Άρθρο 2 Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων και εισηγητικών επιτροπών για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση Καθηγητών και την εξέλιξη των υπηρετούντων Λεκτόρων.

1. Το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εντός αποκλειστικής (υπό τις αμέσως παραπάνω δοθείσες διευκρινίσεις και ερμηνεία της έννοιας) προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ως εξής:
(α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης . Η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος κατά την ως άνω διάταξη αφορά και τα Τμήματα τα οποία αριθμούν σαράντα (40) μέλη.
(β) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά και την διαμορφωθείσα μέχρι σήμερα νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της Χώρας, κατά την επιλογή των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής επιλέγονται μέλη καθηγητές ή ερευνητές κ.λπ. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η απόφαση για την συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος καθώς και για την συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από καθηγητές ή ερευνητές του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσεως δεν υπόκειται κατ’ αρχήν σε ακυρωτικό έλεγχο, γιατί περιέχει κρίση τεχνικού χαρακτήρα, ελέγχεται όμως είτε η όλως αναιτιολόγητη επιλογή μέλους του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής είτε ο παραμερισμός μέλους που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο που κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου (ανάμεσα σε πολλές ΣτΕ 2373/2005, 1010/2004, 2017/2003, 1178/2001 κ.α.).
Παράλληλα, τόσο τα μέλη της εκλεκτορικού σώματος όσο και αυτά της εισηγητικής επιτροπής , πρέπει να είναι της αυτής τουλάχιστον βαθμίδας με αυτήν για την οποία γίνεται η κρίση. Η προϋπόθεση αυτή της κατεχόμενης βαθμίδας αφορά τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά μέλη των ως άνω.
2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από καθηγητές, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία.
Με τα αμέσως παραπάνω εισάγεται εξαιρετική διάταξη για τη μη τήρηση της προβλεπόμενης αναλογίας εσωτερικών και εξωτερικών μελών του εκλεκτορικού σώματος και κατά συνέπεια θα πρέπει κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος να υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη αιτιολογία όσον αφορά την αδυναμία της συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος σε εφαρμογή της κύριας διάταξης.
3. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Συνέλευση του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Αυτονόητο είναι ότι για την προσφυγή στη διαδικασία της κλήρωσης θα πρέπει να εξαντληθεί η επιλογή των μελών του εκλεκτορικού σώματος από το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Ειδικότερα προηγείται η κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων για το εκλεκτορικό σώμα που έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της υπό πλήρωση θέσης και ακολουθεί δεύτερη διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των μελών που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο.

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 23:56 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να χτυπήσετε την ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ στο Πανεπιστήμιο, παρακαλώ αφαιρέσατε το δικαίωμα από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων να συγκροτούν Εκλεκτορικά Σώματα και καθιερώσατε την κλήρωση από τα Μητρώα Εκλεκτόρων. Ναι, όλοι οι νόμοι μέχρι τώρα επιτάσσουν την «πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος» για τη σύνθεση του Εκλεκτορικού, αλλά ΟΥΔΕΠΟΤΕ εφαρμόζονται. Ο κανόνας είναι το «στήσιμο» του Εκλεκτορικού! Τα πλέον απίθανα «επιχειρήματα» προβάλλονται προκειμένου να διορισθούν εκλέκτορες που έχουν μιληθεί να ψηφίσουν αυτόν που θέλει το Τμήμα, κατά κανόνα με μη αξιοκρατικά κριτήρια. Για κάθε Εκλεκτορικό, το Υπουργείο μπορεί να κάνει την ΚΛΗΡΩΣΗ από τα Μητρώα του ΑΠΕΛΛΑ και να στέλνει το Εκλεκτορικό στο Πανεπιστήμιο. Αυτό θα ήταν ένα θανάσιμο πλήγμα κατά της αναξιοκρατίας στα Πανεπιστήμια, ενώ αυτό που προτείνετε τώρα ελάχιστα διαφέρει από αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα.

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 15:13 | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  •Η αρμοδιότητα συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος έχει μεταβιβασθεί στη Συνέλευση Τμήματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4386/2016 και ν. 4405/2016 την αρμοδιότητα αυτή έχει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
  •Δεν διευκρινίζεται εάν τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ορίζονται από τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος (άρθρο 70 παρ. 1, 4 ν. 4386/2016).

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 15:00 | Στ. ΠΡΕΝΤΟΥΛΗ, υπάλληλος Γραμματείας Α.Ε.Ι.

  Πρέπει να γίνει σαφές ποιο είναι το Όργανο που συγκροτεί τα Εκλεκτορικά Σώματα: η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης;
  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης επανήλθε ως Όργανο στα Πανεπιστήμια προκειμένου να διαχειριστούν τα θέματα των Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον παραμένει σε ισχύ ο Ν. 3685/2008 και δεν αναφέρεται καν ως Όργανο του ακαδ. Τμήματος στον Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 14:15 | ypepth19122016 ypepth19122016

  Με δεδομένο ότι λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της διαβούλευσης και της συνεχιζόμενης επεξεργασίας της υπό έκδοση υπουργικής απόφασης δεν υφίσταται ικανός χρόνος για την επιβεβαίωση της συγκρότησης του αναφερόμενου στο παραπάνω σχόλιο εκλεκτορικού σώματος αλλά και για την αποφυγή παραδειγμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κρίθηκε σκόπιμη η αφαίρεση από το παραπάνω σχόλιο της παράθεσης των ονομάτων και των γνωστικών αντικειμένων του αναφερόμενου στο σχόλιο εκλεκτορικού σώματος.
  Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε για τον τεκμηριωμένο σχολιασμό του άρθρου.

 • Σε σχέση με το κείμενο του άρθρου 2, η απόφαση για την συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος καθώς και για την συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από καθηγητές ή ερευνητές του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσεως δεν υπόκειται κατ’ αρχήν σε ακυρωτικό έλεγχο, γιατί περιέχει κρίση τεχνικού χαρακτήρα, ελέγχεται όμως είτε η όλως αναιτιολόγητη επιλογή μέλους του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής είτε ο παραμερισμός μέλους που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο που κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου (ανάμεσα σε πολλές ΣτΕ 2373/2005, 1010/2004, 2017/2003, 1178/2001κ.α.).

  Το ίδιο ερώτημα έχω και εγώ με τον/την (;) κ. (υποθέτω Συνάδελφο) Μ.Δ.Δ του/της οποίας το ερωτημα επαναλαμβάνω και προσθέτω επίσης ένα σχόλιο.

  «από ποιόν ελέγχεται ο ο παραμερισμός μέλους που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο που κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου από το διοικητικό όργανο που ασκεί έλεγχο νομιμότητας; αφού η ταυτότητα και η συνάφεια δεν είναι μόνο θέμα ονομασίας του γνωστικού αντικειμένου αλλά και ουσίας; Ουσιαστικά λοιπόν είναι τεχνικά ζητήματα.»

  Εγώ έπεσα «θύμα» μια τέτοιας περίπτωσης επιστροφής του φακέλου εκλογής μετά από εξέλιξη που είχε θετική κατάλαληξη για εμένα πριν μερικές ημέρες, όπου χρησιμοποιήθηκε ακριβως το ίδιο κείμενο στο έγγραφο του Πρύτανη (με 7μελές εκλεκτορικό) και οι ιδιες αποφάσεις του ΣτΕ ενώ είναι παντελώς άσχετες (αναφέρονται στο νόμο που περιείχε «εισηγητικές επιτροπές». Πως αλήθεια διαφυλάσσεται ο/η έχων/ουσα νόμιμο συμφέρον απο τέτοιες καταστάσεις τώρα και στο μέλλον. Και να μεν επλανήθη ο κ. Πρύτανης μπορεί να διορθώσει το θέμα; Υπάρχε μηχανισμός ακύρωσης εκ μέρους της Διοίκησης;

  Θελώ επίσης να προσθέσω στα σχόλια και το ερωτήμα του κ. Συναδέλφου ότι η λέξη «φέρεται» σημαίνει «φημολογείται, ή διαδίδεται η φήμη» και επομένως θα πρέπει κάποιος να το εξετάσει αν αληθεύει ή όχι, και επομένως όντως είναι ένα τεχνικό θέμα όπως και ό ίδιος (ή η ίδια). Ποιός θα είναι αυτός/ή θεσμός ή πρόσωπο;

  Ευχαριστώ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 20:28 | Μ.Δ.Δ.

  Σε σχέση με το κείμενο του άρθρου 2, η απόφαση για την συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος καθώς και για την συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από καθηγητές ή ερευνητές του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσεως δεν υπόκειται κατ’ αρχήν σε ακυρωτικό έλεγχο, γιατί περιέχει κρίση τεχνικού χαρακτήρα, ελέγχεται όμως είτε η όλως αναιτιολόγητη επιλογή μέλους του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής είτε ο παραμερισμός μέλους που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο που κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου (ανάμεσα σε πολλές ΣτΕ 2373/2005, 1010/2004, 2017/2003, 1178/2001κ.α.). από ποιόν ελέγχεται ο ο παραμερισμός μέλους που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο που κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου από το διοικητικό όργανο που ασκεί έλεγχο νομιμότητας; αφού η ταυτότητα και η συνάφεια δεν είναι μόνο θέμα ονομασίας του γνωστικού αντικειμένου αλλά και ουσίας; Ουσιαστικά λοιπόν είναι τεχνικά ζητήματα.
  Επίσης, πως είναι δυνατόν να ισχύουν αποφάσεις του ΣτΕ που αναφέρονται σε άλλους νόμους στους οποίους υπήρχε διαφορετικός τρόπος επιλογής των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων. Σε κανέναν από τους νόμους στους οποίους αναφέρονται οι παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ οι κάτοχοι ταυτόσημου γνωστικού δεν διαχωρίζονταν από τα συναφή αντικείμενα αν υπήρχε ανάγκη και λόγος κλήρωσης, σε αυτή τη κλήρωση τα ταυτόσημα αντικείμενα συμμετείχαν μαζί με τα συναφή.

  Ευχαριστώ

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 20:15 | Μ.Δ.Δ.

  Θέση 1: Στο κείμενο του άρθρου 2 της Υπουργικής απόφασης αναφέρεται μόνο το γνωστικό αντικείμενο, ο νόμος όμως 4386/2016 (άρθρο 70 παράγραφος 2), στον οποίο μεταξύ άλλων στηρίζεται η παρούσα υπουργική απόφαση, αναφέρεται σε επιστημονικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο: <>
  Θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, για μια αντικειμενική επιλογή των εκλεκτόρων, να αναφέρεται στην υπουργική απόφαση και το έργο στο γνωστικό αντικείμενο, ως κριτήριο επιλογής μέλους σε εκλεκτορικό σώμα. Μάλιστα το κριτήριο ύπαρξης επιστημονικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο την τελευταία πενταετία θα συνέβαλε στην αντικειμενικότερη επιλογή των εκλεκτόρων. Εξάλλου μόνο ο τίτλος του γνωστικού αντικειμένου ενός Καθηγητή ή Ερευνητή δεν εξασφαλίζει σε πολλές περιπτώσεις το επιστημονικό περιεχόμενο του. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσε ένας να έχει ΦΕΚ (στο οποίο αναφέρεται το γνωστικό του αντικείμενο) αλλά το επιστημονικό του έργο να αντιστοιχεί οριακά στο γνωστικό του αντικείμενο ή και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι να μην αντιστοιχεί καθόλου. Σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση, αν έχει <> γνωστικό αντικείμενο με αυτό μιας θέσης που κρίνεται, θα πρέπει να συμμετέχει στο εκλεκτορικό σώμα. Εκτός αυτών, αν δεν ήταν απαραίτητο το επιστημονικό έργο γιατί να αναφέρεται στη Γενική ΑΠΕΛΛΑ το βιογραφικό των εγγεγραμμένων;
  Θα μπορούσε επίσης η <> δύο γνωστικών αντικειμένων να μην κρίνεται μόνο από τον τίτλο αλλά και από το έργο αυτού που είναι υποψήφιος να επιλεγεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος.

  Θέση 2: Σε σχέση με το άρθρο 2, η δυνατότητα χρησιμοποίησης Ερευνητών για εκλεκτορικά που θα κρίνουν μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ δημιουργεί προβλήματα ανισορροπιών. Οι Ερευνητές ιδίως των δύο πρώτων βαθμίδων εξελίχθηκαν με βάση διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ. Ακόμη και με βάση τους ισχύοντες νόμους κατά την κρίση των μελλών ΔΕΠ σημαντικό ρόλο παίζει το διδακτικό τους έργο. Οι Ερευνητές όμως δεν έχουν σχέση με διδακτικό έργο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι κάτω από τον τίτλο Ερευνητές σήμερα βρίσκονται επιστήμονες οι οποίοι κρίνονται και εξελίσσονται με διαφορετικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, ο νόμος 4386/2016, στον οποίο μεταξύ άλλων στηρίζεται η παρούσα υπουργική απόφαση, στο άρθρο 21 αναφέρει τη διαδικασία επιλογής και εξέλιξης Ερευνητών σε μια σειρά από Ιδρύματα (δες άρθρο 12 του νόμου 4386/2016 και άρθρα 13α, 29 του νόμου 4310/2014). Η διαδικασία επιλογής και εξέλιξης των Ερευνητών που περιγράφεται σε αυτά τα άρθρα δεν ισχύει για όλους της Ερευνητές σε όλα τα Ερευνητικά Ιδρύματα. Έτσι δεν ισχύει π.χ. για τους Ερευνητές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίοι ακόμη και σήμερα εξελίσσονται με κλειστές διαδικασίες.
  Δεν είναι οξύμωρο επιστήμονες που εξελίσσονται με κλειστές διαδικασίες να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν μέλη ΔΕΠ που εξελίσσονται με ανοικτές διαδικασίες και οι οποίοι μάλιστα έχουν και ως ένα από τα κύρια καθήκοντά τους το εκπαιδευτικό έργο; Πολλοί μάλιστα από τους Ερευνητές ακριβώς επειδή προσλήφθηκαν και εξελίχθηκαν με τελείως διαφορετικές διαδικασίες δεν έχουν σε ΦΕΚ το γνωστικό τους αντικείμενο. Η παρούσα Υπουργική απόφαση τους δίνει τη δυνατότητα οι ίδιοι να <> το γνωστικό τους αντικείμενο στη Γενική ΑΠΕΛΛΑ. Αυτή η δυνατότητα είναι από τα σοβαρότερα <> της υπό διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης.
  Ένα παράδειγμα που καταδεικνύει το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι το ακόλουθο: Ένας Ερευνητής Α ο οποίος δεν έχει σε ΦΕΚ το γνωστικό του αντικείμενο, και τα τελευταία χρόνια δεν έχει εκπονήσει επιστημονικό έργο στο υπό κρίση γνωστικό αντικείμενο, έχει τη δυνατότητα να <> ο ίδιος το γνωστικό του αντικείμενο με βάση το έργο του. Έτσι του δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει σε εκλεκτορικά σώματα που κρίνουν θέσεις σε ταυτόσημο ή συναφές με αυτό που δήλωσε ως γνωστικό αντικείμενο. Όλα τα παραπάνω δε δημιουργούν πρόβλημα άνισης αντιμετώπισης των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων από το νόμο σε σχέση με άλλους επιστήμονες;

  Επίσης, ακόμη και το γεγονός ότι μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν ως μέλη εκλεκτορικών σωμάτων και να κρίνουν μέλη ΔΕΠ με κριτήριο το γνωστικό τους αντικείμενο είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα. Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ μέχρι πριν μερικά χρόνια αποτελούσαν διακριτές κατηγορίες εκπαίδευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη Ε.Π στη βαθμίδα του Καθηγητή να έχουν, ενδεχόμενα, εξελιχθεί κάτω από διαφορετικές υποκειμενικά συνθήκες. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι τα ΤΕΙ έχουν (είχαν τουλάχιστον) τεχνολογική κατεύθυνση ο ίδιο τίτλος γνωστικού αντικειμένου δύναται να έχει αρκετά διαφορετικό περιεχόμενο.
  Προτάσεις για την λύση των παραπάνω θεμάτων:
  α) Να ξεκαθαριστεί σε ποιους Ερευνητές αναφέρεται ο νόμος και η Υπουργική απόφαση και να μπορούν να συμμετέχουν στην ΑΠΕΛΛΑ Ερευνητές από συγκεκριμένα Ιδρύματα και των οποίων στην επιλογή τους και στην εξέλιξη τους ακολουθούνται συγκεκριμένες <> διαδικασίες.
  β) Για τους Ερευνητές (κυρίως) αλλά και για τα μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ η επιλογή τους σε συγκρότηση εκλεκτορικού (σε Πανεπιστήμια) να βασίζεται στο επιστημονικό τους έργο και στη συγγένεια αυτού με το γνωστικό αντικείμενο της υπό κρίση θέσης. Σε καμιά περίπτωση το συγγενέστερο ή το ταυτόσημο των γνωστικών αντικειμένων να μη στηρίζεται απλώς στον τίτλο του γνωστικού αντικειμένου του Ερευνητή ή του μέλους ΕΠ.

  Θέση 3: Σε σχέση με το κείμενο του άρθρου 2, <> από ποιόν ελέγχεται ο <> από το διοικητικό όργανο που ασκεί έλεγχο νομιμότητας; αφού η ταυτότητα και η συνάφεια δεν είναι μόνο θέμα ονομασίας του γνωστικού αντικειμένου αλλά και ουσίας; Ουσιαστικά λοιπόν είναι τεχνικά ζητήματα.
  Επίσης, πως είναι δυνατόν να ισχύουν αποφάσεις του ΣτΕ που αναφέρονται σε άλλους νόμους στους οποίους υπήρχε διαφορετικός τρόπος επιλογής των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων. Σε κανέναν από τους νόμους στους οποίους αναφέρονται οι παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ οι κάτοχοι ταυτόσημου γνωστικού δεν διαχωρίζονταν από τα συναφή αντικείμενα αν υπήρχε ανάγκη και λόγος κλήρωσης, σε αυτή τη κλήρωση τα ταυτόσημα αντικείμενα συμμετείχαν μαζί με τα συναφή.

  Θέση 4: Σε σχέση με το άρθρο 2 (2.2 και 2.3), δημιουργούνται ερωτήματα για την φύση των κληρώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω προτεινόμενοι από τους αναγκαίους εκλέκτορες με συναφή γνωστικά αντικείμενα η κλήρωση γίνεται ανάμεσα σε όλους που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο ώστε να επιλεγεί ο αναγκαίος αριθμός; Επίσης, εάν προταθούν τόσοι εκλέκτορες όσοι είναι αναγκαίοι (ή μετά από κλήρωση καθορίζονται αυτοί που θα συμμετάσχουν) ανάμεσα στους συναφείς πως καθορίζονται οι τακτικοί και πως οι αναπληρωματικοί; Με κλήρωση;

  Οι παραπάνω θέσεις κατατέθηκαν με σκοπό να βελτιωθεί η υπό διαβούλευση Υπουργική απόφαση

  Ευχαριστώ

  Μ.Δ.Δ

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 13:48 | ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΠΘ

  •Στο παρόν άρθρο, παρ. 1, σειρά 2 «απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος» –> Ο Νόμος λέει Ειδική Σύνθεση

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 12:15 | Π. Αργυροπούλου-Πατάκα, Αναπληρώτρια Πρύτανη ΑΠΘ και Διεύθυνση Προσωπικού ΑΠΘ

  Άρθρο 2, Παρ. 1

  Εδάφιο πρώτο
  «Το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος…»
  Εδώ υπάρχει αντίφαση με τη περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει όπου ορίζεται ότι «Το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ…»
  Προτείνεται η αποσαφήνισή του.

  Εδάφιο δεύτερο και τρίτο
  Προτείνονται οι παρακάτω διορθώσεις στα σημεία με κεφαλαία γράμματα:

  «α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης . Η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος κατά την ως άνω διάταξη αφορά και τα Τμήματα τα οποία αριθμούν σαράντα (40) μέλη.

  (β) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης…»

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 10:59 | Γιάννης

  Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου νόμου σε σχέση με τον προηγούμενο έχουν να κάνουν:

  1) Με την αύξηση του αριθμού των μελών από 7 σε 11 ή 15
  2) Τη διάκριση πλέον Τμήματος και Ιδρύματος
  3) την κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής εκλέκτορα από το εξωτερικό

  Τα 1) και 2) δημιουργούν πολύ σημαντικό πρόβλημα, κυρίως για κρίση σε θέση βαθμίδας Καθηγητή, λαμβάνοντας υπόψιν την υποχρέωση για ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών από τον ίδιο χώρο. Για παράδειγμα έστω πως υπάρχουν 5 Καθηγητές με ίδιο ή συναφές αντικείμενο σε ένα Τμήμα. Σύμφωνα με τα έως σήμερα γενόμενα, 2 μπαίνουν Τακτικά μέλη και 2 Αναπληρωματικοί και ένας περισσεύει. Νομίζω πρέπει να δίνεται η δυνατότητα (με ξεκάθαρη αναφορά όταν δεν αρκούν τα μέλη του Τμήματος) να μπαίνουν και τα 5 μέλη του Τμήματος και οι Αναπληρωματικοί να προκύπτουν από τους υπόλοιπους. Αν αντί του Τμήματος υπήρχε το Ίδρυμα στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν θα υπήρχε αυτό το ζήτημα.

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 00:54 | ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ

  (1) Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  «(α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης . Η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος κατά την ως άνω διάταξη αφορά και τα Τμήματα τα οποία αριθμούν σαράντα (40) μέλη.»
  ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΩΣ
  «(α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν έως και σαράντα (40) καθηγητές και υπηρετούντες λεκτόρες, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.»

  (2) Τόσο στο (α) όσο και στο (β), είναι σημαντικό να διευκρινιστεί αν ο όρος «του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης» αφορά και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μέλη ή μόνο τα εξωτερικά. Η παρούσα διατύπωση δεν το διευκρινίζει.

  (3) Τόσο στο (α) όσο και στο (β), η διατύπωση «της προς πλήρωση θέσης» αστοχεί, αφού το Άρθρο 2 αφορά ΚΑΙ μονιμοποιήσεις – σ΄ αυτές δεν υπάρχει θέση προς πλήρωση. Προτείνεται η αντικατάσταση με το απλό «της θέσης» – δεν υπάρχει κίνδυνος για σύγχυση.

  (4) Η χρήση των όρων «συναφές» και «συγγενές» δημιουργεί σύγχυση (έχει αναφερθεί και από άλλους σχολιαστές στα ΣΧΟΛΙΑ του Άρθρου 2). Είτε να οριστούν στο Άρθρο 1 οι δύο όροι, είτε, αν χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα, να υιοθετηθεί αυστηρά και μόνο ο ένας από τους δύο (το «συναφές» κατά προτίμηση, λόγω της προϋπάρχουσας νομοθεσίας και νομολογίας).

  (5) Η διατύπωση «γιατί περιέχει κρίση τεχνικού χαρακτήρα» θα ήταν ορθότερη ως «γιατί περιέχει κρίση επιστημονικού χαρακτήρα».

  (6) Η διατύπωση «Παράλληλα, τόσο τα μέλη της εκλεκτορικού σώματος όσο και αυτά της εισηγητικής επιτροπής , πρέπει να είναι της αυτής τουλάχιστον βαθμίδας με αυτήν για την οποία γίνεται η κρίση.» θα ήταν καλύτερη ως «Όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής, πρέπει να κατέχουν θέση βαθμίδας τουλάχιστον ίσης με τη βαθμίδα της θέσης.»

  (7) Η διατύπωση «είτε ο παραμερισμός μέλους που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο που κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου» θα ήταν ορθότερη ως «είτε ο παραμερισμός μέλους που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η πρόκριση άλλου που κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου». Επιπλέον, χρησιμοποιείται εδώ ο όρος «συγγενές» ως χαρακτηριστικό με διαβαθμίσεις («περισσότερο / λιγότερο συγγενές») και όχι με δυαδική φύση («συγγενές» / «μη συγγενές»). Εφόσον παραμείνει η διατύπωση, θα οδηγήσει στην ανάγκη κατάταξης των υποψηφίων μελών με βάση το βαθμό συγγένειας, ήτοι την «απόσταση» του γνωστικού αντικειμένου τους από εκείνο της θέσης – πολύ θολά νερά δηλαδή… Στο παρελθόν, σε εγκυκλίους προς Εκλεκτορικά Σώματα έχει με έμφαση τονιστεί η οδηγία ότι «Η συνάφεια είναι δυαδικής φύσης, δηλαδή είτε είναι συναφή τα αντικείμενα μεταξύ τους είτε δεν είναι. Δεν επιτρέπονται αιτιολογήσεις ψήφου, π.χ., με αιτιολογία ότι το γνωστικό αντικείμενο του Χ είναι πιό συναφές από του Υ ως προς εκείνο της θέσης». Αν και όχι ιδανική, η θέση αυτή ήταν μία πρακτική λύση. Τώρα, με τις διαβαθμίσεις του συγγενούς, πάμε να μπλέξουμε άσχημα.

  (8) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μέλη με ΙΔΙΟ γνωστικό αντικείμενο στο ΙΔΙΟ Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή, είναι ΣΠΑΝΙΟ φαινόμενο. Κατά κανόνα οι διατυπώσεις των γνωστικών αντικειμένων στις προκηρύξεις, εκλογές και ΦΕΚ διορισμών των μελών ΔΕΠ / ΕΠ διαφοροποιούνται, λεκτικά και ουσιαστικά.

  Η φόρτιση ενός όρου με δύο διαφορετικές (αλλά όχι άσχετες μεταξύ τους) χρήσεις, ειδικά μέσα σε νομικό πλαίσιο, δε βοηθά στην πράξη. Οι ρυθμίσεις και του νόμου και της Υ.Α. δυστυχώς συνεχίζουν το πρόβλημα αυτό.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 19:33 | Memos

  Μολονότι δεν είναι απόλυτα συναφές με το εν λόγω νομοσχέδιο, ωστόσο, λόγω της αναφοράς σε μονιμοποιήσεις και εξελίξεις, θεωρώ ότι είναι καιρός πια να ενσωματωθεί και μια διάταξη για την ισχύ της μονιμότητας. Συγκεκριμένα, είναι παράλογο αν ένα ΔΕΠ έχει μονιμοποιηθεί στη βαθμίδα του λέκτορα ή του επίκουρου στο ίδρυμα Α και εκλεγεί στην ίδια βαθμίδα που κατείχε σε άλλο ίδρυμα Β, να πρέπει πάλι να διανύσει 3ετή θητεία στο νέο ίδρυμα. Εφόσον όλα τα ιδρύματα διέπονται από τον ίδιο νόμο, η απόκτηση μονιμότητας πρέπει να είναι μόνιμη, όπως ακριβώς ισχύει οπουδήποτε αλλού στο δημόσιο. Εκτός κι αν ο νομοθέτης θέλει να υποσκάψει την αξιοπιστία των ίδιων των ιδρυμάτων, ακυρώνοντας στην πράξη την κρίση των εκλεκτορικών δεχόμενο ότι κάποιος είναι καλός για μόνιμος στο ίδρυμα Α, αλλά όχι στο Β. Όσο για ένα πιθανό αντεπιχείρημα ότι η επανάληψη της θητείας αποσκοπεί στο να «δοκιμαστεί» ο υποψήφιος στο νέο ίδρυμα, κάτι τέτοιο δε στέκει, γιατί πολύ απλά στις ανώτερες βαθμίδες (και υπάρχουν νέες θέσεις που προκηρύσσονται π.χ. στη βαθμίδα του αναπληρωτή) η μονιμότητα κατοχυρώνεται αυτομάτως άμα τη εκλογή.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 16:30 | Παναγιώτης Θανασάς (ΑΠΘ)

  > 3. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο…

  Πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί το ‘προτεινομένων’: Πρέπει να εννοεί πρόταση-απόφαση της Συνέλευσης, και όχι απλή πρόταση οποιουδήποτε μέλους της. Διότι στη δεύτερη περίπτωση θα αρκούσε ένα μέλος να προτείνει 40 ονόματα ως συναφή για να υπονομευθεί η διαδικασία.
  Πρόταση αναδιατύπωσης:
  -> Σε περίπτωση που η Συνέλευση κρίνει ότι ο αριθμός όσων έχουν το ίδιο ή…

 • Σχετικά με την συνάφεια γνωστικού αντικειμένου.

  Επειδή η λέξη «συνάφεια» ερμηνεύεται συχνά κατα το δοκούν και όντως είναι εύκολη σε αυτό επειδή στα όριά της καραδοκεί η ασάφεια προτείνω η συνάφεια να αναφέρεται σε 3 χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να μετρηθούν αν όχι αυστηρά ποσοτικά τουλάχιστον να μειώνουν τον βαθμό ασάφειάς της και κατάχρησής της. Αυτά είναι:

  Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου ως προς:

  α. Το όνομα (name)
  β. Το περιεχόμενο και το πλαίσιο (content and context)
  γ. Τον εξωτερικό παρατηρητή (the external observer)

  Υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία μπορεί να έχουν ονομαστική σχέση εν τούτοις να διαφέρουν πλήρως ως τα υπόλοιπα 2 χαρακτηριστικά. Πχ. Οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ως όνομα υπάρχει και στο γνωστικό αντκείμενο «Οικονομική των Μεταφορών» και στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού» αλλά ως προς τα άλλα δύο καμία συνάφεια.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 09:12 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών, Γραμματέας Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών

  Σχετικά με την επιλογή των εκλεκτόρων από την ΓΣ του Τμήματος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

  Σε πάρα πολλά Τμήματα ακολουθείται η εξής πρακτική : Εστω κάποιος εκλέκτορας έχει γνωστικό αντικείμενο Α (δημοσιευμένο στο ΦΕΚ) αλλά ασχολείται ερευνητικά με το γνωστικό αντικείμενο Β. Το Τμήμα τον επιλέγει σε εκλογή με γνωστικό αντικείμενο Β αλλά και σε εκλογή με γνωστικό Α. Πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς ότι μπορεί να συμμετάσχει ως εκλέκτορας σε εκλογές ΜΟΝΟ με γνωστικό αντικείμενο Α και ΟΧΙ με γνωστικό αντικείμενο Β (εκτός εάν μπορεί επειδή το Β είναι συγγενές κλπ. του Α).

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 09:09 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών

  Σχετικά με την επιλογή των εκλεκτόρων από την ΓΣ του Τμήματος.

  Σε πάρα πολλά Τμήματα ακολουθείται η εξής πρακτική : Εστω κάποιος εκλέκτορας έχει γνωστικό αντικείμενο Α (δημοσιευμένο στο ΦΕΚ) αλλά ασχολείται ερευνητικά με το γνωστικό αντικείμενο Β. Πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς ότι μπορεί να συμμετάσχει ως εκλέκτορας σε εκλογές με γνωστικό αντικείμενο Α και ΟΧΙ σε γνωστικό αντικείμενο Β (εκτός εάν μπορεί επειδή το Β είναι συγγενές κλπ. του Α).

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 00:52 | Νίκος

  Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια και να διασφαλιστεί ότι το εκλεκτορικό σώμα στο σύνολό του, δηλαδή τόσο οι εκλέκτορες που θα προέρχονται από το οικείο Τμήμα, όσο και οι εκλέκτορες που θα προέρχονται από άλλα Τμήματα ή/και ΑΕΙ, θα πρέπει να έχουν το ίδιο (και όχι απλά συναφές ή συγγενές) γνωστικό αντικείμενο. Θα κατανοούσα την παρουσία εκλεκτόρων με συναφές / συγγενές γνωστικό αντικείμενο μόνο στην περίπτωση που στα ΑΕΙ της χώρας, συνολικά, δεν υπηρετεί ικανός αριθμός μελών ΔΕΠ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων εκλεκτόρων.

 • 19 Δεκεμβρίου 2016, 21:46 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Παρατηρήσεις:
  1. ο αριθμός 11+11 (αναπληρωματικοί) για ένα εκλεκτορικό είναι υπερβολικός για μικρά Τμήματα και για ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν τόσους εντός και εκτός Ελλάδος. Ο αριθμός πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέγονται στα εκλεκτορικά ειδικότητες άσχετες με τα γνωστικά αντικείμενα και το έργο των υποψηφίων. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να κατεβαίνουμε στους 9 ή 7.
  Στο «και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης» προκαλεί απορία γιατί έχει αφαιρεθεί το «με έργο ίδιο ή συναφές στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό των υποψηφίων». Αυτό κάνει πιο αμερόληπτη και ορθή την κρίση, επειδή έτσι αποφευγεται το φαινόμενο να κληρώνονται (όπως απαιτεί το νέο σχέδιο) κάποιοι με πιο άσχετο έργο με τους υποψηφίους και να εξαιρούνται πιο σχετικοί. Κυρίως στις ανθρωπιστικές επιστήμες που τα γνωστικά αντικείμενα επιτρέπουν ευρύτητα έργου το να μη λαμβάνουμε υπόψη το έργο στα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα είναι τραγικό λάθος.
  Η υποχρεωτική παρουσία καθηγητών και ερευνητών από το εξωτερικό ήταν μια δικλείδα ασφαλείας και συμβάδιζε με την τακτική ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθει.

 • 19 Δεκεμβρίου 2016, 13:20 | Νικόλαος Αντωνιάδης

  H παράγραφος 1 επαναλαμβάνει τα όσα αναφέρει ο Νόμος. Παραμένει η απορία (η οποία αφορά τον Νόμο και όχι την ΥΑ) για το τί ακριβώς προσφέρει η διάταξη για την ίδια ή ανώτερη βαθμίδα και για ποιο λόγο αυξάνονται τα μέλη του Σώματος, κάνοντας τα εξαιρετικά δυκίνητα και δύσκολα διαχειρίσιμα (ας φαντασθούμε τι θα συμβαίνει σε εκλεκτορικά των 15 ατόμων, με τους 10 να συνδέονται από 10 διαφορετικά σημεία). Η παράγραφος 2 λέει το αυτονόητο, δηλαδή ότι δεν τηρείται η αναλογία, όταν είναι αδύνατον να τηρηθεί. Μάλιστα, η αναλογία γίνεται ούτως ή άλλως «χειρότερη» (δηλαδή προς την πλευρά των εξωτερικών μελών), συνεπώς η ρύθμιση δεν προσφέρει τίποτα. Στην παράγραφο 3 υπάρχει και λογικό λάθος, καθώς αν υπάρχει κλήρωση για αυτούς με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, οι θέσεις που περισσεύουν θα καλυφθούν όλες εκεί και δεν θα χρειαστεί κλήρωσαη για αυτούς με το συγγενές. Γενικώς, οι διαδικασίες γίνονται πιο δυσκίνητες, με προβλήματα που ο προηγούμενος Νόμος απέφευγε.

 • Χρησιμοποιούνται οι όροι «συναφές γνωστικό αντικείμενο» και «συγγενές γνωστικό αντικείμενο». Αν δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα θα πρέπει να διευκρινιστεί τι αημαίνει ο κάθε ένας. Αν σημαίνουν το ίδιο, θα πρέπει νε μείνει μόνο ο ένας.

 • «… ως εξής:
  (α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης …»

  Από το παραπάνω συμπεραίνει κανείς τα παρακάτω:
  α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου τμήματος του ιδίου Α.Ε.Ι. ανήκουν πλέον στα εξωτερικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
  β) Ο έλεγχος συνάφειας γίνεται μόνο για τα εξωτερικά μέλη. Για τα εσωτερικά μέλη του Τμήματος γίνεται έλεγχος συνάφειας;

  Στη δεύτερη παρατήρηση υπάρχουν οι παρακάτω ερωτήσεις:

  1) Αν σε ένα Τμήμα τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. σε μία βαθμίδα είναι 5, μπαίνουν όλοι τακτικοί ή 2 και 2 αναπληρωματικοί και οι υπόλοιποι τρεις συμπληρώνονται από εξωτερικά μέλη;
  2) Αν όπως παραπάνω ο αριθμός των εσωτερικών μελών Δ.Ε.Π. δεν ειναι άρτιος, μπορεί ο αναπληρωματικός να είναι εξωτερικό μέλος;
  3) Τι συμβαίνει με τα μητρώα; Τα εσωτερικά μέλη εγγράφονται σε όλα τα μητρώα του Τμήματος; Δεν τηρούνται μητρώα για τα εσωτερικά μέλη; Τα εσωτερικά μέλη επιλέγονται από τα μητρώα;
  4) Αν εξωτερικό μέλος δεν περιέχεται στα μητρώα, ελέγχεται ο παραμερισμός του σε περίπτωση που κατά τη σύσταση του εκλεκτορικού φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου (πχ. Επίκουρος καθηγητής μονιμοποιήθηκε σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής της κατάρτησης μητρώου και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται σε αυτό, ωστόσο είναι του ιδίου γνωστικού με την προκυρηχθήσα θέση, τη συμβαίνει τότε;)

 • 19 Δεκεμβρίου 2016, 10:53 | Χαράλαμπος

  Υπάρχει μια αντίφαση στην παράγραφο 3 η οποία δημιουργεί προβλήματα ερμηνείς ακι συνεπώς εφαρμογής: Αρχικά δηλώνεται ότι «για την προσφυγή στη διαδικασία της κλήρωσης θα πρέπει να εξαντληθεί η επιλογή των μελών του εκλεκτορικού σώματος από το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.» και μετά ότι «προηγείται η κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων για το εκλεκτορικό σώμα που έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και ακολουθεί δεύτερη διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των μελών που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο».

  Λογικό είναι να εξαντληθεί η επιλογή από τα μέλη με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι,

  1. αν ο αριθμός των μελών αυτών είναι μικρότερος από αυτά που απαιτούνται (15+15=30) τότε προχωρούμε στην επιλογή από τα μέλη με συναφές αντικείμενο με ή χωρίς κλήρωση. Δηλ. σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανή η κλήρωση μόνο για τα μέλη με συναφές αντικείμενο.

  2. Αν στην σπάνια περίπτωση ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από αυτά που απαιτούνται (15+15=30), τότε γίνεται κλήρωση από τα μέλη με ίδιο γνωστικό αντικείμενο, καλύπτεται ο αριθμός των μελών του εκλεκτορικού μόνο από μέλη με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και δεν χρειάζεται επιλογή από μέλη με συναφές γν. αντικείμενο. Συνεπώς, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ταυτόχρονα κλήρωση και από τις δυο κατηγορίες έτσι ώστε να χρειαστεί να προηγηθεί κάποια από τις δυο όπως αναφέρει η παράγραφος.

  Επίσης, η πρότίμηση για επιλογή από μέλη με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να ισχύει και για τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα μέλη με το ίδιο γν. αντικείμενο να βρεθούν αναπληρωματικά μελών με συναφές αντικείμενο.Συνεπώς θα πρέπει ο ορισμός των μελών να γίνεται συνολικά και για τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη.

  Συνεπώς, η σωστή διατύπωση θα ήταν: «Αν ο αριθμός των μελών του εκλεκτορικού σώματος από το ίδιο γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος από τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος (τακτικά και αναπληρωματικά) τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών. Αν ο αριθμός των μελών του εκλεκτορικού σώματος από το ίδιο γνωστικό αντικείμενο είναι μικρότερος από τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος (τακτικά και αναπληρωματικά) τότε ορίζεται το σύνολο αυτών και για τον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος που υπολείπεται ακολουθείται η ίδια διαδικασία επιλογής από τα μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο.»