Άρθρο 5 Μεταβατικές διατάξεις

Εκλεκτορικά σώματα που συγκροτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων και πριν την έκδοση της παρούσης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές θεωρούνται νομίμως
συγκροτηθέντα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, …….. Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 15:29 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

  Στις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, δηλαδή έχει κλείσει το ΑΠΕΛΛΑ, άρα οι υποψήφιοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση με βάση τα όσα ίσχυαν με τον προηγούμενο νόμο, γιατί να ακολουθηθεί η διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικού και εκλογής σύμφωνα με όσα προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο;

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 12:38 | Π. Αργυροπούλου-Πατάκα, Αναπληρώτρια Πρύτανη ΑΠΘ και Διεύθυνση Προσωπικού ΑΠΘ

  Στις μεταβατικές διατάξεις δεν γίνεται αναφορά για τις τριμελείς εισηγητικές επιτροπές που έχουν ήδη συγκροτηθεί (δηλαδή αν θεωρείται ότι έχουν νομίμως συγκροτηθεί όπως και τα εκλεκτορικά σώματα)
  Επίσης, δεν διευκρινίζεται αν, στην περίπτωση που έχουν ήδη συγκροτηθεί τα εκλεκτορικά σώματα, ο ορισμός των τριμελών εισηγητικών επιτροπών μπορεί να γίνει με τα ισχύοντα πριν τη δημοσίευση της παρούσης μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών.
  Προτείνεται η αποσαφήνιση των ζητημάτων αυτών.

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ επισημαίνουμε ότι η παρούσα Υπουργική Απόφαση δεν ρυθμίζει τα εξής θέματα αναφορικά με την κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος:
  1.Δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη συνεδρίαση της κρίσης
  2.Δεν είναι σαφής ο τρόπος συμμετοχής των μελών της Συνέλευσης στη διαδικασία της κρίσης
  3.Δεν διευκρινίζεται η δυνατότητα και ο τρόπος συμμετοχής των μελών της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής (ειδικά όταν δεν είναι μέλη του εκλεκτορικού σώματος)
  4.Δεν διευκρινίζεται πώς συνεχίζεται η διαδικασία σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση κρίσης
  5. Δεν διευκρινίζεται αν η επανάληψη της ψηφοφορίας μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση δύο υποψηφίων ή μόνο στις περιπτώσεις των 3 και άνω υποψηφίων;

  ΤΕΛΟΣ, προτείνεται να επανέλθει σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 πριν αυτό αντικατασταθεί από το Ν.4386/2016 και Ν. 4405/2016, η οποία προέβλεπε τη διεξαγωγή ξεχωριστής ψηφοφορίας στη συνεδρίαση κρίσης για την επιλογή του δεύτερου καταλληλότερου υποψηφίου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πλήρωση των θέσεων, ειδικά των κενών, σε περίπτωση που ο αρχικά εκλεγείς υποψήφιος δεν αναλάβει για οποιοδήποτε λόγο καθήκοντα.

 • Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν τα νομίμως (με τον προηγούμενο Νόμο) στγκροτηθέντα Σώματα θα συνεδριάσουν σύμφωνα με το προηγούμενο Νόμο ή με τον τρόπο που πρόβλεπεται από τον παρόντα, δηλαδή κοινή συνεδρίαση ΓΣ και εκλεκτορικού σώματος.