Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Aυτοαξιολόγησης»

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση για κάθε ένα απο τα ερωτήματα που τέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Aυτοαξιολόγησης»

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Διαδικασίες Αυτο-αξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Οι  σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές αλλαγές απαιτούν συστηματικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, προκειμένου το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί, άμεσα και με επιτυχία, στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Η μορφή του, η οργάνωσή του, το περιεχόμενό του, τα μέσα του, το ανθρώπινο δυναμικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές πρακτικές του και τα αποτελέσματά του είναι σήμερα αντικείμενα μελέτης, κριτικής και αναθεώρησης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η αυτοαξιολόγηση και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας αποτελεί μια ισχυρή αναγκαιότητα συνδεδεμένη σε ένα βαθμό με την τάση της ενίσχυσης της σχολικής μονάδας ως φορέα κριτικής και γόνιμης υποδοχής, διαμόρφωσης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η αυτοαξιολόγηση προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολικής μονάδας, υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Αποβλέποντας, αφενός στην ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου και αφετέρου στη διάδοση και εδραίωση μιας μορφής αξιολόγησης στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είναι ταυτόχρονα «φιλική» και ουσιαστική στην κατεύθυνση της αλλαγής ή βελτίωσης του σχολείου, των πρακτικών του και των μορφωτικών επιτευγμάτων του, κατατίθεται το πλαίσιο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τον κάθε πολίτη  για την αυτοαξιολόγηση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη διαβούλευση.

Η Υπουργός

Άννα Διαμαντοπούλου