Κείμενο Πολιτικών Κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προς Δημόσια Διαβούλευση ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.Η κατάσταση στη Δια βίου Μάθηση στην Ελλάδα σήμερα

Προβλήματα

Στην αρχή του 2010 η χώρα μας βρίσκεται σε δεινή θέση αναφορικά με την πραγμάτωση της δια βίου μάθησης. Το γεγονός πιστοποιούν οι εξαιρετικά χαμηλοί δείκτες επίδοσής μας στην εκπαίδευση ενηλίκων και γενικότερα στη Δια βίου Μάθηση.

α. Στην έκταση της συμμετοχής ενηλίκων η χώρα μας καταλαμβάνει την 27η θέση από τις 33 χώρες που αξιολογήθηκαν. Σε σχέση δε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 27 (ποσοστό συμμετοχής 9,5%), η επιδόσεις της χώρας (μόλις 2,9% στην Ελλάδα) βρίσκεται στο ένα τρίτο του κοινοτικού μέσου όρου.

β. Σε σχέση με τη συμμετοχή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) η χώρα μας βρίσκεται στην 4η σειρά από το τέλος. Αναφορικά μάλιστα με το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων σε σεμινάρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση. (Βλέπε πίνακες).

γ. Σε σχέση με τη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με βάση το σχετικό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, η χώρα μας είναι επίσης στην τελευταία θέση. Από το 2004 και μετά δε σημειώθηκε καμία πρόοδος κι επιπλέον δε απουσίαζε συστηματικά από τις αντίστοιχες συναντήσεις των ευρωπαϊκών βοηθητικών οργάνων.

Αιτίες

Την «ελληνική υστέρηση» στη Δια βίου Μάθηση πιστοποιούν & ενισχύουν:
Η απουσία σύνδεσης της αρχικής με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση (με ταυτόχρονη μη αποσαφήνιση των ορίων τους) σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό και επικάλυψη αρμοδιοτήτων.
Το ασαφές πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα συναφή επαγγελματικά δικαιώματα.
Το αποσπασματικό και τυχαίο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Δια βίου Μάθησης.
Η πλημμελής διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της εθνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
Το αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεδομένης της μέχρι σήμερα απουσίας συστηματικής προς τούτο αξιολόγησης.
Η ελλιπής συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Εργασίας
Η μη συστηματική διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους, αυτοδιοικητικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών.
Η έλλειψη σχετικής παράδοσης που θα διευκόλυνε τη θεμελίωση της Δια βίου Μάθησης ως συνιστώσας της ιδιότητας του πολίτη.

Η Εθνική Ανάγκη για μια νέα Πολιτική

Η Δια βίου Μάθηση αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την υλοποίηση των εθνικών πολιτικών επιλογών δίνοντας προτεραιότητα:
α. στην Ανάπτυξη (πράσινη ανάπτυξη, καινοτομία, ψηφιακός εγγραμματισμός κά.),
β. στην Ένταξη (κοινωνική ενσωμάτωση, ένταξη στην απασχόληση κ.ά.),
γ. στην Παιδεία (διάχυση της γνώσης σε όλη την κοινωνία, ανάπτυξη της προσωπικότητας, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών & των εκπαιδευτών ενηλίκων κ.ά.)
δ. σε ζητήματα μείζονος κοινωνικής σημασίας (περιβαλλοντική εκπαίδευση & ευαισθητοποίηση, κυκλοφοριακή αγωγή κ.ά.).

Η ανάγκη ενός νέου εμπειρικά & ερευνητικά θεμελιωμένου εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού της Δια βίου Μάθησης στη χώρα μας είναι φανερή. Η Ελλάδα χρειάζεται και απαιτεί μια νέα πολιτική.

2.H νέα Πολιτική για τη Δια βίου Μάθηση

Αποστολή

H νέα Πολιτική εντάσσεται στον ευρύτερο ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας με αποστολή να δώσει την ιδιαίτερη έμφαση στο προφίλ γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Συγχρόνως, προσβλέπει στο να παράσχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Δια βίου Μάθηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, την παροχή δηλαδή μέσω της Δια βίου Μάθησης του δημόσιου αγαθού της παιδείας σε όλους τους πολίτες και ειδικότερα σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Αρχές

1.Είναι ανθρωποκεντρική. Το σύνθημα «πρώτα ο μαθητής» ισχύει κι εδώ. Πρώτα ο εκπαιδευόμενος κάθε ηλικίας. Έχει ως αφετηρία τον άνθρωπο (το μαθητή, τον ενήλικα, τον πολίτη) και τις ανάγκες του (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) και όχι τα συμφέροντα των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2.Είναι ενεργός & συνεχής και όχι εξαναγκαστική. Η μάθηση δε σταματά με το πέρας της αρχικής εκπαίδευσης και την ενηλικίωση. Είναι μια ανοιχτή και συνεχής ευκαιρία για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική βελτίωση στη ζωή ενός ανθρώπου.

3.Είναι ολιστική: Δίνει κίνητρα για συμμετοχή σε όλους σε όλη τη διάρκεια του βίου, με δυνατότητα αναγνώρισης & πιστοποίησης μη τυπικών & άτυπων μορφών μάθησης. Δε λαμβάνει χώρα μόνο στα πλαίσια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος (τυπική εκπαίδευση) αλλά & σε μια ποικιλία εξωσχολικών μη τυπικών & άτυπων μορφών μαθησιακών δραστηριοτήτων (οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, ελεύθερο χρόνο, κοινωνικές & αθλητικές δραστηριότητες), οι οποίες θα μπορούν να αναγνωριστούν και να πιστοποιηθούν.

4.Υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων & δεξιοτήτων των εργαζομένων ενόψει των ραγδαία μεταβαλλόμενων συνθηκών εργασίας με έγκαιρη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και διασύνδεσής τους με τις παρεχόμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Παράλληλα συμβάλλει στην επίτευξη των οριζόντιων στόχων της πολιτικής μας όπως στην πράσινη ανάπτυξη, στην καινοτομία, στην τεχνολογία.

5.Υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη. Αποσκοπεί στην αποφυγή της κοινωνικής & επαγγελματικής υποβάθμισης ευάλωτων ομάδων με έγκαιρη διάγνωση των αναγκών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Λειτουργεί αντισταθμιστικά & παρέχει στις ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό ένα ικανοποιητικό επίπεδο επιδόσεων στις βασικές δεξιότητες και ένα επαρκές επίπεδο εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο να διασφαλίσει την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.

6.Στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου καθώς και στην καλλιέργεια κοινωνικών και πολιτικών συμπεριφορών συμβατών με τις νέες συνθήκες. Ειδικότερα, παρέχει τα εφόδια στο σύγχρονο άνθρωπο για την ενεργητική συμμετοχή του στα κοινά και τη δημιουργική προσαρμογή του στις δύσκολες και μεταβαλλόμενες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες. Αποτελεί το κύριο μέσο για την ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού και ενημερωμένου πολίτη.

Στόχοι

Οι κεντρικοί ποσοτικοί στόχοι είναι:

1.Η ουσιαστική και καταλυτική αύξηση της συνολικής ‘Έκτασης της Συμμετοχής Ενηλίκων’ σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης στον ενεργό πληθυσμό από το 2.9% που είναι σήμερα στο 5% το 2013.

2.Ο διπλασιασμός (100%) της εθνικής συμμετοχής στην ‘Γενική Εκπαίδευση’ ενηλίκων μέσα από τις δραστηριότητες στη Δια Βίου Μάθηση (π.χ. Σχολεία Β’ Ευκαιρίας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Εκπαίδευση Γ’ ηλικίας).

3.Η αύξηση άνω του 50% της συμμετοχής ενηλίκων στη ‘Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση’, αφενός για την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της ‘κατάρτισης ανέργων’, αφετέρου για την ‘κατάρτιση εργαζομένων΄ σε όλες τις εκφάνσεις της, είτε ενδο-επιχειρησιακά είτε σε συνεργασία με συνεργαζόμενους φορείς.
(βλ. πίνακα 4)

Θεμελιώδης μας επιδίωξη είναι η ποιοτική αναβάθμιση της δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα:

1.Διασφάλιση της ποιότητας παντού: στους εκπαιδευτές, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών, στα γνωστικά αντικείμενα και στο μαθησιακό υλικό, στους χώρους και τις υποδομές, στις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας προβλέπονται μέτρα διοργάνωσης πιλοτικών προγραμμάτων, διάδοσης και ανταλλαγής θετικών πρακτικών, αξιοποίησης της διεθνούς εμπειρίας, έρευνας. Ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για την επιμόρφωση των επιτελικών στελεχών Δια βίου Μάθησης που υπηρετούν τόσο σε φορείς σχεδιασμού και χάραξης πολιτικής όσο & σε φορείς υλοποίησης αυτής.

2.Ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων με στροφή στη βιωματική μάθηση, στη μάθηση εξ αποστάσεως, στο e-learning, σε μικτές μορφές μάθησης (blended learning). Η ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων θα συνοδεύεται από διαδικασίες αναγνώρισης και πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από τη μέθοδο με την οποία αυτά αποκτήθηκαν.

3.Εξορθολογισμός και σαφήνεια των προσόντων που αποκτούνται από τη Δια βίου Μάθηση και συσχέτιση τους με την αγορά εργασίας σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και του εργατικού δυναμικού. Συγκροτείται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF), με το οποίο συνδέονται όλες οι μορφές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Τα προσόντα που θα αποκτούν οι πολίτες μέσω της Δια βίου Μάθησης, καταγράφονται σε εθνικούς περιγραφικούς δείκτες και κατατάσσονται σε επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη τα 8 επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

4.Εξορθολογισμός του πλέγματος σχετικών φορέων και θεσμών για να αποφευχθεί η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πόρων.

5.Ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Σχεδιάζουμε τις σχετικές συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του ΕΣΠΑ (από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού») με γνώμονα την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και με στόχο τη διαμόρφωση και στήριξη προγραμμάτων τυπικής και άτυπης κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.
Επικεντρώνουμε σε προγράμματα που διαθέτουν ποιότητα και βιωσιμότητα (δυνατότητα διάρκειας) και δίνουμε έμφαση στη χρηματοδότηση σύγχρονων ηλεκτρονικών υποδομών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
Τα συστατικά στοιχεία της νέας πολιτικής

1.Δημιουργούμε νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια τα κύρια χαρακτηριστικά της σύγχρονης Δια βίου Μάθησης, διασφαλίζει την ποιότητα όλων των δομών όπως και τη δυνατότητα διασύνδεσης και συνεργασίας τους και θα πιστοποιεί το τελικό μαθησιακό αποτέλεσμα, εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο στο Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της εποχής. Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου θα επιφέρει ευρύτατες οργανωτικές και διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα επιτρέψουν την απαγκίστρωση από τις υφιστάμενες δύσκαμπτες, γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές πρακτικές.

2.Επανασυγκροτείται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και αναβαθμίζεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης.

3.Κάθε πολίτης αποκτά δικαίωμα πρόσβασης & ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης καθόλη την διάρκεια της ζωής του. Οργανώνουμε το Europass & το Ατομικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης για κάθε πολίτη, ώστε η συμμετοχή του να αναγνωρίζεται και να προσμετράται.

4.Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) αλλάζει και αποκτά νέο διευρυμένο ρόλο που θα το αναδεικνύει ως τον εθνικό επιτελικό φορέα πιστοποίησης. Το ΕΚΕΠΙΣ αναλαμβάνει την πιστοποίηση όλων των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, γενικά το σύνολο της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων που θα αφορά όλες τις μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ταυτόχρονα μελετάται ο νέος ρόλος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του, ώστε τελικά να αρθεί το ασυμβίβαστο της δραστηριότητας παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης παράλληλα με εκείνης της πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και να σταματήσουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.

5.Συγκροτείται μέσα στο 2010 το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων με στόχο τη συνολική θεώρηση της μάθησης και έμφαση στα αποτελέσματα των μαθησιακών δραστηριοτήτων, τα οποία κατανέμονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες. Το προτεινόμενο ελληνικό πλαίσιο προσόντων δημιουργείται με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις 25 Φεβρουαρίου του 2010. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2012 να έχει ολοκληρωθεί η αντιστοίχηση του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων με το Ευρωπαϊκό.

6.Ενισχύονται οι θεσμοί της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή τα προγράμματα διδασκαλίας Νέας Ελληνικής για μετανάστες συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών. Αναβαθμίζεται ο ρόλος των Κέντρων Συνοδευτικών –Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

7.Ενισχύεται ο ρόλος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και η συμμετοχή σε αυτό. Εξετάζεται η δυνατότητα διαμόρφωσης ευέλικτων επιμορφωτικών προγραμμάτων, που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες, εργαζομένων στον κοινωνικό, οικονομικό & πολιτιστικό τομέα.

8.Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε τέλος στον επαγγελματικό προσανατολισμό και δεσμευόμαστε για αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ). Επενδύουμε στη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και συνεκτικού συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο παρέχει πληροφόρηση και εξατομικευμένη υποστήριξη, διά ζώσης και μέσω του διαδικτύου, που ξεκινάει από τους μαθητές του Γυμνασίου/Λυκείου και συνοδεύει δια βίου το σύνολο των πολιτών. Το σύστημα αυτό παρέχει επίσης, όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών συμβούλων. Προς το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν πλήρως οι πόροι των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στους Άξονες Προτεραιότητας 4 έως 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ καθώς και στις σχετικές κατηγορίες παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

9.Με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και μέτρων Δια βίου Μάθησης στη χώρα μας, το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στη σύσταση μια νέας Μονάδας Έρευνας και Καινοτομίας για τη μελέτη της διεθνούς εμπειρίας, την ενσωμάτωση των καλών πρακτικών και την υιοθέτηση μέτρων διασφάλισης ποιότητας.

H υλοποίησης της νέας πολιτικής

Στρατηγική

1.Από τους στόχους στα μετρήσιμα αποτελέσματα: Η υλοποίηση της νέα πολιτικής για τη Δια βίου Μάθηση χαρακτηρίζεται από την εμπειρική στροφή στη βάση θεμελιωμένων και μετρήσιμων δεδομένων. Θέτουμε συγκεκριμένους στόχους με βάση τις πολιτικές μας προτεραιότητες και επιδιώκουμε να τους πετύχουμε με καθορισμένες στρατηγικές σε ορίζοντα τετραετίας.

2.Συνεχές & ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης υλοποίησης: Η παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών στόχων πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο & σε εθνικό επίπεδο με στόχο την έγκαιρη διάγνωση τυχόν προβλημάτων & δυσλειτουργιών & την άμεση αντιμετώπισή τους.

3.Ενδυναμωμένος φορέας υλοποίησης: Για την υλοποίηση του νέου αυτού πλαισίου κανόνων και αρχών στον τομέα της Δια βίου Μάθησης, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει συντονιστικό και επιτελικό ρόλο, με σκοπό την εξασφάλιση της συνεκτικότητας και αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων από όλο το πλέγμα θεσμών και φορέων παρεμβάσεων. Έχουμε πλήρη επίγνωση της ανάγκης για μια ριζικά νέα εθνική πολιτική Δια βίου μάθησης και υπ’αυτή την έννοια δεν είναι τυχαία η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας με την ένθεση της Δια βίου Μάθησης. Αποτελεί σαφή συμβολική και υλική αποτύπωση των προθέσεων και των οραμάτων μας.

4.Συμμετοχική υλοποίηση: Oι ανωτέρω στόχοι για τη Δια βίου Μάθηση δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ιδιαίτερα δε ως προς το σκέλος της Δια βίου Μάθησης που στοχεύει στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να αναλάβει το θεσμικό πρωταγωνιστικό της ρόλο στη βελτίωση των εθνικών μας επιδόσεων. Οι αυτοδιοικητικοί φορείς καλούνται να ορίσουν τους δικούς τους ποσοτικούς στόχους σε επίπεδο περιφέρειας με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Αντίστοιχη είναι η ενεργός συμβολή των κοινωνικών εταίρων μέσω ενός Εθνικού Δικτύου Δια βίου Μάθησης. (βλ. συνέχεια)

Η Δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Δια βίου Μάθησης

Αναγκαιότητα συμμετοχικής υλοποίησης

1.Κρίσιμης και καθοριστικής σημασίας είναι η ενεργός συμβολή των Κοινωνικών Εταίρων τόσο στην αποτελεσματικότητα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όσο και στη διασφάλιση της διασύνδεσής της με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
2.Η υλοποίηση των στόχων αυτών απαιτεί διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές στην Δια βίου Μάθηση. Δημιουργούμε το Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης της Ελλάδας και αναθεωρούμε και εκσυγχρονίζουμε το Εθνικό Σύστημα για τη Σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).
3.Στο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και όλοι οι πολίτες σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του.

Κατευθύνσεις του Εθνικού Δικτύου Δια βίου Μάθησης

Άρση των εκπαιδευτικών αδιεξόδων: σαφής διασύνδεση των επιμέρους μορφών της εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης, τυπικής, μη τυπικής και άτυπης).
Η διασφάλιση της διαφάνειας και διασύνδεσης μεταξύ τους ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών και η ευελιξία επιλογής της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του ατόμου, από όποιο σημείο του εκπαιδευτικού συστήματος και αν ξεκινά.
Ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα της μάθησης (εκροές1), μέσα από ένα ενιαίο αξιόπιστο εθνικό πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης των εκροών, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την διαδρομή απόκτησής τους.

Στόχοι του Εθνικού Δικτύου Δια βίου Μάθησης
1.Η δημιουργία ενιαίου εθνικού πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης για όλες τις μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών – τυπικών, μη τυπικών και άτυπων) με εσωτερικές, ευέλικτες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη μορφή κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
2.Η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων.
3.Η συστηματοποίηση της ανίχνευσης και διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών και επιμορφωτικών αναγκών των πολιτών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
4.Η διασφάλιση του δικαιώματος σε κάθε πολίτη στην πρόσβαση σε όλες εκείνες τις επιμορφωτικές δραστηριότητες, που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του και στην απρόσκοπτη ένταξη και ενσωμάτωσή στους στο κοινωνικό γίγνεσθαι με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
5.Η διαρκής και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε πέρα από εξειδικευμένες γνώσεις να μπορούν να ανταποκρίνονται και στα παιδαγωγικά τους καθήκοντα.

 • Με μεγάλο ενδιαφέρον μελετήσαμε τις θέσεις της Κας Υπουργού σχετικά με την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης αλλά και την περιγραφή των γενικών θέσεων για μια Νέα Πολιτική στη Δια Βίου Μάθηση.

  Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και η αναδόμηση των συστημάτων μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης αλλά και η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας, αποτελούν αναγκαίες και πρωταρχικές προτεραιότητες για την αναβάθμιση της κοινωνίας μας.

  Οι εμπεριστατωμένες τεχνοκρατικές αναλύσεις ναι μεν είναι χρήσιμες αλλά στην πράξη, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, μπορεί να αποτύχουν λόγω μη σωστής εκτίμησης των πραγματικών δεδομένων, όπως αυτά εξελίσσονται και διαμορφώνονται.

  Από τη θέση αυτή θα θέλαμε να διατυπώσουμε τις σκέψεις μας για το μέρος της Δια Βίου Μάθησης που μας αφορά δηλ. για τη Μη Τυπική Εκπαίδευση.

  ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

  Η πάγια τακτική της πολιτείας ως σήμερα είχε να κάνει, με μια «εκ των άνω» προσέγγιση των πραγμάτων και τη δημιουργία κεντρικών δομών υλοποίησης (κρατικών και ιδιωτικών) αλλά και πιστοποιημένων εισηγητών, με σκοπό κυρίως την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

  Το ότι το μοντέλο αυτό απέτυχε, σήμερα κανείς δεν το αμφισβητεί. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να το αναλύσουμε και να δούμε γιατί τελικά απέτυχε και ποιες πιθανόν είναι οι λύσεις.

  Α) ΛΑΘΟΣ στη Φιλοσοφία:
  Η εκπαιδευτική θεματολογία ήταν άρτια μεν σχεδιασμένη αλλά από τεχνοκράτες οι οποίοι δεν είχαν την απαραίτητη επαφή με τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και της αγοράς εργασίας.

  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Τα ΕΕΣ προσέφεραν και προσφέρουν στη δια βίου εκπαίδευση, εδώ κι έναν αιώνα, πολύ δηλ. πριν ακουστεί ο όρος αυτός και ο κυρίαρχος λόγος ύπαρξής τους βέβαια έχει να κάνει, με το ότι αποτελούν τα διαχρονικά και ακοίμητα αισθητήρια παρακολούθησης των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και με τα άμεσα ανακλαστικά τους δίδουν πάντοτε τις εκπαιδευτικές προτάσεις τη στιγμή που χρειάζεται και στους ανθρώπους που τις χρειάζονται.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ: να υπάρχει δυναμική συνδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής θεματολογίας με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων δηλ. θα μπορούσε η πολιτική ηγεσία με τις επιστημονικές της ομάδες να καθορίζει τη θεματολογία σε ποσοστό 50% (λαμβάνοντας υπόψη κυρίως στην προοπτική και την ανάπτυξη), ενώ το άλλο 50% θα μπορούσε να προκύψει από διαδικασίες σαν κι αυτή που συμμετέχουμε τώρα δηλ. μέσα από προτάσεις που θα υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί φορείς αλλά και οι ωφελούμενοι, με ηλεκτρονικό τρόπο και σε περιορισμένα χρονικά όρια.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Δεν ξέρουμε αν κάποια τεχνοκρατική ανάλυση, θα μπορούσε σήμερα όχι μόνο να εντοπίσει τη μικρή διείσδυση του e government στην ελληνική κοινωνία (για το οποίο έχουν διατεθεί και θα διατεθούν τεράστια κονδύλια) αλλά να αναδείξει την αναγκαιότητα υλοποίησης σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και τον τρόπο υλοποίησής τους.

  Β) ΛΑΘΟΣ στον Τρόπο Υλοποίησης:
  Στα προγράμματα το οποία είδαμε να υλοποιούνται, υπήρχε η λογική της διάθεσης τεραστίων κονδυλίων σε κεντρικές εκπαιδευτικές δομές, με παράλληλο άμεσο οικονομικό όφελος και των εκπαιδευομένων.

  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Την ίδια ώρα που είχαμε χιλιάδες περιφερόμενους «επαγγελματίες εκπαιδευόμενους» από ΚΕΚ σε ΚΕΚ, τα ΕΕΣ προσέφεραν ουσιαστική εκπαίδευση και κατάρτιση σε εκατοντάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενους, οι οποίοι προτιμούσαν να πληρώνουν από την τσέπη τους, για να εκπαιδευτούν ακόμη και σε προγράμματα που θα μπορούσαν να τα παρακολουθούν κα να πληρώνονται οι ίδιοι.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ: Το οικονομικό όφελος επιβάλλεται πλέον να περάσει πλέον στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος αξιολογώντας και συγκρίνοντας τους εκπαιδευτικούς φορείς και τα προγράμματα που προσφέρουν, να κάνει την επιλογή του. Θα πρέπει δε ένα μικρό ποσοστό του τελικού κόστους, να καλείται να το καταβάλει ο ίδιος, για να εννοεί πραγματικά και την όποια επιλογή του. Εξάλλου αυτό επιτάσσει και η εμπνευσμένη προσέγγιση της κ. Υπουργού, «στο κέντρο ο μαθητής».

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Τα Ε.Ε.Σ. στα έτη 2008 -09, υλοποίησαν τα προγράμματα «e-εκπαιδευτείτε» και «e-goneis», στα πλαίσια των οποίων εκπαίδευσαν περισσότερους από 100.000 γονείς μαθητών και φοιτητές, με απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων σε χρόνους ρεκόρ και όπου οι ωφελούμενοι συμμετείχαν οικονομικά και οι ίδιοι αλλά είχαν και το δικαίωμα επιλογής εκπαιδευτικού φορέα. Το 90% των εκπαιδευομένων επέλεξε τις δομές των ΕΕΣ, παρόλου που ήταν στη διακριτική τους ευχέρεια να επιλέξουν οποιαδήποτε άλλη δομή. Η αξιολόγηση δε του προγράμματος που έκανε η εποπτεύουσα αρχή (ΕΔΕΤ), με προσωπικά τηλέφωνα στα σπίτια τους, ανέδειξε τους κορυφαίους ποιοτικούς δείκτες υλοποίησης (αποδοχή άνω του 90%). Στον αντίποδα μπορεί κανείς να δει, τους δείκτες απορρόφησης και ποιοτικής αξιολόγησης σε προγράμματα με συναφή θεματολογία που υλοποιούν οι κρατικές δομές λχ των Κ.Ε.Ε. ή το πρόγραμμα ΗΡΩΝ (εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες) που αναδυκνείουν και ενισχύουν την παραπάνω συλλογιστική.

  Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ε.Ε.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Η ενδυνάμωση και ο ποιοτικός έλεγχος της λειτουργίας των Ε.Ε.Σ., πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελέσει κυρίαρχο στοιχείο στον στρατηγικό σχεδιασμό της δια βίου εκπαίδευσης για τους εξής λόγους:

  • συνιστούν εκπαιδευτικές δομές των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύονται δεν διαμορφώνονται «άνωθεν» και «εκ των υστέρων», αλλά μέσα στην ίδια την κοινωνία και ακριβώς τη στιγμή που εκείνη το απαιτεί και οι συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

  • είναι αποκεντρωμένα σε όλη την ελληνική επικράτεια, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έως και τα πλέον απομακρυσμένα ορεινά χωριά και ακριτικά νησιά μας. Οι «ευέλικτες και ελαφρές» δομές τους, δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να απολαμβάνουν ποιοτικές και οικονομικές σπουδές στον τόπο τους.

  • τα Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής, δεδομένης της διαχρονικής αποδοχής που τυγχάνουν στην ελληνική κοινωνία, από όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλων των μορφωτικών επιπέδων, αποτελούν αυτή τη στιγμή τη μεγάλη «χρυσή εφεδρεία» στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης, προκειμένου να αξιοποιήσει την εμπειρία τους ώστε να στηρίξει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές της επιλογές τόσο στους ανήλικους μαθητές (όπως λ.χ. η θέσπιση κρατικού πιστοποιητικού στην πληροφορική) όσο και στη μεταλυκειακή εκπαίδευση για την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης, ποιοτικής αξιολόγησης και αποδοχής από τη μεριά των ωφελούμενων όπως οι σχετικές έρευνες απέδειξαν.

  ΤΕΛΟΣ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, να αναβαθμίσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στην πιστοποίηση των δομών των Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τα όσα έχει ορίσει η ΥΑ 68040/Δ6 (μέσω του ΕΚΕΠΙΣ), να αξιοποιήσει τον διαχρονικό στρατηγικό τους ρόλο στη δια βίου μάθηση και να βρει έτσι ένα θερμό στυλοβάτη και υποστηριχτή στην επίτευξη των στόχων της.

  Με Εκτίμηση

  Για την Ένωση Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών
  Πληροφορικής Κεντρικής Ελλάδος
  Ο Πρόεδρος
  Κουτρουμπέλης Αποστόλης

 • 17 Φεβρουαρίου 2010, 23:40 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ

  Αξιόλογες παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί όλες τις ημέρες της δημόσιας διαβούλευσης και σε πολλά σημεία όσα ήθελα και γώ προσωπικά να τονίσω έχουν ήδη αναφερθεί.Περίμενα βέβαια να δω ενυπόγραφες παρεμβάσεις από πολλούς που είχαν άμεση σχέση με τη δια Βίου Μάθηση και μάλιστα με εντονότερη παρουσία από πολλούς και σίγουρα από εμένα.Δυστυχώς όμως για λόγους που οι ίδιοι ή οι ίδιες έκριναν σιώπησαν ενώ η εμπειρία τους δεν είναι για να μένει ανενεργή.
  Έτσι λοιπόν με μοναδικό γνώμονα σε αυτή την παρέμβασή μου το ενδιαφέρον για το χώρο που τόσα έχει να προσφέρει στον σύγχρονο πολίτη της χώρας επιτρέψτε μου να τολμήσω να τονίσω ορισμένα σημεία που καλό είναι να προσεχθούν:
  1. Στη χώρα μας λειτουργούν Σ.Δ.Ε σε Φυλακές και μάλιστα με αυξητική τάση τόσο στο συνολικό αριθμό τους όσο και σε επίπεδο αριθμού εκπαιδευόμενων. Οι ιδιαιτερότητες των μονάδων αυτών επιβάλλει ξεχωριστή προσέγγιση τόσο σε επίπεδο πλαισίου, στελέχωσης, όσο και μεθοδολογίας. Η εμπειρία μου σε αυτά έδειξε ότι καλό είναι να αποτελούν ενιαίο πλαίσιο και όχι απλά να περιλαμβάνονται σε όποια γεωγραφική περιφέρεια.
  2. Είναι γνωστό ότι πέρα από τα οικονομικά προβλήματα στα Σ.Δ.Ε. – σοβαρότατος παράγοντας για τους εκπαιδευτές μα και τους Διευθυντές- από το Σεπτέμβριο του 2008 δεν υποστηρίζονται από Περιφερειακούς Συμβούλους που είχαν πέραν των άλλων υποχρεώσεων και ευθύνη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτών.
  3. Είναι καλό στο νέο δίκτυο να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι μεταξύ Περιφερειακών Συμβούλων και Περιφερειακών Αξιολογητών γιατί η περιβόητη ΄΄αρχή της αλληλοσυμπληρωματικότητας΄΄ δεν μπορεί να οδηγεί σε στοχοπροσηλωμένη δράση. Θα ήταν καλό να πάψει ο θεσμός να είναι σχέση έργου και να αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα ακόμη και σε επίπεδο νομού.
  4.Στην δια βίου μάθηση ανήκουν και τρια Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Καρδίτσας, Καλαμάτας, Κατερίνης) τα οποία με Υ.Α. λίγο καιρό πριν τις τελευταίες εκλογές έχασαν το χαρακτήρα τους με σοβαρές συνέπειες για τους εκπαιδευόμενους ιερείς ή υποψήφιους ιερείς.Ενώ είχαν 2 κύκλους σπουδών τον Α΄και τον Β΄κύκλο που οδηγούσαν αντίστοιχα σε ισοτιμία
  με το Γυμνάσιο και το Λύκειο με την προϋπόθεση για το δεύτερο τη φοίτηση για μια χρονιά σε εκκλησιαστικό Ι.Ε.Κ. (δομή που ποτέ δεν δημιουργήθηκε αλλά υποκαταστάθηκε από προγράμματα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης των Ι.Ε.Κ.) από τον περασμένο καλοκαίρι και χωρίς να έχει αλλάξει ο ιδρυτικός νόμος οι δύο κύκλοι έγιναν ένας και οδηγεί απλά σε ένα πιστοποιητικό και όχι ξεκάθαρα σε τίτλο τουλάχιστον ισότιμο με το Γυμνάσιο, ούτε καν λόγος για λυκειακή βαθμίδα. Ήδη τα σχολεία ζήτησαν την επαναφορά στην αρχική τους μορφή.Αυτό όσο αφορά τους εκπαιδευόμενους γιατί για τους εκπαιδευτές περά από μια επιμόρφωση που έγινε στην έναρξη της λειτουργίας τους δεν έτυχαν άλλη επιμόρφωση και αυτό ακόμη και για συναδέλφους που είναι πρωτοδιόριστοι και χωρίς καμία εμπειρία τουλάχιστον στην εκπαίδευση ενηλίκων
  5.Ο νόμος για την Ειδική Αγωγή προβλέπει την διασύνδεση με τη δια βίου Μάθηση μα ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί η προοπτική αυτόνομης διαβίωσης κυρίως ατόμων με αυτισμό σε συνδυασμό τη δια βίου μάθηση.
  6.Η αξιοποίηση της εμπειρίας όσων έχουν εμπλακεί δημιουργικά στη δια Βίου Μάθηση γνωρίζουμε ότι δεν είναι δεδομένο αλλά ας είναι ευχή!

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 • 17 Φεβρουαρίου 2010, 23:15 | anna

  καλησπερα σας ….. Σας ευχαριστω που απαντησατε στο email μου
  Εχω περασει απο τα ΣΔΕ (σχολεια δευτερης ευκαιριας)
  ενα θεσμο που αν δουλεψει για τον πραγματικο λογο που υπαρχει θα
  ειναι οτι καλυτερο για τους ενηλικες ….
  ειχα ενα περασμα επισοδιακο θα το ελεγα αλλα …………..
  Υπαρχουν ατομα στο ΙΔΕΚΕ που γνωριζουν καλα το ονομα μου και τι εχω κανει ……………
  Αν τα κριτηρια εξακολουθησουν να ειναι ρουσφετικα και οτι αλλο συνεπαγετε με αυτο (κληρονομικα) καποι πηραν το διευθυντιλικι κληρονομικα ……… ναι ετσι οπως το διαβαζετε ……….
  Στο σχολειο μας το πηρε η διευθυντια κληρονομικα
  ουτε η αρχεοτερη ηταν ουτε τα τιπικα προσοντα ειχαι αλλα ουτε και τα ουσιαστικα……………
  παλεψαμε με καποιους απο τους καθηγητες αλλα………ματαια
  βρηκαν τον μπελα τους καταφεραν να τους μαυρισουν και το φακελο τους
  Σας ζαλισα σας τα λεω ακαταλαβηστικα
  Ας τα παρουμε απο την αρχη … ξεκινησε το σδε να λειτουργει στην πολη που μενω και πρωτη φορα πριν 5 χρονια σχεδον , την πρωτη χρονια δεν ξεραμε ουτε τι αρκρειβως ειναι αυτο το σχολειο ουτε πως λειτουργει
  ΤΙΠΟΤΑ … την επομενη χρονια εφυγε ο διευθυντης και ορισε στο ποδαρι του την διευθυντρια που την προηγουμενη χρονια την ειχαμε καθηγηρτια
  στην περιβατολογικη
  Εμεις ομως καναμε μια μικρη ερευνα για το πως ακρειβως δουλευει αυτο το σχολειο και βρηκαμε οτι τιποτα απο οτι ισχυει δεν γινωταν μεσα στο σχολειο
  ζητησαμε να αρχισουν να δουλευουν οι καθηγητες μεσα στα πλαισια του θεσμου αυτου ……….
  ειχαν ενιμερωθει ειχαν περασει απο ενα σωρο σεμιναρεια ….αλλα ματαια
  ζητησαμε να κανουμε εκλογιες για προεδριο εκει εγινε το ελα να δεις
  καταθεσαμε προτασεις στο συλογο καθηγητων με παρουσια της κυρ γενικης υπευθυνης και της τοπικης ….. αλλα τιποτα
  Το σιστημα δουλευε καλα ………..
  περασαμε ενα χρονο μαυρο πολλα ατομα (μαθητες) εφυγαν
  απο τα κενρτικα τιποτα σιγη …
  Εγω ΚΑΤΗΓΩΡΙΘΗΚΑ πολλες φορες για ταραξιας αναρχικια κλπ
  το μονο που με εξοργησε ειναι οτι δεν ειχα την ευκαιρια να υπερασπιστω τον εαυτο μου
  ΟΜΩΣ την απαντηση μου την εδωσα με το δικο μου τροπο
  οπως εγω ξερω να λειτουργω
  Εκανα μια σοβαρη ερευνα και δημιουργησα μια ταινια για τα ατομα με αναπηρια απο τροχαια ατυχηματα …… πηρα συνεντευξη απο παραολυμπιονηκες και οχι μονο
  εγινε ημεριδα με το θεμα αυτο
  και τα κεντρικα δεν ηξαραν τιποτα
  εγω τους ενιμερωσα ………….
  και σας ρωτω εγω η μικρη και ασυμαντη
  αυτα τα σχολεια θελουμε ??????
  αυτους τους καθηγητες θελουμε ??????????
  ΟΧΙ και παλι ΟΧΙ
  ΒΑΛΤΕ ΒΑΘΥΑ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
  ξεκινηστε απο τα κεφαλια και προχωρατε προς τα κατω

  εχω ονοματα , στοιχεια για τα παραπανω ,,ειναι στην διαθεση σας ΑΝ το θελησετε …………

 • 17 Φεβρουαρίου 2010, 22:51 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΗΡΑΙΟΣ

  Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

  με αφορμή την ανοικτή διαβούλευση για τη Δια Βίου Μάθηση, επιτρέψτε μας κάποιες σκέψεις για τα σχετικά θέματα της Δια Βίου Μάθησης και της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

  Οι γενικές παραδοχές:
  Η προσπάθεια αποτύπωσης της εικόνας του ιατρικού δυναμικού στην Ελλάδα αναδεικνύει σημαντικές ανισορροπίες. Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι χρειάζονται 27.000-30.000 γιατροί για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Υγείας και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες (Μελέτη Ficosser, 2002-2003), ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα διαθέτει υπερ-διπλάσιο αριθμό γιατρών (65.000-70.000), με αποτέλεσμα το ζήτημα του ιατρικού πληθωρισμού να μεταβάλλεται σταδιακά σε πραγματικό ζήτημα ιατρικής ανεργίας και υποαπασχόλησης, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους νεότερους ιατρούς, που αποτελούν και το δυναμικότερο κομμάτι του ιατρικού σώματος, αφού είναι εφοδιασμένοι με νέες και επίκαιρες γνώσεις, μετεκπαιδευτική εμπειρία και διάθεση για έρευνα. Από την άλλη πλευρά, η ιατρική είναι μία από τις πλέον γοργά εξελισσόμενες επιστήμες. Οι δύο αυτές παράμετροι προφανώς και θέτουν με ιδιαίτερη οξύτητα το θέμα της ανάγκης ορθολογικής ανάπτυξης και θεσμοθέτησης της Δια Βίου Μάθησης στην Ελληνική ιατρική κοινότητα.

  Το θεωρητικό πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης στην Ιατρική:
  Η Ιατρική αποτελεί μία από τις δυναμικότερες και ταχύτερα εξελισσόμενες επιστήμες, καθώς έχει ενσωματώσει σημαντικά κομμάτια των επαναστατικών τεχνολογικών επιτευγμάτων και επωφελείται από τις εκπληκτικές προοπτικές τους. Εξάλλου η ιατρική δεν αποτελεί αποκλειστικά επιστήμη, αλλά και τέχνη, αφού περιλαμβάνει πολλές τεχνικές πλευρές όπως τη χειρουργική, τις εργαστηριακές ειδικότητες, τις επεμβατικές τεχνικές στις παθολογικές ειδικότητες. Σε αυτές δεν αρκεί η μελέτη και η εκπαίδευση (education), αλλά και η συνεχής εξάσκηση (training), ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο δεξιότητας (skill). Επιπρόσθετα, η ιατρική δε μπορεί να χαρακτηρισθεί μία τυπική και αμιγώς θετική επιστήμη, αν και έλκει ένα μεγάλο τμήμα της επιστημολογικής της θεώρησης από την παράδοση των θετικών επιστημών, διότι σχετίζεται άμεσα με όλο το φάσμα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η ιατρική είναι μία επιστήμη, η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τον άνθρωπο, τον οποίο οφείλει να προσεγγίσει ολιστικά, δηλαδή στο σύνολο των εκφάνσεων της ύπαρξής του. Όλα τα προαναφερθέντα έχουν ως στόχο να καταδείξουν την τεράστια αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης στην Ιατρική. Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν έχει καταδειχθεί, ότι ένα σημαντικότατο τμήμα των κατεστημένων ιατρικών γνώσεων, απαξιώνεται ταχύτατα και εντός μίας δεκαετίας έχει ανατραπεί από νεότερες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, ενώ η αναγκαιότητα ανάδειξης των μη βιολογικών συνιστωσών της ιατρικής είναι ιδιαίτερα επιτακτική, ιδίως στην Ελλάδα.

  Η έννοια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης / Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης:
  Κατά την WFME (World Federation for Medical Education, 2003) η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση/Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (CME/CPD) επικεντρώνεται, «στη μάθηση με βάση τις ατομικές ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες επαγγελματικής δραστηριότητας κάθε γιατρού, στην προσωπική επαγγελματική πρόοδο, στη διατήρηση και εμβάθυνση της ικανότητάς του (μέσω των γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών του) να αντεπεξέρχεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασθενών και τις δυναμικές απαιτήσεις του Συστήματος Υγείας, του ιατρικού επαγγέλματος και της κοινωνίας, ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις που προκύπτουν από την αλματώδη επιστημονική πρόοδο». Ο βασικός στόχος της είναι η ποιοτική περίθαλψη των ασθενών και προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν η καλλιέργεια της θεωρητικής γνώσης, των κλινικών δεξιοτήτων, της κλινικής ηγεσίας της υγειονομικής ομάδας, η επικοινωνία με τους ασθενείς και τους συναδέλφους, η ιατρική ηθική και δεοντολογία, η διδασκαλία, η έρευνα, η διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία των λεγομένων «οργανισμών μάθησης» (“learning organizations”) στο εσωτερικό των Συστημάτων Υγείας, με την ιδιαίτερη έμφαση που προσδίδουν στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, όπως και η αναπροσαρμογή των πόρων που προορίζονται για τη Δια Βίου Ιατρική Εκπαίδευση, με έμφαση στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, μοιάζουν να αποτελούν μια αναγκαιότητα.

  Οι προτάσεις:
  Σε επίπεδο Πολιτείας, η σύνταξη ενός νομοσχεδίου για την ιατρική εκπαίδευση, με έμφαση στον ορθολογικό προγραμματισμό του ιατρικού δυναμικού της χώρας, αλλά και την ανάπτυξη ενός κεντρικά συντονισμένου Συστήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει ίσως να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων.
  Οι Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες θα μπορούσαν να έχουν βαρύνοντα λόγο, ως επαγγελματικές ενώσεις (Professional Boards) στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (η λεγόμενη ειδικότητα), αλλά και κατ’ εξοχήν στον τομέα της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Έτσι:
  • Οι Ιατρικές Εταιρείες θα μπορούσαν να πιστοποιούν την ικανότητα ενός γιατρού να πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο εύρος επεμβατικών τεχνικών (χειρουργικών, θεραπευτικών και διαγνωστικών) μέσω ενός τίτλου τύπου Master, αφού έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδευτικών μονάδων θεωρητικής και πρακτικής εξάσκησης σε πιστοποιημένο κέντρο.
  • Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση αποτελεί βασικό όρο για την επικύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλο το βάθος της μακράς επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας των ιατρών (revalidation). Οι Ιατρικές Εταιρείες θα μπορούσαν να παίξουν έναν σημαίνοντα ρόλο στην αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ιατρικού δυναμικού, ώστε να καταστρωθεί ένα εθνικό σχέδιο προτεραιοτήτων ιατρικής εκπαίδευσης, διαρθρωμένο τόσο σε επίπεδο ειδικοτήτων/γνωστικών αντικειμένων, όσο και σε επίπεδο ιατρικής κοινότητας.
  • Η δημιουργία ενός πρότυπου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και εν συνεχεία Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) μπορεί να είναι ένα άμεσο βήμα. Στην κατεύθυνση αυτή κατατείνει και η πρόταση του Ιδρύματος Ιατρικής Βιβλιοθήκης-Κέντρου Τεκμηρίωσης.
  • Είναι αναγκαία η έμφαση στην ποιότητα της κλινικής φροντίδας (η οποία πρέπει να ακολουθεί σαφή και καταξιωμένα πρότυπα), στην τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας (που εγγυάται την ορθολογική μεταφορά της σύγχρονης ιατρικής γνώσης στην καθ’ ημέρα κλινική πρακτική), στην εφαρμογή του ιατρικού/κλινικού ελέγχου (medical/clinical audit) και των κατευθυντηρίων οδηγιών κλινικής φροντίδας (guidelines), καθώς και στην εφαρμογή νέων προτύπων εκπαίδευσης και μάθησης (π.χ. problem based learning, hands on seminars). Οι Ιατρικές Εταιρείες είναι απολύτως υπεύθυνες για τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) και κλινικών αλγορίθμων διάγνωσης και θεραπείας βασισμένων στην Τεκμηριωμένη Ιατρική (Evidence-Based Medicine) και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην πιστοποίηση της ποιότητας της κλινικής φροντίδας στις υπηρεσίες υγείας.
  • Οι Ιατρικές Εταιρείες έχουν επιπρόσθετα ένα διόλου αμελητέο ρόλο στην βιο-ιατρική έρευνα. Η ανάπτυξη του τομέα αυτού χρειάζεται την αγαστή συνεργασία των Πανεπιστημίων (για την παροχή ερευνητικού–επιστημονικού δυναμικού), του ιδιωτικού τομέα (για τη διασύνδεση με την παραγωγή και τη χρηματοδότηση), του δημοσίου (για τη θεσμική κατοχύρωση των Συνεργασιών Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ΣΔΙΤ και για την παροχή κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα και τη χρηματοδότηση), αλλά και των Ιατρικών Εταιρειών (ως εκπροσώπων των μη ακαδημαϊκών ερευνητών ιατρών).

  Οι προοπτικές:
  Η προοπτική της ανάπτυξης της ιατρικής εκπαίδευσης και η διασύνδεσή της και με την βιο-ιατρική έρευνα δεν αποτελεί μόνο επιτακτική ανάγκη, τόσο σε επίπεδο ιατρικής κοινότητος όσο και σε επίπεδο ελληνικής κοινωνίας, αλλά μοιάζει να προσεγγίζει και τα ζητήματα που θέτει η Στρατηγική της Λισαβόνας. Η δημιουργία μίας οργανωμένης και ορθολογικής «κοινωνίας της γνώσης» στην Ελληνική ιατρική κοινότητα θα συμβάλλει τόσο στην αντιμετώπιση του ιατρικού πληθωρισμού–ανεργίας, όσο και στην ορθολογική λειτουργία του συστήματος υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Οι Ιατρικές Εταιρείες ως θεματοφύλακες των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γιατρών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, επιθυμούν να καταστούν παραγωγικοί και χρήσιμοι συνομιλητές της Πολιτείας στην αποτύπωση του χάρτη των δια βίου εκπαιδευτικών αναγκών του ιατρικού δυναμικού.

  Με τιμή,

  Ε. Θηραίος, Ιατρός, Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
  Ν. Κεραμάρης, Ιατρός, Εταιρεία Νέων Ιατρών & Επιστημόνων Υγείας
  Κ. Σουλιώτης, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • 17 Φεβρουαρίου 2010, 22:24 | Βαγάκης Π.

  Θεωρώ ότι το επάγγελμα εκτός από δεξιότητες γνώσεις ικανότητες γνώσεις είναι ήθος και αξίες και για αυτό θα πρέπει να ξεκινάει από το Δημοτικό μέχρι δια βίου.
  Θα πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ν επαγγελματικό προσανατολισμό να μην το κάνουν ευκαιριακά και κατά ανάγκη , αλλά να έχουν πτυχίο στον επαγγελματικό προσανατολισμό ή μεταπτυχιακό, έχοντας όμως και βασικό πτυχίο σε μια ειδικότητα ανώτατου ιδρύματος. Εν συνεχεία να επιμορφώνονται όπως όλα τα στελέχη που ασχολούνται με την εκπαίδευση.
  Τα κέντρα συμβουλευτικής και προσανατολισμού να αναβαθμιστούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό. Να έχουν δομή και σύνθεση ενός αυτόνομου οργανισμού – ιεραρχία – συμβούλιο.
  Όλες οι δομές που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό να συνδέονται μεταξύ τους είτε κάθετα είτε οριζόντια.
  Τα άτομα που ασχολούνται με τον προσανατολισμό να έχουν ωράριο με αυτό που συναντάμε στο υπουργείο παιδείας . Ενώ είναι απαραίτητο να ασχολούνται όλοι ανεξαιρέτως με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην τάξη

 • 17 Φεβρουαρίου 2010, 22:23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΚ (ΠΑΣΥΚΕΚ)

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ
  Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πρωτοβουλία σας για την οργάνωση της δια βίου μάθησης της χώρας και για την επιλογή σας να θέσετε τις προτάσεις σας σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να εισφέρουμε στη δημόσια συζήτηση διατυπώνοντας τις θέσεις μας, εστιάζοντας σε ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι καίρια για την επίτευξη των στόχων σας για μια ποιοτική και αποτελεσματική συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα.

  Πιστοποίηση των εκροών της κατάρτισης, η οποία να οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα.

  Στη χώρα μας απουσιάζει ένα εθνικό σύστημα πιστοποίησης των γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούν οι συμμετέχοντες στην επαγγελματική κατάρτιση. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι μέχρι σήμερα ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή ήταν άτολμες, με καθυστέρηση και δεν αντιμετώπιζαν ολοκληρωμένα το ζήτημα. Αν δεχθούμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα αναπτύχθηκε μέσω των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από τους συμμετέχοντες στις δράσεις κατάρτισης των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ, χορηγήθηκαν πιστοποιητικά μόνο σε όσους παρακολούθησαν προγράμματα Ελληνομάθειας και βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ, οι οποίοι αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των καταρτισθέντων.
  Για την ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού εθνικού στόχου της πιστοποίησης δεξιοτήτων, θα πρέπει να συνεχιστεί με ταχύτητα η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων όλων των επαγγελμάτων από το ΕΚΕΠΙΣ και παράλληλα να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν άμεσα τα συστήματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για όλα τα επαγγέλματα αυτά. Διαπιστώνουμε ότι από την ψήφιση του σχετικού νόμου 3369/05 έως σήμερα έχουν παρέλθει πέντε χρόνια και μόλις τώρα ολοκληρώνεται μόνο το στάδιο της πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Είναι συνεπώς επιτακτική η χάραξη ενός χρονοδιαγράμματος που να εγγυάται την ταχύτερη δυνατή εφαρμογή του θεσμού. Πιστεύουμε δε ότι το ΕΚΕΠΙΣ στον τομέα των πιστοποιήσεων των δεξιοτήτων θα πρέπει να συνεργαστεί και με ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων, όπως έπραξε ο ΟΕΕΚ για την πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
  Για να έχει όμως η πιστοποίηση των εκροών της επαγγελματικής κατάρτισης αναγνώριση από την αγορά εργασίας, θα πρέπει τα χορηγούμενα πιστοποιητικά να οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα. Σε αντίθετη περίπτωση θα λειτουργούν αποτρεπτικά για τους συμμετέχοντες στις δράσεις κατάρτισης, αφού θα είναι απαξιωμένα στην αγορά εργασίας. Τούτο απαιτεί τη λήψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών από το Υπουργείο σας, ώστε να ξεπεραστούν οι έως τώρα καταγεγραμμένες αντιρρήσεις των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι ομολογουμένως προσέφεραν σπουδαίο έργο στη σύνταξη των επαγγελματικών περιγραμμάτων.

  Θεσμοθέτηση εθνικών τακτικών πόρων για τη χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

  Μέχρι σήμερα η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα χρηματοδοτούνταν κύρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω των τριών ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ και δευτερευόντως από τους πόρους του ΛΑΕΚ και του ΕΠΕΑΕΚ. Με αυτούς τους πόρους επιτεύχθηκαν τα διαπιστωμένα πενιχρά αριθμητικά αποτελέσματα συμμετοχής των Ελλήνων στην επαγγελματική κατάρτιση. Με δεδομένο ότι τα ήδη προκηρυχθέντα έργα κατάρτισης μέσω του ΕΣΠΑ απορροφούν σχεδόν όλους τους διαθέσιμους πόρους για την κατάρτιση ανέργων, ενώ για την κατάρτιση εργαζομένων απομένει ένα μικρό ποσό, τίθεται ζήτημα χρηματοδότησης του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Με δεδομένο τον ορθό στόχο για αύξηση άνω του 50% της συμμετοχής ενηλίκων στη ‘Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση’, είναι επιβεβλημένη η ανεύρεση εθνικών τακτικών πόρων χρηματοδότησής της, μιας και με τα μέχρι τώρα θεσμικά δεδομένα είναι βέβαιη η έλλειψη πόρων του συστήματος της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα.

  Θεσμοθέτηση ενός ενιαίου ανοικτού εθνικού μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων.

  Χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολυδιάσπασης του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα είναι η ύπαρξη πολλών μητρώων εκπαιδευτών ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ, ΛΑΕΚ, ΕΦΕΤ, Υπουργείου Παιδείας, κ.ά.). Τα περισσότερα εξ΄ αυτών εντάσσουν εκπαιδευτές μόνο με βάση τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, χωρίς να προηγηθεί σε αυτούς κατάρτιση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων αποτελεί ακρογωνιαία λίθο για την επιτυχία του οικοδομήματος της επαγγελματικής κατάρτισης. Πέραν των επαγγελματικής εμπειρίας στο γνωστικό του αντικείμενο, πρέπει να γνωρίζει και τις μεθόδους και τεχνικές με τις οποίες θα μεταφέρει τις γνώσεις αυτές στους καταρτιζόμενους.
  Για την εύρυθμη λειτουργία της επαγγελματικής κατάρτισης πιστεύουμε ότι απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός και μόνον ενιαίου εθνικού μητρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων με φορέα συγκρότησής του το ΕΚΕΠΙΣ. Η ένταξη στο μητρώο θα πρέπει να προϋποθέτει πέραν των απαραίτητων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων και κατάρτιση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, βάσει του πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να παρέχονται σε όλους όσους υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στο μητρώο. Έτσι θα εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ευρύτητά του.

  Τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης οι μόνοι νομοθετικά δικαιούχοι φορείς παροχής υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

  Τα πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, είναι οι μόνοι νομοθετικά θεσμοθετημένοι φορείς στη χώρα που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ν.3369/05 Άρθρο 2 § 4). Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, τα ΚΕΚ ακολουθούν τις από το ΕΚΕΠΙΣ τεθείσες υψηλές προδιαγραφές και διαθέτουν πιστοποιημένα συστήματα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και σύστημα σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων. Για την επίτευξη του σκοπού παροχής ποιοτικών υπηρεσιών κατάρτισης απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό και διατηρούν πλήρως εξοπλισμένες κτιριακές υποδομές υψηλών προδιαγραφών.
  Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρά τις ομολογουμένως μεγάλες προόδους που επιτεύχθηκαν, υπήρξαν χώροι όπου η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αφέθηκε να υλοποιείται από φορείς που δε σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση. Η κατάρτιση του ΛΑΕΚ 0,45 γίνεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας πιστοποίησε τα ΚΣΕ για την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ήδη στα πλαίσια του ΕΣΠΑ εκφράσθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ το ενδεχόμενο ανάθεσης των προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων, στις επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
  Είναι συνεπώς προφανές ότι μόνο τα ΚΕΚ δικαιούνται και μπορούν να παράσχουν εγγυημένη ποιοτική και αποτελεσματική συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να συνδυαστεί με την ύπαρξη ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης των αποκτηθεισών δεξιοτήτων.

  Κυρία υπουργέ
  Η επιτυχία των στόχων που θέσατε για την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα, εν πολλοίς εξαρτάται από τις πρωτοβουλίες και αποφάσεις που θα λάβετε για την βελτιστοποίηση και αξιοποίηση του τρίπτυχου, πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων και πιστοποίηση δεξιοτήτων που οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα. Κύριο μέλημά σας επίσης θα πρέπει να είναι η εξεύρεση τακτικών εθνικών πόρων χρηματοδότησης του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διότι αν αυτό δεν συμβεί άμεσα, τότε μοιραία θα οδηγηθούμε αφενός σε συνολική κατάρρευση του συστήματος με οδυνηρές συνέπειες για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας στα ΚΕΚ και τις τεράστιες επενδύσεις του κλάδου σε υποδομές και αφετέρου σε απόλυτη απόκλιση από τους τεθέντες στόχους σας.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

  Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΚΕΚ

 • 17 Φεβρουαρίου 2010, 22:18 | ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΡΣΑΡΗ

  Το θέμα που θα ήθελα πρώτα να θίξω μέσω αυτής της διαβούλευσης έχει να κάνει με την επιλογή των εκπαιδευτών και πιο συγκεκριμένα με τις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν για μία σειρά από προκηρύξεις από το ΙΔΕΚΕ για τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης.

  Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των αιτούντων εκπαιδευτικών το Σεπτέμβριο 2009 ενημερωθήκαμε ότι όλες οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ακόμα και για αιτούντες σαν και εμένα, κατοίκους άλλων περιοχών των οποίων οι αιτήσεις αφορούσαν περιφέρειες εκτός Αττικής, χωρίς μάλιστα τη ρητή σχετική αναφορά στο κείμενο της προκήρυξης της σχετικής πράξης. Επίσης να σημειωθεί ότι η σχετική ανακοίνωση έγινε τρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Η μη δυνατότητα παρουσίας μου στη συνέντευξη λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων, είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου εκτός από το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο αναφερόταν η πρόσκληση για συνέντευξη και από τον πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών στα ΚΕΕ της χώρας.

  Εφόσον η συνέντευξη κρίνεται απαραίτητη, σε βαθμό που η μη παρουσία σε αυτή να ακυρώνει όλα τα υπόλοιπα προσόντα του υποψηφίου διερωτώμαι γιατί δεν πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης για τους εκπαιδευτές οι οποίοι αιτούνται τη διδασκαλία σε προγράμματα στην περιφέρεια κατοικίας τους εκτός Αθηνών. Η τεχνολογία, την οποία μάλιστα καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε εκτενώς στα εξ’ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης προσφέρει τις λύσεις και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι με αυτά τα διαθέσιμα μέσα στην Ελλάδα –μία Ευρωπαϊκή χώρα κατά τα άλλα- του 2010 όπου δαπανούνται τεράστιοι πόροι –ευρωπαϊκοί και εθνικοί- για τη λεγόμενη ψηφιακή σύγκλιση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την οικονομία της γνώσης, η Διοίκηση του ΙΔΕΚΕ έχει αποφασίσει, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες δεκάδων υποψηφίων από όλη την Ελλάδα, τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με αυτό τον τρόπο.

  Τέλος, σχόλια και παρατηρήσεις επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται έχουμε κάνει όλοι μας μέσα από το δελτίο αξιολόγησης που συμπληρώνουμε στο τέλος κάθε προγράμματος. Ελπίζω να ληφθούν υπόψη.

  Δρ Φαρσάρη Ιωάννα

 • 17 Φεβρουαρίου 2010, 21:54 | Βασίλης Ψαράκης

  Αξιότιμη πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας & δια βίου εκπαίδευσης, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε και μας δίνετε το «βήμα» μέσα από αυτό το blog, να εκφράσουμε σκέψεις και απόψεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
  Εύχομαι να αξιοποιήσετε πραγματικά όλα αυτά που γράφτηκαν και να πάρετε ανάλογες αποφάσεις που εκφράζουν την πλειοψηφία των πολιτών. Πιστεύω στις διαθέσεις σας και περισσότερο από ποτέ νοιώθω πιο ασφαλής με τις επιλογές του πολιτικού μας συστήματος. Αυτό βέβαια, δεν θα μου περιορίσει την δυνατότητα να εκφράσω τους προβληματισμούς μου για την παρούσα κατάσταση. Θα μιλήσω ως ελεύθερος επαγγελματίας, που αφουγκράζομαι τον παλμό της αγοράς εργασίας .
  Ζούμε μια περίοδο κρίσης σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει την αναγκαιότητα αλλαγών πρώτα από εμάς τους πολίτες και ταυτόχρονα την υποστήριξη από το πολιτικό σύστημα, σε βαθμό που να μειώνει τα «ΠΑΡΑΛΟΓΑ» που συμβαίνουν χρόνια τώρα. Αυτά τα «παράλογα» κυρίες & κύριοι εάν καταφέρετε να μειώσετε, σύντομα θα δείτε τον κοινωνικό ιστό να ανακάμψει, ώστε να μπορέσει να ανακτήσει την χαμένη του ψυχολογία και να βγει από την κρίση.
  Ποιά είναι τα «παράλογα» ;;
  1)Ζητάμε να βοηθήσει ο κόσμος να ξεφύγουμε από την κρίση και δεν συμμορφώνονται τα ΜΜΕ και οι δηλώσεις πολιτικών εκπροσώπων, που αλλοιώνουν διαρκώς την ψυχολογία του κόσμου. Με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζεται η καταναλωτική συμπεριφορά σε τέτοιο βαθμό, που να σκοτώνει την ελεύθερη αγορά εργασίας.
  2)Ζητάτε από την πολιτική για την δια βίου εκπαίδευση, όπως διάβασα παραπάνω, να έχει ως αφετηρία τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα συμφέροντα των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, χωρίς να προσπαθεί το πολιτικό σύστημα να ενισχύσει την πορεία όλων αυτών των εκπαιδευτικών δομών που θα στηρίξουν στο τέλος την δια βίου εκπαίδευση. Και για να γίνω πιο σαφής, δείτε το ανελέητο χτύπημα που έχουν δεχτεί τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν αφανιστεί η ιδιωτική αγορά εκπαίδευσης, ποιοί θα στηρίξουν την εκπαίδευση ενηλίκων ; Μήπως δομές που έμαθαν να λειτουργούν ΜΟΝΟ με επιδοτούμενες δράσεις τόσα χρόνια ;;
  3)Μιλάμε για δια βίου εκπαίδευση και την αναγκαιότητα διάδοσης της, αλλά από την άλλη δεν υπάρχουν τα θεμέλια μιας νέας κουλτούρας των πολιτών, ακόμα από το δημοτικό σχολείο, ώστε να αγαπήσουν την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ !! Με αποτέλεσμα να βλέπουμε το φαινόμενο στην αγορά εργασίας, οι ενήλικοι να ενδιαφέρονται μόνο για οτιδήποτε τους δίνει αυστηρά και μόνο τις δεξιότητες για να βγάλουν παραπάνω χρήματα ή να πάρουν το «χαρτί» για τον ΑΣΕΠ ή να πάρουν προαγωγή ή να πάρουν μετάθεση ΚΑΙ τίποτα άλλο !!!
  4)Μιλάτε ως πολιτικό σύστημα, που ξαναλέω πιστεύω στις διαθέσεις σας, για «ψηφιακό σχολείο» και ανάδειξη των νέων τεχνολογιών ώστε να προλάβουμε το τραίνο της τεχνολογίας παγκοσμίως και από την άλλη ο ΑΣΕΠ ζητάει βάσει προσοντολογίου γνώσεις και δεξιότητες μόνο σε word, excel, internet τη στιγμή που δεν αρκούν πλέον για γνώσεις. Γιατί τόσο πολύ κατέβηκε ο πήχης της εκπαίδευσης στην πληροφορική; Γιατί η πλειοψηφία των γονέων αποπροσανατολίστηκε σήμερα και νομίζει ότι ξέρουν τα παιδιά τους να χειρίζονται ένα υπολογιστή, ορμώμενοι καθαρά και μόνο απο την φλικότητα της χρήσης κάποιων εφαρμογών, τα κινητά τηλέφωνα, ή τα ιντερνετ καφέ;
  Ο δε ΟΕΕΚ επίσημος οργανισμός του παλιού ΥΠΕΠΕΘ, αφέθηκε ελεύθερος να πιστοποιεί διάφορους φορείς πιστοποίησης, δίνοντας τους την άδεια να δημιουργούν ένα σωρό εξεταστικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα κέντρα τύπου ΕΕΣ (Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών), διενεργώντας αστείες εξετάσεις απόκτησης τέτοιων πιστοποιητικών. Γιατί να μην μοριοδοτείται η προχωρημένη και εξειδικευμένη γνώση στην πληροφορική; Δεν είναι και αυτή οριζόντια δεξιότητα όπως το proficiency στα αγγλικά; Αγαπητή μου πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας, ζούμε την πλήρη απαξίωση της εκπαίδευσης των ενηλίκων που για άλλη μια φορά έχουν γαλουχηθεί με τις ευλογίες του κράτους στη λογική απόκτησης μόνο του «χαρτιού για τον ΑΣΕΠ στον Η/Υ». ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΌΓΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ Η/Υ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ !!!!
  5)Έπεσαν στο παρελθόν ένα σωρό επιδοτούμενα προγράμματα στο «δημόσιο», με εισηγητές του δημοσίου. Ο ιδιωτικός χώρος αν εξαιρέσεις τα ΚΕΚ, έμεινε στην αφάνεια. Υπάρχουν τα ΕΕΣ που χρόνια άνοιγαν τα μάτια στην αγορά ενηλίκων σε επαγγελματικές δεξιότητες της άτυπης εκπαίδευσης και κανένας δεν εκμεταλλεύτηκε την τεράστια εμπειρία τόσων εκπαιδευτών της ελεύθερης αγοράς. Απλά εισέπραξαν την άγνοια του κράτους σχετικά με το «τι κάνουν» και «τι πρεσβεύουν τα ΕΕΣ».
  6)Αλήθεια έχετε αναρωτηθεί τι έχουν προσφέρει τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής (ΕΕΣ) (τα μη συνεργαζόμενα με πανεπιστήμια του εξωτερικού), τόσα χρόνια σε κάθε χωριό της Ελλάδας, όταν η πληροφορική ήταν ακόμα στα σπάργανα της ;;; Εάν ναι, γιατί τους έχετε στην αναμονή αδειοδότησης της λειτουργίας τους, τη στιγμή που είναι το αυτονόητο, ώστε να δουλεύουν και να προσφέρουν με ψηλά το κεφάλι στην εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών. Μιλάμε για δομές άτυπης κατάρτισης που χρόνια δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στην επαγγελματική εκπαίδευση, σε κάτι που σήμερα δυστυχώς το κρατικό σύστημα δεν σέβεται και συνθλίβει κάθε μέρα , ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ !!
  Το 2008-09 για πρώτη φορά συμμετείχαν και τα ΕΕΣ στις γνωστές δράσεις «φοιτητών» και «γονέων», ως απομεινάρια του 3ου πλαισίου και το αποτέλεσμα ήταν να θριαμβεύσουν οι δομές των ΕΕΣ, με σαρωτική απορρόφηση χρημάτων. Η δε προτίμηση των συμμετεχόντων για τα ΕΕΣ σε αυτές τις δράσεις, ήταν εντυπωσιακή με αποδεδειγμένα στοιχεία της ΕΔΕΤ, που είναι στη διάθεση σας ανά πάσα στιγμή.
  Καλό θα ήταν να επαναληφθούν τέτοιες δράσεις στο μέλλον και μάλιστα με την ίδια λογική του voucher, γεγονός που θα προσφέρει ποιότητα στην αγορά εκπαίδευσης των ενηλίκων, όπως έγινε και με αυτές τις δύο δράσεις «e-εκπαιδευτείτε» και «e-γονείς» !!
  7)Και κάτι ακόμα, προσέξτε σας ικετεύω τους ελεγκτικούς σας μηχανισμούς, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υποστηρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα κάποιων επαγγελματικών χώρων και το μόνο που ξέρανε εδώ και χρόνια να απαντάνε τα υπουργεία, «κάντε μας καταγγελία», εκμεταλλευόμενοι το Ελληνικό φιλότιμο που δύσκολα έπαιζε τον ρόλο του καταγγέλλοντα. Τότε μόνο ο πολίτης θα μπορέσει να εμπιστευτεί τους θεσμούς και τα πλαίσια ρύθμισης νομιμότητας, με γενικότερη αντανάκλαση και στην εκπαίδευση. Διαφορετικά ο καθένας θα διδάσκει ότι θέλει και ότι μπορεί στα πλαίσια ενός διαβλητού συστήματος.
  Τελειώνοντας σας προτρέπω για άλλη μια φορά, να τονώσετε την αναγκαιότητα της ουσιαστικής εκπαίδευσης των ενήλικων πολιτών μας, με στόχο την ΑΛΗΘΙΝΗ γνώση και όχι την άσκοπη κατάχρηση τόσων χρημάτων, όπως γίνονταν χρόνια τώρα από γνωστές δομές περίεργων κυκλωμάτων εξουσίας, ξεπλένοντας μαύρο χρήμα μέσα από αυτές. Και τώρα έρχονται δυστυχώς να διεκδικήσουν και πάλι την θέση τους στην αρένα των επιδοτούμενων προγραμμάτων. Πιστεύουμε πραγματικά ότι θα το διαφυλάξετε αυτό και θα δώσετε μια δίκαιη λύση στις εκπαιδευτικές δομές που θα διεκδικήσουν την θέση που τους αξίζει !!

 • 17 Φεβρουαρίου 2010, 21:50 | Πούλιος Γιάννης

  Είμαι ένας από τους πρώτους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών με εμπειρία και στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών αλλά και ως Εκπαιδευτής σε διάφορα προγράμματα σε ΚΕΚ ( κυρίως διδασκαλίας της γλώσσας ). Απορούσα πάντα για μερικά ζητήματα στα οποία μου δίνετε τώρα την ευκαιρία και το βήμα να εκφραστώ, ρωτώντας για τα εξής:
  1.γιατί αυτή η πολυδιάσπαση μεταξύ πολλών φορέων για το ίδιο αντικείμενο, την Δια Βίου Μάθηση. Το ΕΚΕΠΙΣ μπορεί να καλύψει όλο το χώρο.
  2.γιατί δεν «μεταφέρθηκε» και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης το μοντέλο του ΕΚΕΠΙΣ ( Α. Κόκκος κλπ ) με τη συσσωρευμένη εμπειρία από το πρόγραμμα Εκπ/σης Εκπ/των που επιτυχώς είχε εφαρμόσει.
  3.γιατί δεν κινητοποιούνται οι Διευθυντές των δημόσιων σχολείων να μετατρέψουν τα σχολεία σε ΚΕΚ τα απογεύματα, κυρίως στην επαρχία.
  4.γιατί να μην συναρτάται η αμοιβή των εκπαιδευομένων στα διάφορα ΚΕΚ με την επιτυχία στην εξάταση που γίνεται στο τέλος και μάλιστα να εφαρμοστεί μια κλιμακούμενη αμοιβή ανάλογα με το αποτέλεσμα.
  5.δε φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί καθόλου η εμπειρία στη Δ.Β.Μ.από το Γερμανόφωνο χώρο, που είναι και τεράστια και μακρά.
  6.Θέματα πολιτισμού και ιστορίας αλλά και ζητήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πράσινης ανάπτυξης πρέπει να είναι σε προτεραιότητα στο μέλλον.
  7.προσαρμογή των περιεχομένων που διδάσκονται σε τμήματα γλώσσας, ώστε να ανταποκρίνονται σε πραγματικά δεδομένα και να μη διαπνέονται από μαξιμαλιστική αντίληψη, με αποτέλεσμα να είναι ανεφάρμοστα.
  ευχαριστώ για τη φιλοξενία
  Γιάννης Πούλιος

 • Περι πιστοποιημενης εν μεσω διπλωματων και δια βιου ζωης μας…………..
  Πριν αρκετο καιρο εγραφα αρθρο σε επαγγελματικο φωτογραφικο φορουμ με τιτλο την πιστοποιημενη την ζωη μας ολη εχοντας αφορμη (μετα το καταπληκτικης εμπνευσης συστημα εκπαιδευσης EQUAL αυτο με τα πολλα εκατομπαλα ευρω το θυμαστε την ξακουστη και αναμενομενη μετα βαϊων και κλαδων απο καποια στελεχη του φωτογραφικου χωρου Πιστοποιηση του ψηφιακου φωτογραφου που θαναι εκτος των αλλων και πιστοποιημενος βιντεας αλλα και πιστοποιημενος σελιδοποιος(βιβλιοδετης) ψηφιακων φωτογραφικων αλμπουμ….
  Στο αρθρο ειχα δωσει καποια στοιχεια για το γελοιο του πραγματος
  ελπιζοντας οτι καποιοι θα ειναι ποιο προσεκτικοι.
  Δυστυχως τιποτα δεν εγινε.
  Αντε καλοριζικη η πιστοποιηση σας λοιπον κυριοι φωτορεπορτερ καλα κανατε που ζηλεψατε την ΠΟΦ-ΕΚΦΑ.
  Μηπως πρεπει να κανουν τοτε το ιδιο πχ και οι φωτογραφοι της διαφημιστικης η οποιας αλλης ειδικοτητας σχετικης,
  ισως και οι γραφιστες ψηφιακων αλμπουμ και οχι μονο
  ισως και οι εταιρειες βιντεοσκοπησεων και οχι μονο….. κα
  εμπρος στον δρομο των πιστοποιησεων
  Μερικες ερωτησεις στους συναδελφους Φωτορεπορτερ.
  και Τι ακριβως θα ζηταει ο ιδιοκτητης η ο υπευθυνος μιας εφημεριδας
  για να προσλαβει εναν φωτογραφο;
  μια πιστοποιηση α επιπεδου, β` επιπεδου η γ` επιπεδου;
  – και αν ο φωτογραφος εχει πτυχιο ανωτερας-ανωτατης σχολης εσωτερικου-εξωτερικου φωτογραφιας;
  -και αν εχει πτυχιο ιεκ φωτογραφιας;
  – και οι πιστοποιησεις θα γινονται μια φορα στην ζωη μας η καθε 5 χρονια;
  – και θα πληρωνονται οι εξετασεις;
  – και αν καποιος μετα 10 χρονια αποτυχει στην επαναλαμβανομενη;
  – και οι Αποτυχωντες θα διαγραφονται απο τα σωματεια;
  -και θελει καποιος απο την α` πιστοποιηση να παει στη β` πιστοποιηση
  τι θα κανει;
  – και αναλογως των πιστοποιησεων αντιστοιχα θα μπορεσει να αμοιβεται και ο φωτογραφος-φωτορεπορτερ;
  υπαρχουν πολλες ακομη ερωτησεις που τις αφηνω στο απωτερω μελλον
  Και δηλαδη ενας ασχετος που με καποιο τροπο καταφερει μπει στο χωρο του φωτορεπορταζ αυτο ηταν, θα ειναι πια φωτορεπορτερ και με την βουλα της πιστοποιησης;
  -απο ποιους; πως;
  πολλα λεφτα θα πεσουν για το τιποτα παλι.
  Αντι να τα δωσουν να φτιαχτουν σωστες φωτογραφικες σχολες
  διαφορων επιπεδων πχ μεση ανωτερα ανωτατη
  καποιοι παλι σεμιναρια και τις βεβαιωσεις τους (και οχι μονο)…..
  ονειρευονται.
  Οσο για την πρακτικη αυτη θα γινει διαμεσου του διαδικτιου

  Η πιστοποιημενη η ζωη μας ολη…συνεχεια β
  Χαρας ευαγγελια σε ολους. Επιτελους , να το, ηρθε το πιστοποιημενο επαγγελματικο περιγραμμα φωτογραφος – ειδικος ψηφιακων ληψεων
  που εκτος των φωτογραφικων… (συμφωνα με τους φωστηρες)
  ειναι και ειδικος να πραγματοποιει ληψεις με ψηφιακη βιντεοκαμερα
  και εν συνεχεια ειδικος να πραγματοποιει το μονταζ, να συνθετει το λογο και την μουσικη επενδυση..
  …αλλα και ειδικος να στοιχειοθετει (επιλεγει επεξεργαζεται και συνθετει τμημα η συνολο αρχειων για την παρουσιαση τους σε βιβλιοδετημενο σωμα (αλπουμπ)-δηλαδη εχει ΓΕΝΙΚΕΣ γνωσεις στησιματος σελιδας…
  επισης ειδικος να πραγματοποιει να πραγματοποιει εκτυπωσεις σε plotter για αφισσες κλπ καθως ειδικος να τυπωνει σε inkjet εκτυπωτες για banners, backlight, καταλογους αλλα και μπουζακια, mouse pad, κλπ………
  Και ολα αυτα μα ολα αυτα μπορουν να αποκτηθου διαμεσου μεσω σπουδων στα ΤΕΙ η μεσω αρχικης επαγγελματικης εκπαιδευσης
  η μεσω της περιφημης συνεχιζομενης επαγγελματικης εκπαιδευσης ΣΕΚ
  η δια βιου εκπαιδευσης ωλε.
  Ομως χρειαζεται να πιστοποιηθουν τα επαγγελματικα προγραμματα
  αλλα και να αξιολογηθουν ολα τα ανωτερω με:
  γραπτες εξετασεις-προφορικες εξετασεις-τεστ πολλαπλων απαντησεων-
  εκπονηση εργασιων-συνεντευξη και αλλα
  τελος οριζονται 5 διαδρομες στο επιπεδο επαγγελματικης ιεραρχιας Α
  1η: λυκειο η ΕΠΑΛ η ισοτιμοι τιτλοι-αρχικη καταρτιση
  2η: υποχρεωτικη εκπαιδευση -αρχικη καταρτιση (επιπεδου 1) – 6 μηνες επαγγελματικης εμπειριας
  3η: υποχρεωτικη εκπαιδευση – ΕΠΑΣ(αντιστοιχη ειδικοτητα)
  4η: υποχρεωτικη εκπαιδευση – Συνεχιζομενη Επαγγελματικη καταρτιση(ΣΕΚ)-2 χρονια επαγγελματικη εμπειρια
  5η: λυκειο οποιοσ. τυπος – Συνεχιζομενη Επαγγελματικη καταρτιση(ΣΕΚ)-1 χρονος επαγγελματικη εμπειρια
  εσεις σε ποιο επιπεδο εισαστε σημερα;…………………..
  α ρε μπαμπα τι σπουδαζα και ετρεχα και σε στεναχωρουσα και στεναχωριομουνα και πρωι δουλεια, βραδυ ιδιωτικη σχολη
  και μετα παλι 2 + 1 χρονια κεκ και αλλα σεμιναρια…
  τωρα δια μεσου του ΣΕΚ μια ζωη μπορω να μαθω
  φωτογραφια – κινηματογραφια γραφιστικη και εκτυπωση και σε διαφορα υλικα και αλλα πολλα ωλε
  στα ΣΟΒΑΡΑ αντι οι μεγαλοι καθοδηγητες του φωτογραφικου κλαδου και αλλων χωρων να λενε περι αυτων ΑΣ ΠΟΥΝΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ.
  ΑΝΑΘΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΙ
  ενδεχομενως και με αλλες ειδικοτητες.
  ΑΝΑΘΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΚ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  με το κυριωτερο να ενταχτουν ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ.
  Καθως ΣΕ ολα τα τμηματα εκπαιδευσης που εχουν κυριαρχη την φωτογραφια
  συγχρονους εξοπλισμους και οχι μπακατελες
  αξιους δασκαλους καθηγητες επαγγελματιες του χωρου
  εποπτικο και διδακτικο υλικο συχρονο και κα.
  Οσο αφορα την περιφημη δια βιου εκπαιδευση ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.
  Να ανοιξουν τις πορτες σε οσους αξιους επαγγελματιες θελουν να γραφτουν μεσω ειδικων προδιαγραφων στις ολες τις Ανωτατες Φωτογραφικες Σχολες.
  ΑΥΤΗ ειναι μια σωστη συγχρονη ΔΙΑ ΒΙΟΥ εκπαιδευση και οχι τα σεμιναριακια και η εκπαιδευση δια του διαδικτιου.
  Μανολης Κασιματης
  http://www.manolokasimatis.gr
  φωτοτυπογραφος μελετητης της ιστοριας της φωτογραφιας και τυπογραφιας
  εξεταστης πιστοποιησης πρακτικου μερους ΙΕΚ φωτογραφιας 2007-2008
  και δυο χρονια σε αναμονη για το επομενο σταδιο στο εισαγωγικο μητρωο εκπαιδευτων ενηλικων,

 • 17 Φεβρουαρίου 2010, 20:27 | panagiotis nikou

  Mε εκφράζει απόλυτα και το αναπαράγω.
  Ευχαριστώ
  Μέσα στην δομή της ιδιωτικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, στα πλαίσια της άτυπης κατάρτισης, εδώ και χρόνια ανήκουμε και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Πολλά χρόνια τώρα αποτελούμε τους αισθητήρες της αγοράς εργασίας, μεταφέροντας στους πολίτες της ελεύθερης αγοράς, κατάρτιση τέτοια που άν μη τι άλλο την χαρακτήριζε επαγγελματισμός. Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών (ΕΕΣ) πάνω στην πληροφορική, που τις περισσότερες φορές τα διοικούσαν τελειόφοιτοι πληροφορικής ή επιχειρηματίες που επένδυαν στις νέες τεχνολογίες. Απλωμένα αυτή τη στιγμή σε κάθε γωνία της Ελλάδος, προσφέρουν την γνωση στους πολίτες με σύνεση και αποτελεσματικότητα, προσφέροντας στην αποκέντρωση της εκπαίδευσης νέων τεχνολογιών.
  Με την έλευση των φορέων πιστοποίησης στις βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και την θεσμοθέτηση τους απο το 2006 απο τον ΟΕΕΚ, δηλαδή απο το ίδιο το κράτος, ξεπετάχτηκαν πολλά εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα τύπου ΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή αλλιώς όπως λέγονται στην καθομιλουμένη «σχολές computer».
  Παιδιά και ενήλικοι τα τελευταία ειδικά 10 χρόνια, μυήθηκαν και εξοικειώθηκαν με τις βασικές και πολλές φορές προχωρημένες γνώσεις στον Η/Υ, μέσα απο τα δικά μας ΕΕΣ. Χρόνια τώρα τα ΕΕΣ προσφέρουν επεγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην αγορά εργασίας σε πολλά αντικείμενα και το μόνο που εισέπραξαν απο το κρατικό και κοινωνικό σύστημα είναι η απαξίωση τους, καθώς συνδέονταν πάντα με τα ΕΕΣ που συνεργάζονται με πανεπιστήμια εξωτερικού, κοινώς τα κολλέγια. Ποτέ δεν ανταμείφθηκαν και απο κανένα πολιτκκό φορέα, εκτός απο τους πολίτες-πελάτες.
  Το ίδιο λοιπόν το κράτος πιστοποίησε φορείς πιστοποίησης, δηλαδή ιδιωτικές εταιρείες, να έχουν το δικαίωμα να πιστοποιούν τα εκπαιδευτικά μας κέντρα ως εξεταστικά κέντρα και να χορηγούμαι την εκπαίδευση και τις εξετάσεις για την απόκτηση τέτοιων πιστοποιητικών που τώρα ζητάει ο ΑΣΕΠ.
  Όλα αυτά τα ΕΕΣ ανεξαρτήτου ειδικότητας, απλά αναφέρω διαρκώς τα δικά μας εργαστήρια λόγω ιδιαιτεροτήτων και σχέσεως με τις νέες τεχνολογίες, απο τον Οκτώβριο του 2008 καλέστηκαν απο την προηγούμενη πολιτική κατάσταση να αδειοδοτηθούν υπο την αιγίδα του υπουργείου παιδείας, ώστε να σταματήσει το μπάχαλο της άτυπης κατάρτισης. Με μια υπουργική απόφαση (ΥΑ) που σε μια νύχτα έκλεινε τις επιχειρήσεις μας, λόγω άγνοιας των υπευθύνων «τι κάνουμε» και «ποιοί είμαστε». Διαβουλευτήκαμε, αγωνιστήκαμε, περάσαμε απο πολλά κύματα, μέχρι που μας άκουσαν και σε ένα μεγάλο βαθμό, καταλήξαμε σε μια ΥΑ που ρύθμιζε σε μεγάλο βαθμό τον χώρο μας, εαν εξαιρέσεις τα δυσβάσταχτα οικονομικά στοιχεία.
  Επιζητούσαμε την ρύθμιση και νομιμοποίηση του κλάδου μας, μέσα απο ένα ρυθμιστικό κατάλληλο πλαίσιο και το πετύχαμε. Μας ζήτησε το ίδιο το κράτος την αδειοδότηση μας και για να γίνει αυτό την προετοιμασία κατάλληλων διακιολογητικών και μετατροπών των σχολών μας έως 21/8/09. Τρέξαμε, δανειστήκαμε, αγωνιστήκαμε και ετοιμαστήκαμε περίπου 700 κέντρα, όπου καταθέσαμε φακέλους.
  Στη συνέχεια αλλάζει η πολιτικη κατάσταση και μας λένε παράταση άδειας έως 31/8/2010. Ξανά πάλι στον αέρα, με κόστη που τρέχουν και διαλυμένη ψυχολογία. Αυτή την στιγμή έχουν ακουστεί διάφορα, χωρίς να μας λέει κανείς που ανήκουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Είμαστε δομές ισχυρές και με τεράστιες δυνατότητες να προσφέρουμε στην «δια βίου εκπαίδευση», οι μόνες εκπαιδευτικές δομές που χρόνια τώρα προπονούμαστε στην ελεύθερη αγορά εργασίας και κανένας δεν μας καλάει αυτό τον καιρό για διαβούλευση, κυρία Υπουργέ.
  Μας αξίζει η θέση στην βαθμίδα της μη τυπικης εκπαιδευσης, αδειοδοτημένοι εδώ και τώρα, όχι παράνομοι, πλάι σε άλλες ανάλογες δομές όπως τα ΚΕΚ, όπου όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε στην δια βίου κατάρτιση και να συμπορεύσουμε σε αυτό το δύσκολο έργο, ώστε να κυριαρχήσει η ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην εκπαίδευση των ενηλίκων με σοβαρότητα και αξιοπιστία.
  Ανατρέξτε παρακαλώ πέρυσι στις γνωστές δράσεις «εκπαιδευτείτε» για φοιτητές και «e-γονείς» και δείτε μέσα και απο τα στατιστικά της ΕΔΕΤ, την άμεση και καταπληκτική απορόφηση τεράστιων κονδυλίων και με τι ποιότητα ανταποκρίθηκαν τα δικά μας ΕΕΣ πληροφορικής. «Ο κόσμος ήξερε που υπήρχε η ποιότητα». Εκεί που γνωρίζουν απο νέες τεχνολογίες !!
  Σας παρακαλούμε ακούστε μας έστω για μια φορά, σε μια τόσο δύσκολη εποχή, σε μια εποχή που υπερηφανεύεστε για το «ψηφιακό σχολείο», όταν αυτή τη στιγμή το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ, ζητάει για βασικές δεξιότητες μόνο word, wxcel & internet που το ξέρει και η γιαγιά μας σε λίγο καιρό…….
  Πιστεύουμε στην δια βίου κατάρτιση, αρκεί να γίνεται μέσα απο εκπαιδευμένες δομές που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες οριζόντια, εκμεταλευόμενοι τις δυνατότητες τους. Πιστεύουμε στην δια βίου κατάρτιση αρκεί να παρθούν αποφάσεις απο επιτροπές μεν του κύρους που ήδη έχετε ξεκινήσει, ΑΛΛΑ και απο ομάδες επαγγελματιών που αφουγκράζονται χρόνια την ελεύθερη αγορά των ενηλίκων και ξέρουν που πονάει αυτός ο τομέας. Και αν μην τι άλλο είναι οι κατάλληλες για να απορροφηθούν πιο γρήγορα όλες οι «δράσεις» !!!!!
  ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΕΤΕ, ΟΠΩΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΑ ΙΕΚ & ΤΑ ΚΕΚ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΑΤΕ !!