όχι από κάποιον γνώστη του αντικειμένου της διαχείρισης έργων. Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη ‘κατανόηση’, ήτοι η ‘διευθέτηση’ των ζητημάτων για να επιτευχθούν γραφειοκρατικά οι στόχοι που τέθηκαν στο έργο. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ακριβή λέξη που χρησιμοποιεί ο λαός μας.

  Ως προς την παραγωγή, η εκμετάλλευση των δημόσιων πόρων (χρηματοδότηση και εξοπλισμός) καταλήγει μόνο σε προϊόν προς πώληση, λ.χ. πατεντών, συγκεκριμένων καθηγητών – στο χέρι σας είναι να βρείτε πόσες πατέντες κατέχουν οι ερευνητικοί φορείς και πόσες προσωπικά οι καθηγητές/ερευνητές μέσω εταιριών που ελέγχουν.

  Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στην οργάνωση της έρευνας, όχι στο περιεχόμενό της. Λύστε σας παρακαλώ το πρόβλημα, μη συντηρείτε τις ψευδαισθήσεις σας. Σας ευχαριστώ.

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:04 | Δρ. Κρίτων Γρηγοράκης

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Δρ. Κρίτων Γρηγοράκης
  Κύριος Ερευνητής
  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – Ινστιντούτο Υδατοκαλλιεργειών

  2) Είστε: Φυσικό πρόσωπο ; Ναί

  α) Επωνυμία:

  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 9856735

  γ) E-mail επικοινωνίας : kgrigo@hcmr.gr

  3) Εάν είστε Φυσικό πρόσωπο, ποια από τις επιλογές πουαναφέρονται παρακάτω σας αντιπροσωπεύει περισσότερο;
  γ) Ερευνητής

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

  (παρακαλούμε τηρήστε την αρίθμηση των ερωτήσεων στις απαντήσεις σας)

  1) Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε; Απαντήστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την παραπάνω ερώτηση επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα:

  Διατροφή, Τρόφιμα, Υδατοκαλλιέργειες & Αγροβιοτεχνολογία

  2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
  Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις).

  Διερεύνηση των ποιοτικών παραμέτρων των παραγόμενων από Υδατοκαλλιέργειες προϊόντων & των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Διαχείρηση ποιότητας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. Βελτίστοποίηση της ποιότητας. Η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Η δημιουργία νέων ποιοτικών πλεονεκτημάτων των ήδη παραγόμενων προϊόντων ώστε να υπερτερούν σε συνολική ποιότητα έναντι των ανταγωνιστών. Η δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Αλληλεπίδραση περιβάλλοντος & ποιότητας

  3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή, δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα, άλλα σημαντικά στοιχεία για τις προτεινόμενες δράσεις (έως 400 λέξεις)
  Αφ’ ής στιγμής ο στόχος της διαβούλευσης είναι ο καθορισμός πρoτεραιοτήτων στην Έρευνα θεωρώ πιο δόκιμο από το να περιγράψω κάτι σαν συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση (ως σαν να πρόκειται για υποβολή συγκεκριμένου προγράμματος) να θέσω ιεραρχικά γενικότερους ερευνητικούς στόχους στους οποίους πρέπει να κατευθυνθεί η συγκεκριμένη έρευνα.
  Βραχυπρόθεσμοι στόχοι:
  1. Υψηλή ποιότητα μπροστά σε μία μεταβαλλόμενη διατροφή: Το προϊόν της υδατοκαλλιέργειας είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας Η ποιότητα αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαρκώς μεταββαλόμενη διατροφή του οργανισμού(κυρίως λόγω της προσπάθειας ενίσχυσης της αειφορικότητας). Ερευνητικός στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση στο διηνεκές της υψηλής ποιότητας και των πλεονεκτημάτων του παραγόμενου προϊόντος ως τρόφιμο μέσα από τη χρήση αειφορικών πηγών και παρά τις όποιες μεταβολές.
  2. Μελέτη των παραγόντων ποιότητας των νέων εκτρεφόμενων ειδών. Η σύγχρονη ελληνική υδατοκαλλιέργεια επιχειρεί «άνοιγμα» προς την εκτροφή νέων ειδών ιχθύων αλλά & άλλων οργανισμών με αρκετές διαφορές και ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα παραδοσιακά είδη. Ωστόσο υπάρχει ελλιπής γνώση σε σχέση με την ποιότητά τους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής. Ερευνητικό στόχος είναι η απόκτηση των στοιχείων εκείνων ώστε να μπορέσει να γίνει χρήση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που μπορούν να έχουν και τα νέα είδη.
  3. Καταγραφή παραγόντων ασφαλείας στα παραγόμενα προϊόντα. Υπάρχει μικρή στοιχειοθετημένη γνώση σε σχέση με τους παράγοντες ασφάλειας (κυρίως όσον αφορά σε περιβαλλοντικούς ρυπαντές, μέταλλα κλπ.). Στόχος είναι η απόκτηση σχετικής γνώσης των πιθανών επιδρόντων παραγόντων, όπως και η μεταβολή των πιθανών απειλών της ανθρώπινης ασφάλειας, λόγω του μεταβαλόμενου περιβάλλοντος.
  Μεσο-μακρο πρόθεσμοι στόχοι
  1. Νέες μέθοδοι καταγραφής – και διασφάλισης ποιότητας. Ανάπτυξη μεθόδων οικονομικού, γρήγορου και μη καταστροφικού ελέγχου της ποιότητας με υψηλή αξιοπιστία.
  2. Νέα μεταποιημένα προϊόντα-Νέα υλικά τυποποίησης. Στόχος είναι η επίτευξη πλεονεκτημάτων, μέσω της σχετικής έρευνας, (διάθεση προϊόντων, συντήρηση προϊόντων, έρευνες αγοράς – καταναλωτές).
  3. Πιστοποίηση ποιότητας
  3α. Σχήματα συνολικής διαχείρισης της ποιότητας που να συμπεριλαμβάνουν όλη την αλυσίδα παραγωγής (from farm to fork). Στόχος πρέπει να είναι να γίνει εξειδίκευση υπαρχόντων σχημάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας σε σχέση με τα είδη ή δημιουργία νέων σχημάτων, που θα καλύπτουν τα ζητήματα ποιότητας και ιχνηλασιμότητας (traceability) στην παραγωγή.
  3.β. Περιβαλλοντική πιστοποίηση ποιότητας. Έρευνα γύρω από τη δημιουργία πλαισίου Συνολικής Διαχείρισης Ποιότητας (Total Quality Management) και με βάση το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής».

  4) Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή
  ωριμότητα και διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, ύπαρξη του απαραίτητου, κατάλληλα
  εκπαιδευμένου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό
  και υποδομές (έως 200 λέξεις)
  Αυτή τη στιγμή με την ύπαρξη για πάνω από ένα έτος της ερευνητικής πλατφόρμας της HATIP (Ελληνική Πλατφόρμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας) με κοινή συμμετοχή επιστημόνων και παραγωγικών φορέων (http://www.fgm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=289&lang=el), και με ιδιαίτερη θεματική γύρω από την ποιότητα, καθίσταται σαφές ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια και ετοιμότητα του ερευνητικού δυναμικού, ωριμότητα των εμπλεκόμενων φορέων και διαθεσιμότητα για την εν λόγω δράση.

  5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός (έως 150 λέξεις). Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το εκτιμώμενο κόστος ως εξής: κατηγορία Α: 1-2 εκ. €, κατηγορία Β: 2-5 εκ. €, κατηγορία Γ: 5-10 εκ. €, κατηγορία Δ: 10-20 εκ. €, κατηγορία Ε: >20 εκ.€.
  Οι δράσεις πρέπει να έχει τουλάχιστον μία πενταετία χρονικό ορίζοντα (και λόγω των μακρόχρονων διαδικασίών παραγωγής (ένας πλήρης κύκλος παραγψγής κάποιον προϊόντων μπορεί να προσεγγίζει και να ξεπερνά τα δύο έτη). Να έχουν κοινή συμμετοχή παραγωγικών φορεών & ερευνητικών φορέων, αλλά και δυνατότητα εφαρμοσμένης έρευνας αποκλειστικά από ερευνητικούς φορείς, δημιουργία spin off εταιριών κλπ. κατηγορία Δ: 10-20 εκ. €

  6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργιες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. (έως 100 λέξεις)

  Ως χώρα με σημαντική πρωτογενή παραγωγή & με τις Υδατοκαλλιέργειες ως κυρίαρχο τομέα της, είναι πρωταρχικός στόχος η επίτευξη & διαρκής βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Σε μία ευρύτερη ερευνητική προτεραιότητα που αφορά στην επιστήμη / τεχνολογία & ποιότητα τροφίμων, οι θεματικές που αφορούν στην ποιότητα προϊόντων προερχόμενων από Υδατ/γειες πρέπει να έχει κυρίαρχη θέση. Ιδιαίτερα λόγω της διέυρυνσης της παραγωγής με νέα εκτρεφόμενα είδη οργανισμών. Τα παρόντα εντάσσονται και στις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας «from farm to fork».

  7) Βιβλιογραφικές αναφορές, όχι περισσότερες από 10 (έως 100 λέξεις)

  1. Grigorakis K., Young J.A. 2011. Emerging issues in the marketing and quality of farmed fish. In EAS2011 “Mediterranean Aquaculture 2020”, Rhodes 18-21 October 2011, CD of Abstracts pp. 417-418.
  2. Grigorakis K. Chapter 7: Tailorizing quality: effects of aquaculture handling techniques and nutrition on fish quality. in Seafood Quality, Safety and Health Effects. eds. Cesarettin Alasalvar, Fereidoon Shahidi, Kazuo Miyashita, and Udaya Wanasundara, WILEY-BLACKWELL Publishing U.K. 2011, pp. 82-95 (ISBN 978-1-40518-070-2)
  3. Grigorakis K., Rigos G., 2011, Aquaculture effects on environmental and public welfare – The case of Mediterranean mariculture. Chemosphere, 85, 899-919
  4. http://www.fao.org/fishery/topic/1514/en

 • Με ενδιαφερον διαβασα το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. και οι προθεσεις των συντακτων του υποθετω οτι ειναι κατ’ αρχην καλες. Οντως η ερευνα και η τεχνολογικη αναπτυξη μπορει και πρεπει να καταστουν πυλωνες της οικονομικης αναπτυξης της χωρας, ιδιως την εποχη που διανυουμε. Δειτε ως παραδειγμα (αναμεσα σε πολλα) τη Νορβηγια, χωρα 4,5 εκατομμυριων κατοικων, που εχει το Νο. 3 κατα κεφαλην ΑΕΠ στον κοσμο. Αυτο το οφειλει, αναμεσα σε πολλα αλλα, στη στρατηγικη αποφαση στη δεκαετια του 60 να επενδυσει στη δημιουργια εγχωριας τεχνογνωσιας σε θεματα υποθαλασσιας εξορυξης πετρελαιου, αντι να την εισαγει απο το εξωτερικο. ΟΙ καρποι αυτης της προσπαθειας ειναι εμφανεις σημερα.
  Τι να τις κανουμε ομως τις προθεσεις, οταν το γενικο κλιμα για την ερευνα στην Ελλαδα ειναι ακριβως προς την αντιθετη κατευθυνση, και το εδαφος σε θεματα ερευνας ειναι τραχυ και ανωμαλο; Θα σας δωσω 2-3 παραδειγματα.
  Στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργο, ο κ. Μπαρόζο είπε οτι στοχος ειναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών προγραμμάτων που θα φέρουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πριν από το 2013, και να απορροφηθούν ταχύτερα τα 20 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013.
  ΕΣΠΑ ειπατε; Παραθετω αποσπασμα απο προσφατη εγκυκλιο για τα ερευνητικα προγραμματα του πλαισιου «Συνεργασια 2009″, τα οποια χρηματοδοτουνται απο το ΕΣΠΑ:
  – Σε περίπτωση που η αμοιβή συνολικά ανά άτομο είναι κάτω των 15.000 ευρω απαιτείται επιστολή στη ΓΓΕΤ με βιογραφικό σημείωμα του ερευνητή και αναμονή έγκρισης από τη ΓΓΕΤ.
  – Όταν η αμοιβή είναι άνω των 15.000 ευρώ, χρειάζεται να γίνει προκήρυξη, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία και ορίζεται στο άρθρο 38 «Δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» της επισυναπτόμενης Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/27.03.08).
  Με λιγα λογια, καποιοι γραφειοκρατες του Υπουργειου Παιδειας ξερουν καλυτερα απο μενα ποιοι ειναι οι καταλληλοι ανθρωποι για να εκτελεσουν το ερευνητικο μου προγραμμα, εξ ου και με βαζουν να κανω διαγωνισμο που θα τους επιλεξει, εαν η ετησια αμοιβη τους ειναι πανω απο 15.000 ευρω (που πολυ πιθανο να ειναι). Στην εγκριση τους επισης υποκειται το ερευνητικο προσωπικο που εχω ορισει, για δε την παραμικρη αλλαγη στο προσωπικο αυτο, χρειαζεται η αδεια τους.
  Αν αυτα δεν τα ξερει ο φιλτατος κ. Μπαροζο (δεν ξερω αν τα ξερει ο κ. Παπαδημος), τους εχω και ενα αλλο, πιο καλο.
  Σε προσφατη τροπολογια προβλεπεται οτι για την επιλογη προσωπικου που θα εργαζεται στα πασης φυσεως ερευνητικα προγραμματα, πχ απο το 7ο Προγραμμα Πλαισιο, απο ιδιωτες, κλπ, θα απαιτουνται υπογραφες εως και 4 Υπουργων και διαδικασιες ΑΣΕΠ. Οποιονδηποτε θελω να προσλαβω, αυτη τη διαδικασια θα πρεπει να ακολουθησω.
  Ειναι προφανες βεβαια οτι εαν το τελευταιο περασει (εχει ξεσηκωθει απασα η ακαδημαικη κοινοτητα), θα αποτελεσει την οριστικη ταφοπλακα της ερευνας στην Ελλαδα, η οποια ειναι στα ποδια της ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ λογω του πατριωτισμου αυτων που φερνουν τα ερευνητικα κονδυλια στην Ελλαδα και των συνεργατων τους, ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ της γραφειοκρατιας της Ελληνικης Δημοσιας διοικησης. Γραφειοκρατιας που με διαταξεις σαν και αυτες εξελισσεται ταχυτατα σε σοβιετικου στυλ διακυβερνηση, ακριβως δηλαδη στην αντιθετη κατευθυνση απο την επιθυμητη,
  Ειμαι περιεργος τι θα ελεγε ο κ. Κριμιζής, αξιοτιμος Προεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), και τα άλλα επιφανή μέλη του ΕΣΕΤ που διδασκουν σε ΑΕΙ του εξωτερικου, αν υποχρεωνότανε να προσλάβουν ερευνητές με τέτοιες διαδικασιες στα πανεπιστημια που εργαζονται, ακομη και αν ο χρηματοδοτης ειναι ιδιωτικος φορεας!
  Αν ο αντιλογος ειναι οτι τα μετρα αυτα μπαινουν για να σταματησουν φαινομενα ευνοιοκρατιας και νεποτισμου (πχ να μη μπορει καποιος να προσλαβει συγγενεις του σε ερευνητικα προγραμματα), θα ελεγα οτι η Πολιτεια θα πρεπει να βρει ενα συστημα να ξεχωριζει τα ξερα απο τα χλωρα. Δεν μπορει στο βωμο της δηθεν παταξης μεμονωμενων προβληματων, να ισοπεδωνονται ολα.
  Θα μπορουσα να αναφερω και αλλα πολλα, οπως τη συνεχως αυξανομενη γραφειοκρατια στη διαχειριση των προγραμματων, και τη δραστικη περικοπη μισθων και πασης φυσεως κονδυλιων που στηριζουν την ερευνα και οσους ασχολουνται με αυτην, πραγμα που οδηγει και θα οδηγησει τμημα του ερευνητικου δυναμικου να αναζητησει απασχοληση εκτος Ελλαδος, οπου οι συνθηκες ειναι σαφως ευνοικοτερες. Αντιθετα, ποιος καταξιωμενος επιστημονας του εξωτερικου θα θελησει να ελθει να εργασθει στην Ελλαδα υπο αυτες τις συνθηκες; Οχι και πολλοι φοβαμαι.
  Με βαση τα ανωτερω, φρονω οτι το συγκεκριμενο Ε.Σ.Π.Ε.Κ. πολυ λιγα η ακομη και τιποτε δεν θα πετυχει για να διορθωσει στρεβλωσεις οπως οι ανωτερω. Μια και δεν εχει πορους για ερευνα, το Κρατος θα πρεπει να εγκαταλειψει το μοντελο ‘one size fits all’ και κατ’ ελαχιστο να απαλειψει τα πασης φυσεως εμποδια που αποτρεπουν τους ερευνητες απο το να κανουν τη δουλεια τους. Πρεπει επισης να καθιερωσει ενα σωστο συστημα αξιολογησης, ωστε αυτοι που την κανουν σωστα να επιβραβευονται, εστω και ηθικα. Αντιθετα, εδω εχει καταντησει εαν εισαι πετυχημενος ερευνητικα, να εισαι δαχτυλοδεικτουμενος για τα ‘αμαρτωλα κονδυλια της ερευνας’ που διαχειριζεσαι.
  Θα συνιστουσα στους καθ’ υλην αρμοδιους να πανε σε καποια χωρα της Ευρωπης η στις ΗΠΑ και να μελετησουν (οχι επιφανειακα, αλλα σε βαθος) πως λειτουργει η ερευνα εκει, και ποιος ειναι ο ρολος του Κρατους, και μετα απλα ας κανουν απλη αντιγραφη των βασικων αρχων. Πιο αποτελεσματικο θα ηταν αυτο, απο τη συνεχη δημιουργια συστηματων micromanagement σοβιετικου στυλ, σπορ στο οποιο η Ελλαδα φαινεται να εχει αριστες επιδοσεις τελευταια (ειμαι περιεργος, η τροικα τι λεει;)
  Με σοβιετικου στυλ διακυβερνηση, οχι μονο η ανακαμψη της οικονομιας δεν θα ερθει ποτέ, αλλα η οριστικη καταρρευση της χωρας θα ελθει ακομα πιο γρηγορα.

  Με τιμη,

  ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ
  Καθηγητης ΕΜΠ

 • 4 Μαρτίου 2012, 16:44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ

  ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ,ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
  ΑΠΟ 27-12-2011 ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ Ο.Β.Ι.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ,ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ.ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛ.ΕΥΡΕΣ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΗ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΩ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.ΖΗΤΩ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.ΝΟΜΙΖΩ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ.ΠΑΝ.Ι.ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ 6909009324.

 • ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  1) Εκπροσωπείτε:
  Ελληνική Εταιρεία Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης και Αποκατάστασης
  α) Επωνυμία: ΕΛΕΡΓΑ
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 2041882
  γ) E-mail επικοινωνίας : eleerga@gmail.com

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε;
  Άλλος τομέας διαθεματικές προτεραιότητες: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
  2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις).
  Η άσκηση, ως μέσο πρόληψης και θεραπείας, βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και την υγεία. Επιστημονικά η «υποκινητικότητα» έχει πλέον αναγνωριστεί ως η νέα επιδημία του 21ου αιώνα συνεισφέροντας στη νοσηρότητα και θνητότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Βάσει στοιχείων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, η έλλειψη άσκησης ευθύνεται για 3.2 εκατομμύρια θανάτους ετησίως και για το λόγο αυτό έχει αξιολογηθεί ως o τέταρτος προδιαθεσικός παράγοντας κινδύνου ευθυνόμενος κατά 27% και 30% αντίστοιχα, για την εκδήλωση του σακχαρώδους διαβήτη και της στεφανιαίας νόσου. Στις προηγμένες χώρες (ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία) η άσκηση συνταγογραφείται ως θεραπευτικό μέσο και μέρος του κόστους αναλαμβάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επενδύονται μεγάλα ποσά σε προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που έχουν ως κύριο πυρήνα την άσκηση. Η ένταξη μιας νέας ερευνητικής περιοχής με τον τίτλο «Άσκηση και Υγεία» στον ΕΣΠΕΚ θα συνεισφέρει όχι μόνο ακαδημαϊκά-ερευνητικά αλλά αναμένεται να έχει πολλαπλά οικονομικά και ψυχοκοινωνικά οφέλη σε ατομικό και συλλογικό-εθνικό επίπεδο.

  3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή, δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα, άλλα σημαντικά στοιχεία για τις προτεινόμενες δράσεις (έως 400 λέξεις)
  Τεχνική περιγραφή
  • Αξιολόγηση της εφαρμογής άσκησης σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα
  o Πρωτογενής πρόληψη στο γενικό πληθυσμό (παιδιά, ενήλικες, τρίτη ηλικία)
  o Δευτερογενής πρόληψη μετά από καρδιαγγειακά συμβάματα (έμφραγμα του μυοκαρδίου, αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αγγειακή νόσος), σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές μυοπάθειες, ρευματολογικά νοσήματα, μετεγχειρητικοί ασθενείς, καρκινοπαθείς
  o Θεραπευτική αντιμετώπιση χρονίων νοσημάτων (χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια πνευμονοπάθεια)
  o Αποκατάσταση βαρέως πάσχοντων ασθενών (μετά από ΜΕΘ)
  • Συγκρότηση κέντρων αποκατάστασης με κατάλληλα εκπαιδευμένη ομάδα Αποκατάστασης
  • Μεθοδολογία έρευνας
  o Μελέτες παρατήρησης (επιδημιολογικές), σε σχολεία-οίκους ευγηρείας-Νοσοκομεία
   Αξιολόγηση φυσικής δραστηριότητας-ποιότητας ζωής
  o Μελέτες εφαρμογής άσκησης
   Τυχαιοποιημένες μελέτες παρέμβασης
  • Οξείας επίδρασης
  • Χρονίας επίδρασης
   Μορφές άσκησης
   Αξιολόγηση σε ειδικά εξοπλισμένα κέντρα με εργοσπιρομετρία και εργαστήρια μελέτης καρδιακής/αναπνευστικής λειτουργίας
   Κέντρα Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης κατάλληλα εξοπλισμένα Τηλε-Αποκατάσταση
   Συγκρότηση ομάδας αποκαταστάσης (Ιατροί με εξειδίκευση στην Αποκατάσταση/Φυσίατροι, φυσικοθεραπευτές, εργοφυσιολόγοι, εργοθεραπευτές, κινησιοθεραπευτές, νοσηλευτές, γυμναστές, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, διατροφολόγοι κα)
  o Τελικά σημεία αξιολόγησης
   Επιβίωση
   Ποιότητα ζωής
   Ικανότητα για άσκηση και λειτουργική ικανότητα ασθενούς
   Σχέση κόστους – ώφελους στην Ελλάδα
  • δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία
  o Ανάδειξη των ευεργετικών επιδράσεων της Άσκησης ως μέσο θεραπευτικής αγωγής, πρωτογενούς, δευτερογενούς πρόληψης
  o Διερεύνηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών επίδρασης της άσκησης στα διάφορα νοσήματα
  o Ανάδειξη του ιδανικού τύπου άσκησης για κάθε πλυθησμιακή ομάδα, και για κάθε νόσημα ανάλογα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της βαρύτητας
  o Εφαρμογή σύγχρονων μέσων τηλεπαρακολούθησης («telemedicine») για την ασφαλή, αξιόπιστη κι έγκυρη παρακολούθηση εξ’αποστάσεως ασθενών ενταγμένων σε προγράμματα αποκατάστασης
  • Αναμενόμενα αποτελέσματα
  o Ανάδειξη της Άσκησης ως μέσου πρόληψης και θεραπείας
  o Προώθηση-Εξάπλωση της Άσκησης και της Καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης στην Ελλάδα
  o Δημιουργία νέων κέντρων Αποκατάστασης για εξασφάλιση των αναγκών στο χώρο της Υγείας από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
  o Παραγωγή ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων στο χώρο της Αποκατάστασης που να είναι ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης.
  o Καλλιέργεια και προαγωγή της ακαδημαϊκής εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας στην επιστήμη με βάση τη διεθνή πρακτική και τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας.

  4) Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή : ωριμότητα και διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, ύπαρξη του απαραίτητου, κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό και υποδομές (έως 200 λέξεις)
  Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη επιστημονικοί φορείς και ερευνητικά κέντρα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άσκησης και αποκατάστασης σε όλα τα επίπεδα. Οι φορείς έχουν προσελκύσει επιστήμονες από διάφορους κλάδους (κάποιοι εκ των οποίων δραστηριοποιούνται κυρίως εκτός Ελλάδας), που είναι απαραίτητοι για την διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος. Τα ερευνητικά κέντρα έχουν παράξει ικανοποιητικό έργο, αποκτούν αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο και διαθέτουν τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο ερευνητικό προσωπικό. Κάποια δε από τα ερευνητικά κέντρα έχουν τις προϋποθέσεις για συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεων απαιτείται όμως περαιτέρω ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων κέντρων (ή και φορέων), η οποία αφορά σε ενίσχυση/αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού και ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, τη χρήση της τεχνολογίας, την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και την ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού. Έμφαση απαιτείται στη προώθηση της άσκησης ως μέσου πρόληψης & θεραπείας σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα (χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια πνευμονοπάθεια, μετεφραγματική νόσο, σακχαρώδη διαβήτη, μεταβολικό σύνδρομο, αρτηριακή υπέρταση, μετεγχειρητικούς ασθενείς, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παχυσαρκία, καρκινοπαθείς, κτλ.) όπως αυτό κρίνεται επιβεβλημένο από τις διεθνώς ανεγνωρισμένες κατευθυντήριες οδηγίες (AHA: American Heart Association, ESC: European Society of Cardiology, ADA: American Diabetes Association, ACSM: American College of Sports Medicine κτλ.)
  5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός (έως 150 λέξεις). Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το εκτιμώμενο κόστος ως εξής: κατηγορία Α: 1-2 εκ. €, κατηγορία Β: 2-5 εκ. €, κατηγορία Γ: 5-10 εκ. €, κατηγορία Δ: 10-20 εκ. €, κατηγορία Ε: >20 εκ.€.
  Η χρονική διάρκεια των δράσεων ποικίλοι (2-4 χρόνια), ανάλογα με το αντικείμενο. Οι δράσεις θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο σύνολό τους ή επιμέρους από τα υπάρχοντα ερευνητικά κέντρα (ή φορείς).
  Ο προϋπολογισμός των δράσεων ενδεικτικά αναλύεται ως εξής:
  1) Κέντρα αποκατάστασης άρτια εξοπλισμένα
  2) Συγκρότηση ομάδας αποκατάστασης (διεπιστημονική, διατομεακή ομάδα επιστημόμων)
  3) ενίσχυση/αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού για την πραγματοποίηση της άσκησης και αποκατάστασης (π.χ. ποδήλατα, διάδρομοι, μηχανήματα ενδυνάμωσης)
  4) ενίσχυση/αντικατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων (π.χ. εργοσπιρόμετρα, ισοκινητικά δυναμόμετρα)
  5) ενίσχυση για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων που σχετίζονται άμεσα με την χρήση της τεχνολογίας (π.χ. τηλε-ιατρική, αποκατάσταση εξ’ αποστάσεως).
  6) ενίσχυση για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και την αξιολόγηση βιοχημικών παραμέτρων (π.χ. ανάλυση βιοψιών, αιματολογικών εξετάσεων)
  7) ενίσχυση μεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας νέων επιστημόνων και μεταδιδακτορικής έρευνας για την αξιοποίηση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.
  8) Οργάνωση σεμιναρίων,ημερίδων,συνεδρίων
  9) Δημιουργία ιστοσελίδων
  Εκτιμώμενο κόστος: Γ: 5-10 εκ €.
  6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργιες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. (έως 100 λέξεις)
  Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης και η ευρεία εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των πολιτών, της ποιότητας ζωής και να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρονίων νοσημάτων εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους από το σύστημα υγείας (κάτι που αποτελεί εθνική προτεραιότητα) όπως έχει αποδειχτεί από την εφαρμογή παρόμοιων πρακτικών σε άλλες χώρες. Τα προγράμματα άσκησης και αποκατάστασης σε ήδη πάσχοντες θα συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων (λιγότερες επανεισαγωγές στο νοσοκομείο, μικρότερα ενδονοσοκομειακά έξοδα, χαμηλότερα ποσοστά αναπηρικών συντάξεων, ταχύτερη επιστροφή των ασθενών στην εργασία τους), ενώ θα αυξήσουν το προσδόκιμο επιβίωσης.

  7) Βιβλιογραφικές αναφορές, όχι περισσότερες από 10 (έως 100 λέξεις)
  – Pedersen B, Saltin B. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease, Scand J Med Sci Sports, 2006, 16:3-63.
  – American Thorasic Society, European Respiratory Society, Statement on Pulmonary Rehabilitation, Am J Respir Crit Care Med, 2006, 173:1390-1413.
  – American Heart Association. Core Components of cardiac rehabilitation/secondary prevention programs, Circulation, 2007, 115:2675-2682. .
  – ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription, American College of Sports Medicine, 8th ed., Wolters Kluver/Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
  – American College of Sports Medicine, American Diabetes Association. Exercise and type 2 diabetes, Med Sci Sports Exerc, 2010, 42:2282-2303.
  – Bjarnason-Wehrens et al. Cardiac rehabilitation in Europe: results from the European cardiac rehabilitation inventory survey, Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, 2010, 17:410-418.
  http://publications.nice.org.uk/rehabilitation-after-critical-illness-cg83
  – World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Global recommendations on physical activity for health. 2010;1-58

 • 2 Μαρτίου 2012, 12:20 | Ευριπίδης Παπαδόπουλος

  Ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών.

  Θα ήθελα να προτείνω την άμεση ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών ως αυτοτελείς και ανεξάρτητες υπηρεσίες ασκώντας αρμοδιότητες επιπέδου διεύθυνσης ως βασικές οργανικές μονάδες των φορέων για τη διαχείριση των έργων και των κονδυλίων έρευνας ( με άσκηση ουσιαστικού Management). Επίσης παράλληλα θα πρέπει να ενδυναμωθεί ο βασικός ρόλος της σύστασης τους ασκώντας λειτουργίες μονάδων εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των έργων και των κονδυλίων έρευνας με διαφάνεια και αποδοτικότητα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των πόρων.
  Τα πάσης φύσεως θέματα που έχουν να κάνουν με την άμεση και έμμεση υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων θα τα ασκούν ειδικές υπηρεσίες του Ειδικού λογαριασμού ο οποίος θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή και θα λειτουργεί ως αυτοτελής Διεύθυνση/υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχοντας αυξημένη νομοθετική ισχύ και ευθύνη ενώ θα υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα η στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

  Προϊστάμενος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
  ΕΛΚΕ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
  email: epap@gel.demokritos.gr

 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΕΚ)
  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  1) Εκπροσωπείτε: α) Φορέα, β) Συλλογικό όργανο ;
  α) Επωνυμία: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 9549100
  γ) E-mail επικοινωνίας : ebathrellou@hua.gr

  2) Είστε: Φυσικό πρόσωπο ; ΝΑΙ
  α) Επωνυμία: ΑΝΤΩΝΙΑ-ΛΗΔΑ ΜΑΤΑΛΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2019549152, 6937213053
  γ) E-mail επικοινωνίας : amatala@hua.gr

  3) Εάν είστε Φυσικό πρόσωπο, ποια από τις επιλογές που αναφέρονται παρακάτω σας αντιπροσωπεύει περισσότερο; ) Μέλος ΔΕΠ

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  (παρακαλούμε τηρήστε την αρίθμηση των ερωτήσεων στις απαντήσεις σας)
  Δτροφή, Τρόφιμα, Υδατοκαλλιέργειες & Αγροβιοτεχνολογία
  2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις).
  Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
  Παρόλο που η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή έχει αναγνωριστεί ως μνημείο άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ, στην Ελάδα δεν έχει οργανωθεί καμία συστηματική προσπάθεια καταγραφής των συνιστωσών της κληρονομιάς αυτής. Η παρούσα πρόταση επιδιώκει την ανάδειξη ένος σημαντικού μέρους του πολιτισμού της χώρας, και συγκεκριμένα αυτό που αφορά τα τρόφιμα και τα διατροφικoύς κώδικες του λαού της, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τη διατροφική, ιστορική, ανθρωπολογική και περιβαλλοντική διάσταση. Η πρόταση αφορά μια καινοτόμο δραστηριότητα που θα επιτρέψει να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί συσσωρευμένη λαϊκή και επιστημονική γνώση με τη βοήθεια τεχνολογιών της πληροφορικής οι οποίες εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε υλικό που μέχρι σήμερα είναι διασκορπισμένο και δυσπρόσιτο. Η προτεινόμενη προσέγγιση καθιστά δυνατό τον συσχετισμό ερευνητικών δεδομένων από διαφορετικά μεταξύ τους επιστημονικά πεδία, ενώ συμβάλει και στον Ευρωπαϊκό στόχο της ψηφιακής σύγκλισης. Επίσης, το έργο που προτείνεται θα συμβάλλει στην αξιοποίηση της παραδοσιακής διατροφής των τοπικών κοινωνιών ως βασικού στοιχείου για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του αγροτικού, βιοτεχνικού, εκπαιδευτικού και τουριστικού προϊόντος της χώρας.
  3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής
  Στόχος της κεντρικής δράσης είναι η συγκέντρωση, διάσωση, οργάνωση, συστηματοποίηση και διάχυση υλικού που αφορά τον πολιτισμό της διατροφής, με τη μορφή μίας περιεκτικής βάσης δεδομένων, ενός ψηφιακού «μουσείου», έτσι ώστε ο υπάρχων πλούτος να είναι προσβάσιμος από ερευνητές και ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλά και από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλες δράσεις θα περιλαμβάνουν την οργάνωση μιας μόνιμης ή κινητής έκθεσης εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα διατροφής, υγείας και περιβάλλοντος, τη διοργάνωση δύο διαγωνισμών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και νέους αγρότες, επιστημονικές δημοσιεύσεις για την παρουσίαση του έργου διεθνώς, καθώς και μια έκθεση πεπραγμένων για ευρεία διάχυση σε ενδιαφερόμενους τελικούς χρήστες. Η κεντρική δράση, η δημιουργία δηλαδή του ψηφιακού «μουσείου», θα υποστηριχτεί με την ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει την –συνεχώς ανανεούμενη- παράθεση στοιχείων και τις πολλαπλές «αναγνώσεις» που επιβάλλει το αντικείμενο διατροφής (υγεία, περιβάλλον, λαϊκό και θρησκευτικό εθιμοτυπικό, οικονομία, πολιτική κ.α.). Επιπλέον, το προτεινόμενο ψηφιακό «μουσείο» θα περιλαμβάνει εικονικές περιήγησεις (π.χ. υπαρχόντων μουσείων που επικεντρώνονται σε ορισμένα προιόντα διατροφής), αρχεία ήχου, αναπαραστάσεων και κειμένων, και διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, αξιοποιώντας έτσι τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία των πολυμέσων. Προτεραιότητα της προσπάθειας θα είναι η παρουσίαση στοιχείων από πολλές γεωγραφικές περιοχές και η ανάδειξη τόσο των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων, όσο και των πολιτισμικών επιρροών.
  Τα οφέλη που προσβλέπουμε να προκύψουν είναι: 1) η διάσωση και η προβολή, εντός και εκτός της χώρας, ενός σημαντικού μέρους του πολιτισμού της Ελλάδας, 2) η παραγωγή υποστηρικτικού υλικού σε σχέση με την ιστορική ταυτότητα των ελληνικών τροφίμων για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους, καθώς και για τη διεκδίκηση της ιδιοτυπίας σε διεθνές επίπεδο όταν χρειαστεί, 3) η προαγωγή της βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής και η δυνατότητα καλύτερης προώθησης τοπικών προϊόντων διατροφής και εδεσμάτων, 4) η αξιοποίηση της ελληνικής διατροφής ως βασικού στοιχείου για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και εν τέλει, 5) η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στους νέους σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της τροφικής αλυσίδας στο μεσογειακό χώρο και τις προοπτικές επιβίωσής της.
  4) Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή :
  Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του παρόντος έργου, επιβάλλει τη συνεργασία φορέων με διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες, οι οποίοι θα βοηθήσουν την ερευνητική ομάδα, και θα στηρίξουν , τόσο κατά τις προκαταρκτικές και τελικές διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων, όσο και κατά τη προσπάθεια διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων. Τον ρόλο του Ανάδοχου Φορέας θα μπορούσε να αναλάβει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η Α. Ματάλα διεθέτει σχετική αμπειρία, αφού είχε τον επιστημονικό συντονισμό της υλοποίησης του Εικονικού Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής που φιλοξενείται στο δικτυακο χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/), έργο το οποίο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συστηματικής καταγραφής, ανάδειξης και ψηφιοποίησης τεκμηρίων με κεντρικό θέμα το διατροφικό πολιτισμό σε μια Μεσογειακή χώρα. (Μέχρι τώρα έχουν καταχωρηθεί 1600 περίπου τεκμήρια, μεγάλο μέρος από τα οποία είναι υλικό που καταγράφηκε στο πεδίο ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό και το Μουσείο έχει να επιδείξει υψηλή επισκεψιμότητα.) Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό (διδακτικό, επιστημονικό και μεταπτυχιακούς φοιτητές) που είναι σε θέση αναλάβει το συντονισμό των διαθεματικών δράσεων που προτείνονται εδώ, ενώ η υποστήριξη για την ανάπτυξη της κατάλληλης πλατφόρμας θα αναζητηθεί σε ένα από τα ελληνικά κέντρα πληροφορικής που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία.
  5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός
  Συνολική χρονική διάρκεια: 36-40 μήνες
  Αδρό χρονοδιάγραμμα δράσεων
  1. Συγκρότηση ομάδας, εναρκτήρια συνάντηση: Μήνας 1 – Μήνας 4
  2. Ανάπτυξη πλατφόρμας για καταχώρηση τεκμηρίων: Μήνας 3 – Μήνας 12
  3. Συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία τεκμηρίων: Μήνας 5 – Μήνας 32
  4. Καταχώρηση τεκμηρίων Μήνας 24 – Μήνας 36
  5. Αναπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού Μήνας 26 – Μήνας 36
  6. Οργάνωση έκθεσης Μήνας 26 – Μήνας 38
  7. Διοργάνωση διαγωνισμών (εκπαιδευτικών, νέων αγροτών) Μήνας 24 – Μήνας 32
  8. Προβολή, διάχυση αποτελεσμάτων Μήνας 6 – Μήνας 40
  Γενικός προϋπολογισμός: 800.000 – 1.000.000 Ευρώ (Κατηγορία Α)

  6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων.
  H πρόταση απαντά σε συγκεκριμένους στόχους, συναφείς με τρέχουσες εθνικές προτεραιότητες. Πρώτον, συνταιριάζει τη βασική έρευνα για διαφύλαξη και προβολή ενός σημαντικού μέρους του πολιτισμού της Eλλάδας με την οικονομική ανάπτυξη, διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών των επιχείρησεων στον τομέα της διατροφής και υποδεικνύοντας νέες επιχείρηματικές δράσεις. Η αξιοποίηση της μεσογειακής διατροφής, ως μια βιογεωγραφικής οντότητας, μπορεί να επιφέρει σημαντικό όφελός στην οικονομία των τοπικών κοινωνιών αλλά και να βοηθήσει στη βιωσιμότητα ολόκληρης της χώρας. Δεύτερον, οι προτεινόμενες δράσεις αναπτύσσουν ένα νέο τομέα δραστηριότητας στον χώρο της πληροφορικής, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο αυτοτελώς, όσο και ενταγμένος σε παρεμφερή προγράμματα που στοχεύουν την αξιοποίηση του πολιτισμικού πλούτου της κοινωνίας μας.
  7) Βιβλιογραφικές αναφορές:
  Matalas A, Zampelas A, Stavrinos V, Wolinsky I (eds). The Mediterranean Diet. Constituents and Health Promotion, CRC Press, Boca Raton 2001.
  Matalas A-L. Disparities within traditional Mediterranean food patterns. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2006, 57:529-536.
  Matalas AL. Use of non-foods in the Greek famine: the Athens famine survivor project. In: MacBeth H. (ed.) Consuming the Inedible: Neglected Dimensions of Food Choice, Τhe Anthropology of Food and Nutrition, Oxford and Prov., U.S. Berghahn Books, 2008.
  Panagiotakos DB and Matalas A-L. Back to the ancient diet: a matter of urgency for Southern Mediterranean countries. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 2009, 19:153-156.
  Medina X. Mediterranean diet, culture and heritage: Challenges for a new conception. Public Health Nutrition 2009, 12, 1618-1620.
  Sukkar, S.G. Mediterranean diet? no, thanks: Mediterranean lifestyle! (2011) Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism 2011 4 (2), 79-81.

  Toledo A., Burlingame, B. Biodiversity and nutrition: A common path toward global food security and sustainable development Journal of Food Composition and Analysis 2006 19 (6-7), 477-483.
  Tourlouki E, Panagiotakos DB, Matalas A. Surviving Dietary Patterns of the Past: a case study from the Greek island of Karpathos. Nature and Culture 2011 6 (3): 244-262.

 • 1 Μαρτίου 2012, 02:57 | XK

  Καλησπέρα σας,
  μας ζητάτε να προτείνουμε χρονική διάρκεια, γενικό ΠΥ και κατηγορίες πράξεων.
  Μπορείτε να μας ενημερώσετε παρακαλώ,
  τι ποσά είναι διαθέσιμα για το ΕΣΠΕΚ, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αυτού του ΕΣΠΕΚ και μέχρι πόσες ερευνητικές περιοχές σκοπεύετε να εντάξετε;

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 14:12 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  1) Εκπροσωπείτε: Συλλογικό όργανο
  α) Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 6711177
  γ) E-mail επικοινωνίας : foodplatform@sevt.gr

  2) Είστε: Φυσικό πρόσωπο ; ΟΧΙ
  α) Επωνυμία:
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας :
  γ) E-mail επικοινωνίας :

  3) Εάν είστε Φυσικό πρόσωπο, ποια από τις επιλογές που αναφέρονται παρακάτω σας αντιπροσωπεύει περισσότερο;
  α) Διοικητικός υπάλληλος
  β) Επιχειρηματίας/Στέλεχος επιχείρησης
  γ) Ερευνητής
  δ) Μέλος ΔΕΠ
  ε) Φοιτητής (κάθε βαθμίδας)
  ζ) Άλλο

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  (παρακαλούμε τηρήστε την αρίθμηση των ερωτήσεων στις απαντήσεις σας)
  1) Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε; Απαντήστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την παραπάνω ερώτηση επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα:

  • Διατροφή, Τρόφιμα, Υδατοκαλλιέργειες & Αγροβιοτεχνολογία

  2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις).

  ΠΕΔΙΟ 1 – ΔΙΑΤΡΟΦΗ : Αξιοποίηση της Ελληνικής Χλωρίδας για την παραγωγή βιοενεργών συστατικών καθώς και συστατικών υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας η/και υψηλής προστιθέμενης αξίας που βελτιώνουν την υγεία του ανθρώπου και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Εφαρμογές από την χρήση της ελιάς και των προϊόντων της, των αρωματικών φυτών, του κρόκου Κοζάνης και της μαστίχας Χίου, του καλαμποκιού, των σταφυλιών , πορτοκαλιών, μήλων και ροδιού, των προϊόντων με βάση το μέλι κλπ.

  Η κατανόηση των ωφέλιμων ή επιβλαβών παραγόντων διατροφής καθώς και των ειδικών αναγκών και διατροφικών συνηθειών διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες ελέγχου κατά την ανάπτυξη και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης ασθενειών που συνδέονται με τη διατροφή, όπως η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι αλλεργίες. Στο συγκεκριμένο πεδίο εντάσσονται η διερεύνηση νέων συνηθειών διατροφής, η ανάπτυξη και η εφαρμογή nutrigenomics και epigenomics και βιολογικών συστημάτων, καθώς και η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διατροφής, και των φυσιολογικών και ψυχολογικών λειτουργιών. Η συγκεκριμένη δράση θα μπορούσε να οδηγήσει στον επανακαθορισμό της μορφής των επεξεργασμένων τροφίμων και στην ανάπτυξη καινοτόμων τροφίμων και συστατικών, διαιτητικών τροφίμων και στην πληρέστερη (κατα EFSA) τεκμηρίωση διαθρεπτικών ισχυρισμών και ισχυρισμών υγείας σε τρόφιμα σχετιζόμενα με την Ελληνική παραγωγή και διατροφή. Η μελέτη των παραδοσιακών, των τοπικών και των εποχιακών τροφίμων και τρόπων διατροφής θα συνεισέφερε σημαντικά στην επισήμανση της επίδρασης συγκεκριμένων προϊόντων και τρόπων διατροφής στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στην ανάπτυξη ενός ενιαίου συνιστώμενου τρόπου διατροφής. Έμφαση πρέπει να δοθεί στη δυνατότητα εντοπισμού και παραγωγής συστατικών τροφίμων με πιθανές ιατρικές και φαρμακευτικές εφαρμογές, όπως π.χ. ελλαγικό οξύ, η oλεoυρωπεϊνη κλπ, καθώς και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής, π.χ. εκχυλιση με CO2, νανοτεχνολογία κλπ. Η δυνατότητα παραγωγής συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως π.χ. τροποποιημένο άμυλο, πεκτίνες κλπ. Η διατροφική προσέγγιση «εθνικών» παθολογικών καταστάσεων, π.χ. μεσογειακή αναιμία και άλλες θα πρέπει να αποτελέσουν εθνική προτεραιότητα.

  ΠΕΔΙΟ 2 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : Μέθοδοι και διαδικασίες που βελτιώνουν την ποιότητα και μεγιστοποιούν την ασφάλεια Παραδοσιακών Ελληνικών Προϊόντων: έμφαση ως προς τα γαλακτοκομικά προϊόντα από αιγοπρόβειο γάλα, αλλαντικά, αρτοσκευάσματα, προϊόντα οινοποίησης καθώς και προϊόντα ζύμωσης φυτικής προέλευσης όπως οι ελιές και τα λαχανικά.

  Η προώθηση της καινοτομίας στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων μέσω της εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων ζύμωσης, και στον τομέα των κλασσικών τεχνολογιών επεξεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ποιότητας και της διαθρεπτικής αξίας των τροφίμων.
  Έμφαση θα δοθεί στην προέλευση της πρώτης ύλης και συγκεκριμένα στην ανάδειξη και χρησιμοποίηση αυτοχθόνων φυλών ζώων (για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, π.χ. υπό εξαφάνιση ελληνικές φυλές προβάτων και αιγών) καθώς και αυτοχθόνων ποικιλιών φυτών που ευδοκιμούν στη χώρα μας (για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης, π.χ. σκληρό σιτάρι, ελληνικές ποικιλίες ελιάς, υπό εξαφάνιση ποικιλίες σταφυλιών οινοποίησης). Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η παράλληλη ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας, η οποία όχι μόνο έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από έλλειμμα μακροχρόνιας στρατηγικής και στόχων.
  Επί πλέον, η συστηματική διερεύνηση αυτής της πρώτης ύλης αναμένεται να οδηγήσει στον εντοπισμό βιολειτουργικών συστατικών της (π.χ. πρωτεϊνών με βιοενεργά πεπτίδια, βιολειτουργικά λιπαρά οξέα όπως το CLA, ολιγοσακχαρίτες με πρε-βιοτική δράση, αντιοξειδωτικών ενώσεων κλπ) που θα συμβάλουν στην προστιθέμενη αξία των εξ αυτής παραγόμενων τροφίμων. Στο βαθμό που τα ανωτέρω βιολειτουργικά συστατικά συνδεθούν με αυτόχθονες ελληνικές ποικιλίες τότε το όφελος μεγιστιποιείται.
  Ένα επί πλέον στοιχείο καινοτομίας στην παραγωγή των τροφίμων ζύμωσης θα αποτελέσει η χρήση εναρκτήριων καλλιεργειών (βακτήρια, ζύμες, μύκητες) απομονωμένων από παραδοσιακά προϊόντα αυθόρμητης ζύμωσης. Η μέχρι τώρα διερεύνηση της μικροβιακής ποικιλότητας των τροφίμων αυτών δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη πολλοί ανεξερεύνητοι οικολογικοί θώκοι στα παραδοσιακά τρόφιμα, πλούσιοι σε μικροοργανισμούς με ιδιαίτερα αξιόλογο τεχνολογικό δυναμικό. Η διερεύνηση αυτών των οικολογικών θώκων και η δημιουργία μιας Εθνικής Συλλογής Μικροοργανισμών (παρόμοιες υπάρχουν ακόμη και σε χώρες με διαπιστωμένη φτωχότερη βιοποικιλότητα) πρέπει να αποτελέσει Εθνικό στόχο.
  Τέλος, οι προσεγγίσεις των παραπάνω πρέπει να στηριχθούν, εκτός των άλλων, στην εφαρμογή αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι «ομικές» τεχνολογίες και η βιοπληροφορική, ως εργαλεία ταχύτερης και ακριβέστερης αποτύπωσης και προσδιορισμού των λειτουργικών συστατικών της πρώτης ύλης, της μικροβιακής χλωρίδας και των τελικών προϊόντων.

  ΠΕΔΙΟ 3 – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων με ανάπτυξη συσκευών, τεχνικών και συστημάτων ιχνηλασιμότητας για την άμεση παρακολούθηση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και της ασφάλειάς τους .

  Βασικό σκοπό αποτελεί η διασφάλιση από τους χημικούς και βιολογικούς κινδύνους καθώς και η συνεχόμενη αξιολόγηση της ποιότητας σε όλο το εύρος της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πεδίο περιλαμβάνει την κατανόηση της μικροβιολογικής οικολογίας σε σχέση με την Ασφάλεια των Τροφίμων μέσω της ανάπτυξης μεθόδων και μοντέλων, τα οποία θα επισημαίνουν τη συνοχή ή τις τυχόν αδυναμίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις οποίες και θα επιδιωχθούν λύσεις, μέσω της ανάπτυξης νέων μεθόδων, ως επί το πλείστον μη παρεμβατικών (non-invasive) εργαλείων ανίχνευσης και ιχνηλασιμότητας. Οι νέες αυτές προσεγγίσεις μαζί με την περαιτέρω ανάπτυξη της καθώς και τεχνολογιών και εργαλείων θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη Ανάλυσης Επικινδυνότητας (που θα περιλαμβάνει αναδυόμενους κινδύνους), διαχείρισης και επικοινωνίας, καθώς και στη βελτίωση της διαδικασίας αναγνώρισης κινδύνων/ ρίσκων. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο πεδίο εντάσσονται επιστημονικές μέθοδοι για τη Συγκριτική Αξιολόγηση των κινδύνων στον τομέα της Ασφάλειας Τροφίμων.
  Επίσης, έμφαση θα δοθεί στο συνδυασμό ηπιότερου βαθμού επεξεργασίας των τροφίμων με την ταυτόχρονη χρήση καινοτόμων και ήπιων τεχνολογιών συντήρησης τροφίμων. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση φυσικών αντιμικροβιακών ενώσεων τόσο φυτικής (από την αυτόχθονη ελληνική χλωρίδα, π.χ. δευτερογενείς μεταβολίτες φυτών) όσο και μικροβιακής προέλευσης (από την αυτόχθονη μικροχλωρίδα των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης, π.χ. αντιμικροβιακά πεπτίδια, δευτερογενείς μεταβολίτες).

  ΠΕΔΙΟ 4 – ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Ανάπτυξη των Πράσινων Τεχνολογιών και Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων ή/και των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εφαρμογές στις Βιομηχανίες γαλακτοκομικών και αμυλωδών προϊόντων, ελαιοτριβείων, ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, μονάδων επεξεργασίας φυτικού υλικού, μονάδες παραγωγής βρεφικών τροφών κλπ.

  Η ανάπτυξη και η επίδειξη αυτοματοποιημένων και οικολογικών συστημάτων επεξεργασίας και συσκευασίας, εφαρμογές «έξυπνου» ελέγχου καθώς και αποτελεσματικές μέθοδοι αξιοποίησης και διαχείρισης παραπροϊόντων, υγρών και στερεών αποβλήτων και ενέργειας (π.χ. ανάκτηση θρεπτικών και φαρμακευτικών συστατικών η υλικών συσκευασίας από τα απόβλητα). Η έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα θα στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη αειφόρων και καινοτόμων τεχνολογιών για την παραγωγή ζωοτροφών και λιπασμάτων μέσα στα πλαίσια ενός ασφαλούς τρόπου επεξεργασίας τους που θα στοχεύει στον έλεγχο της ποιότητας τους. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας τροφίμων με ταυτόχρονη εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

  6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργιες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. (έως 100 λέξεις).

  Η Εθνική Πλατφόρμα, όπως και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life», συγκεντρώνει τους κύριους «εταίρους» του κλάδου των τροφίμων, όπως μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου, επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, ελεγκτικούς φορείς, παράγοντες πολιτικού σχεδιασμού, ενώσεις καταναλωτών κ.λ.π. Μέχρι σήμερα, στην Εθνική Πλατφόρμα συμμετέχουν 24 επιστημονικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων, ερευνητικών και λοιπών φορέων, που εμπλέκονται ενεργά με την έρευνα στο πεδίο των τροφίμων και της διατροφής καθώς και μεγάλος αριθμός επιστημόνων από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

  Κύριος στόχος είναι οι ερευνητικές προσπάθειες γύρω από τα τρόφιμα, να ενταχθούν σε ενιαία στρατηγική, που θα στοχεύει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την ωφέλεια του καταναλωτή και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

  Όπως ήδη γνωρίζετε, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων κατέχει σήμερα εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία και αποτελεί τον κλάδο με την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης όπως πωλήσεις, προστιθέμενη αξία, αριθμός επιχειρήσεων και απασχόληση.

  Οι επιχειρήσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και έντονη επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα και έτσι έχουν καταφέρει να αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης στη χώρα μας και να προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της ανέρχεται σε 12,5 δις ευρώ και απασχολεί το 26% του εργατικού τομέα της μεταποίησης ποσοστό, που μεταφράζεται σε 350.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια και τον αγροτικό πληθυσμό, καλύπτει το 21% του συνόλου του μεταποιητικού τομέα και εκπροσωπεί το 15% των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων. Επίσης συμβάλλει καθοριστικά στην τόσο απαραίτητη για την Ελλάδα στήριξη της περιφέρειας, αφού τα 2/3 των Μελών του ΣΕΒΤ έχουν την έδρα τους εκτός Αττικής.

  Στα πλαίσια αυτά πιστεύουμε ότι, οι δράσεις και οι μηχανισμοί, που θα προωθήσουν την καινοτομία στον συγκεκριμένο κλάδο πρέπει να αποτελούν εθνική προτεραιότητα, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός και να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία του. Κάποιες από τις προτάσεις μας για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου εθνικού στόχου είναι οι εξής:

  • Τα «Τρόφιμα» συνίσταται να αποτελούν μια ξεχωριστή θεματική περιοχή στις προκηρύξεις σας, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό ανάλογο με τη συμβολή του συγκεκριμένου κλάδου στην εθνική οικονομία.
  • Η Εθνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» πρέπει να συμμετέχει, ως Συμβουλευτικό Όργανο, στις φάσεις σχεδιασμού και καθορισμού των θεματικών προτεραιοτήτων στον Κλάδο των Τροφίμων.
  • Η μορφή και οι απαιτήσεις των προκηρύξεων καθώς και τα χρηματοδοτικά σχήματα συνίσταται να μην διαφοροποιούνται σε κάθε προκήρυξη, αλλά να παραμένουν σταθερά ή να υφίστανται ελάχιστες τροποποιήσεις για τουλάχιστον 5 έτη.
  • Στις Επιτροπές Αξιολόγησης συνίσταται να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Βιομηχανίας.

 • Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  1) Εκπροσωπείτε: α) Φορέα
  α) Επωνυμία: Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-6875404
  γ) E-mail επικοινωνίας : evita@ilsp.gr

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  (παρακαλούμε τηρήστε την αρίθμηση των ερωτήσεων στις απαντήσεις σας)
  1) Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε; Απαντήστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την παραπάνω ερώτηση επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα:
  • Βιοεπιστήμες
  • Διατροφή, Τρόφιμα, Υδατοκαλλιέργειες & Αγροβιοτεχνολογία
  • Φυσικές Επιστήμες
  • Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας Χ
  • Επιστήμες Μηχανικού
  • Ενέργεια & Περιβάλλον
  • Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες X
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Άλλος τομέας – διαθεματικές προτεραιότητες: Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας
  2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις).
  Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει δώσει τελευταία ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες νοηματικής γλώσσας στη βάση των πολιτικών προσβασιμότητας αλλά και λόγω της συνεισφοράς των τεχνολογιών αυτών σε όλο το φάσμα επεξεργασίας πολυμεσικών, πολυτροπικών δεδομένων. Η μελλοντική δραστηριότητα επικεντρώνεται στην βελτίωση των συστημάτων που κάνουν χρήση νοηματικής γλώσσας για την επικοινωνία με τον χρήστη ή μεταξύ χρηστών και απαντά στα θέματα:
  – Έλλειψη υπολογιστικών αναλύσεων που συγκλίνουν στις έννοιες των “Sign Universals” και εύρωστων γλωσσικών μοντέλων για χρήση σε πλήθος εφαρμογών που σχετίζονται με την Καθολική Πρόσβαση, την προσβασιμότητα κωφών χρηστών αλλά και τη χρήση χειρονομιών (gesture) ως επικοινωνιακό μοντέλο.
  – Μοντέλα και συστήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής αλλά και την επικοινωνία μεταξύ χρηστών φωνούμενων και νοηματικών γλωσσών.
  – Θέματα τα οποία σχετίζονται με την αυτόματη αναγνώριση νοημάτων/χειρονομιών, με τη διαχείριση της ποικιλότητας της τρισδιάστατης εκφοράς, την προσαρμογή των συστημάτων σε πολλαπλούς νοηματιστές/χρήστες αλλά και την υιοθέτηση προσεγγίσεων που βασίζονται στην εκμετάλλευση μεγάλου όγκου νοηματικών δεδομένων.
  3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή, δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα, άλλα σημαντικά στοιχεία για τις προτεινόμενες δράσεις (έως 400 λέξεις)
  Τεχνική περιγραφή:
  Η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων οφείλει να είναι στοχευμένη σε επιμέρους τεχνολογικούς τομείς με έμφαση σε:
  • Ανάπτυξη και επισημείωση νοηματικών πόρων,
  • Συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής με χρήση νοηματικής γλώσσας,
  • Τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση νοηματικού λόγου,
  • Τεχνολογίες ανάλυσης και επεξεργασίας νοηματικών δεδομένων
  • Τεχνολογίες σύνθεση νοηματικού λόγου με χρήση εικονικού βοηθού
  • Συστήματα μετάφρασης από και προς νοηματικό λόγο
  • Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας στο πλαίσιο του Web 2.0 με χρήση νοηματικής γλώσσας

  Δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία,
  Η Ελλάδα έχει αναδείξει διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα στο χώρο των Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας, τα οποία έχουν συνεισφέρει στην καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, η διεθνής ερευνητική δραστηριότητα στηρίζεται συστηματικά από προγράμματα όπως το ευρωπαϊκό FP7-ICT, χρηματοδοτείται από το NSF στις ΗΠΑ, και από σημαντικές εθνικές χρηματοδοτικές πηγές όπως π.χ. στην περίπτωση της Γερμανίας, Αυστραλίας, Κίνας, Νότιας Αφρικής κ.ά..
  Η έρευνα προσβλέπει στην αξιοποίηση της γλωσσικής και πολυτροπικής πληροφορίας που περιέχεται στο βίντεο, στην ανάπτυξη εξελιγμένων διεπαφών ανθρώπου-μηχανής και ανθρώπου-ρομπότ και στην υποστήριξη της καθολικής πρόσβασης στην πληροφορία, την επικοινωνία και την εκπαίδευση.

  Αναμενόμενα αποτελέσματα και δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα
  Τα αποτελέσματα των συνδυαστικών δραστηριοτήτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αφορούν ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας που απαντούν στις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου σε όλες τις βαθμίδες, τη δυναμική χρήση του παγκόσμιου ιστού σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών με χρήση νοηματικής γλώσσας, αλλά και την ανάγκη για εξελιγμένες διεπαφές ανθρώπου-ρομπότ και συστημάτων που εντάσσονται στη φροντίδα υπερηλίκων.
  4) Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή : ωριμότητα και διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, ύπαρξη του απαραίτητου, κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό και υποδομές (έως 200 λέξεις)
  Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά» έχει μια δωδεκαετή δραστηριότητα στην ανάπτυξη τεχνολογιών και υποδομών νοηματικής γλώσσας, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς και το έχει τοποθετήσει ανάμεσα στους ηγετικούς οργανισμούς στον συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο των νοηματικών γλωσσών και σε άλλα ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της χώρας.
  Οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό και υποδομές είναι υπολογίσιμες, αφού προϋποθέτουν υπηρεσίες στούντιο βιντεοσκοπήσεων και μηχανές μεγάλης υπολογιστικής χωρητικότητας για την αποθήκευση και διαχείριση των πρωτογενών δεδομένων σε μορφή βίντεο, που όμως είναι ήδη διαθέσιμα στους φορείς που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
  5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός (έως 150 λέξεις). Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το εκτιμώμενο κόστος ως εξής: κατηγορία Α: 1-2 εκ. €, κατηγορία Β: 2-5 εκ. €, κατηγορία Γ: 5-10 εκ. €, κατηγορία Δ: 10-20 εκ. €, κατηγορία Ε: >20 εκ.€.
  Κατηγορία Β. Μικρές, μικτές ομάδες με στοχευμένο αντικείμενο και έργα διετούς ή τριετούς διάρκειας σε:
  – Γλωσσολογική ανάλυση δεδομένων και ανάπτυξη γλωσσικών μοντέλων
  – Ανάπτυξη νοηματικών πόρων και μεταφορά τεχνολογιών Επεξεργασίας Φυσικής γλώσσας σε δεδομένα νοηματικής γλώσσας και χειρονομίας
  – Ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών με αντικείμενα την βελτίωση της προσβασιμότητας της επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων, καθώς και τις τεχνολογίες επεξεργασίας πολυμεσικής/πολυτροπικής πληροφορίας.
  6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργιες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. (έως 100 λέξεις)
  1. Οι τεχνολογίες προσβασιμότητας ανοίγουν νέους ορίζοντες στην επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής για όλους τους χρήστες.
  2. Οι τεχνολογίες προσβασιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ερευνητικής ατζέντας.

  7) Βιβλιογραφικές αναφορές, όχι περισσότερες από 10 (έως 100 λέξεις)

  Dreuw, P., Efthimiou, E., Hanke, T., Johnston, T., Martínez Ruiz, G. and Schem-bri, A., (eds.), (2010) LREC-2010, Proceedings of 4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies. ELRA.
  Efthimiou, E., Fotinea, S.-E., Glauert, J., (2008) “Emerging Technologies for Deaf Accessibility in the Information Society”, Special Issue, Universal Access in the Information Society, Vol. 6.
  Kennaway, J.R., Glauert, J.R.W. & Zwitserlood, I. (2007) Providing signed content on the Internet by synthesized animation. ACM Transactions on Computer-Human Interaction 14, pp. 1–29.
  Pizzuto, E., and P. Pietrandrea (2001). The notation of signed texts: Open questions and indications for further research. Sign Language and Linguistics 4 (1/2), pp. 29-45.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 11:41 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Θεόδωρος

  Antonopoulos Nikolaos Theodoros
  Researcher Student GR – EU 2012
  Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας
   
  Η παρέμβαση μπορεί να υλοποιηθεί με την προώθηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε επιχειρήσεις και στους πολίτες μέσω του ανασχεδιασμού του Δημόσιου Τομέα, της ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και των διαδικασιών της, με όφελος την βελτίωση της καθημερινής ζωής του. Η δημιουργία δομών λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών γενικά και ειδικότερα των μέσων πληροφόρησης, τις νέες τεχνολογίες και της εξοικείωσή των πολιτών βάση των αναγκών της σημερινής Ελληνικής κοινωνίας. Είναι ευτύχημα το ότι στο ζήτημα αυτό υπάρχει συσσωρεμένη μια σημαντική επιστημονική εμπειρία στην οποία ασφαλώς και ήδη έχω προσφύγει. Ωστόσο οφείλεται να αναπτυχθεί ένα σύνολο μέτρων που θα περιλαμβάνουν την ενίσχυση και την ριζική ανανέωση τωτης πληροφορίας των πολιτών σε θέματα τεχνολογίας. Οι πολίτες του μέλλοντος θα πρέπει αφενός να είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνολογίες και αφετέρου να μπορούν να τις συμπεριλάβουν στην πληροφόρηση. Οι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι το κλειδί στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών είναι η σωστή και συχνή ενασχόληση μας μαζί τους. Για το λόγο, παρά τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνουν διάφορες χώρες όπως η Ελλάδα, οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη όχι μόνο δεν πρέπει να περικοπούν, αλλά αντίθετα επιβάλλεται να ενισχυθούν. «Σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην εκπαίδευση, την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών», αναφέρεται σε κείμενο της η Κομισιόν, η οποία έχει θέσει την καινοτομία στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με βασικό στόχο τη δημιουργία μιας «Ένωσης Καινοτομίας». Ειδικά για την Ελλάδα, η Ε.Ε. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας «σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο μεγάλο έλλειμμα στις συναλλαγές αγαθών. Η χώρα στα πλαίσια της Ψηφιακής Στρατηγικής για τη διάδοση των νέων τεχνολογιών ανακήρυξε το 2007 ως έτος Ευρυζωνικότητας, δημιουργώντας ένα πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να καλύψουν το κράτος, την αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες. Στην Ατζέντα του Πρωθυπουργού το 2010 υπήρχαν 24 δράσεις όπου οι 11 άμεσης προτεραιότητας, το Σχολείο, Πανεπιστήμιο γνώσης όπως αναφέρεται, μπορεί να μετατραπεί από όραμα σε πράξη. Υπάρχουν παραδείγματα των Ελληνικών  δράσεων-ιδεών πού υλοποιούνται από την χώρα για όφελος της αλλά και όλων των κρατών μελών, Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασθενών, ΤΕΙ Κρήτης 2001, πρόγραμμα «taxisnet» με κτήση βραβείου e Europe Best κ.α. που γίνονται ο οδηγός της δικής μου προσπάθειας. Η Ηλε-διακυβέρνηση στοχεύει ότι έως το 2015 το 50% των πολιτών να χρησιμοποιούν την ηλε-διακυβέρνηση, βάση στοιχείων του 2009 ότι το 38% των ατόμων ηλικίας 16-74 είχαν κάνει χρήση των υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης τους τελευταίους 12 μήνες, και 47% από αυτούς χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης για αποστολή συμπληρωμένων εντύπων.

  Τονίζω ότι ο Ηλεκτρονικός Πολίτης θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα, άρα προτείνω τον ψηφιακό γραμματισμό για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, βάση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020), που έως το 2012 θα πρέπει να έχουμε αναπτύξει τα εργαλεία για τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των ικανοτήτων των επαγγελματιών χρηστών ICT από της Δημόσιες υπηρεσίες και τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα, από της κρατικές αρχές, κεντρικές – περιφερειακές, της αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, της ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας είναι απαραίτητη για άμεση αξιοποίηση και ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας για την έξοδο από την οικονομική κρίση και στασιμότητα. Η ψηφιακή ανάκαμψη αποτελεί το κλειδί όχι μόνο για έξοδο από την κρίση, αλλά και για δημιουργία της απαραίτητης εθνικής υποδομής, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία. Σημειώνω πως μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο ανάπτυξης για τη χώρα μας και κλειδί για την έξοδο από την οικονομική κρίση και τη στασιμότητα. Επιβάλλεται επειγόντως να υποστηριχτούν και ενθαρρυνθούν, με ουσιαστικό τρόπο, οι επενδύσεις για αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τομέα Πληροφορικής και ανάπτυξης των ICT (Information and Communications Technology) στην χώρα. Η δημιουργία πλαισίου για την ηλεκτρονική σύζευξη όλων των υπαρχουσών βάσεων στην χώρα όπου θα μπορεί να εκτελεί ΟΛΕΣ της πράξεις  με την Πύλη του Δημοσίου. Η περαιτέρω επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών, υποδομών που κατά βάση υπάρχουν, με νέα εργαλεία και σκέψεις για να βελτιωθεί κατά 100% το ποσοστό των πολιτών που πραγματοποιούν πλήρως ηλεκτρονικές συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα αρκετών Ευρωπαϊκών πόλεων όπου κατάφεραν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της δωρεάν χρήσης υπολογιστή και Internet μέσω Wi-Fi και άλλων συστημάτων να προσελκύσουν επενδύσεις και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους. .Η πρόταση θέτει την Ελλάδα στην πρωτοπορία των εξελίξεων. Τα Προγράμματα, οι Δράσης μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμα και σήμερα, με στόχο την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στους τομείς:
  Ψηφιακή υποστήριξη της γνώσης, ψηφιακός καταναλωτής, ψηφιακή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακή υποστήριξη της εργασίας, ψηφιακή υποστήριξη της ποιότητας ζωής, ψηφιακή υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και της συμμετοχής, ψηφιακή υποστήριξη της εξωστρέφειας, εξειδικευμένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού θα επιτύχει την γρήγορη ανάπτυξη, αλλά και ταυτόχρονα να αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο για την εξυπηρέτηση των πολιτών στα πλαίσια της ψηφιακής στρατηγικής και να αντιμετώπιση το χάσμα των γενεών, αφού θα φέρει σε επαφή και διάλογο της νέες ηλικίες με της μεγαλύτερες μέσω της ηλεκτρονικής τους διασύνδεσης. Η ενδυνάμωση των πολιτών είναι το βασικό χαρακτηριστικό της νέας γενιάς των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι χρήστες όλο και αναμένουν να λάβουν υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί γύρω από τις ανάγκες τους όπου αναπτύσσονται σε συνεργασία μαζί τους. Να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών, και ιδιαίτερα των πολιτών με μικρότερα εισοδήματα, αλλά και αυτών που ανήκουν στις ειδικές, ευαίσθητες κατηγορίες. Η αλλαγή αυτή πρέπει να υλοποιηθεί με όφελος της απόκτησης ένας ισχυρού, προσπελάσιμου, αποτελεσματικού θεσμού για την ανάπτυξη, την ενημέρωση, την πληροφόρηση. Κρίσιμο ορόσημο επικεντρωσης είναι η καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα, τη διαφάνεια των κυβερνήσεων και των δημόσιων διοικήσεων με αποτελεσματικά μέσα που θα επιτρέψουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που βασίζονται στις νέες διαθέσιμες τεχνολογίες. Η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, βελτιώνει την διαφάνεια με την ανταλλαγή των διαθέσιμων εμπειριών σχετικά με εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς, της πολιτικές χρηματοδότησης, την ενημέρωση και ηλεκτρονική πρόσβαση.
  Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας περιόδου στοχεύοντας σε σταθερή ανάπτυξη, βασισμένη σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, εστιάζοντας στα ουσιώδη. Η «Ψηφιακή Σύγκλιση» επικεντρώνεται στο στρατηγικό στόχο «Ψηφιακό Άλμα στην παραγωγικότητα, στο Ψηφιακό Άλμα στην ποιότητα ζωής» με σκοπό την επέκταση της ηγετικής της θέσης στην περιοχή. Αυτό το στρατηγικό σχέδιο χτίζεται πάνω στις κύριες ικανότητες και αξιοποιεί τις δεξιότητες που εξελίσσονται διαρκώς αναβαθμίζοντας τις γνώσεις.
  Η έως τώρα χρήση ΤΠΕ αποσπασματικά, με ελλείψεις και χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση των χειρίστων των εφαρμογών αυτών, έχει ως αποτέλεσμα το τέλμα τους. Η ψηφιακή ανάκαμψη αποτελεί το κλειδί όχι μόνο για έξοδο από την κρίση, αλλά και για δημιουργία απαραίτητης εθνικής υποδομής, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία. Μπορεί να αξιοποιηθεί με στόχο την ψηφιακή υποστήριξη της γνώσης, εργασίας, της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης προωθώντας την καινοτομία με ένα πλέγμα δράσεων που θα παρέχεται από το κράτος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων-ικανοτήτων των χρηστών χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικές ανισότητες.
  Προωθώ την καινοτομία ως μέσο ενίσχυσης της δημιουργικότητας και επιτάχυνσης των εξελίξεων, ένα πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών που θα παρέχει το κράτος, στην αυτοδιοίκηση, στις επιχειρήσεις αλλά και στους πολίτες, όπου εδώ φέρει το ζήτημα της σύζευξης, ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό των πολιτικών με σκοπό την απασχόληση, την ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας, την ασφαλή δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων, την προώθηση της ιδέας του επιχειρείν, με έμφαση στους νέους και τις καινοτόμες ιδέες τους. Οι παρεμβάσεις υλοποίησης του ανασχεδιασμου των  ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για τους πολίτες, στοχευει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των χρηστών χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικές ανισότητες. Οι πολίτες του μέλλοντος θα πρέπει αφενός να είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνολογίες και αφετέρου να μπορούν να τις συμπεριλάβουν στην πληροφόρηση τους. Θα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν καλύτερα τους υπολογιστές και να αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ γενεών που δημιουργείται, αφού θα φέρει σε επαφή και διάλογο της νέες ηλικίες με της μεγαλύτερες μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης τους. Οι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι το κλειδί στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών είναι η σωστή και συχνή ενασχόληση και δίνουν την δυνατότητα στον πολίτη να έρθει σε επαφή με το διαδίκτυο με σκοπό την άντληση πληροφοριών για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

  Η αξιοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής που θα αντιμετώπιση την πρόκληση της ηλεκτρονικής τους διασύνδεσης και των καταστάσεων προτείνω τον ψηφιακό γραμματισμο, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων με τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των ικανοτήτων των χρηστών ICT από της Δημόσιες υπηρεσίες.

  Υποβάλω πρόταση δημιουργίας δράσης
  «ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®»

  Αναπτυξιακή Στρατηγική προγράμματος
  Ο στόχος είναι η πραγματική σύγκλιση και η εναρμόνιση της χώρας με την Ε.Ε. , η προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον ανασχεδιασμό βάσης του Δημόσιου Τομέα με όφελος την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και κυρίως η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ηλεκτρονικής πληροφόρησης των πολιτών μέσω χρήσης ICT. Θεωρώ ότι η μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αρκετών Ευρωπαϊκών πόλεων όπου κατάφεραν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της δωρεάν χρήσης υπολογιστή και Internet να προσελκύσουν επενδύσεις και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους. Θα αποκτήσουμε ένα ισχυρό, προσπελάσιμο, αποτελεσματικό θεσμό για την ανάπτυξη, την ενημέρωση και την πληροφόρηση. Θα βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και ιδιαίτερα των πολιτών με μικρότερα εισοδήματα, αλλά και αυτών που ανήκουν στις ειδικές, ευαίσθητες κατηγορίες. Το  «ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®» πρέπει πρωτίστως και κυρίως να λειτουργήσει ως δέκτης των κύριων και θεμελιακών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου. Πιστεύω ότι διαθέτουμε αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα προκειμένου να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία δωρεάν στους Πολίτες. Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα που διαχειρίζονται ICT, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, κ.α., θα πρέπει να εναρμονιστούν με την λύση της δημιουργίας μιας πρακτικής κατάρτισης για όλους τους πολίτες, για όλες τις ηλικίες και ειδικότερα η λειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων , των Ερευνητικών Κέντρων και των αρκετών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των νέων τεχνολογιών καθιστά τη χώρα στο επίκεντρο των εξελίξεων για την Ευρώπη και με τα εργαλεία που ήδη υπάρχουν να βοηθήσουν στη μείωση του ψηφιακού χάσματος της Ελλάδα έναντι των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών στους τομείς της ICT. Με το όφελος των ενεργών Δράσεων να δημιουργηθεί να δίκτυο, όπου θα φιλοξενεί όλα τα ενεργά συστήματα και μέσα από συγχρονισμό της Ελληνικής πραγματικότητας να δίνεται η δυνατότητα στον κάθε επωφελούμενο με την βοήθεια χρήσιμων links και μηχανών αναζήτησης στο internet, να βρει πληροφορίες που έχουν σχέση με την πράξη που θέλει να διεκπεραιώσει με το κράτος αλλά ιδιαίτερα η δυνατότητα ανάπτυξης των ηλεκτρονικών του δεξιοτήτων.
  Η νέα μορφή γνώσης θα ειδικεύεται να εκπαιδεύει με την χρήση ICT, την οποιαδήποτε πράξη με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου. θα μπορεί να αποκτηθεί μέσω των διαμορφωμένων ειδικών Δημόσιων χώρων που θα βοηθά, αλλά και θα εκπαιδεύει, ένα σχολείο πολύ διαφορετικό από τα σχολεία που γνωρίζουμε έως σήμερα, ένα Ηλεκτρονικό Σχολείο θα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του επιχειρείν, να διευκολύνει την πρόσβαση πολιτών στην πληροφορία, στην πληροφόρηση και στη γνώση μέσω τις ηλεκτρονικής δικτύωσης και εναρμόνισης. Ειδικοί χώροι, αφιερωμένοι αποκλειστικά για την χρήση του «ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®», η χρήση των οποίων θα συνδυάζει ενέργειες ηλεκτρονικής δικτύωσης, μέσων εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας και της χρήσης δια δραστικών ηλεκτρονικών υπολογιστών με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου. Θα  δημιουργηθεί η πύλη στην οποία θα μπορούν εγγραφούν όσοι ενδιαφέρονταν ανεξάρτητα από κοινωνικά κριτήρια ή ηλικία με σκοπό την ανάπτυξη, την προώθηση ιδιωτικών στόχων, την δραστηριοποίηση τους  στα κοινά και την ανάδειξη δεξιοτήτων τους σε σχέση με τις εφαρμογές. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προκειμένου να συμμετάσχουν στο «ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®» πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα δηλώσουν την συμμετοχή τους, σε αυτές της ενέργειες επιθυμούν την δωρεάν χρήση των συστημάτων και σε ποιες θέλουν να καταρτιστούν. Η ενημέρωση και η καθοδήγηση θα παρέχεται από εκπαιδευμένο προσωπικό, τους «Ψηφιακούς Μέντορες Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων», που θα προσδιορίζουν, αξιολογούν  της ανάγκες των χρηστών και θα παρέχουν Ηλεκτρονική Μάθηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων με την χρήση ICT για όλη την ζωή του επωφελούμενου. Θα απευθύνεται σε όλους πολίτες  που επιθυμούν την δωρεάν χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία, την εξοικείωση στην χρήση των νέων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διασύνδεση, την σύνδεση με τις κύριες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες δεδομένων, πληθώρα οργανισμών και θα μπορούν εύκολα να σπουδάζουν, να εργάζονται, να διαμένουν και να συνταξιοδοτούνται από οπουδήποτε στην ΕΕ, να υποστηρίζουν με την συμμετοχή τους τις δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για νέους και άλλων εστιασμένων στοιχείων στο διαδίκτυο. Επίσης θα παρέχεται ενημερωτικό πληροφοριακό ηλεκτρονικό υλικό για τη χρήση της εφαρμογής που επιθυμεί να καταρτιστεί, και θα οργανώνονται κύκλοι προγραμμάτων εξοικείωσης με τις νέες εφαρμογές και τεχνολογίες και στάδια προσαρμογής χρήσης ICT με πιστοποίηση και τελικές εξετάσεις επιπέδου κατάρτισης. Οι χρήστες με ενεργό συμμετοχή στην Κεντρική Πύλη του Δημοσίου θα μπορούν να διαμορφώνουν την Πύλη για μια νέα γενιά ανοικτών ευέλικτων και αδιάλειπτων υπηρεσιών με την δημιουργία ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης των αναγκών των χρηστών με εφαρμογές Web 2.0. και 3.0. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια δια δραστική σουίτα, με μεγάλη θεματολογία και υποστήριξη εύχρηστων ηλεκτρονικών οδηγών, οδηγών ήχου και εικόνας για όλες τις πράξεις και συγκεκριμένα στην αρχική σελίδα του δικτύου θα μπορεί κανείς να βρει χωρισμένα σε θεματικές ενότητες χρήσιμες πράξης διεκπεραίωσης  όπως: σελίδες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλον, Κτηματολόγιο ΟΚΧΕ, Taxis Net, Περίθαλψη Ταμεία, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα , Εθελοντισμός & Νεολαία, Ηλεκτρονικός Τύπος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολιτισμός Τέχνες, Οργάνωση επαγγελματικού ατομικού φακέλου, ΜΚΟ, Θρησκεύματα, Εκκλησία κ.α. που θα αυξάνονται λόγω του μεγάλου αντικειμένου πράξεων στο Ελληνικό Σύστημα. Η χώρα στην πρωτοπορία των εξελίξεων με αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα μπορεί να αξιοποιήσει τον κύριο δέκτη των θεμελιακών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου. Διαθέτουμε αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα αξιοποίησης  της τεχνολογίας δωρεάν στους Πολίτες για την πρακτική κατάρτιση τους που θα μειώσει το ψηφιακό χάσμα της Ελλάδα έναντι των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών στους τομείς ICT.

  Δομή 
  Η νέα μορφή γνώσης θα ειδικεύεται να εκπαιδεύει με την χρήση ICT, την οποιαδήποτε πράξη με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου. Θα μπορεί να αποκτηθεί μέσω των ειδικών χώρων που στόχο θα έχουν να βοηθούν αλλά και θα εκπαιδεύουν, ένα σχολείο πολύ διαφορετικό από τα σχολεία που γνωρίζουμε έως σήμερα. Ο κεντρικός Κόμβος Ψηφιακών Υποδομών με δώδεκα (12) σημεία Παροχής Υπηρεσιών, θα είναι αφιερωμένα αποκλειστικά για την χρήση των συνδυασμένων ενεργειών  ηλεκτρονικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
  Θα παρέχονται υπηρεσίες δύο (2) ζωνών λειτουργίας καθημερινά, πρωί – απόγευμα, δωρεάν, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό. Θα δημιουργηθεί πύλη εφαρμογών που οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προκειμένου να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα δηλώσουν την συμμετοχή τους, σε ποιες ενέργειες επιθυμούν την δωρεάν χρήση των συστημάτων και σε ποιες θέλουν να καταρτιστούν με την εφαρμογή Web 2.0. Η ενημέρωση και η καθοδήγηση θα παρέχεται από εκπαιδευμένο προσωπικό, τους «Ψηφιακούς Μέντορες Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων», που θα προσδιορίζουν, αξιολογούν  της ανάγκες των χρηστών και θα παρέχουν Ηλεκτρονική Μάθηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων με την χρήση ICT για όλη την ζωή του επωφελούμενου. Επίσης θα παρέχεται πληροφοριακό ηλεκτρονικό υλικό για τη χρήση της εφαρμογής που επιθυμεί να καταρτιστεί. Θα δημιουργηθεί Εθνική Ακαδημία Δεξιοτήτων προσαρμογής και χρήσης ICT, με πιστοποίηση και τελικές εξετάσεις επιπέδου κατάρτισης: Υψηλό, Ανώτερο, Μαθητείας, για Επιχειρήσεις, Εργασίας, Παιδί, Ζωή και δεξιότητες.

  Οδικός Χάρτης «ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®»
   Το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά σφικτό, έως τον Ιανουάριο 2013 με διάλογο και διάθρωση για την επίτευξη του στόχου. Άρα η τεχνική μελέτη θα πρέπει να προσδιορίζει:
  1. Την χρήση τεχνολογίας και εξοπλισμού που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στην ανάγκες της παρούσας πρώτης φάσης
  2. Σύνθεση Κλειστής Ομάδας Δράσης και Ομάδας Διαχείρισης Ενοτήτων και αναζήτηση στελεχιακού προσωπικού από τον κεντρικό άξονα της β.δ της απογραφής Δημοσίων υπαλλήλων και του Opengov
  3. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών 2012 – 2015 / τρίμηνο 
  4. Τεχνικό Δελτίο, οικονομικό προσανατολισμό ενεργειών και έλεγχου ( κόστος υλοποίησης πρότασης, κτηριακής υποδομής, μηχανολογικού τεχνολογικού εξοπλισμού, αρχικής εκπαίδευσης για την διαχείριση της βάσης, δαπάνες πληρωμής προσωπικού, αγοράς και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος και εφαρμογών 
  5. Θεσμοί συστημάτων, σχέση κοινωνίας – πολιτείας – εκκλησίας ( κοινωνικά, θεσμικά, επιχειρηματικά κα. ωφέλει)
  7. Εκπαίδευση σε όλους
  8. Συνέχεια μετά το τέλος τις χρηματοδότησης
    
  Έδρα
  Η Πάτρα ως πόλη μπορεί να δημιουργήσει τον κεντρικό Κόμβο Ψηφιακής Υποδομής ως Έδρα της Γνώσης, καλύπτοντας το προσανατολισμό του άξονα της πρότασης. Η διάσταση της Πύλης της Γνώσης θα βοηθήσει στην αποκέντρωση της διοίκησης του Κράτους και των υποδομών του με Πυρήνα της Ηλεκτρονικής πληροφόρησης της χώρας ο Κόμβος αυτός θα είναι ο Φάρος των Γραμμάτων και η δημιουργία πνευματικής γνώσης για τους πολίτες όλης την χώρας και της Ευρώπη. Υφίστατε υπό κατασκευή κτηριακή υποδομή ήδη στην περιοχή του Κάστρου Πατρών, το δημόσιο κτήριο που υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το «Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών» που χρηματοδοτείται για την αναπαλαίωση του από Δημόσιες Επενδύσεις ΕΣΠΑ 2007 2013, άξονα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης «Ποιότητας Ζωής για όλους». Εναλλακτικά διαθέσιμα κτήρια που υπάρχουν θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με την διοίκηση της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, Δήμο Πατρέων, ΕΑΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών. Κριτήρια επιλογής θέσης ως, γεωγραφική θέση, προσανατολισμό, οριζόντια διασύνδεση, ενέργεια, τεχνολογική υποδομή.

  Στόχοι
  1. Ενίσχυση ή επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Δημόσια Διοίκηση
  2. Μείωση διοικητικού φόρτου, απόδοση και αποτελεσματικότητα Δημοσίων Διοικήσεων
  3. Μείωση της γραφειοκρατίας
  4. Δημιουργία Ειδικής Ομάδας Συντονισμού Δράσεων των Προτεραιοτήτων ICT προς επίτευξη των στόχων (Work Plan 2011-2015)
  5. Νέες προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων που θα υποβάλουν όλα τα κράτη μέλη ΕΕ, προς επίτευξη των στόχων (Digital 2020)
  6. Δημιουργία σύνθετων συστημάτων προσομοίωσης σε αστική ή περιφερειακή κλίμακα
  7. Πρωτοπορία ενεργειών γνώσης
  8. Ψηφιακή υποστήριξη της γνώσης
  9. Δημιουργία χάρτη πορείας για τον εντοπισμό υποδομών, εφαρμογών
  10. Χρηματοδότηση και λειτουργία ενός (1) κεντρικού Κόμβου Ψηφιακών Υποδομών και δώδεκα (12) σημείων Παροχής Υπηρεσιών για τους πολίτες-επιχειρήσεις
  11. Μείωση οικονομικού κόστους
  12. Μείωση κόστους για την συντήρηση των υποδομών εγκατάστασης της δράσης, με την εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών ενέργειας
  13. Εκπαίδευση των «Ειδικών Μεντόρων Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων»
  14. Δημιουργία Χάρτη κατάρτισης, βάση των ηλικιακών αναγκών
  15. Μεθοδολογίες διδασκαλίας για της ανάγκες της πρότασης (ΕΑΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΥΕ κ.α.)
  16. Νέες δράσεις για τους πολίτες, προτάσεις για Δια Βίου κατάρτιση – εκπαίδευσης
  17. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών ομάδων που αδυνατούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη
  18. Βελτίωση κατά 100% του ποσοστού των πολιτών που χρησιμοποιούν ICT
  19. Βελτίωση κατά 100% του ποσοστού των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ICT
  20. Να συμβάλει στην αναδιάταξη των Θεσμών
  21. Βελτίωση ανεξαρτησίας και την καλύτερη ισορροπία σε ένα σύγχρονο διακυβερνητικό σχήμα
  22. Ισοτιμία, χωρίς διακρίσεις για τον Πολίτη ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών
  23. Να διαμορφώσει Πολιτικές μεταξύ Κράτους Πολιτών –Επιχειρήσεων για την ολοκληρωτική Ψηφιακή Σύγκλιση τους
  Να διαβαθμίσει και να ιεραρχήσει της ανάγκες κάλυψης των κοινωνικών εταίρων
  24. Βελτίωση διαφάνειας και υπευθυνότητας τον Δημοσίων Υπηρεσιών
  25. Συνεργασία και διαβούλευση με όλα τα συστήματα και τοποθέτηση της πρότασης των Δράσεων ICT
  26. Συγχρονισμό των υποδομών
  27. Συνεργασία με το κράτος, Υπουργεία, Περιφέρεια Διοικήσεις, φορείς, Εκκλησία Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, Ινστιτούτα κ.α.,
  Αύξηση του ΑΕΠ σε αθροιστικό ποσοστό %
  28. Συνέχεια μετά το τέλος της χρηματοδότησης του project
  29. Ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων
  30. Ψηφιακού αλφαβητισμού και των ικανοτήτων αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΚΤ
  31. Ανάπτυξη εργαλείων για να αναγνωρίσει και να προσδιορίζουν τις ικανότητες των ΤΠΕ επαγγελματιών και των χρηστών
  32. Ανάπτυξη ένα online εργαλείο εκπαίδευσης των καταναλωτών στις νέες τεχνολογίες μέσων ενημέρωσης
  33. Δημιουργία ιστότοπου του δημόσιου τομέα πλήρως προσιτός μέχρι το 2015
  34. Μνημόνιο Συμφωνίας για την ψηφιακή πρόσβαση για άτομα με αναπηρία
  35. Ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης στις εθνικές πολιτικές
  36. Χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  37. Δημιουργία δικτυακού τόπου
  38. Γενικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων
  39. Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων
  40. Κύρος και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων
  41. Ηλεκτρονικά αντίγραφα
  42. Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων
  43. Ψηφιακές Υπογραφές

  Ωφέλει – Συνέχεια μετά το τέλος τις χρηματοδότησης
  Ενίσχυση ή επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Δημόσια Διοίκηση, μείωση διοικητικού φόρτου και γραφειοκρατίας, βελτίωση διαφάνειας και υπευθυνότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών, δημιουργία σύνθετων συστημάτων, πρωτοπορία ενεργειών γνώσης, μείωση οικονομικού κόστους, νέες δράσεις για τους πολίτες, προτάσεις για Δια Βίου κατάρτιση – εκπαίδευση, εξυπηρέτηση κοινωνικών ομάδων που αδυνατούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη, βελτίωση κατά 100% του ποσοστού των πολιτών που χρησιμοποιούν ICT, συμβολή στην αναδιάταξη των Θεσμών, αύξηση του ΑΕΠ σε αθροιστικό ποσοστό % και θα μπορεί να έχει συνέχεια ανεξάρτητο μετά το τέλος της χρηματοδότησης.
  Με συνέχεια μετά το τέλος τις χρηματοδότησης το «ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®» , χωρίς το κόστος επιβάρυνσης από τους φορείς του δημόσιου που θα διαθέτουν ήδη τις ως άνω πληροφορίες και έγγραφα και θα τηρούν όλους τους δικτυακούς τόπους ενεργούς θα διασφαλίσει την βιωσιμότητά του. Η δράση θα καλύπτει γεωγραφικά όλους τους στόχους της Ψηφιακής Ελλάδας με την περαιτέρω επέκταση των υποδομών του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί κατά την πορεία. Με τον 3979ν. για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση της Ελλάδος οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν ήδη τις ως άνω πληροφορίες και έγγραφα σε επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα, μορφή οφείλουν να τα διαθέτουν σε επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα, μορφή στους δικτυακούς τόπους τους τα υποδείγματα-κείμενα αιτήσεων, δηλώσεων, παραστατικών που είναι αναγκαία για την άσκηση δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων των συναλλασσομένων με αυτούς, ανεξάρτητα από το εάν η σχετική επικοινωνία ή συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ή μη τρόπο. Ο φορέας του δημόσιου τομέα που τηρεί δικτυακό τόπο μεριμνά για την εγκυρότητα, νομιμότητα, ακεραιότητα ακρίβεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών και των υπηρεσιών, στις οποίες τα συναλλασσόμενα με τον φορέα φυσικά ή ΝΠΙΔ έχουν πρόσβαση με χρήση ΤΠΕ. Χωρίς κόστος επιβάρυνσης του projet με όλα τα παραπάνω. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα προσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία τήρησης του δικτυακού τόπου τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας. Οι δικτυακοί τόποι που δημιουργούνται και τηρούνται είναι τόποι ελεύθερης και χωρίς περιορισμούς πρόσβασης. Χωρίς κόστος επιβάρυνσης του projet και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, των όρων και των περιορισμών που προβλέπονται ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα και την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούν οι φορείς του δημόσιου τομέα και ως προς την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα .Οι δικτυακοί τόποι θα συγκαταλέγουν την βασική νομοθεσία που αναφέρεται στα εκάστοτε πεδία αρμοδιότητάς ή δραστηριότητάς τους, της πληροφορίες για τις υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να πραγματοποιηθούν με χρήση ΤΠΕ και κάθε άλλη πληροφορία, η πρόσβαση στην οποία διευκολύνει την άσκηση δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος. Θα εγγυώνται την εγκυρότητα και νομιμότητα των πληροφοριών και εγγράφων που αναρτούν ή κοινοποιούν προς ανάρτηση στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του «ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®». Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των διατάξεων για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται, ανακοινώνονται και κοινοποιούνται σύμφωνα με τις που μπορούν ελεύθερα να μεταφορτώνονται, να προσκτώνται, να αποθηκεύονται, να τυγχάνουν επεξεργασίας, να διαδίδονται και να χρησιμοποιούνται περαιτέρω υπό τον όρο ότι μνημονεύεται κατάλληλα η πηγή τους και δεν εμφανίζονται ως πρωτότυπες πληροφορίες, εάν έχουν υποστεί μετατροπές.
    
  Χρηματοδότηση
  Το κόστος του project υπολογιζεται συνολικού προϋπολογισμού  10 εκ.ευρώ και με την εκτίμηση των υφισταμένων ερευνητικών προγραμμάτων της European Commission: Πρόγραμμα 7 Frame Work Programme, Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, περιελαμβανουν αρκετές δράσεις και πεδία που προσανατολίζονται με τον άξονα της πρότασης.

  Η δράση του «ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®» που γεωγραφικά καλύπτει όλους τους στόχους της Ψηφιακής Ελλάδας δίνει την περαιτέρω επέκταση της βελτίωσης κατά 100% το ποσοστό των πολιτών που πραγματοποιούν πλήρως ηλεκτρονικές συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση με τα ωφέλει που ήδη παραπάνω στην εισήγηση μου έχω αναφέρει. Η πρόταση δημιουργεί το παρόν και βελτιώνει το μέλλον, μέλλον που το έχουμε και μπορούμε να το διαβάσουμε.

   
  Όλα γίνονται στην Ελλάδα και στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
  «Πρέπει να μιλήσουμε για τη θέση μας μέσα στην Ευρώπη και τον κόσμο».

 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  1) Εκπροσωπείτε: Φορέα
  α) Επωνυμία: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-6875356
  γ) E-mail επικοινωνίας : eleni_e@ilsp.gr

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  (παρακαλούμε τηρήστε την αρίθμηση των ερωτήσεων στις απαντήσεις σας)
  1) Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε; Απαντήστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την παραπάνω ερώτηση επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα:
  • Βιοεπιστήμες
  • Διατροφή, Τρόφιμα, Υδατοκαλλιέργειες & Αγροβιοτεχνολογία
  • Φυσικές Επιστήμες
  • Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας Χ
  • Επιστήμες Μηχανικού
  • Ενέργεια & Περιβάλλον
  • Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Άλλος τομέας – διαθεματικές προτεραιότητες Τεχνολογίες Ανθρωπίνου Λόγου (ΤΑΛ) (Human Language Technologies) X
  2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις).
  Οι Τεχνολογίες Ανθρωπίνου Λόγου (ΤΑΛ) βρίσκονται στον πυρήνα εφαρμογών και συστημάτων που συνθέτουν την Κοινωνία της Πληροφορίας. Αποτελούν οργανικό συστατικό των τεχνολογιών επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής, των εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας με στόχο την καθολική πρόσβαση, των συστημάτων διαχείρισης πολυμεσικού και πολυτροπικού, δομημένου και μη, περιεχομένου, καθώς και των εφαρμογών διαχείρισης πολυγλωσσικότητας (π.χ. τεχνολογίες μηχανικής μετάφρασης). Στις παραπάνω τεχνολογίες ΤΑΛ επενδύουν συστηματικά και σε βάθος χρόνου οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες, όσο και οι αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις. Στο πλαίσιο των ΤΑΛ, κατά την παρούσα περίοδο, στους σημαντικούς ενεργούς τομείς δραστηριότητας συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι:
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας με στόχο την ανάλυση πολυγλωσσικού, πολυμεσικού και πολυτροπικού περιεχομένου και την εξαγωγή και οργάνωση Γνώσης (Text, Speech & Media Analytics)
  • Επεξεργασία Ενσώματης Γλώσσας
  • Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας
  • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Φωνής και Ήχου
  • Γλωσσική Ανάπτυξη και Αξιολόγηση
  • Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση
  • Εφαρμογές σε Ψηφιακές Συλλογές και Αρχεία
  • Υποδομές Γλωσσικών Πόρων,
  3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή, δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα, άλλα σημαντικά στοιχεία για τις προτεινόμενες δράσεις (έως 400 λέξεις)
  Τεχνική περιγραφή:
  Η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων οφείλει να είναι στοχευμένη σε επιμέρους τεχνολογικούς τομείς με έμφαση σε:
  • Θέματα ανάπτυξης τεχνολογιών-πυρήνα ΤΑΛ για την διαχείριση, τεκμηρίωση, σημασιολογικό εμπλουτισμό περιεχομένου και την οργάνωση Γνώσης
  • Τεχνολογίες υποστήριξης και βελτίωσης της Μηχανικής Μετάφρασης
  • Πολυμεσικοί και πολυτροπικοί πόροι, γνωσιακά και υπολογιστικά μοντέλα που σχετίζονται με την ανθρώπινη διάδραση και επικοινωνία
  • Τεχνολογίες ανάλυσης και επεξεργασίας εγγράφων και χειρογράφων
  • Τεχνολογίες νοηματικής γλώσσας (αναγνώριση, σύνθεση και μετάφραση νοηματικού λόγου)
  • Διαλογικά συστήματα με χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής
  • Τεχνολογίες γλωσσικής αξιολόγησης για την Ελληνική ως πρώτη ή δεύτερη γλώσσα
  • Προηγμένασυστήματα ηλεκτρονικής μάθησης για την ελληνική γλώσσα
  • Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας στο πλαίσιο του Web 2.0 και του σημασιολογικού ιστού

  Δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, και αναμενόμενα αποτελέσματα και δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα

  Η Ελλάδα έχει αναδείξει αναγνωρισμένα διεθνώς κέντρα αριστείας στο χώρο των ΤΑΛ, τα οποία έχουν συνεισφέρει με σημαντική καινοτομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τοποθετώντας την Ελληνική γλώσσα στην ερευνητική ατζέντα. Η συνέχιση της δραστηριότητας στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θα αποδώσει προηγμένα ερευνητικά πρωτότυπα και συστήματα σε τομείς αιχμής συμβάλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικοτεχνολογικού μοντέλου που αποβλέπει στην οικονομική και αποδοτική διαχείριση της πληροφορίας, στη διασύνδεση της καινοτομίας με τον παραγωγικό ιστό τόσο του δημοσίου αλλά κυρίως του ιδιωτικού τομέα σε μια σειρά από τομείς (ενδεικτικά IT services, eGov, eHealth, eLearning, etourism κ.ά.) και στην ένταξη της χώρας μας στην πρωτοπορία της κοινωνίας της γνώσης.
  4) Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή : ωριμότητα και διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, ύπαρξη του απαραίτητου, κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό και υποδομές (έως 200 λέξεις)
  Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικούς ερευνητικούς πόλους στο χώρο των ΤΑΛ. Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά» με 70 περίπου εξειδικευμένους ερευνητές αποτελεί έναν από αυτούς με αναγνωρισμένη αριστεία. Άλλες σημαντικές μονάδες δρουν σε άλλα ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Αξιοσημείωτη είναι η ήδη παρατηρούμενη αξιοποίηση των υπαρχόντων αποτελεσμάτων της έρευνας ΤΑΛ από πλήθος μικρο-μεσαίων εταιρειών διαχείρισης περιεχομένου και επικοινωνίας στον ελληνικό χώρο.
  Οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό και υποδομές είναι διαχειρίσιμες δεδομένου ότι οι δραστηριότητες των ΤΑΛ αναπτύσσονται είτε σε σχετικά ισχυρά, αλλά συμβατικά, υπολογιστικά συστήματα, είτε με την αξιοποίηση υπολογιστικών νεφών (σήμερα διαθέσιμα στην χώρα μας).
  5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός (έως 150 λέξεις). Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το εκτιμώμενο κόστος ως εξής: κατηγορία Α: 1-2 εκ. €, κατηγορία Β: 2-5 εκ. €, κατηγορία Γ: 5-10 εκ. €, κατηγορία Δ: 10-20 εκ. €, κατηγορία Ε: >20 εκ.€.
  Οι δράσεις στο πεδίο των ΤΑΛ εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα μέσα από ένα πρόγραμμα, πενταετούς διάρκειας, κατηγορίας Ε, σύμφωνα και με την αντίστοιχη πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο (δράσεις FP6, FP7, και οι μελλοντικές Horizon 2020).
  6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργιες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. (έως 100 λέξεις)
  1. Παραμονή και ενεργή παρουσία της Ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού περιεχομένου στην τρέχουσα και μελλοντική κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
  2. Η Ελλάδα έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη στα θέματα των ΤΑΛ τα τελευταία 25 χρόνια, εξάγοντας σχετικές τεχνολογίες στα Βαλκάνια και στις Αραβικές χώρες. Ζητούμενο είναι να παραμείνει στην ηγετική ομάδα της συγκεκριμένης κοινότητας.
  3. Οι φορείς αριστείας έχουν αναπτύξει συνεργασίες με το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, τις ΗΠΑ και τρίτες χώρες με αποτέλεσμα τη διεθνή τους αναγνώριση. Οι ΤΑΛ παραμένουν βασικός άξονας δραστηριοτήτων του FP7-ICT, αλλά και στον πιο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό σχεδιασμό του Horizon 2020.
  7) Βιβλιογραφικές αναφορές, όχι περισσότερες από 10 (έως 100 λέξεις)
  Williams, J.D., Spoken dialogue systems: Challenges, and opportunities for research, IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding, 2009, December 13-17, 2009, Merano, Italy.
  Papavassiliou, V., Stafylakis, T., Katsouros, V., and Carayannis, G. Handwritten Document Image Segmentation into Text Lines and Words, Pattern Recognition, 2010, V. 43 , pp. 369-377.
  Vinciarelli A., Pantic M., Bourlard H., and Pentland A., Social signal processing: State-of-the-Art and Future Perspectives of an emerging Domain, Proceedings of the 16th ACM international conference on Multimedia, 2008, New York, USA.
  Calzolari, N., Soria, C., Del Gratta, R., Goggi, S., Quochi, V., Russo, I. et al. The LREC 2010 Resource Map. In Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC 2010), pp. 949-956. Valletta, Malta.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 10:31 | Φοίβος Ανδρίτσος

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  1) Εκπροσωπείτε φορέα ή συλλογικό όργανο: Όχι

  2) Είστε: Φυσικό πρόσωπο
  α) Επωνυμία: Φοίβος ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας: +39 348 1411406
  γ) E-mail επικοινωνίας: fivos.andritsos@jrc.ec.europa.eu

  3) Εάν είστε Φυσικό πρόσωπο, ποια από τις επιλογές που αναφέρονται παρακάτω σας αντιπροσωπεύει περισσότερο;
  γ) Ερευνητής

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

  1) Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε; Επιστήμες Μηχανικού

  2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις):
  Το ναυάγιο του “MS PRESTIGE” τον Νοέμβριο του 2002, το ατύχημα της πλατφόρμας του DEEPWATER HORIZON τον περασμένο χρόνο, αλλά και αυτό του SEA DIAMOND στην Σαντορίνη φέρνουν στην επικαιρότητα την ανεπάρκεια μέσων επέμβασης για περιορισμό (containment) και συλλογή των ρυπαντών, ιδιαίτερα σε μεγάλα βάθη. Η ετοιμότητα για επέμβαση στον βυθό της θάλασσας κατευθείαν στην πηγή της διαρροής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την χώρα μας λόγω της πυκνής ναυσιπλοΐας και ενόψει ενδεχόμενων υποθαλάσσιων εξορύξεων υδρογονανθράκων.
  Η παρούσα πρόταση αφορά μέθοδο ταχείας επέμβασης κατευθείαν πάνω στο ναυάγιο ή στην ανοικτή υποθαλάσσια πηγή (blown-out offshore), ακόμα και σε σημαντικά βάθη, για τον περιορισμό (containment) και συλλογή των ρυπαντών στην πηγή, πολύ πριν φτάσουν στην επιφάνεια και διασκορπιστούν. Βασίζεται σε ευρεσιτεχνία του προτείνοντα και σε αποτελέσματα Ευρωπαϊκού προγράμματος (DIFIS). Η έρευνα αφορά:
  i. Υδροδυναμική μελέτη της ροής (νερό, πετρέλαιο και γκάζι) στον κατακόρυφο σωλήνα του συστήματος DIFIS.
  ii. Την εξειδίκευση και βελτιστοποίηση της σχεδίασης για τις Ελληνικές θάλασσες.
  iii.Κατασκευή και δοκιμή πρωτοτύπου σε πραγματικές συνθήκες

  3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή, δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα, άλλα σημαντικά στοιχεία για τις προτεινόμενες δράσεις (έως 400 λέξεις)

  Το ναυάγιο του “MS PRESTIGE” τον Νοέμβριο του 2002 και, ιδιαίτερα, η οικολογική και οικονομική καταστροφή από το ατύχημα της πλατφόρμας εξόρυξης DEEPWATER HORIZON στον κόλπο του Μεξικού, κατέδειξαν πόσο σημαντική είναι η ετοιμότητα για επέμβαση κατευθείαν στην πηγή της μόλυνσης, ακόμα και σε μεγάλα βάθη ώστε οι εκλυόμενοι υδρογονάνθρακες να συλλεχθούν πριν διασκορπισθούν στην επιφάνεια της θάλασσας, οπότε και η συλλογή τους είναι πολύ πιο δύσκολη.
  Η μέθοδος DIFIS (Double Inverted Funnel Intervention System) προβλέπει την ανάπτυξη πάνω από την πηγή μόλυνσης (διαρρέον ναυάγιο ή ανοικτή υποθαλάσσια πετρελαιοπηγή / offshore) ενός κώνου ο οποίος, σαν μεγάλο ανάποδο χωνί, οδηγεί το μίγμα νερού και υδρογονανθράκων, μέσω ανοικτού σωλήνα, σ΄ ένα δεύτερο αντεστραμμένο δοχείο (καμπάνα), λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η καμπάνα αυτή ενεργεί σαν διαχωριστής (το νερό φεύγει από το ανοικτό κάτω μέρος, το πετρέλαιο συγκεντρώνεται στο κλειστό επάνω μέρος και απομακρύνεται περιοδικά με κλασικά μέσα ενώ ενδεχόμενα αέρια, απομαστεύονται συνεχώς από την κορυφή της καμπάνας). Ταυτόχρονα, με την άνωση, η καμπάνα κρατά την όλη κατασκευή τεντωμένη.
  Η αρχή λειτουργίας του DIFIS για την περίπτωση επέμβασης σε πετρελαιοφόρο (σενάριο PRESTIGE), όπως και οι υπολογισμοί διαστάσεις και η διαδικασία τοποθέτησης, μελετήθηκαν διεξοδικά από Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα και περιγράφονται στις αναφορές [1] ως [5]. Η εφαρμογή όμως του DIFIS σε πετρελαιοπηγές, λόγω της έκκλησης και μεθανίου, απαιτεί πρόσθετα συστήματα και δύσκολους υπολογισμούς και προσομοιώσεις (ροή νερού, πετρελαίου και εκτονωμένου αερίου σε κατακόρυφο σωλήνα από 2,5 χλμ βάθος μέχρι 30-40 μ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου, διαχωρισμού και συλλογής του μεθανίου αποτέλεσε αντικείμενο συμπληρωματικής ευρεσιτεχνίας [8], που κατατέθηκε από τον προτείνοντα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών τον περασμένο χρόνο. Λεπτομέρειες για το σύστημα DIFIS και την χρησιμοποίησή του σε ανεξέλεγκτες υποθαλάσσιες πετρελαιοπηγές παρουσιάζονται στις αναφορές [5] και [9]. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός κι επιχειρησιακή ανάπτυξη τέτοιου συστήματος απαιτεί μελέτη των ειδικών συνθηκών του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου (βάθος, ρεύματα, βυθός κλπ.).
  Τις δύο αυτές μελέτες θα ακολουθήσει κατασκευή πλήρους πρωτοτύπου, σε πραγματική κλίμακα, το οποίο και θα δοκιμασθεί σε υπάρχον παλιό ναυάγιο στο οποίο υπάρχουν παγιδευμένοι υδρογονάνθρακες. Επιτυχία του προγράμματος θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθιέρωση της μεθόδου σαν μέθοδο αναφοράς για επέμβαση σε ναυάγια ή υποθαλάσσιες πετρελαιοπηγές εκτός ελέγχου.

  4)Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή: ωριμότητα και διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, ύπαρξη του απαραίτητου, κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό και υποδομές (έως 200 λέξεις)

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε από το ναυάγιο του “MS PRESTIGE” τον Νοέμβριο του 2002, χρηματοδότησε πακέτο ερευνητικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση των επιπτώσεων ναυαγίων και την πρόληψη οικολογικών καταστροφών. Ένα από αυτά, το DIFIS αφορά την επέμβαση για τον περιορισμό και την άντληση του διαρρέοντος πετρελαίου κατ’ ευθείαν από το ναυάγιο ακόμα και σε πολύ μεγάλο βάθος (έως και 4,000 μ όπως το “ΜS PRESTIGE”). Βασίζεται σε ιδέα του προτείνοντος, κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία [7], ενώ η Ελληνική ερευνητική ομάδα είχε την ευθύνη των προδιαγραφών και του βασικού σχεδιασμού του συστήματος.
  Το πρόγραμμα DIFIS ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2009. Εκτεταμένες προσομοιώσεις και πειράματα σε υπό κλίμακα μοντέλο κατέδειξαν το πραγματοποιήσιμο της ιδέας και οδήγησαν σε ολοκληρωμένο τεχνικό σχέδιο, κοστολόγηση της επέμβασης για τρία σενάρια (μεγάλου, μεσαίου και μικρού βάθους).
  Τον Απρίλιο του 2010, το ατύχημα της πλατφόρμας εξόρυξης DEEPWATER HORIZON στον κόλπο του Μεξικού, με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά των μελλοντικών εξορύξεων στην νοτιοανατολική μεσόγειο, έφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα της γρήγορης επέμβασης και περιορισμού πηγών σε μεγάλα βάθη. Η μέθοδος DIFIS, με ορισμένες προσθήκες σχετικές με την χειρισμό των αερίων που εκλύονται μαζί με το πετρέλαιο από κάθε πετρελαιοπηγή, θα μπορούσε να είχε εφαρμοσθεί. Παρακολούθηση των τρίμηνων προσπαθειών ελέγχου της υποθαλάσσιας πηγής και συζητήσεις με ειδικούς οδήγησαν σε δεύτερη, συμπληρωματική πρόταση ευρεσιτεχνίας [8] ώστε η μέθοδος DIFIS να μπορεί να χειριστεί και να διαχωρίσει με ασφάλεια, κάτω από την θάλασσα, το εκλυόμενο φυσικό αέριο.

  5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός (έως 150 λέξεις). Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το εκτιμώμενο κόστος ως εξής: κατηγορία Α: 1-2 εκ. €, κατηγορία Β: 2-5 εκ. €, κατηγορία Γ: 5-10 εκ. €, κατηγορία Δ: 10-20 εκ. €, κατηγορία Ε: >20 εκ.€.

  Η προτεινόμενη δράση αποτελείται από 3 προγράμματα που ολοκληρώνονται σε 3 φάσεις:
  i. Υδροδυναμική μελέτη της ροής (νερό, πετρέλαιο και γκάζι) στον κατακόρυφο σωλήνα του συστήματος DIFIS – κατηγορία Α – 2-3 χρόνια
  ii. Την εξειδίκευση και βελτιστοποίηση της σχεδίασης για τις Ελληνικές θάλασσες – κατηγορία Α – 2-3 χρόνια, παράλληλα με το i.
  iii. Κατασκευή και δοκιμή πρωτοτύπου σε πραγματικές συνθήκες – κατηγορία Δ – 3-4 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των i και ii.

  6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργιες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. (ως 100 λέξεις)

  Δεδομένης της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των ενεργειακών διαδρόμων από Καύκασο και την Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, η ήδη σημαντική διακίνηση πετρελαϊκών προϊόντων στο Αιγαίο αλλά και γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο θα αυξηθεί περαιτέρω , όπου, επιπρόσθετα, θα αναπτυχτούν και πλατφόρμες παραγωγής offshore μεγάλου βάθους κι υψηλής επικινδυνότητας (deep water, subsalt, ultra high risk).
  Ενδεχόμενο ατύχημα σε μια κλειστή θάλασσα, πυκνοκατοικημένη, ήδη περιβαλλοντικά φορτισμένη και με εύθραυστο οικοσύστημα θα ήταν καταστροφικό, ιδιαίτερα για περιοχές όπως το Αιγαίο και τα νησιά μας. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων πρόληψης αλλά και περιορισμού των συνεπειών τέτοιων ατυχημάτων είναι υψηλής Εθνικής προτεραιότητας.
  Τα προγράμματα 5.i και 5.ii θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε 2-3 χρόνια, από ακαδημαϊκούς φορείς (Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου …) και ινστιτούτα (πχ. ΕΛΚΕΘΕ, ΙΝΒΙΣ). Το πρόγραμμα iii θα πρέπει να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των i και ii και να κρατήσει αλλά 2-3 χρόνια. Η κατασκευή του συστήματος DIFIS και των υποστηρικτικών συσκευών και συστημάτων μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου από Ελληνικά ναυπηγεία. Εξάλλου, η δοκιμή και η επιχειρησιακή ανάπτυξη του συστήματος θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με άλλες χώρες της ανατολικής Μεσόγειου (πχ. Κύπρος, Ισραήλ …) και με την υποστήριξη των οργανισμών EMSA και REMPEG.

  7) Βιβλιογραφικές αναφορές, όχι περισσότερες από 10 (έως 100 λέξεις)

  [1] Fivos Andritsos, Panagiotis Konstantinopoulos, Konstantinos Charatsis, Recuperation of Oil Trapped in Ship-Wrecks: the DIFIS Concept, International Symposium on Maritime Safety, Security and Environmental Protection (SSE 07), September 20-21, 2007, Athens, GR
  [2] Hans Cozijn, Fivos Andritsos, e.a. “DIFIS – Double Inverted Funnel for the Intervention on Ship wrecks”, International Oil Spill Conference (IOSC 2008), Savannah, Georgia, USA
  [3] Φοίβος Ανδρίτσος, Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, Κωνσταντίνος Χαρατσής, Χρήστος Δέρδας, Βασίλειος Κωστόπουλος, Αποφυγή της ρύπανσης από ναυάγιο, Δελτίο ΠΣΔΜΗ, Τεύχος 407, Μάρτιος 2008
  [4] Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, Φοίβος Ανδρίτσος, DIFIS – Ελληνική καινοτομία για την αποφυγή της ρύπανσης από ναυάγια, Ναυτική Επιθεώρηση, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, τεύχος 566, τόμος 168, Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2008, Αθήνα, Ελλάδα
  [5] Fivos Andritsos, Hans Cozijn, An Innovative Oil Pollution Containment Method for Shipwrecks proposed for Offshore Well Blowouts, Proceedings of the ASME 2011 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2011), June 19-24, 2011, Rotterdam, The Netherlands
  [6] Fivos Andritsos, Oil & Gas in the Mediterranean: Risks & Opportunities, Invited Keynote Speech, 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP), September 24-27, 2011, Ioannina, Greece
  [7] Fivos Andritsos, Juan Catret, Daniel Grosset, European Patent EP 1524186: Device for Collecting Fluids Escaping from an Underwater Source, Granted on Dec 17 2008, Αριθ. Ελληνικής κατάθεσης: 20090400650.
  [8] Fivos Andritsos, Panagiotis Sotiropoulos, European Patent Proposal P-2889/EP: Device for Collecting and Temporarily Storing Fluids from an Underwater Source, submitted.
  [9] Fivos Andritsos, DIFIS Offshore, Technical Report

 • Άρθρο 01:ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  (α) Σχόλιο για την Παρ. 2. Περί του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
  Από τη διατύπωση του σχεδίου προκύπτει ότι το ΕΣΕΤΕΚ θα είναι «συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο προς το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία». Στις αρμοδιότητές του, προβλέπεται (μεταξύ άλλων) «η συμβολή στην καλλιέργεια κατάλληλου πλαισίου και νοοτροπίας για την ενδυνάμωση παραγωγικών και αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, των ΑΕΙ, άλλων ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων».
  Αναφορικά με τη σύσταση του Συμβουλίου προβλέπεται ότι θα «απαρτίζεται από πρόσωπα διεθνούς κύρους με πολυετή δραστηριότητα στην έρευνα και την καινοτομία».
  Άποψη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας είναι ότι στο πλαίσιο του ΕΣΕΤΕΚ θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος, μια διαρκής διαβούλευση ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και στους φορείς της επιχειρηματικότητας, προκειμένου η εθνική πολιτική για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία να είναι συνεκτική, σαφής, τεκμηριωμένη, προσαρμοσμένη στο ελληνικό περιβάλλον και πάνω απ’ όλα εφαρμόσιμη, ρεαλιστική και αποτελεσματική.
  Με δεδομένο ότι η σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους τομείς της ανάπτυξης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επαρκής εκπροσώπησή τους στο ΕΣΕΤΕΚ. Η στελέχωσή του μόνο από επιστήμονες με πολυετή δραστηριότητα στην έρευνα και την καινοτομία, όπως προβλέπεται από το σχέδιο, δεν διασφαλίζει τη γνώση των πολύ ιδιαίτερων συνθηκών του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ειδικά στη σημερινή συγκυρία.
  Στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνουμε τη θεσμοθετημένη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου στο ΕΣΕΤΕΚ, με μέλη που θα ορίζονται από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου κ.λπ.)

  Άρθρο 03: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
  (β) Σχόλιο για την παράγραφο «Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση»
  Στο σχέδιο αναφέρεται ότι
  «Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΑΕΙ θα αναπτύξουν αποθετήρια το καθένα χωριστά ή ως κατανεμημένη υποδομή, δίνοντας ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του ερευνητικού τους προσωπικού και θα δημιουργήσουν συστήματα διασύνδεσης με ανάλογες πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  Το ερευνητικό προσωπικό, του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται κυρίως με δημόσιους πόρους, είναι υποχρεωμένο να διαθέσει σε ψηφιακή μορφή όλο το δημοσιευμένο ή δεκτό προς δημοσίευση έργο του, ώστε να είναι δημόσια προσβάσιμη σε θεματικά αποθετήρια αναγνωρισμένα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο ή σε ιδρυματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης. Με την πρόβλεψη αυτή η χώρα μας υιοθετεί την πολιτική της Ε.Ε για Ανοιχτή πρόσβαση (Open Access Mandate) στα αποτελέσματα της έρευνας».
  Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την Έρευνα στη χώρα μας, είναι μια μοναδική ευκαιρία για να επιτευχθεί η πολυπόθητη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματική δράση.
  Η απλή δημοσίευση των ερευνητικών έργων δεν είναι επαρκής διαδικασία για να γίνει κατανοητή η αξία τους από τον επιχειρηματικό κόσμο. Απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών και των επιχειρηματικών φορέων, προκειμένου η γνώση που αποκτάται από την Έρευνα να μεταφραστεί σε απτό, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  Προς την κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργία θεσμοθετημένων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών φορέων της χώρας με τους φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας προκειμένου να φθάνει στις επιχειρήσεις πλήρης και επαρκής πληροφόρηση για την δυνατότητα πρακτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην καθημερινή τους λειτουργία ή τον στρατηγικό τους σχεδιασμό. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να ακολουθεί τη δομή του επιτυχημένου «e-business forum» του ΥΠ.ΑΝ., που επί σειρά ετών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της εξοικείωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, και δη των μικρομεσαίων, με την νέα επιχειρηματικότητα με τη χρήση σύγχρονων, καινοτόμων τεχνολογιών.

  Άρθρο 04:ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  (γ) Σχόλιο για την τελευταία παράγραφο
  Στο σχέδιο αναφέρεται ότι
  «Οι προγραμματικές συμφωνίες των Ερευνητικών Κέντρων με το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο, θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για την αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τα σχέδια αξιοποίησης των αναμενόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων θα αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων για ερευνητικά έργα, ή άλλων αντίστοιχων δράσεων που θα υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.».
  Δυστυχώς στη χώρα μας, ανέκαθεν ήταν προβληματική η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, και την επιχειρηματική δράση εν γένει. Οι διάφορες μέθοδοι που κατά καιρούς εφαρμόστηκαν προς την κατεύθυνση αυτή αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος αφενός για το χαμηλό βαθμό καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και την τάση μετανάστευσης του εγχώριου ερευνητικού προσωπικού σε πιο οργανωμένες και αποτελεσματικές στον τομέα αυτό χώρες.
  Είναι απολύτως απαραίτητο, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε έρευνα που διεξάγεται με δημόσιους πόρους, να διασφαλίζεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στην επιχειρηματική δράση. Πρότασή μας είναι ότι αυτό μπορεί να διασφαλιστεί:
  (α) με την επαρκή και ουσιαστική εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου στο ΕΣΕΤΕΚ (βλ. και σχετικό σχόλιό μας στο Άρθρο 1 της παρούσας διαβούλευσης), και
  (β) με την υποχρέωση των ερευνητικών κέντρων να διασφαλίζουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών τους στο πλαίσιο του πραγματικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όχι απλά με τη μορφή ενός «σχεδίου αξιοποίησης», όπως προβλέπεται στο παρόν, αλλά ως μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη (με ποιοτικά και κυρίως ποσοτικά στοιχεία) απολογιστική αναφορά των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της έρευνας σε ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης τυχόν νέων προτάσεων για χρηματοδότηση, και όχι ένα γενικόλογο (και πιθανά αντιγραμμένο πολλές φορές) «σχέδιο αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων» μιας νέας πρότασης.
  Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Επιμελητηριακοί φορείς έχουν πολλά να προσφέρουν ως φορείς διαμεσολάβησης ανάμεσα στην ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα. Ημερίδες παρουσίασης ερευνητικών πρωτοβουλιών και γνωριμίας μεταξύ ερευνητών και επιχειρηματιών, αξιοποίηση των υφιστάμενων (ή και νέων, καινοτόμων) μηχανισμών ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων – μελών αναφορικά με την έρευνα και την καινοτομία, ενεργός συμμετοχή σε προγράμματα εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας με συγκεκριμένα κίνητρα για τον επιχειρηματικό κόσμο, είναι μερικά μόνο από τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

 • 1) Εκπροσωπείτε: α) Φορέα, β) Συλλογικό όργανο ;

  Σύνθεση των απόψεων 200 περίπου επιστημόνων και εκπρόσωπων φορέων που συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα στις 14-15 Νοεμβρίου 2011 για να συζητήσουν «Το μέλλον της Θαλάσσιας Έρευνας στην Ελλάδα τα επόμενα 20 χρόνια»

  α) Επωνυμία: Επιτροπή Διακήρυξης για τη Θαλάσσια Έρευνα: Κ. Νίττης, Ε. Παπαθανασίου, Α. Γώγου, Μ. Τριανταφύλλου, Σ. Ζαρκογιάννης, E. Γιαννούλη, Α. Ζερβάκη, Π. Μπούρμα, Ν. Καφούσια, Π. Νεστοριάδου, Γ. Ροδοθεάτος
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2291076400
  γ) E-mail επικοινωνίας: knittis@hcmr.gr

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

  1) Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε; Απαντήστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την παραπάνω ερώτηση επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα:
  • Ενέργεια & Περιβάλλον

  2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ.

  Η πρόταση συνοψίζει τα μηνύματα / στόχους της «Διακήρυξης για τη Θαλάσσια Έρευνα»:

  • Κατάστρωση μιας Εθνικής Πολιτικής για τη Θάλασσα με συγκεκριμένη στρατηγική υλοποίησης και χρηματοδοτικό πλαίσιο με έμφαση στη θαλάσσια έρευνα και τη νέα γνώση, ακολουθώντας ολοκληρωμένη διατομεακή-διεπιστημονική προσέγγιση με περιφερειακή διάσταση και συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων/υπουργείων και συντονιστικό ρόλο από το ΕΣΕΤ.

  • Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Θαλάσσιας Έρευνας με δικτύωση-συντονισμό-κινητικότητα μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων-ΑΕΙ-ΤΕΙ-ιδιωτικού τομέα. Έμφαση στη προώθηση της διεπιστημονικότητας στη θαλάσσια έρευνα, μέσω της συνεργασίας επιστημονικών ιδρυμάτων με διαφορετικά αντικείμενα και εξειδικευμένων παραγωγικών μονάδων με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση διαφορετικών αλλά στοχευμένων πεδίων έρευνας.

  • Προώθηση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης της Ελληνικής θαλάσσιας έρευνας με ενεργή συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς (ESF, ESA, IOC) και προγράμματα (GMES, GLOBEC, IGBP, IMBER, GOOS, PAGES) για βέλτιστη αξιοποίηση ευκαιριών και ισχυροποίησης του πρωταγωνιστικού ρόλου της χώρας μας. Έμφαση στην σύγκλιση ή ένταξη εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε αντίστοιχα διεθνή με κατάλληλη προσαρμογή στις Ελληνικές ανάγκες.

  3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή, δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα, άλλα σημαντικά στοιχεία για τις προτεινόμενες δράσεις

  Οι παρακάτω δράσεις προτείνονται από τη «Διακήρυξη για τη Θαλάσσια Έρευνα» για υλοποίηση των βασικών της στόχων:

  Ι. Δημιουργία Εθνικού Προγράμματος θαλάσσιας έρευνας με συγκεκριμένες προτεραιότητες και προϋπολογισμό για υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής. Έμφαση στη συνεχή αποτίμηση, αξιολόγηση και διεθνοποίηση μέσα από ανάληψη πρωτοβουλίας Άρθρου 185 της Ε.Ε. για τη Μεσόγειο και ένταξη στη πρωτοβουλία JPI Oceans.

  ΙΙ. Στήριξη στρατηγικών ερευνητικών υποδομών και δημιουργία ενιαίου εθνικού εξοπλισμού σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα. Έμφαση σε:

  Α. Νέας τεχνολογίας ωκεανογραφικό σκάφος
  Β. Ολοκληρωμένο παρατηρητήριο Ελληνικών θαλασσών (σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ, EuroARGO, EMSO, Gliders, sediment traps, Tsunami network) και ακτών για πρόγνωση, διαχείριση και ενημέρωση.
  Γ. Πλήρη χαρτογράφηση Ελληνικού υποθαλάσσιου χώρου, και υποστρώματος πυθμένα, παλαιοωκεανογραφική εξέλιξη και γεωμορφολογική αποτύπωση της παράκτιας ζώνης
  Δ. Ενοποιημένη βάση δεδομένων για εύκολη πρόσβαση στα κάθε είδους δεδομένα και προϊόντα γνώσης.
  Ε. Χωροθέτηση δράσεων σε θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον (Marine Spatial Planning).

  ΙΙΙ.Δημιουργία στοχευμένων κέντρων αριστείας και διεπιστημονικών/ διαθεματικών ομάδων των θαλάσσιων επιστημών. Ενίσχυση συνεργασιών με κέντρα αριστείας εξωτερικού και αξιοποίηση της συμμετοχής σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά δίκτυα αριστείας. Προτεραιότητα η δημιουργία Μεσογειακού Κέντρου Αριστείας για διασύνδεση Θαλάσσιας Έρευνας με Πολιτισμό – Άνθρωπο – Περιβάλλον – Κλίμα εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματος της Ελλάδας όσον αφορά τη γεωγραφική, περιβαλλοντική αλλά και πολιτισμική θέση της στη Μεσόγειο.

  ΙV. Ανασχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων (προ- και μεταπτυχιακών σπουδών) των θαλασσίων επιστημών για την ανάπτυξη ενιαίου χώρου μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, που θα επιτρέπει τις αναγκαίες διεπιστημονικές προσεγγίσεις και θα βασίζεται στη διεθνή διασύνδεση.

  V. Ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης της θαλάσσιας έρευνας με την κοινωνία, με στοχευμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης κοινού, με έμφαση στα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες και αξιοποίηση της δράσης ΜΚΟ και κατά τόπους ομάδων εθελοντών.

  VI. Δημιουργία μηχανισμών για αποδοτικότερη διασύνδεση της θαλάσσιας έρευνας με οικονομία και ανάπτυξη. Έμφαση σε νέες υπηρεσίες, ναυτιλιακή βιομηχανία και αξιοποίηση των παρεχομένων από το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων στο θαλάσσιο χώρο (τόσο αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα όσο και εν όψει πιθανής κήρυξης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)).

  4) Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή : ωριμότητα και διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, ύπαρξη του απαραίτητου, κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό και υποδομές

  Η θαλάσσια έρευνα έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο στην Ελλάδα τη τελευταία 20ετία και πλέον η χώρα μας και οι επιστήμονες της παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με συντονισμό μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων (CINCS, ΜΑΤΕR, METROMED, INTERPOL, SESAME, PERSEUS κλπ.). Πέρα από το κεντρικό ρόλο του εθνικού κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) σημαντική είναι η δράση μικρότερων ομάδων σε μεγάλο αριθμό ΑΕΙ και ΤΕΙ όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας), ΕΚΠΑ (Διατμηματικό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωλογίας& Γεωπεριβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Χημείας), ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, κ.α. H Ελλάδα είναι απολύτως έτοιμη να παίξει ενα συντονιστικό ρόλο ρόλο στο άμεσο μέλλον δεδομένου ότι διαθέτει πλήρη εργαστηριακή υποδομή και σύγχρονο εξοπλισμό με τα ερευνητικά σκάφη Αιγαίο (61μ) και Φιλία (23μ), το βαθυσκάφος Θέτις (μεγ. βάθος κατάδυσης 610m), τα ROV Αχιλέας και Max-Rov. Υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός οργάνων πεδίου και εργαστηρίου (Multibeam echosounder SEABEAM 2021, oceanographic buoys, CTDs, sediment traps, current meters and ADCPs, subbottom profilers etc.) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, από το άρτιο καταρτισμένο προσωπικό που βρίσκεται στο ΕΛΚΕΘΕ και στα AEI προς όφελος της κοινωνίας.

  5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός.

  Για την υλοποίηση των δράσεων Δ1-6 η προτεινόμενη χρονική διάρκεια είναι 5 έτη και ο γενικός προϋπολογισμός 70 Μ€. Η δράση Δ1 (Εθνικό πρόγραμμα), η οποία αποτελεί και την ομπρέλα για της υπόλοιπες, εκτιμάται σε 20Μ€ (κατ. Ε), η δράση Δ2 (Υποδομές) σε 40 Μ€ (κατ. Ε) ενώ οι δράσεις Δ3-6 είναι της τάξης 2-5 Μ€ (κατ. Β) και συνολικά προϋπολογίζονται σε 10Μ€.

  6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργιες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις.

  • Μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα (Κλιματική Αλλαγή-Τροφή-Νερό-Ενέργεια-Υγεία; Διακήρυξη Lund,2009)-Σημαντικός ρόλος της θάλασσας στα πλαίσια αειφόρου ανάπτυξης- οικοσυστημικής προσέγγισης – κλιματικής αλλαγής.

  • Συναφείς Ευρωπαϊκές πολιτικές: Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (MSFD), Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (Integrated Maritime Policy), Ορίζοντας 2020, Ευρώπη της Καινοτομίας. Διεθνές νομικό-θεσμικό πλαίσιο:συνθήκη της Βαρκελώνης-σχετικοί θεσμοί (UNEP/MAP), συνθήκες για τη κλιματική αλλαγή (IPCC Med).

  • Πολυεπίπεδη σημασία της θάλασσας καθ’ όλη την ιστορία της Ελλάδας σε θέματα οικονομίας (ναυτιλία-αλιεία-τουρισμός-υδρογονάνθρακες)/ πολιτισμού-επιστήμης/ ποιότητας ζωής -ανθρώπινης υγείας/ γεωπολιτικής-διπλωματίας. Ανάγκη τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης/ σύγχρονης έρευνας για την κλιματική αλλαγή. Ανασύσταση παλαιο-περιβαλλοντικών και -κλιματικών συνθηκών από το θαλάσσιο αρχείο και συσχέτιση με την σύγχρονη κλιματική μεταβλητότητα.

  • Μεγάλη πρόοδος της θαλάσσιας έρευνας στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, παρά τη πολύ περιορισμένη εθνική χρηματοδότηση, κατακτώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις Ελληνικές Θάλασσες αλλά και σε Μεσόγειο-Μαύρη Θάλασσα-Ερυθρά αλλά και την ανάγκη περαιτέρω υποστήριξη της και επέκτασης του ρόλου αυτού σε άλλες περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης/ Παγκόσμιο Ωκεανό.

  7) Βιβλιογραφικές αναφορές

  Exploring the sea to understand the earth: contribution to a national research strategy for marine sciences for 2020, Ifremer France, http://w3z.ifremer.fr/strategie/plan_strategique
  Sea Change: A Marine Knowledge, Research & Innovation Strategy for Ireland, Marine Institute, Ireland, http://www.marine.ie/home/Se aChange.htm

  Italian Research for Sea (RITMARE), Ministry of Education, University and Research, http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=06442
  Dutch National Program Sea and Coastal Research, NOW, the Netherlands, http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7PCLAP_Eng

  Marine Science Strategy, UK Marine Science Co-ordination Committee (MSCC), http://www.defra.gov.uk/environment/marine/documents/science/mscc/mscc‐ strategy.pdf

  A Strategic Research Agenda for the Mediterranean Sea, Nittis K and J.Albaiges, 2012, SEAS-ERA Deliverable D7.1.1, http://www.seas-era.eu/np4/{$clientServletPath}/?newsId=149&fileName=SEAS_ERA_D.7.1.1_Med_SRA.pdf

 • 28 Φεβρουαρίου 2012, 21:22 | Στέλλα Μαρκαντωνάτου

  2) Είστε: Φυσικό πρόσωπο ;
  α) Επωνυμία: Μαρκαντωνάτου Στέλλα
  β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6945535623
  γ) E-mail επικοινωνίας : stellamarkantonatou@yahoo.com

  3) Εάν είστε Φυσικό πρόσωπο, ποια από τις επιλογές που αναφέρονται παρακάτω σας αντιπροσωπεύει περισσότερο;
  γ) Ερευνήτρια

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

  1. Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε;

  • Aνθρωπιστικές Επιστήμες
  • Διαθεματικές προτεραιότητες: Human Language Technologies

  2. Περίληψη της πρότασης

  To κειμενικό περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες στο Web 2.0 (User Generated Content) είναι πολύτιμος πόρος για θέματα διαγλωσσικής εξαγωγής πληροφορίας, εξόρυξης απόψεων (opinion mining), ενισχυμένων αναζητήσεων στον ιστό, έρευνας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, έξυπνης διαφήμισης κλπ. Η τεχνολογική αξιοποίηση τέτοιων κειμένων αποτελεί πρόκληση γιατί σε αυτά χρησιμοποείται η καθομιλούμενη και βρίθουν συντομεύσεων, λαϊκών εκφράσεων, ιδιολεκτικού λεξιλογίου και, βέβαια, ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών. Οι γνωστές τεχνικές Επεξεργασίας της Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) έχουν αναπτυχθεί για τον τυπικό γραπτό λόγο δεν είναι επαρκείς για τέτοιο υλικό. Το πρόβλημα τίθεται με διπλό τρόπο:

  – Παραγωγή και συλλογή βατού κειμενικού υλικού από τους χρήστες (πχ crowdsourcing για τεκμηρίωση ιστορικού υλικού) με άμεση ενσωμάτωση στο σημασιολογικό ιστό
  -Αναβαθμισμένη ΕΦΓ για την αξιοποίηση του κειμενικού υλικού που παράγουν οι χρήστες

  3. Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων

  3.1. Τεχνική περιγραφή
  -Γλωσσολογική μελέτη των ιδιαιτεροτήτων του κειμενικού υλικού που παράγεται από χρήστες
  -Μέθοδοι για τον λεπτομερή σχολιασμό τέτοιων σωμάτων κειμένων
  -Εργαλεία για tokenization, POS tagging, chunking, συντακτική ανάλυση, ανίχνευση ονομάτων οντοτήτων κλπ
  -Προσαρμογή καθιερωμένων τεχνικών ΕΦΓ στις ανάγκες αυτού του είδους κειμένων
  -Κανονικοποίηση τέτοιων κειμένων, τα συν και τα πλην, εργαλεία για την υποβοήθηση της κανονικοποίησής τους ήδη από την συγγραφή τους
  -Eργαλεία και πόροι για την υποβοήθηση της ένταξης τέτοιων (αξιόλογων) κειμένων στον Σημασιολογικό Ιστό

  3.2. Δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις
  Η αξιοποίηση της πληροφορίας που είναι διάχυτη στο διαδίκτυο διευκολύνεται. Αυτό με τη σειρά του διευκολύνει το ανοίξει ο κύκλος παραγωγών χρήσιμης πληροφορίας μια και η απαιτούμενη γλώσσα είναι φυσιολογικότερη επιτρέποντας εφαρμογές σε τομείς που πρέπει να αναφέρονται σε τεράστιους αριθμούς ατόμων, όπως η υγεία και η εκπαίδευση.
  Ο τομέας είναι δυναμικός στις ΗΠΑ, Ευρώπη και ανερχόμενες οικονομίες καθώς σχετίζεται άμεσα με το web2.0/web3.0. Στην Ελλάδα η ΕΦΓ είναι σημαντικά ανεπτυγμένη όσον αφορά την κλασική της μορφή. Μπορεί και πρέπει να περάσει στην ΕΦΓ νέας γενιάς διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την ενεργή παρουσία της Ελληνικής στις τεχνολογικές εξελίξεις.

  3.3. Αναμενόμενα αποτελέσματα
  -Βελτίωση της γλωσσολογικής περιγραφής της Ελληνικής, καλύτερη σύνδεση της εγχώριας γλωσσολογικής κοινότητας με τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο, παραγωγή γλωσσικών πόρων (σωμάτων κειμένων, λεξικών, οντολογιών) για την μελέτη και την τεχνολογική αξιοποίηση ελληνικών κειμένων στο διαδίκτυο
  -Εργαλεία για ΕΦΓ προαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της καθομιλούμενης (και όχι μόνο της Ελληνικής καθομιλούμενης)
  -Εργαλεία και πόροι που θα υποβοηθούν τους χρήστες στην ανάπτυξη κειμένων που θα μπορούν να διασυνδεθούν στον σημασιολογικό ιστό

  3.4. Δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα
  Οι εφαρμογές καλύπτουν τομείς όπως:
  -διαγλωσσική εξαγωγή πληροφορίας
  -ενισχυμένες αναζητήσεις στον ιστό
  – εξόρυξη απόψεων (opinion mining) με εφαρμογή στη διαφήμιση, χάραξη πολιτικών πχ στον τομέα της υγείας, την προστασία των παιδιών στη χρήση του διαδικτύου κλπ
  -έρευνα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

  4. Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή

  Υπάρχουν σημαντικές ερευνητικές κοινότητες στην Ελλάδα καταξιωμένες διεθνώς. Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά» με 70 περίπου εξειδικευμένους ερευνητές αποτελεί βασικό πόλο. Επίσης, σημαντικές ομάδες υπάρχουν στον Δημόκριτο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

  Οι ανάγκες σε εξοπλισμό και υποδομές είναι συμβατικές.

  Την έρευνα θα ευνοούσε η αλλελεπίδραση των ξεχωριστών ερευνητικών κοινοτήτων, πχ γλωσσολόγοι, μηχανικοί πληροφορικής, ερευνητικές ομάδες διαφορετικών ινστιτούτων, Πανεπιστημίων κλπ ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα από διάφορες οπτικές γωνίες και να υπάρξει εθνική συνεργασία στον τομέα.

  5. Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός

  1. Βασική έρευνα. Κατηγορία Β. Μικρές, μικτές ομάδες και έργα τριετούς διάρκειας σε:
  – γλωσσολογία
  – ανάπτυξη πόρων και τεχνικών ΕΦΓ γενικής φύσεως
  2. Εφαρμοσμένη έρευνα. Κατηγορία Γ. Συνεργασία με επιχειρήσεις
  (τύπος, διαφήμιση, επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας, του τουρισμού κλπ) και με υπουργεία (Υγεία, Πολιτισμός, Τουρισμός, Εκπαίδευση) για ανάπτυξη εφαρμογών διαμόρφωσης πολιτικών, αποτύπωσης της κοινής γνώμης, δημιουργίας γνώσης από τις διαφορετικές κοινότητες χρηστών.

  6. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων.

  1. Αφορά τον ρόλο της Ελληνικής στις νέες δικτυακές συνθήκες.
  2. Η Ελλάδα έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα ΕΦΓ στα Βαλκάνια και έχει σημαντική συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές σχετικές δραστηριότητες τα τελευταία 30 χρόνια και πρέπει να διατηρήσει αυτήν την δυνατότητα.
  3. Είναι η ΕΦΓ του μέλλοντος και εντάσσεται άμεσα στο ICT/Horizons in the framework of Priority 2/Leadership in enabling and industrial technologies/Content technologies and information management: Technologies for language, learning, interaction, digital preservation, content access and analytics; advanced data mining, machine learning, statistical analysis and visual computing.

  7. Βιβλιογραφικές αναφορές (άκρως ενδεικτικές)
  Eugene Agichtein, Carlos Castillo, Debora Donato, Aristides Gionis, Gilad Mishne. 2008. Finding high-quality content in social media. Proceedings of the international conference on Web search and web data mining WSDM 08 (2008), Volume 57, ACM Press
  B. Han and T. Baldwin. 2011. Lexical normalisation of short text messages. Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Association for Computational Linguistics.
  Tom Heath and Enrico Motta. 2008. Ease of interaction plus ease of integration: Combining Web2.0 and the Semantic Web in a reviewing site. Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, Volume 6, Issue 1, February 2008, Pages 76–83, Elsevier

 • Η ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΩΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ SPIN-OFF ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΤΟΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑΣ.
  H ΕΛΛΑΔΑ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕ ΤΙΣ SPIN-OFF (Ν. 2741/1999, Ν.2843/2000, ΠΔ 17/2001, Ν. 2919/2001) ΟΠΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΟΛΕΣ, ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3440/2006 «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΙΛΙΑ», Ο ΟΠΟΙΟΣ (ΑΡΘΡΟ ΤΈΤΑΡΤΟ) ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ/ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΗΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ή ΟΧΙ ΣΤΗΝ SPIN-OFF. ΚΙ ΑΝ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ ΠΑΛΙ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ/ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΤΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Κ.ΛΠ.). Ο Ν. 3440/2006 ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SPIN- OFF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙΣ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ/ΤΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΗΚΕ ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ, ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΜΠΟΔΙΣΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΒΑΡΥΔΙΑ ΠΟΥ ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ.
  ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑ (Ν. 3440/2006) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΤΟ «ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΕΚΔ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2008, ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΕΛ. 193 ΕΠ. ΕΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΝΤΩΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ, Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ «ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ» ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 28 Φεβρουαρίου 2012, 18:12 | Κατσικάς Σεραφείμ

  Δυστυχώς, συνεχίζετε να χάνετε την ουσία. Δεν έχει σημασία να καθορίσουμε τους τομείς στους οποίους θα επιδοτηθεί η έρευνα. Εξ’αλλου αυτός είναι ένας ασταθής παράγοντας. Η ουσία είναι να διορθωθεί το πλαίσιο που το κράτος συμβάλει στην ενίσχυση της έρευνας είτε οικονομικά είτε με άλλους τρόπου προώθησης και προβολής αυτής.
  Πολλή συζήτηση θα μπορούσε να γίνει στο θέμα αυτό, όμως θεωρώ ότι δύο είναι τα πιό βασικά στοιχεία:
  α. Να μειωθεί το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης και να αυξηθεί η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα διότι αυτό σημαίνει ότι η έρευνα θα έχει συγκεκριμένους επιχειρηματικούς σκοπούς.
  β. Να απλοποιηθεί τρομερά όλη η διαδικασία υποβολής ελέγχου και χρηματοδότησης, ώστε να υπάρχει και να αξιολογείται το πραγματικό αποτέλεσμα της έρευνας. Σήμερα είναι απίστευτος ο όγκος εργασίας για την παρακολούθηση ενός ερευνητικού, τη δικαιολογία των δαπανών και τη σύνταξη παραδοτέων. Ενώ αντιθέτως δεν αξιολογείται η ουσία του έργου και δεν ελέγχεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας το οποίο θα έπρεπε να είναι και το βασικότερο κρητίριο.
  Επιτέλους, αλλάξτε νοοτροποία και πάψτε να θεωρείτε ότι κάνετε χάρη στις εταιρείες που συμμετέχουν στα ερευνητικά έργα δίνοντας λίγα ψίχουλα, ενώ απαιτείτε να λειτουργούν με ένα παράλογο, στο σύνολο του, σύστημα χρηματοδότησης και ελέγχου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2012, 10:52 | xriso

  Ο τομέας δραστηριότητάς σας εμπίπτει στο πεδίο των Βιοεπιστημών.
  Για την υποβολή των προτάσεών σας μπορείτε να απαντήσετε στα ερωτήματα του προτύπου είτε στο χώρο των σχολίων στην παρούσα δικτυακή πύλη είτε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) όπου επίσης έχει αναρτηθεί το πρότυπο με τις ερωτήσεις.
  σχετικό URL:
  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=750&neID=589&neTa=1_512&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load&JScript=1
  Την απάντησή σας μπορείτε να τη στείλετε και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
  bgogol@gsrt.gr η/και
  m.christoula@gsrt.gr

 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
  ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε.Σ.Π.Ε.Κ.

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Έλλη Γεωργιάδου, αρχιτέκτων μηχανικός
  Πρόεδρος ΑΝΕΛΙΞΗΣ (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έρευνας, προώθησης και διάδοσης εφαρμογών Α.Π.Ε. και οικολογικής αρχιτεκτονικής)
  τηλ.: 0030 2310 324936
  e-mail: anelixi@anelixi.org

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • Ενέργεια και Περιβάλλον
  • Επιστήμες Μηχανικού

  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
  ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – Ε.Σ.Π.Ε.Κ.

  Παθητική αξιοποίηση Α.Π.Ε. στον κτηριακό τομέα

  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

  Η ενεργειακή ζήτηση για τη θερμική βιωσιμότητα των κτηρίων ανέρχεται στην Ελλάδα στο 40% της συνολικής ζήτησης.

  Το ελληνικό κλίμα παρουσιάζει χαρακτηριστικά εξεχόντως ευνοϊκά για την παθητική αξιοποίηση των Α.Π.Ε. στα κτήρια. Η σχετική έρευνα και ανάλογες σοβαρές εφαρμογές (αποσπασματικές μέχρι σήμερα), τεκμηριώνουν αδιαμφισβήτητα την δυνατότητα ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας 60-70% στα νεοαναγειρόμενα και 40–45% σε υφιστάμενα κτήρια.

  Απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό – θεσμικό – εκπαιδευτικό υπόβαθρο – πλαίσιο βιοκλιματικού σχεδιασμού της δόμησης στην Ελλάδα, που θα δρομολογήσει τη δραστική μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων στα κτήρια, με ελάχιστο έως μηδενικό πρόσθετο κόστος.
  Η συστηματική επιστημονική έρευνα:

  • Ανάπτυξης της θεωρίας και προσδιορισμού αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού για το ελληνικό κλίμα,
  • ανάπτυξης ειδικών παραμέτρων και συντελεστών σχεδιασμού,
  • επεξεργασίας προδιαγραφών για την κατάρτιση θεσμικού πλαισίου,

  στοχεύει στη σημαντική μείωση εισαγόμενων ενεργειακών πόρων, στη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

  3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός επιτυγχάνεται με
  • Μεθόδους αποθήκευσης των θερμικών φορτίων της ημερήσιας ηλιακής ακτινοβολίας για την θέρμανση των κτηρίων το χειμώνα.
  • Την νυχτερινή ψύξη των κτηρίων το καλοκαίρι και μεθόδους διατήρησης των χαμηλών εσωτερικών θερμοκρασιών την επόμενη μέρα.
  Οι προδιαγραφές του προσδιορίζονται μόνο βάσει του συγκεκριμένου κλίματος.

  Η έρευνα θα περιλάβει για τις 4 κλιματικές ζώνες της χώρας:
  • Μεθοδολογία μετάβασης από το μεσοκλίμα στο μικροκλίμα.
  • Προσδιορισμό βασικών αρχών σχεδιασμού: Προσανατολισμού, θερμοσυσσωρευτικής μάζας, θερμομόνωσης, ηλιοπροστασίας, κατακόρυφου και οριζόντιου αερισμού.
  • Ποσοτικοποίηση παραμέτρων και συντελεστών σχεδιασμού.
  • Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης θερμικής συμπεριφοράς κτηρίων για το ελληνικό κλίμα.
  • Τεχνική, κανονιστική υποδομή θεσμικού πλαισίου.
  • Συγγραφή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Οι μέχρι σήμερα εφαρμογές στην Ελλάδα στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη στερεότυπη μεταφορά προτύπων βιοκλιματικού σχεδιασμού άλλων χωρών, ασύμβατων με το κλίμα της χώρας, γεγονός που έχει αναστείλει σημαντικά την διείσδυση της τεχνολογίας τους.
  Η διεθνής εμπειρία αναδεικνύει επανειλημμένα προβλήματα μεγάλης απόστασης μεταξύ θεωρίας και απόδοσης των εφαρμογών, ανάλογης αιτιολογίας.

  • Η ανάπτυξη πιστά εναρμονισμένων με το κλίμα, πρότυπων και καινοτόμων μεθόδων παθητικής αξιοποίησης ανανεώσιμης ενέργειας στον κτηριακό τομέα και
  • η ανάπτυξη κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας,

  αποτελούν σημαντική τεχνολογική εξέλιξη σε εθνικό πεδίο, αλλά και ευρύτερης εμβέλειας. Αφορούν τις μεσογειακές χώρες και χώρες ανάλογου κλίματος. Από ενεργειακή άποψη αφορούν συνολικά τον ευρωπαϊκό χώρο.

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Η αποσαφήνιση συγκεκριμένων αρχών και προδιαγραφών βιοκλιματικού σχεδιασμού στην Ελλάδα μπορεί να επιτύχει:
  • Στα νεοαναγειρόμενα κτήρια: εξοικονόμηση συμβατικής (ορυκτής) ενέργειας θέρμανσης 60-70% και ψύξης έως και 100%.
  • Στα υφιστάμενα κτήρια: εξοικονόμηση συμβατικής (ορυκτής) ενέργειας θέρμανσης 40-50% και ψύξης έως και 80%, εφ’ όσον καλύπτονται προϋποθέσεις προσανατολισμού και θέσης.
  • Σημαντική μείωση εισαγόμενης ενέργειας και εκπομπής καυσαερίων του θερμοκηπίου.
  • Σοβαρή οικονομική ανακούφιση της χώρας και του πληθυσμού.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

  Ευνοϊκοί παράγοντες:

  • Ελκυστική σχέση κόστους – οφέλους. Σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους (Θέρμανσης – ψύξης) των κτηρίων, με μηδενική πρόσθετη αρχική επένδυση στα νεοαναγειρόμενα και μικρή στα υφιστάμενα.
  • Σημαντική και εμφανής ποιοτική αναβάθμιση των κατασκευών.
  • Προοδευτική, γρήγορα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και ζήτηση από τον πληθυσμό.
  • Αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον των νεότερων γενεών των μηχανικών.

  Δυσκολίες:

  Η μέχρι σήμερα εμφανής αδράνεια και καθυστέρηση διείσδυσης αυτών των τεχνολογιών στην παραγωγή και την αγορά οφείλεται κυρίως στην έλλειψη σύγχρονης γνώσης και πληροφόρησης. Εφ’ όσον υπάρξει σαφής πολιτική βούληση, μπορεί να αναστραφεί ταχύτατα με παρεμβάσεις διάδοσης, πληροφόρησης, εκπαιδευτικού και θεσμικού χαρακτήρα.

  4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

  Η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών βιοκλιματικού σχεδιασμού απαιτεί κυρίως σοβαρή, διεισδυτική και δημιουργική επιστημονική προσέγγιση-στόχευση και δευτερευόντως εξοπλισμό ή υποδομές. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι απλά μετρητικά συστήματα κλιματικών παραμέτρων και θερμικής συμπεριφοράς κτηρίων και κατάλληλα λογισμικά εργαλεία.
  Στην Ελλάδα η μέχρι σήμερα προσέγγιση του βιοκλιματικού σχεδιασμού έχει χαρακτηριστικά επιφανειακότητας και στερεοτυπίας. Διακρίνεται κυρίως από διάθεση προβολής παρά από βούληση ανάπτυξης αποδοτικής επιστημονικής γνώσης. Μ’ αυτήν την έννοια η τεχνολογία είναι ανώριμη.

  Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν στη χώρα κέντρα που διαθέτουν επιστημονική γνώση σοβαρού επιπέδου, εμπειρία και ενδιαφέρον, που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί, όπως το Τμήμα Κτηρίων του Κ.Α.Π.Ε. και ορισμένοι, (περιορισμένοι) ερευνητές στον ακαδημαϊκό χώρο.

  Η ΑΝΕΛΙΞΗ ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την προώθηση της έρευνας και των εφαρμογών βιοκλιματικού σχεδιασμού.
  Ανέπτυξε αυτόνομο ερευνητικό έργο (και ενταγμένο σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα), σε διαρκή αλληλοσυμπλήρωση με εφαρμογές.
  Συγκεντρώνει μεγάλη εμπειρία εφαρμογών (άνω των 100) σε όλες τις κλιματικές ζώνες.
  Ανέπτυξε ταυτόχρονα ευρύ διδακτικό έργο και έργο διάδοσης.
  Απαρτίζεται από 16 εταίρους και τουλάχιστον 15 στενούς συνεργάτες, απόφοιτους ανώτερων και ανώτατων τεχνολογικών σχολών και μεταπτυχιακών σπουδών, υψηλού επίπεδου τεχνογνωσίας και 5ετούς έως 25ετούς εμπειρίας στους τομείς του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των καθαρών τεχνολογιών δόμησης.

  5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΟΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Οι εκτιμήσεις που ακολουθούν ισχύουν για την περίπτωση στην οποία θα αναλάμβανε την προτεινόμενη έρευνα η ΑΝΕΛΙΞΗ.
  Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο μίας ευρύτερης συνεργασίας π.χ. με το Κ.Α.Π.Ε. ή και άλλους ερευνητές, οπότε θα υπήρχαν πιθανές τροποποιήσεις.

  Χρονική διάρκεια του έργου από 30 έως 36 μήνες.

  Η δομή των δράσεων (βλ. τεχνική περιγραφή) περιλαμβάνει:
  1. Προετοιμασία της ερευνητικής υποδομής (3 μήνες)
  2. Πρώτο επίπεδο έρευνας (μετρήσεις – προσομοιώσεις – προσδιορισμός αρχών – λογισμικό – επαλήθευση) (10-12 μήνες)
  3. Ανάπτυξη ερευνητικού περιεχόμενου (παραμετροποίηση συντελεστών – λογισμικό), τεκμηρίωση και ολοκλήρωση (10 μήνες)
  4. Παραγωγή: α) υποδομής θεσμικού πλαισίου, β)διδακτικού υλικού, γ) υλικού διάδοσης (8-10 μήνες)

  Το έργο κατατάσσεται οικονομικά στην Κατηγορία Α
  Κόστος μετρητικών συστημάτων ………………………………………………………100.000,00 €
  Κόστος ερευνητικού λογισμικού και ανάπτυξης λογισμικού …………….350.000,00 €
  Κόστος μετακινήσεων-παραμονής (4 κλιματικές ζώνες) ……………………..60.000,00 €
  Αμοιβές ερευνητικού προσωπικού ……………………………………………………500.000,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ ………………………………………………………………………………………….1.010.000,00 €

  Απρόβλεπτα: 25% ………………………………………………………………………………250.000,00 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ………………………………………………………………………………1.260.000,00 €

  6. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

  Η προτεινόμενη έρευνα αποτελεί εθνική προτεραιότητα διότι υπόσχεται υψηλού βαθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ.
  • Δραστικό περιορισμό κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, σε περίοδο βαθειάς κρίσης.
  • Κάλυψη ενεργειακών αναγκών θέρμανσης και ψύξης, χωρίς κόστος.
  • Δραστική μείωση καυσαερίων, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον.

  Η Ελλάδα διαθέτει το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα του κλίματος:
  • Ήπιους χειμώνες, μεγάλης ημερήσιας ηλιοφάνειας.
  • Θερμά καλοκαίρια με σημαντική πτώση νυχτερινών θερμοκρασιών.
  Η εφαρμογή στο κλίμα αυτό αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού, δηλαδή αρχών θερμοδυναμικής και ρευστομηχανικής στον κτηριακό σχεδιασμό επιτρέπει την απεξάρτηση από το πετρέλαιο.

  Υπάρχει απόλυτη συνέργεια με την κυρίαρχη ευρωπαϊκή στόχευση 20-20-20 και όλα τα συναφή προγράμματα.

  7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Ralph M. Lebens, Passive solar architecture in Europe, the Commission of the European Communities, 1981.
  • Ε. Ανδρεαδάκη, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική – Παθητικά ηλιακά συστήματα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1985.
  • M.S.Sodha et al, Solar passive building science and design, Pergamon Press, 1986.
  • B. Givoni, Passive and low energy cooling of buildings, Van Nostrand Reinhold, 1994.
  • Ε. Γεωργιάδου et al, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1996.
  • S.Winter associates, The Passive Solar Design and Construction Handbook, New York, 1997.
  • G.Z. Brown et al, Sun, Wind & Light, John Wiley & Sons, 2001.

 • 26 Φεβρουαρίου 2012, 11:40 | ΣΟΦΙΑ ΡΑΜΜΟΥ

  Κρίνω απαραίτητη την εισαγωγή του μαθήματος της ψυχολογίας τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο η ύλη του μαθήματος αυτού να μην περιλαμβάνει γενικές έννοιες π.χ. την ψυχική εξέλιξη ενός ατόμου από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή του, αλλά στοχευμένα να διδάσκονται (μέσω παραδειγμάτων) θέματα που αφορούν: α)θεωρίες κατανόησης της δομής της προσωπικότητας των ατόμων γύρω μας και β) ζητήματα συμπεριφοράς κάθε ατόμου μέσα σε μία ομάδα(είτε είναι η οικογένεια, το σχολείο, κ.λ.π.).
  Τέλος, θεωρώ γενικότερα ότι καλό θα ήταν να δημιουργηθούν οι καλύτερες προυποθέσεις για ένα μοντέλο εύρεσης και ενθάρρυνσης των ιδιαίτερων κλίσεων που έχει κάθε παιδί από μικρή ηλικία, παρά να γίνεται μόνο μία απλή αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή στα ήδη υπάρχοντα μαθήματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.-

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 18:30 | XK

  Δραστηριοποιούμαι στον χώρο της άσκησης για υγεία και βελτίωση της, σχετιζόμενης με την υγεία, ποιότητας ζωής.
  Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς το ερευνητικό μου πεδίο ως μέρος των «βιοεπιστημών» ή ως μέρος ενός «διαθεματικού» τομέα.
  Στην φόρμα υποβολής συμμετέχοντος, στο πεδίο Β1, ζητάτε να κάνουμε ΜΙΑ επιλογή. Μπορείτε να διευκρινίσετε παρακαλώ ποιες είναι οι «διαθεματικές προτεραιότητες» ώστε να κάνω την σωστή επιλογή;
  Επιπλέον η φόρμα δεν είναι ενεργός (active) – μηπως θέλετε αυτά τα στοιχεία να σας τα στείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; αν ναι, σε ποια διεύθυνση;
  Ευχαριστώ.

 • Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την Πρόταση για τη Δημιουργία του «Παγκόσμιου Πτυχίου» («Global Degree») και της «Διεθνούς Εκπαιδευτικής Διδακτικής Μονάδας» («International Academic Credit»).

  http://www.scribd.com/doc/81049217/Proposal-for-the-Establishment-of-an-International-Global-Degree

  Υπάρχουν καινοτόμες ιδέες που ξεκινούν από τη χώρα μας και έχουν παγκόσμια εφαρμογή.

 • 7 Φεβρουαρίου 2012, 15:11 | ΚΟΡΟΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Όσον αφορά την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και καινοτόμες ιδέες, θεωρώ ότι η ανάπτυξη και η πράξη σε αυτούς τους τομείς εφαρμόζονται χωρίς να γνωρίζω σε ποιον βαθμό υλοποιούνται. Σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθούν.

  Προτείνω:
  α) Η ιατρική έρευνα να αναπτυχθεί με το να υπάρχει επαρκή επιχορήγηση από το κράτος.
  β) Στην τεχνολογική ανάπτυξη να χορηγείται (από τους ιατρούς) συσκευή ή εξάρτημα (δηλαδή GPS) με μία μικρή συμμετοχή, που θα εντοπίζει το μέρος στο οποίο βρίσκονται άτομα με άνια ή Αλτσχάϊμερ, με δυνατότητα κλήσης βοήθειας. Αυτά μπορεί να τα δει κανείς στο διαδίκτυο όπου και διατίθονται.
  γ) Στην καινοτομία να κατασκευαστούν σύγχρονες ηλεκτρικές κουζίνες και σύγχρονα ηλεκτρολογικά ταμπλό, όπως και σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές που θα προστατεύουν τον πολίτη από μια πιθανή φωτιά, που θα είναι ασφαλής για παιδιά και ηλικιωμένους. π.χ.1. Η ηλεκτρική κουζίνα θα πρέπει να έχει ασφάλεια τέτοια ώστε να μην μπορεί ο καθένας να την χρησιμοποιήσει (δηλαδή έναν διακόπτη ασφαλείας όταν ξεχαστεί η ηλεκτρική κουζίνα ανοικτή σβήνοντας αυτόματα, και έναν διακόπτη ασφαλείας στο πίσω μέρος της, σε μη εμφανή σημείο που θα ανοίγει και θα κλείνει ON και OFF). Θα μπορούσαμε ακόμα με ένα PLC (προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή), ο οποίος θα ήταν τοποθετημένος στον τοίχο και συνδεδεμένος με την ηλεκτρική κουζίνα, μέσω προγράμματος που θα έχουμε ορίσει εμείς τις ώρες που θα τίθεται σε λειτουργία, να μην μπορεί κανείς να την χρησιμοποιήσει αν δεν είμαστε εμείς στο σπίτι. π.χ.2 Το ηλεκτρικό σίδερο θα πρέπει να έχει ασφάλεια τέτοια ώστε όταν δεν χρησιμοποιείται για ένα μικρό χρονικό διάστημα να διακόπτεται η λειτουργία του και να επανέρχεται με το πάτημα ενός κουμπιού.

  Επιπρόσθετα, θα εφιστήσω την προσοχή σας, αναφορικά με την αναδιάρθρωση του αναπτυξιακού μοντέλου και θα επεκταθώ σε αυτό, έτσι ώστε να εκθέσω τις απόψεις μου.
  Στο αναπτυξιακό μοντέλο, πιστεύω ότι περιλαμβάνει και την παράμετρο του τόπου, χώρου, κτιριολογικών προγραμμάτων, που θα μπορούσαν κατά την γνώμη μου, να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα και θετικές εξελίξεις σε έναν τομέα, τον τομέα των ανθρωπίνων σχέσεων. Θα μου πείτε τί εννοώ; Ας ξεκινήσω λοιπόν με τον τόπο και χώρο:
  1. Υπάρχει από ότι γνωρίζω ανεκμετάλλευτος χώρος στην περιοχή του Ελληνικού Αττικής. Αυτός ο χώρος απαρτίζεται από κτίρια. Πρότασή μου είναι να εγκατασταθεί οπωσδήποτε σε αυτό το χώρο ένα «World Trade Center» (Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου). Φυσικά ένα τέτοιο κέντρο θα παρείχε την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, θα παρείχε αίθουσες για συσκέψεις, συνεδριάσεις κ.ο.κ., μέρος υποδοχής, κατάλληλες εγκαταστάσεις, παροχές και συγκεκριμένες υπηρεσίες για τον πολίτη. Θα μπορούσα να φανταστώ, πως ένας τέτοιος χώρος θα ήταν κατάλληλος π.χ. για σημαντικές συμφωνίες, παρουσιάσεις, ενημέρωση. Συνήθως η αρχιτεκτονική δομή ενός τέτοιου κέντρου θα μπορούσε να στολίσει την περιοχή του Ελληνικού. Επίσης, θεωρώ πως ο ιδιωτικός τομέας, θα μπορούσε να συνδράμει εκεί που χρειάζεται, αν μια τέτοια πρόταση κρίνοταν αναγκαία και υλοποιούταν σε κάποια περιοχή επιλογής. Δηλαδή, γιατί να μην έχει η Αθήνα «World Trade Center»;
  2. Εδώ και αρκετό καιρό με απασχολεί η βάση που υπάρχει στην Λεοφ. Βουλιαγμένης στην Αττική. Θεωρώ ότι και αυτός ο χώρος θα μπορούσε να αναπτυχθεί για κοινωνικούς λόγους, έτσι ώστε να μην αποκλίνουμε από την λέξη κοινωνική πρόνοια. Πρότασή μου είναι να δημιουργηθεί εκεί ένας συνοικισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες, ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, άστεγους, που όμως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν και να αποκτήσουν μία στέγη. Φυσικά, θα έπρεπε να κτιστούν μικρές μονάδες (units), που μετά από τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων, με αυτά τα σοβαρά προβλήματα, να εξεταστούν και να δωθούν από το κράτος (μια ιδέα θα ήταν δωρεά ή δωρεές από άτομα που θα θέλουν να συνεισφέρουν στο κοινό καλό).
  3. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές μονάδες υγείας (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα ίασης, ιδιωτικά ιατρεία κ.τ.λ.), η ανάγκη για καινούργιες μονάδες με την απαραίτητη υποδομή κρίνονται αναγκαίες. Παρατηρούμε πως ορισμένες μονάδες υγείας λόγω της γεωγραφικής τους τοποθεσίας αλλά και της ελλειπής τους υποδομής (λόγω παλαιού κτηρίου, μηχανημάτων, κ.τ.λ.), δεν εξυπηρετούν τον ασθενή πολίτη. Πιστεύω πως τέτοιες μονάδες θα έπρεπε να καταργηθούν και να δημιουργηθούν οι νέες σε κατάλληλες τοποθεσίες, εκεί που χρειάζονται (με όλα τα απαραίτητα μέσα και υποδομή).

 • 6 Φεβρουαρίου 2012, 19:37 | ΚΟΡΟΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ -> Κοινωνικές Επιστήμες

  2) Πρόταση για τις Κοινωνικές Επιστήμες

  α) Ναρκωτικά <- Πρέπει να ενταχθεί το μάθημα των επικύνδινων ουσιών στα γυμνάσια για την πρόληψη και την αποφυγή τέτοιων δραστηριοτήτων.
  β) Μαθητές/τριες σχολικών μονάδων <- Η αστυνομία παίζει μεγάλο ρόλο, όπως όλοι γνωρίζουμε στην μείωση της εγκληματικότητας. Όμως θα μπορούσε να προστεθεί στον ρόλο τους και κάτι ακόμη, δηλαδή: Παρατηρείται το φαινόμενο μαθητών/τριων να κάνουν "κοπάνα" από τα μαθησιακά τους καθήκοντα και να τριγυρνούν στους δρόμους, στις καφετέριες, στα internet καφέ χωρίς να γνωρίζουν απολύτως τίποτα οι γονείς τους μιας και δεν ενημερώνονται πάντα. Φυσικά, κίνδυνοι λοχεύουν. Συνεπώς μια μερίδα αστυνομικών ανά περιοχή θα πρέπει να παρατηρούν άτομα μικρών ηλικιών που κάνουν όλα τα παραπάνω και να συνοδεύονται πίσω στην σχολική τους μονάδα όπου εν σειρά ο δ/ντής ή άλλοι αρμόδιοι να ενημερώνουν τους γονείς τους (ελπίζω να μην θεωρείτε αυτή την ιδέα "παράξενη"…από ότι ξέρω σε άλλα κράτη εφαρμόζεται αυτή η τακτική).
  γ) Δημιουργία ομάδων ιατρών με τους απαραίτητους χώρους για κοινωνική στήριξη Έρευνα κάθε χρόνο
  * Δομή:
  – Επιλογή θεματικής ενότητας
  – Έρευνα της
  α) Επισκέψεις
  β) Διαδίκτυο
  γ) Βιβλιογραφία
  δ) Εφημερίδες-περιοδικά
  ε) Συνεντεύξεις
  ζ) Τηλεφωνική επικοινωνία
  η) Χρήση E-mail
  – Καταχώρηση δεδομένων/στοιχείων στο Η/Υ
  – Επεξεργασία των δεδομένων
  – Ανακοίνωση και Παρουσίαση στους αρμοδίους
  – Προτεινόμενες λύσεις
  * Γενικός Προϋπολογισμός – Κατηγορία Γ: 5-10 εκ.€

  6) Αυτή η ερευνητική περιοχή διαμορφώνει τα χαρίσματα, την συμπεριφορά, τους στόχους των πολιτών που αποβλέπουν να γίνει η περιοχή τους, η κωμόπολή τους, η πόλη τους πιο ανθρώπινη, που αποβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, που αποβλέπουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ότι καλύτερο τους προσφέρεται από την σημερινή κοινωνία.
  Η Ελλάδα πλεονεκτεί στο ότι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν φιλοσοφήσει αυτή την ζωή, έχουν περάσει αντιξοότητες, σημαντικά προβλήματα και δίνουν έναν ατομικό και ομαδικό αγώνα καθημερινά. Επομένως, η επιστήμη της κοινωνίας, και μάλλιστα της Ελληνικής κοινωνίας μπορεί μέσω της έρευνας να επιλύσει ουσιαστικά προβλήματα που αναδύονται καθημερινά στα οποία υπάρχουν λύσεις, όμως, η εφαρμογή τους χρειάζεται μια λογική σειρά, μια ταξινόμηση προτεραιοτήτων και φυσικά χρειάζονται και τον αναμενόμενο χρόνο.

 • Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την έρευνα σας επισυνάπτω τις δύο μεγάλες δράσεις που προτείνω:
  – το Ελεύθερο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
  – το ειδικό portal για την Ελληνική Ομογένεια που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την δωρεάν διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας μέσω e-learning
  Θα διαπιστώσετε ότι και τα δύο projects είναι αξιόλογα και χρήζουν υποστήριξης.
  Σας επισυνάπτω τους συνδέσμους για τα δύο projects.

  http://www.scribd.com/doc/63502237/Proposal-for-the-Establishment-of-a-Free-Digital-University

  και
  http://www.scribd.com/doc/64796124/International-Hellenic-Cultural-and-Educational-Consortium

  Επίσης δείτε στην ιστοσελίδα http://www.uninettunouniversity.net ενημερωτικό υλικό για το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο International Telematic University UNINETTUNO, το οποίο πρόσθεσε την Ελληνική ως μία από τις επίσημες γλώσσες που διεξάγει τα Ερευνητικά και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα.

  Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε και τους ιστοχώρους:
  http://www.kouveliotis.com
  http://www.scribd.com/kkouveliotis
  Ζητούμε συνεργάτες και εθελοντές ώστε να υλοποιήσουμε τις προτάσεις.

  Δρ. Κυριάκος Κουβελιώτης
  Professor
  New Learning Architect

 • 5 Φεβρουαρίου 2012, 22:51 | Klisthenis

  Έχετε μια ΓΓΕΤ με τόσες διευθύνσεις, προσωπικό, ξένες επαφές, με αρκετούς φορείς που εποπτεύει (Δημόκριτος, ΕΛΚΕΘΕ… και τόσους άλλους..) …
  και ζητάτε από τους πολίτες της Ελλάδας να σας δώσουν ιδέες για τις σύγχρονες ανάγκες της έρευνας και τομείς εθνικής προτεραιότητας προκειμένου να εξαγγείλετε αντίστοιχες προτάσεις;;;;

  Εδώ έχουμε χάσει πια το νόημα του ποιός κάνει τι, πότε, που και γιατί…

  Ευχαριστώ για το χώρο ..

 • 4 Φεβρουαρίου 2012, 20:44 | Σάββας Λαζόπουλος

  Αξιότιμοι,
  Κυρία Υπουργός,
  Κύριοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, για την αναφερθείσα διαβούλευση<
  Τα πολλά λόγια-σχόλια καθορίζουν, εξ ορισμού,την πτώχια μας και την αναποφασιστικότητα-ευθυνοφοβία λήψεως μέτρων, για την απαλλαγή από τα δεσμά του Δεσμώτη Προμηθέα της Ανάπτυξης και Προόδου.
  Μέσα στην ΕΕ υπάρχουν χώρες υπεραρκετές, που έχουν θέσει σε εφαρμογή παρόμοια μέτρα πρακτικές, στην έρευνα και καινότομία.
  Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια βρίθουν από Καθηγητές αποφοίτους ευρωπαϊκών χωρών που εφλάρμοσαν και υλοποίησαν μέτρα έρευνας, μέτρα καινοτομίας. Η ίδια η κα Υπουργός συνευρέθει με ευρωπαίους επιστήμονες γνώστες τέτοιων μέτρων ανάπτυξης και ανέλιξης, επίετών, των χωρών και της κοινωνίας τους.
  Αντί να καθυστερείτε, σε μία διαβούλευση που άπειρα μέτρα – προτάσεις από άπειρες ανθρώπινες παρεμβάσεις, θα σας επιδόσουν άπειρες και μή υλοπιήσιμες εφαρμογές, καθόσον μέχρι να ανασυνταχθούν οι προτάσεις θα χαθεί χρόνος υπερπολύτιμος<
  Μία Πρόταση σας παρέχω: Να λάβετε τους όμοιους Νόμους, δύο ή τριών ευρωπαϊκών χωρών, να τους μεταφράσετε και παράλληλα να τους δώσετε για ψήφιση στην Βουλή.
  Ευελπιστώ πώς κάποιος θα συμφωνήσει … Ειδάλλως χάνουμε άλλη μία γενιά σε ανερμάτιστες πολιτικο-πολυλογίες. Ευχαριστώ.

 • 4 Φεβρουαρίου 2012, 17:38 | Καρακολτζίδης Ιωάννης

  Καλησπέρα,
  Η πρόταση μου, αλλά και το πλάνο μου, δεν είναι δυνατόν να απεικονισθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
  Προκειμένου να γνωρίζετε την κατεύθυνση του σχεδίου μου, θα σας αναφέρω επιγραμματικά την αφετηρία του.
  Ένα από τα εργαλεία που μπορούν να δώσουν άμεσα αποτελέσματα είναι τα υπό σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία εάν σχεδιαστούν με ορίζοντα την ανταγωνιστικότητα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες με ποιότητα, αλλά συγχρόνως να δώσουν την ευκαιρία στους απόφοιτους των σχολών των Α.Ε.Ι.και Τ.Ε.Ι. να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα με επαγγελματικό προσανατολισμό με στόχο την απόκτηση επαγγελματικών τίτλων σπουδών.
  Είμαι στη διάθεσή σας προκειμένου να καταθέσω εγγράφως αλλά και να σας αναπτύξω προφορικά τον σχεδιασμό του νέου συστήματος.
  Καρακολτζίδης Ιωάννης

 • Το περίγραμμα της πρότασής μου είναι:
  Η δημιουργία ιδρύματος τεχνολογικών εφαρμογών (ΙΤΕ) στα πλαίσια του ΕΣΠΕΚ με στόχους:
  α) Αξιολόγηση προϊόντων ή τεχνολογιών τα οποία θα υποβάλλονται σ’αυτό από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (συμπεριλαμβανομένων και μη επιστημόνων.
  β) Ανάληψη και διενέργεια της απαιτούμενης εφαρμοσμένης έρευνας γιά τις επιλεγμένες προτάσεις καθώς και των διαδικασιών και των εξόδων για την κατοχύρωση των ιδεών με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
  γ) Προώθησή τους στις διεθνείς αγορές με την είσπραξη ποσοστού επί των εσόδων για την παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties).
  Σημειώνω ότι αναφέρομαι σε εφαρμοσμένη έρευνα σε αντιδιαστολή με τη βασική πανεπιστημιακή έρευνα της οποίας ο ρόλος είναι διαφορετικός και είναι πολύ κοινό να συγχέονται τα δύο, αν και τελείως διαφορετικά πράγματα.
  Τέλος η επιτροπή αξιολόγησης δεν θα πρέπει να στελεχώνεται κατά πλειοψηφία από ακαδημαικούς γιατί το εγχείρημα θα αποτύχει.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 09:37 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Εάν δεν προβλεφτεί η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων από την εφαρμοσμένη ερεύνα (για να ζοριστούν και να βγουν στην αγορά) δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Έχουν πάρει τόσα πακέτα στήριξης για έρευνα και το μόνο που κάνουν είναι: α) τα χρήματα να πηγαίνουν σε τσέπες επιτηδείων καθως και β) σε προσλήψεις (με συμβάσεις έργου) συγγενών.

  Υ.Γ. παρακαλώ να γίνει ορθή επανάληψη στο προηγούμενο μήνυμα

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 00:47 | A. Papadopoulos

  Απο την πολη ερχομαι και στην κορφη κανελα! Προσπαθω να καταλαβω περι τινους προκειται και μου δημιουργειται η εντυπωση οτι δεν μιλαω την ιδια γλωσα με τον συντακτη της ανακοινωσης.
  Αν πραγματι το ζητουμενο ειναι η αναζητηση ιδεων για μια καλλιτερη διαχειρηση των διαθεσιμων κονδυλιων για ερευνα και τεχνολογια, η γνωμη μου ειναι οτι κατ’αρχην απαιτειται μια συστηματικη καταγραφη κατα προτεραιοτητα των προβληματων της κοινωνιας που χρηζουν λυση.
  Αυτο γινεται σε αλλες χωρες απο ενα δικτυο επιτροπων που αρχιζουν απο το τοπικο επιπεδο και καταληγουν στο εθνικο επιπεδο. Σε αυτες τις ‘επιτροπες ερευνας’ οπως ονομαζονται συμετεχουν εκροσωποι των αρμοδιων ερευνητων, εκπροσωποι της τοπικης και κεντρικης κυβερνησης, αλλοι πιθανοι χρηματοδοτες της ερευνας, κρατικοι λειτουργοι αρμοδιοι για την μεταφορα της νεας τεχνολογιας, καταναλωτες, και γενικως οι αποδεκτες των προιοντων της ερευνας. Ατυχως, στην Ελλαδα η ερευνα αγεται και φερεται απο τις αναγκες της επαγκελματικης εξελιξης του ερευνητη, κυριως του υπο εξελιξη κυριου κυριου Καθηγητη. Η κοινωνια απλως πρεπει να καλυπτει το κοστος.

 • Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 50% ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ .ΓΙΑΤΙ ?? ΔΙΟΤΗ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ (ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ? ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΚΕΦΘΗΚΑ ΕΓΩ ? Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ )ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΛΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙ ( ΑΦΗΣΕΤΟ ΑΥΡΙΟ …..ΤΕΛΟΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ………ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ .ΕΤΣΙ ΤΟ ΑΛΛΟ 50% ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΤΟΧΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΛΟΣ .ΣΑΣ ΜΙΛΑ Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ .

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 21:38 | Αγαμέμνων Τέντες

  1) Ο ιστοχώρος ‘Στοιχεία συμμετέχοντα και προτεινόμενων δράσεων’ δεν λειτουργεί.
  2) Δεν μπορεί ο βασικός στόχος διαμόρφωσης εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την έρευνα να είναι η μετάβαση της εθνικής οικονομίας στην οικονομία της γνώσης, όπως αναφέρεται στην 2η παράγραφο του αρχικού κειμένου της υπουργού ΕΠΘ, διότι έτσι η έρευνα επικεντρώνεται σε έναν μόνο κλάδο, αυτόν των οικονομικών επιστημών. Ο βασικός στόχος του εθνικού πλαισίου για την έρευνα στην σημερινή Ελλάδα θα πρέπει να είναι η μη περαιτέρω συρρίκνωση της πνευματικής της ζωής, μέσω των εξής στρατηγικών βημάτων:
  α) Καταγραφή χάρτη υπαρχόντων κλάδων έρευνας φορέων υπαγόμενων ή μη στο υπουργείο παιδείας (π.χ. υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικολογίας πανεπιστημίου του εξωτερικού, το οποίο μέχρι πρό τινος λειτουργούσε στο Ωδείο Αθηνών (το οποίο υπάγεται στο υπουργείο πολιτισμού) και τώρα σε άλλο ίδρυμα μη υπαγόμενο στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο (πρόγραμμα) παράγει ερευνητικό έργο χωρίς το Υπουργείο Παιδείας να το γνωρίζει, πιθανότατα.)
  β) Καταγραφή των ερευνητικών κλάδων που λείπουν από την ακαδημαϊκή μας ζωή
  γ) Μεταρρύθμιση του ερευνητικού χάρτη της Ελλάδας βάσει των παραπάνω, δηλ. σύσταση, στους υπάρχοντες φορείς και με υπάρχοντες ερευνητές, ερευνητικών κλάδων με ρητά οργανογράμματα και σχεδιασμό
  δ) Καταγραφή του ακριβούς τρόπου με τον οποίο οι ερευνητικοί κλάδοι λειτουργούν εντός των φορέων που τους στεγάζουν (π.χ. πανεπιστήμια)
  ε) Μεταρρύθμιση της λειτουργίας των φορέων αυτών ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί το ερευνητικό τους έργο ως κεφάλαιο της δημόσιας ζωής της χώρας, μέσω της σύστασης εθνικής βάσεως δεδομένων αποτελεσμάτων έρευνας ώστε η δημοσίευση των νέων επιστημονικών κειμένων να είναι δεδομένη, ειδικής επιστημονικής επιτροπής συνεδρίων σε κάθε φορέα, η οποία να ασχολείται με την διοργάνωση συνεδρίων για την κοινοποίηση των νέων ερευνητικών προϊόντων, και σύσταση ειδικής επιτροπής ευρέσεως κονδυλίων έρευνας (η οποία να στοχεύει κυρίως στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων). (συνεχίζεται)

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 19:31 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Συνεργασία πέραν του ενός υπουργείου,πέραν αυτώνπου ξέρουν πώς να ζητάνε προγράμματα.Διασύνδεση Πανεπιστημιακών τμημάτων με φορείς πρακτικής και εργασίας.Συμμετοχή σε έρευνες με διαθεματικό χαρακτήρα, που τρέχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  Θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα έρευνας είναι:
  *Επιλογή επαγγέλματος ή και αλλαγή σε περίοδο οικονομικής κρίσης
  *Γνωστική,σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
  *Επένδυση σε εναλλακτικές μεθόδους μάθησης (παιχνίδι, ζωγραφική κ.λ.π), με τη συμμετοχή του Παιδαγωγικού Τμήματος , ψυχολόγων-νευροψυχολόγων, γιατρών, μαθηματικών κ.λ.π
  * Σύνδεση της ΥΓΕΙΑΣ των παιδιών με περιβαλλοντικά θέματα ( σχετικά με οικολογική ψυχολογία)
  Να ανακοινώνονται τα θέματα διαδικτυακά , για να μπορεί να εκφράζει όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του (έξω από το καβούκι μας)
  Δεν είμαι ερευνήτρια. Έχω συμμετάσχει μόνο σε προσαρμογή ερωτηματολογίων στον ελληνικό πληθυσμό.Είναι θεωρώ όμως ιδιαίτερα σημαντικές οι έρευνες , αν από αυτές αντλούμε χρήσιμα, δεδομένα.
  Συμφωνώ επίσης με τον κ. Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο , γι αυτά που αναφέρει.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 19:02 | Χρήστος Άκρις

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Investeringar-i-utbildning-och-forskning/Forskning-och-utveckling-internationellt-/

  Για την έρευνα η Ελλάδα ( Grekland ) διαθέτει 0,51% BNP
  Για την έρευνα το Ισραήλ διαθέτει : 4,28% BNP

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Investeringar-i-utbildning-och-forskning/Finansiering-av-forskning-och-utveckling/

  Όταν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, για Έρευνα, προέρχεται από το κράτος πως να παραχθεί και να παράγει η έρευνα στην Ελλάδα
  Grekland-Grecce: Επιχειρήσεις 31%, Κράτος 47%, Διάφορα 12%
  Τουρκία : Επιχειρήσεις 41%, Κράτος 34%, Διάφορα 25%
  Ιαπωνία : Επιχειρήσεις 78%, Κράτος 16%, Διάφορα 6%

  Απογοητευτικά τα νούμερα……

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 18:33 | ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΟ 1

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Βιοεπιστήμες
  Το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ) είναι δέκτης µηνυµάτων τόσο από το

  εσωτερικό όσον και από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα µηνύµατα δηµιουργούνται από

  διάφορα ερεθίσµατα και µεταφέρονται ως νευρικές ώσεις µέσω των περιφερικών

  νεύρων (αισθητική οδός). Στο ΚΝΣ τα µηνύµατα αξιολογούνται και αν υπάρχει

  ανάγκη, διαβιβάζονται εντολές (κινητική οδός) που πάλι έχουν τη µορφή νευρικών

  ώσεων, στα εκτελεστικά όργανα που είναι οι µύες και οι αδένες. Οι νευρικές ώσεις

  που φτάνουν στον εγκέφαλο από τα περιφερικά νεύρα και αφορούν συνειδητές

  λειτουργίες καταλήγουν στο φλοιό των ηµισφαιρίων του εγκεφάλου, ενώ οι νευρικές

  ώσεις που αφορούν την οµοιόσταση µεταφέρονται σε µια περιοχή του εγκεφάλου που

  ονοµάζεται στέλεχος και αποτελείται κυρίως από τον προµήκη µυελό, τη γέφυρα

  και τον υποθάλαµο. Το νευρικό σύστηµα αποτελείται κυρίως από νευρικά κύτταρα ή

  νευρώνες και από νευρογλοία (νευρογλοιακά κύτταρα και µεσοκυττάρια ουσία
  ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
  3

  Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΠΟΥ ΠΝΕΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΥΨΗ.

  ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ.

  Πώς λειτουργεί η ανεμογεννήτρια

  Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας, τα οποία είναι συνδεδεμένα με ένα περιστρεφόμενο άξονα. Ο άξονας περνάει μέσα σε ένα κιβώτιο μετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. Το κιβώτιο συνδέεται με έναν άξονα μεγάλης ταχύτητας περιστροφής ο οποίος κινεί μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Aν η ένταση του ανέμου ενισχυθεί πάρα πολύ, η τουρμπίνα έχει ένα φρένο που περιορίζει την υπερβολική αύξηση περιστροφής των πτερυγίων για να περιοριστεί η φθορά της και να αποφευχθεί η καταστροφή της.

  Η ταχύτητα του ανέμου πρέπει να είναι περισσότερο από 15 kph για να μπορέσει η μια κοινή τουρμπίνα να παράγει ηλεκτρισμό. Συνήθως παράγουν 50-300 Kw η κάθε μία. Ένα Kw ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να ανάψει 100 λάμπες των 100w.

  Καθώς η γεννήτρια περιστρέφεται παράγει ηλεκτρισμό με τάση 25.000 volt. Το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει πρώτα από ένα μετεσχηματιστή στην ηλεκτροπαραγωγική μονάδα ο οποίος ανεβάζει την τάση του στα 400.000 volt. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διανύει μεγάλες αποστάσεις είναι καλύτερα να έχουμε υψηλή τάση.

  Τα μεγάλα, χοντρά σύρματα της μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι κατασκευασμένα από χαλκό ή αλουμίνιο για να υπάρχει μικρότερη αντίσταση στη μεταφορά του ρεύματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση του σύρματος τόσο πιο πολύ θερμαίνεται. Έτσι κάποιο ποσό ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται επειδή μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια.

  Τα σύρματα μεταφοράς ρεύματος καταλήγουν σε ένα υποσταθμό όπου οι μετασχηματιστές του μετατρέπουν την υψηλή τάση σε χαμηλή γαι να μπορέσουν να λειτουργήσουν ηλεκτρικές συσκευές.
  ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ
  Η ΙΔΕΑ
  ΥΠ.ΚΑΘΗΓ. ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ1703

  4
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
  (ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 2005 ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο-άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή και την ιστορία της γης-που εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές , ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση ενώ συνήθως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για προφύλαξη και δράση.

  Οι λέξεις που ακούγονται συχνά και που επαναλαμβάνονται από όλους μας μετά από ένα σεισμό είναι μέγεθος — εστία – ένταση – επίκεντρο – ρήγμα – σεισμικά κύματα – θύματα – ζημίες . ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΜΕ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ;

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ = ΝΑΙ

  ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

  ( Βγάλε αυτά που έχεις μέσα σου να λύσω το πρόβλημα σου πριν αυτό εκδηλωθεί

  βλ.αρ.κ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ )

  ΥΛΙΚΑ

  -ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-Η/Υ-ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

  -ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

  -ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

  – ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

  – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

  – ΑΠΟΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ- ΝΕΥΡΟΜΕΤΡΟ

  -ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ -ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

  -ΗΛΙΑΚΗ ΚΥΨΕΛΗ- ΠΥΚΝΩΤΕΣ

  -ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ
  ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  Οι αισθητήρες , οι οποίοι θα τοποθετηθούν κατά μήκος της γεώτρησης , θα παρακολουθούν κάθε δραστηριότητα πριν , κατά τη διάρκεια και έπειτα από κάθε σεισμική δόνηση , δίνοντας μετρήσεις για την θερμοκρασία , τις διακυμάνσεις των πιέσεων στα υγρά και στα αέρια μέσα στο ρήγμα και το σχήμα των πετρωμάτων , επίσης τα αέρια που εκλύονται κατά την δραστηριότητα τα οποία θα καθαρίζονται κατά την έξοδο ώστε να βγαίνουν καθαρά στην ατμόσφαιρα. Το όλο σύστημα θα προστατεύεται από ειδική ηλεκτρομαγνητική κατασκευή, η ηλεκτρική ενέργεια θα εξασφαλίζεται από σύστημα φωτοβολταικών.

  Το όλο εγχείρημα βρίσκει σάρκα και οστά πάνω από το επίκεντρο των σεισμών που πλήττουν μια περιοχή. Θα μπορεί να δώσει στοιχεία τέτοια ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε αξιόπιστες προσομοιώσεις για την σεισμική δραστηριότητα των ρηγμάτων , με τις οποίες θα είμαστε σε θέση να προβλέπουμε την ακριβή ώρα και το ακριβές μέγεθος των επικείμενων σεισμών. Ως τώρα τέτοιου είδους προβλέψεις δεν υφίστανται .

  Η όλη μελέτη δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα συνεχώς δεν χρειάζεται να υπάρχει προσωπικό καθώς οι μετρήσεις συλλέγονται σε ένα κέντρο – παρατηρητήριο με σύστημα τηλεμεταφοράς το κόστος δεν είναι μεγάλο αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι καταστροφές που θα αποφύγουμε θα είναι μεγάλες. Η άνθρωποι δεν υπολογίζονται με χρήμα για αυτό το σχέδιο μας είναι φιλόδοξο και πιστεύουμε να βρει τους αποδεκτές θα αλλάξει την φιλοσοφία των όσων γνωρίζαμε για την ιστορία της σεισμολογίας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 18:24 | ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  o Βιοεπιστήμες
  Διατροφή, Τρόφιμα, Υδατοκαλλιέργειες & Αγροβιοτεχνολογία
  Φυσικές Επιστήμες
  Επιστήμες Μηχανικού
  Ενέργεια & Περιβάλλον

  10ΠΡΟΒΛΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  ΣΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΠΕΤΥΧΕΝΕΤΑΙ Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠΟΡΩΝ.

  ΤΑ ΔΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 90 % ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΠΟΡΑ.

  ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  ΦΥΤΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ,ΣΟΡΓΟΣ,ΣΙΤΑΡΙ,ΒΡΙΖΑ,ΓΑΙΑ,ΚΡΙΘΑΡΙ,ΣΟΓΙΑ,ΡΥΖΙ Κ.Τ.Λ.
  ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,Νανοτεχνολογία ( nanotechnology ) είναι ένας όρος ο οποίος

  χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δημιουργία και χρήση

  λειτουργικών δομών μεγέθους μεταξύ 1 και 100 νανομέτρων ( nm ), της

  τάξεως δηλαδή του μέτρων. Οι διαστάσεις γίνονται ευκολότερα

  αντιληπτές αναφέροντας πως ένα νανόμετρο ισούται περίπου με το

  1/80000 μιας ανθρώπινης τρίχας ή με το μήκος 10 ατόμων υδρογόνων σε

  σειρά. Κατά παρόμοιο τρόπο ορίζεται και ο όρος νανοεπιστήμη (

  nanoscience ) αναφερόμενος σε επιστήμες οι οποίες μελετούν φαινόμενα

  στην κλίμακα αυτή.

  Αν και το πεδίο της νανοτεχνολογίας μόλις πρόσφατα άρχισε να

  αναπτύσσεται ουσιαστικά, οι δυνατότητες της είχαν αρχίσει να

  γίνονται εμφανείς ήδη από την εποχή που ο φυσικός Richard Feynman

  έδωσε το λόγο με τίτλο «There’s Plenty of Room at the Bottom»

  μιλώντας για τα μεγάλα περιθώρια που αφήνουν οι νόμοι τις φύσης για

  τον έλεγχο της ύλης σε ατομικό επίπεδο.

  Στη μέχρι τώρα ανάπτυξη της σημαντικό ρόλο έπαιξαν η σημαντική

  βελτίωση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ενώ σταθμοί μπορούν να

  θεωρηθούν οι ανακαλύψεις δομών άνθρακα σε μορφή σφαίρας γνωστές ως

  φουλερένια ( buckminister fullerenes ή fullerenes ή buckyballs )

  καθώς και σε μορφή σωλήνα γνωστές ως νανοσωλήνες άνθρακα ( carbon

  nanotubes ) με ιδιαίτερες ιδιότητες το καθένα.

  Ο όρος νανοτεχνολογία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευρύτητα όντας πολύ

  γενικός για να περιγράψει οτιδήποτε συμβαίνει στις διαστάσεις του

  νανομέτρου. Κατά συνέπεια, μπορεί να χωρισθεί σε πιο ειδικά θέματα

  όπως αυτό της νανοηλεκτρονικής, των νανοϋλικών καθώς και άλλων. Οι

  εφαρμογές της είναι αναρίθμητες ενώ οι επιπτώσεις γίνονται

  αντιληπτές σε πολλαπλά επίπεδα κατά κύριο λόγο στον οικονομικό τομέα

  επηρεάζοντας παγκόσμιες βιομηχανίες και οικονομίες, αλλά και στο

  κοινωνικό βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής μας

  Η ολοένα αυξανόμενη ανησυχία για τις διακυμάνσεις και το ύψος των τιμών του πετρελαίου, την έντονη ενεργειακή εξάρτηση και τις σημαντικές επιπτώσεις σε περιβάλλον και κλίμα έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον στα βιοκαύσιμα, που προκύπτουν από την κατάλληλη επεξεργασία της βιομάζας. Τα βιοκαύσιμα εμφανίζονται ως μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική επιλογή για την κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης. Επιπλέον, τα βιοκαύσιμα μπορούν να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό της περιφερειακής – αγροτικής ανάπτυξης

  Τα βιοκαύσιμα παράγονται από αγροτικά προϊόντα όπως είναι το ηλιέλαιο, το βαμβακέλαιο και το κραμβέλαιο, ενώ το καπνέλαιο και το ντοματέλαιο αποτελούν πολλά υποσχόμενες εναλλακτικές πρώτες ύλες.

  Για τη βιοαιθανόλη, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει ο γλυκός σόργος, που έχει υψηλότερη στρεμματική απόδοση σε βιοαιθανόλη από το ζαχαρότευτλο, ενώ από δοκιμαστικές καλλιέργειες δείχνει να ευδοκιμεί στην Ελλάδα.

  Ο γλυκός σόργος επίσης φαίνεται να έχει πολύ καλές προοπτικές ως ενεργειακό φυτό στην Ελλάδα για παραγωγή βιοαιθανόλης. Η παραγωγή βιοαιθανόλης από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, με λειτουργία μάλιστα πέραν των τριών μηνών με αξιοποίηση ως πρώτης ύλης και του υποτροπικού τεύτλου, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μέτρα που η συγκεκριμένη βιομηχανία μπορεί να υιοθετήσει προκειμένου να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον κλάδο της ζάχαρης επιφέρει σε αυτήν.

  • Τα ενεργειακά φυτά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων είναι πολλών ειδών. Στην Ελλάδα, τα φυτά που ευδοκιμούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενεργειακές καλλιέργειες είναι το σιτάρι, το κριθάρι, ο γλυκός σόργος, το καλαμπόκι, τα ζαχαρότευτλα, η ελαιοκράμβη, ο ηλίανθος, η σόγια, ο ευκάλυπτος, η ψευδακακία, ο μίσχανθος, η αγριαγγινάρα, το κενάφ, οι δενδροκαλλιέργειες και πολλά άλλα τα οποία μπορούν να κυριαρχήσουν στην παραγωγή βιοντίζελ και βιοαιθανόλης.

  Τα φυτά βιομάζας μπορούν να δώσουν αξιόπιστες λύσεις : α) στον περιορισμό πλεονασμάτων γεωργικής παραγωγής, β) στις αυξημένες ανάγκες σε καύσιμα και στον εμφανιζόμενο κίνδυνο εξάντλησης των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, γ) στην προστασία του περιβάλλοντος αφού οι καλλιέργειες αυτών των φυτών είναι φιλικές προς το περιβάλλον δεδομένου ότι, έχουν περιορισμένες απαιτήσεις σε φυτοφάρμακα και λιπάσματα, δ) στη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών-παραγωγών και ε) στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 17:27 | Χρήστος Άκρις

  @ Δεληγιάννης Ιωάννης
  Δεν νομίζω ότι είναι προοδευτικό να απαριθμούμε τομείς όπου πρέπει να επικεντρωθεί η Έρευνα διότι σίγουρα κάποιος τομέας-κλάδος θα μείνει έξω.
  Ίσως καλύτερα να μην ισχύει κάποιο προγενέστερο ν/μ αλλά αρκεί μια ΑΡΧΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ως αρχή και στην συνέχεια διαμορφώνεται και παίρνουν την ιδιαίτερη προτεραιότητα οι Έρευνες και τομείς ανάλογα με τις συγκυρίες, τις εξελίξεις, τις δυνατότητες και τις εγχώριες απαιτήσεις.
  Θα βρουν αυτομάτως τον δρόμο τους αυτά. Επίσης θέλω να τονίσω ότι εγώ προτάσσω μια αρχή σε τελείως καθαρό ¨τραπέζι¨!
  Πρωτεύον είναι πάντα να βρεθούν οι πόροι για να ξέρουμε πως θα μοιραστεί η πίττα.!!!

  @Αθανάσιος Ν. Χατζόπουλος
  Εννοείτε ΄φορμα υποβολής στοιχείων΄ ονομαστικά τις προτάσεις ως βάση, ή, δεδομένα που υπάρχουν τώρα σε κάποια ΄τράπεζα΄ κάποιου υπουργείου, οργανισμού, κάποιας υπηρεσίας ή όπου κάπου?

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 15:19 | xriso

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Ως ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 12:30 | Χρήστος Άκρις

  Κατευθυνόμενες, εξειδικευμένες, σωστές πληροφορίες!!!
  Ισχυρά, δελεαστικά κίνητρα στους ¨υπόχρεους¨ οικονομικούς παράγοντες της χώρας, επιχειρήσεις και όχι μόνον.
  Ισχυρά, δελεαστικά κίνητρα, μεγάλες και διάφορες απαλλαγές για τον επαναπατρισμό ¨διαφυγόντα¨ στο εξωτερικό χρηματικά ποσά, το ίδιο προς τους ¨φοροφυγάδες¨ κ.α. !!!!!!!
  Η σωστή πληροφόρηση είναι το σωστό εργαλείο!!!

  Research and Development – International
  Total expenditure as a share of GDP, 2009
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Investeringar-i-utbildning-och-forskning/Forskning-och-utveckling-internationellt-/

  Σουηδία: Στον πίνακα, κάτω, βλέπουμε σε ποιο ποσοστό συμβάλουν διάφοροι τομείς.
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Investeringar-i-utbildning-och-forskning/Forskning-och-utveckling-i-Sverige-/

  Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιχειρήσεις στην Σουηδία συμβάλλουν με το μεγαλύτερο ποσοστό 67% και το κράτος μόνον με 4%.
  Στην Ελλάδα το κράτος συμβάλλει με άνω 65%, ενώ οι πλέον επωφελούμενοι είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλουν με το χαμηλότερο %.
  Η αντιστοιχία αυτή πρέπει άρδην να αλλάξει, διότι Παιδεία και Έρευνα είναι τα βασικά στοιχεία για μια υγιή κοινωνία και την ευημερία της χώρας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 11:57 | Δρ Κλεάνθης Ισραηλίδης

  Ο υπο ψήφιση νόμος δεν περιλαμβάνει ολους τους Ερευνητικούς φορείς της χώρας και επομένως δεν καλύπτει τον λεγόμενο ερευνητικό ιστό της Ελλάδος.
  Με δεδομένο οτι πρέπει να υπάρχει ενιαία πολιτική για την Ερευνα και καινοτομία καθώς και ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής για την Ερευνα θα πρέπει οι διατάξεις του Νομοσχεδίου να επεκτείνονται σε ολους τους Ερευνητικούς φορείς οπως στον κύριο φορέα Αγροτικής Ερευνας που ειναι το ΕΘΙΑΓΕ (ΝAGREF).
  Αποτελεί παράδοξο και ασυμβίβαστο ο εκάστοτε Υπουργός Γεωργίας να συμμετέχει σε διυπουργικό οργανο για τη χάραξη και χρηματοδότηση της εθνικής πολιτικής της Ερευνας και το εποτευόμενο σε αυτόν Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας να βρίσκεται εκτός του Νόμου πλαισίου για την Ερευνα.

  Δρ. Κλεάνθης Ισραηλίδης
  Τακτικός Ερευνητής
  ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ)

 • 1. Η έρευνα βασίζεται στην ικανότητα και την ποιότητα των ερευνητών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε να παραμείνουν στην Ελλάδα οι καλοί ερευνητές. Αυτό θα διευκολυνθεί αν ενισχυθούν τα προγράμματα για εκπόνηση διδακτορικού και για μεταδιδακτορική έρευνα.
  2. Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να ξεκινήσει με προετοιμασία από το δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με δύο παράλληλους στόχους ο ένας να είναι φιλοσοφικός «Παιδεία ανάπτυξη υγιούς νου» και ο δεύτερος τεχνολογικός θα πρέπει αυτός που τελειώνει το λύκειο να γνωρίζει καλά μαθηματικά (των οποίων η διδακτική θα πρέπει να τα αναπτύσσει σαν εργαλείο της λογικής) και ικανότητα ανάπτυξης κώδικα στην πληροφορική. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ταχύτατα παγκόσμια οικονομική δύναμη αν καλλιεργήσει αυτά τα τρία υπόβαθρα φιλοσοφία – μαθηματικά – πληροφορική. Θα πρέπει επίσης στις βαθμίδες αυτές τις εκπαίδευσης να καλλιεργούνται και να προάγονται τα ταλέντα.
  3. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της έρευνας θα πρέπει να επικεντρώνεται κατά 70% σε εφαρμοσμένη έρευνα που θα καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της χώρας (εθνική άμυνα, γεωργία, βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμό, πολιτιστική κληρονομιά, περιβάλλον, υλικά, υγεία, κλπ.) και θα έχει μηχανισμούς εκμετάλλευσης των προϊόντων της έρευνας. Επίσης ένα 30% θα είναι ελεύθερη έρευνα για φιλοσοφία, μαθηματικά, φυσική, χημεία, κλπ., όπου τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ελεύθερα για να αξιοποιούνται στη συνέχεια σε εφαρμογές.
  4. Να υπάρχει μια πολιτική ανοιχτής διάθεσης δεδομένων, τουλάχιστο όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που παράγουν δεδομένα και πληροφορίες εφόσον δεν θίγουν θέματα εθνικής άμυνας ή ασφάλειας να είναι ελεύθερα διαθέσιμες για τους ερευνητές και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:52 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ,

  ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ…

  ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ; ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ;

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 11:09 | Αθανάσιος Δεληγιάννης

  Μήπως θα ήταν πρακτικότερο τέτοιου είδους διαβουλεύσεις, με τόσο συγκεκριμένη δομή, να συνοδεύονται από την αντίστοιχη φόρμα υποβολή στοιχείων ώστε να αντλούνται ευκολότερα τα δεδομένα;