Άρθρο 1 Προοίμιο – Γενικές διατάξεις

1. Η έννοια της αποκλειστικής προθεσμίας για τις ρυθμιζόμενες με την παρούσα διαδικασίες.
Σύμφωνα με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται δεκτό ότι «ο χαρακτηρισμός ως αποκλειστικών των προθεσμιών που τάσσονται από το νόμο για τον ορισμό του εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, για την κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης και για τη σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση της συνέλευσης το Τμήματος και του εκλεκτορικού σώματος , έχει την έννοια της έντονης υπόδειξης προς τα σώματα αυτά, προς το σκοπό της ταχύτερης δυνατής περάτωσης της παραπάνω διαδικασίας και όχι της θέσπισης γνήσιας ανατρεπτικής προθεσμίας (βλ. ανάμεσα σε πολλές ΣτΕ 2481/2015 , 652/2012, 3575/2009), η άπρακτη πάροδος της οποίας θα συνεπαγόταν την αδυναμία ενέργειας για τον εφεξής χρόνο των ως άνω οργάνων και ακυρότητα της τυχόν καθ’ υπέρβαση της προθεσμίας αυτής λαμβανομένης απόφασης. Αντίθετη ερμηνεία θα δημιουργούσε δυσχέρειες στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος και θα επέφερε ματαίωση των διαδικασιών πλήρωσης των κενών θέσεων, για την οποία οι υποψήφιοι δεν είχαν καμία υπαιτιότητα.»
Η ως άνω ερμηνεία τυγχάνει εφαρμογής και για τις ρυθμιζόμενες με την παρούσα διατάξεις και τις αναφερόμενες σε αυτές αποκλειστικές προθεσμίες, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. α) της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
2. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση των εκλεκτορικών σωμάτων
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45) ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, στα μέλη του συλλογικού οργάνου … μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται με σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση …».
Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, για τη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου της Διοίκησης ή ν.π.δ.δ. δεν αρκεί η παρουσία στη συνεδρίαση των μελών που αποτελούν τη νόμιμη απαρτία, αλλά απαιτείται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των τακτικών μελών και των αναπληρωματικών, για την περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας συμμετοχής τακτικών μελών, με την έγκαιρη και έγγραφη πρόσκλησή τους. Η πρόσκληση πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά στοιχεία προγενέστερα της συνεδρίασης και μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. β΄του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να γίνεται είτε με κοινοποίηση, με απόδειξη παραλαβής αντιγράφου της ημερήσιας διάταξης, είτε με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Κατά συνέπεια από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι για την προπαρασκευή του τελικού σταδίου της κοινής συνεδρίασης της συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος, η ημερήσια διάταξη με θέμα την εκλογή ή εξέλιξη μέλους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πρέπει να γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος.
Με τη διάταξη της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, ορίζεται ότι : «Το Εκλεκτορικό Σώμα νομίμως συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών, της Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής.»
Κατά συνέπεια η απουσία οποιουδήποτε από τα μέλη της Συνέλευσης κατά την κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος, δεν δημιουργεί λόγο ακυρότητας της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης, ενώ αντίθετα επισημαίνεται ότι για τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο και από προγενέστερα της συνεδρίασης σχετικά στοιχεία ότι η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος και η γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης προς τους απόντα μέλη του εκλεκτορικού σώματος έγινε εγκαίρως και με την τήρηση των αναφερθέντων ορισμών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, διότι διαφορετικά η συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου δεν είναι νόμιμη (βλ. ανάμεσα σε πολλές ΣτΕ 1147/2010, 447/2009 κ.α.).
3. Η απαρτία για τη λειτουργία των εκλεκτορικών σωμάτων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α΄ 173), και οι οποίες εφαρμόζονται δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011 ορίζονται τα εξής : «α) Τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους, που έχουν δικαίωμα ψήφου… β) Οι αποφάσεις των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών τους, εκτός εάν ρητά, προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές, δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο, ή απείχαν σε μία ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας γ) …..». Οι γενικές αυτές διατάξεις, που καθορίζουν κατά τρόπο ενιαίο την αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία, για τη λήψη αποφάσεων από τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα εφαρμόζονται, όπως προκύπτει τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα τους, σε όλα τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, εφόσον δεν εξαιρούνται ρητά, οι γενικές συνελεύσεις Τμημάτων και όλα τα εκλεκτορικά σώματα που είναι αρμόδια για την εκλογή, εξέλιξη, μονιμοποίηση και ένταξη σε θέσεις μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, εκτός αν, οι επί μέρους διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, προβλέπουν ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες, για τη λειτουργία των οργάνων αυτών, οπότε βεβαίως οι ειδικές αυτές διατάξεις, υπερισχύουν των παραπάνω γενικών διατάξεων (Σ.τ.Ε. 2275/87, 3210/89). (ανάμεσα σε άλλες η με αριθμό 4703/2013 απόφαση του ΔΕφΑθ.).

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 23:07 | Δημήτρης Γατζούρας

  Το Σχόλιο αυτό έγινε και από άλλον και είναι νομίζω πολύ σημαντικό.

  Ο νόμος υποχρεώνει το εκλεκτορικό σώμα να εκλέξει τον αντικειμενικά καλύτερο υποψήφιο, και μόνον αυτόν/ην. Ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε την κατάταξη των υποψηφίων σε πρώτο δεύτερο κλ.π. και αν ο πρώτος δεν αποδεχόταν τον διορισμό του διοριζόταν ο δεύτερος κλ.π. Η διάταξη αυτή ήταν νομίζω πολύ σημαντική γιατί και δεν άφηνε το Τμήμα «στο έλεος των διαθέσεων του εκλεγέντα», αν δηλαδή θα έλθει ή όχι, αλλά και τους εκλέκτορες απάλλασε από το ερώτημα «αυτός θα έλθει αν τον εκλέξουμε;» για καλούς υποψήφιους που μπορει την στιγμή της εκλογής να βρίσκονται στο εξωτερικό, ας πούμε, και το οποίο ερώτημα πολύ πιθανόν να επηρεάζει το αποτέλεσμα της εκλογής (αν δεν ξέρουμε αν θα έλθει είναι ρίσκο για το Τμήμα να τον/την εκλέξουμε).

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 15:11 | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Γενικές παρατηρήσεις

  Δεν διευκρινίζεται εάν διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης καθηγητή, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση μετά τη δημοσίευση του Ν. 4386/2016 και πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4405/2016, διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016, όπως αυτές ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4405/2016, όπως η συγκρότηση απαραιτήτως 15μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και όχι 11μελούς για όσα Τμήματα αριθμούν κάτω των 40 Καθηγητών και Υπηρετούντων Λεκτόρων.

  Δεν διευκρινίζεται εάν η μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, δεδομένου ότι στο άρθρο τέταρτο παρ. 1γ του ν. 4405/2016, αναφέρεται:
  «Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών. Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους»
  και στην υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 εγκύκλιο, αναφέρεται ότι:
  «Οι λέκτορες, οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την εξέλιξή τους, μετά την πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της πρυτανικής πράξης διορισμού τους στη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν, ενώ οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να αιτηθούν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, οποτεδήποτε επιθυμούν μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησής τους».

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 14:48 | Στ. ΠΡΕΝΤΟΥΛΗ, υπάλληλος Γραμματείας Α.Ε.Ι.

  Η τήρηση ειδικού βιβλίου κλητεύσεων (το οποίο πρέπει να πληροί προϋποθέσεις: δεμένο, με αριθμημένες σελίδες και χειρόγραφο, άλλως δεν έχει λόγο ύπαρξης αν πρόκειται για μεμονωμένες σελίδες), ως απόδειξη αποστολής της Πρόσκλησης για τη συνεδρίαση εκλογής, παραπέμπει σε νομοθεσία του 1999, η οποία δε συμβαδίζει με τις προσπάθειες απλούστευσης των διαδικασιών και δεν εξασφαλίζει την ορθή διαδικασία αποστολής των Προσκλήσεων, πόσο μάλλον όταν φέρει την «… υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση…» και όχι του παραλήπτη.
  [Τι εννοείται με τη διατύπωση «του προσώπου που έκανε την πρόσκληση» : του Προέδρου που υπογράφει την Πρόσκληση ή του Γραμματέα που τη διεκπεραιώνει;]
  Γιατί δεν αρκούν οι αποδείξεις αποστολής των Προσκλήσεων ηλεκτρονικά; Εξάλλου, οι προσκλήσεις αναρτώνται αυθημερόν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και τα μέλη του Εκλ. Σώματος ενημερώνονται με μήνυμα από το ίδιο το ΑΠΕΛΛΑ. Δεν είναι δυνατόν να ισχυρισθεί ο αποδέκτης ότι δεν τις έλαβε.

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 20:10 | Νίκος

  Να γίνει ξεκάθαρο ότι οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με την πάροδο τριετίας από το ΦΕΚ διορισμού τους την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή χωρίς να χρειάζεται πρώτα να μονιμοποιηθούν στη θέση του Επίκουρου.

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 12:37 | Αλεξάνδρα Αλεξάνδρα

  «3. Η απαρτία για την λειτουργία των εκλεκτορικών σωμάτων.

  Για την απαρτία: Σε πόσες ημέρες επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση κρίσης (αλλά και αυτή για τον ορισμό της τριμελούς) σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας της πρώτης;
  Η επαναληπτική αυτή διαδικασία φέρει τις ίδιες υποχρεώσεις απαρτίας;
  πότε θεωρείται άγονη η διαδικασία; (πχ, μετά από δύο (2) επαναλήψεις της συνεδρίασης)

  Για την λευκή ψήφο: να διευκρινιστεί ότι στα συλλογικά εκλογικά σώματα η λευκή θεωρείται άκυρη, αλλά στα εκλεκτορικά θεωρείται αρνητική (Ν.2517/97) εκτός και αν έχει ειδική αιτιολόγηση, σύμφωνα με το ΣτΕ. 3186/96 (δεν είμαι ούτε θετικός, ούτε αρνητικός κ.λπ).

  Για την φυσική παρουσία: Πρόσφορο θα ήταν να απαλλαγούν τα μέλη του οικείου Τμήματος από την φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της κρίσης και να μπορούν νομίμως να συνδέονται με τηλεδιάσκεψη κ.λπ., προκειμένου να σιγουρεύουμε με απαρτία.

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 11:56 | Π. Αργυροπούλου-Πατάκα, Αναπληρώτρια Πρύτανη ΑΠΘ και Διεύθυνση Προσωπικού ΑΠΘ

  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4415/2016, οι επί θητεία επίκουροι καθηγητές διορίζονται με τριετή θητεία με δικαίωμα ανανέωσης της θητείας τους για άλλη μια τριετία μετά από διαδικασία κρίσης. Παρατηρείται ότι στην Υπουργική Απόφαση δεν ρυθμίζεται η διαδικασία ανανέωσης θητείας των επίκουρων καθηγητών. Προτείνεται να συμπεριληφθεί σχετική πρόβλεψη.

  Άρθρο 1, παρ.2
  Προτείνονται οι παρακάτω διορθώσεις στα σημεία με κεφαλαία γράμματα:

  Τρίτο εδάφιο
  «…Κατά συνέπεια από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι για την προπαρασκευή του τελικού σταδίου της κοινής συνεδρίασης της συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος, η ημερήσια διάταξη με θέμα ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ, Η ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑ πρέπει να γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος.»

  Πέμπτο εδάφιο
  «…Κατά συνέπεια η απουσία οποιουδήποτε από τα μέλη της Συνέλευσης κατά την κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος, δεν δημιουργεί λόγο ακυρότητας ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ενώ αντίθετα επισημαίνεται ότι για τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο και από προγενέστερα της συνεδρίασης σχετικά στοιχεία ότι η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος και η γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΓΙΝΕ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, διότι διαφορετικά η συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου δεν είναι νόμιμη…»

  Άρθρο 1, παρ.3
  «…α) Τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους, που έχουν δικαίωμα ψήφου… Οι γενικές αυτές διατάξεις, που καθορίζουν κατά τρόπο ενιαίο την αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία, για τη λήψη αποφάσεων από τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα εφαρμόζονται, όπως προκύπτει τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα τους, σε όλα τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, εφόσον δεν εξαιρούνται ρητά, οι γενικές συνελεύσεις Τμημάτων και όλα τα εκλεκτορικά σώματα που είναι αρμόδια για την εκλογή, εξέλιξη, μονιμοποίηση και ένταξη σε θέσεις μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, εκτός αν, οι επί μέρους διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, προβλέπουν ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες, για τη λειτουργία των οργάνων αυτών, οπότε βεβαίως οι ειδικές αυτές διατάξεις, υπερισχύουν των παραπάνω γενικών διατάξεων…»
  Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει ορίζεται ότι «Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα για την πρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του προκειμένου να ορισθεί η τριμελής εισηγητική επιτροπή. Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος…»
  Επειδή δεν είναι σαφές ποιος είναι ο απόλυτος αριθμός εκλεκτόρων που απαιτείται για τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι το ήμισυ πλέον ενός των μελών του 11μελούς ή 15μελούς εκλεκτορικού σώματος αριθμεί 5,5 και 7,5 εκλέκτορες αντίστοιχα, προτείνεται να διευκρινιστεί στην Υπουργική Απόφαση.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 20:35 | Νίκος

  Ο νόμος υποχρεώνει το εκλεκτορικό σώμα να εκλέξει τον αντικειμενικά καλύτερο υποψήφιο, από εκεί και πέρα όμως ένα τμήμα που έχει ανάγκη άμεσου διορισμού νέου μέλους ΔΕΠ βρίσκεται πραγματικά στο έλεος των διαθέσεων του εκλεγέντα. Έχει συμβεί αρκετές φορές κάποιοι υποψήφιοι με πολύ καλό βιογραφικό να θέτουν υποψηφιότητα μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσουν την επιτυχή εκλογή τους για ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί για μια καλύτερη θέση στο εξωτερικό, δηλαδή θέτουν υποψηφιότητα ενώ εξ’ αρχής είναι αποφασισμένοι να μην αναλάβουν καθήκοντα αν εκλεγούν (ή τέλος πάντων μεταβάλλονται οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις ή έχουν δεχθεί άλλη καλύτερη πρόταση διορισμού αλλού). Ζημιωμένο σε αυτή την περίπτωση είναι το Τμήμα που εξακολουθεί να μένει χωρίς προσωπικό, αλλά και άλλοι καλοί υποψήφιοι που μένουν πίσω στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, ενώ θα μπορούσαν να είχαν εκλεγεί στη θέση αυτού που δεν αναλαμβάνει καθήκοντα.

  Στο εξωτερικό υπάρχει η δυνατότητα αν ένας υποψήφιος που εκλέχτηκε αρνηθεί να αναλάβει, τότε να μπορεί να διοριστεί ο δεύτερος υποψήφιος, χωρίς να γίνει ξανά όλη η διαδικασία από την αρχή (που προϋποθέτει επαναπροκύρηξη της συγκεκριμένης θέσης). Είναι η λεγόμενη short list. Προτείνω να καθιερωθεί και στα ελληνικά ΑΕΙ η αντίστοιχη δυνατότητα (τουλάχιστον να μπορεί να πάει η θέση στον δεύτερο), διότι πλέον στις εκλογές εμφανίζονται πολλοί καλοί υποψήφιοι και είναι εντελώς αντιπαραγωγικό και ενάντια στο συμφέρον του δημόσιου ΑΕΙ να μην υπάρχει καμιά δυνατότητα να αντιμετωπιστεί ένα ενδεχόμενο όπως αυτό που περιγράφω παραπάνω.

  Ή τουλάχιστον (εναλλακτικά), ας μπει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό εγγύησης, έτσι ώστε εάν κάποιος εκλεγεί και αρνηθεί να αναλάβει καθήκοντα (εκτός για λόγους ανωτέρας βίας), τότε να επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα που προκλήθηκαν (ανθρωποώρες) για την (άσκοπη τελικά) διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής του, πιθανών ακόμη και με έξοδα πρόσληψης ενός συμβασιούχου που θα καλύπτει τις διδακτικές τουλάχιστον ανάγκες μέχρι να επαναπροκυρηχθεί η θέση και διοριστεί άλλος στη θέση του. Ένα τέτοιο μέτρο θα περιόριζε σημαντικά καταχρηστικά φαινόμενα, όπως αυτά που περιγράφω παραπάνω. Με κάποιο τρόπο πρέπει να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 14:48 | ΑΚ

  Να διευκρινιστεί ότι «οι Λέκτορες, οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την εξέλιξή τους στη επόμενη βαθμίδα, μετά την πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της πρυτανικής πράξης διορισμού τους στη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν. Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να αιτηθούν την εξέλιξη τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, οποτεδήποτε επιθυμούν».

 • 19 Δεκεμβρίου 2016, 22:20 | Χρήστος

  Αγαπητοί του Υπουργείου,

  Εαν δεν καθιερωθεί δια νόμου οι εκλέκτορες & οι αξιολογητές να έχουν καλύτερο βιογραφικό (που να τεκμηριώνεται απο ξένους επιστήμονες κύρους στο αντικείμενο) απο τον υποψήφιο, απλά θα συνεχίζεται μια παρωδία που ενισχύει την χειρότερη παθογένεια των ελλ. ΑΕΙ. Ο νοών νοείτω.

  Χ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2016, 15:02 | Μαρία

  Οι προϋποθέσεις για τη μονιμοποίηση των Επίκουρων θα πρέπει να γίνουν περισσότερο σαφείς και συγκεκριμένες.

  Επίσης όσοι έκλεισαν τριετία ήδη στη βαθμίδα του λέκτορα (και εκλέχθηκαν Επίκουροι στη συνέχεια) πρέπει να δικαιούνται να αιτηθούν μονιμοποίηση χωρίς παρέλευση τριετίας στη νεα βαθμίδα (Επίκουρου). Τα Τμήματα και όλοι στα εκλεκτορικά μπορούν να σχηματίσουν εικόνα για αυτούς και για το επιστημονικό και για το διοικητικό έργο. Πολλοί έχουν ήδη δέκα χρόνια μαζί με το χρόνο που μεσολαβεί για να εκδοθούν τα ΦΕΚ και δεν δικαιούνται αίτηση μονιμοποίησης ακόμα. Τουλάχιστον ας μετράει ο χρόνος από την ημέρα της εκλογής και όχι της δημοσίευσης του ΦΕΚ.

 • Αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης:

  » μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται με σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση …».»

  κατά τη γνώμη μου το ορθό θα πρέπει να είναι:

  » μπορεί δε να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον προς το σκοπό αυτό τηρείται ειδικό βιβλίο διεκπεραίωσης το οποίο σε κάθε ξεχωριστή εγγραφή θα πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή του προσώπου που απέστειλε την πρόσκληση …».»