Άρθρο 3 Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

1. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης Καθηγητών και εξέλιξης των υπηρετούντων Λεκτόρων.
Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέσω αυτού του συστήματος καταρτίζονται και τηρούνται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων που προκηρύχθηκαν μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, δημοσιοποιούνται οι πράξεις που διέπουν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης και αναρτάται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ανωτέρω διαδικασίες. Τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ΥΑ παραμένουν σε ισχύ.
2. Προκήρυξη θέσεων καθηγητών και αίτηση υποψηφιότητας
α) Η προκήρυξη εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης καθηγητών, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω προθεσμία καταχωρίζεται σε ξεχωριστό πεδίο από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος.
β) Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται ενδεικτικά το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Επιπλέον, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίζουν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Ίδρυμα σύμφωνα με την προκήρυξη.
γ) Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης ή αίτηση μονιμοποίησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία .
3. Γενικό Μητρώο – Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ιδρύματος
α) Το γενικό μητρώο που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα Απέλλα, απαρτίζεται από τους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμους επίκουρους καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι οφείλουν να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα. Παράλληλα, δύνανται να εγγράφονται οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των ομοταγών Α.Ε.Ι της αλλοδαπής, καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής αντίστοιχων βαθμίδων.
β) Η εγγραφή των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών και μόνιμων επίκουρων καθηγητών των Α.Ε.Ι. και των ερευνητών αντίστοιχης βαθμίδας των ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώριση των ατομικών τους στοιχείων, του βιογραφικού τους σημειώματος, της βαθμίδας της θέσης τους και της Σχολής/Τμήματος του Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν ή του ερευνητικού Ιδρύματος, στο οποίο απασχολούνται αντίστοιχα. Περαιτέρω οι καθηγητές ή ερευνητές οφείλουν να αναρτούν σε ηλεκτρονική μορφή την πράξη διορισμού τους, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και να καταχωρίζουν το προκύπτον από αυτήν γνωστικό αντικείμενο. Εάν το γνωστικό αντικείμενο προκύπτει από μεταγενέστερη δημοσιευθείσα πράξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), θα αναρτάται και αυτή. Σε περίπτωση που το γνωστικό αντικείμενο δεν αναφέρεται σε κάποια από τις δύο ως άνω πράξεις, ο καθηγητής ή ερευνητής θα καταχωρίζει με δική του ευθύνη το γνωστικό του αντικείμενο, όπως αυτό απορρέει από το εν γένει επιστημονικό του έργο. Η καταχώριση της πράξης διορισμού συνιστά όρο του ενεργού της συμμετοχής τους στο γενικό μητρώο. Η καταχώριση του βιογραφικού σημειώματος δεν είναι υποχρεωτική, εάν ο καθηγητής ή ερευνητής συμπληρώσει στο οικείο πεδίο τον ενιαίο εντοπιστή πόρων (URL) του Ιδρύματος, στον ιστότοπο του οποίου έχει αναρτηθεί το βιογραφικό του σημείωμα.
γ) Η εγγραφή των καθηγητών των Α.Ε.Ι. και των ερευνητών της αλλοδαπής ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν και του ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL) του τελευταίου. Στην περίπτωση που στον ιστότοπο του Ιδρύματος δεν υφίσταται το βιογραφικό σημείωμα του εγγεγραμμένου καθηγητή ή ερευνητή, αναρτάται με ευθύνη του.
δ) Οι καθηγητές και ερευνητές που έχουν ενταχθεί κατά τη δημοσίευσης της παρούσης στο γενικό μητρώο του πληροφοριακού συστήματος «Απέλλα» δεν εγγράφονται εκ νέου σε αυτό.
ε) Οι καταχωρίσεις των προηγούμενων παραγράφων επικαιροποιούνται με ευθύνη των καθηγητών και των ερευνητών.
στ) Τα Τμήματα καταρτίζουν, με απόφαση της Συνέλευσης, ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη τους από το γενικό μητρώο. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος. Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων για την κατάρτισή τους από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων (Συνέλευση – Σύγκλητος).
ζ) Τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων και των τριμελών εισηγητικών επιτροπών για τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών όπως ορίζεται στην παρούσα.
4. Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος και Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
α) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή, εξέλιξη και µονιµοποίηση των καθηγητών, επιλέγονται µε πλήρως αιτιολογηµένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των µελών του, απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η ανωτέρω πράξη, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη συγκρότηση και στη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος, αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.
β) Η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, απεικονίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.
γ) Η ημερομηνία συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και το πρακτικό επιλογής αυτής, αναρτώνται αμελλητί με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.
δ) Η συγκρότηση των μελών της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, όπως αποτυπώνεται στο πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, απεικονίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.
ε) Η εισηγητική έκθεση ή το υπόμνημα της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής αναρτώνται αμελλητί με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.
5. Εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση καθηγητών
α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί κατά περίπτωση το Εκλεκτορικό Σώμα, ενώπιον της Συνέλευσης του Τµήµατος, για τη διαδικασία της εκλογής ή εξέλιξης. Η ημερομηνία της συνεδρίασης, καθώς και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.
β) Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώµατος, το οποίο αναρτούν αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα.
γ) Η διαδικασία της εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης καταγράφεται σε πρακτικό, το οποίο αναρτάται αμελλητί με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.
δ) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης.
6. Διορισμός καθηγητών
α) Ο υπεύθυνος του Ιδρύματος οφείλει να καταχωρίζει αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα το διαβιβαστικό έγγραφο του πρακτικού εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης του Προέδρου του Τμήματος στον Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο νομιμότητας και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον διορισμό του υποψηφίου.
β) Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος ολοκληρώνεται είτε με την έκδοση της πράξης διορισμού του επιλεγέντος υποψηφίου είτε με την αναπομπή του φακέλου της επιλογής στο οικείο Τμήμα για επανάληψη της διαδικασίας.
γ) Η εκδοθείσα από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος πράξη διορισμού αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.»
δ) Οι διατάξεις των αμέσως προηγούμενων περιπτώσεων ισχύουν και για την περίπτωση άγονης εκλογής. Στην τελευταία περίπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα.
7. Υπεύθυνος του Ιδρύματος
Με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του οικείου Ιδρύματος ορίζεται ο υπεύθυνος του Ιδρύματος, ο οποίος χειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα και προέρχεται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αναπληρωτής του σε περίπτωση που παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο της θητείας του.
8. Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος
α) Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης είναι προσβάσιμες από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος και τους υποψηφίους για την πλήρωση της θέσης που προκηρύσσεται ή την μονιμοποίηση.
β) Οι προκηρύξεις και τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών είναι προσβάσιμα από το σύνολο των εγγεγραμμένων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα.
γ) Ο φορέας διαχείρισης εκτελεί αποκλειστικά και μόνο χρέη τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο των ως άνω οριζόμενων διαδικασιών. Τα Α.Ε.Ι., μέσω των ορισθέντων Υπευθύνων, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις ενέργειες που επιτελούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και συγκεκριμένα για όλα τα στάδια που συνθέτουν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των καθηγητών Α.Ε.Ι.
δ) Όλες οι ως άνω οριζόμενες διαδικασίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω κατάλληλου λογαριασμού πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα.
9. Μητρώα υπηρετούντων Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι.
α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή τα μητρώα των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι. Αρμόδια Διεύθυνση για την τήρηση και την επικαιροποίηση του οικείου μητρώου είναι η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης β) Για την τήρηση και ενημέρωση του οικείου μητρώου η αρμόδια διεύθυνση συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι.. Στα μητρώα καταχωρούνται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι., η βαθμίδα που υπηρετούν και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν, όπως ορίζονται στη σχετική διαπιστωτική πράξη που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Η αρμόδια διεύθυνση οφείλει να εξασφαλίζει με τον πλέον πρόσφορο και ενδεδειγμένο τρόπο πρόσβαση στα οικεία μητρώα, των Τμημάτων και των Σχολών των Α.Ε.Ι.

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 15:37 | Στ. ΠΡΕΝΤΟΥΛΗ, υπάλληλος Γραμματείας Α.Ε.Ι.

  Από ποιους υπογράφεται το Πρακτικό της συνεδρίασης εκλογής; Από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή εμπίπτει στις διατάξεις περί τηλεδιασκέψεων και υπογράφεται από τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη του Εκλ. Σώματος;
  Εφόσον υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, δεν είναι δυνατή η αμελλητί ανάρτησή του στο ΑΠΕΛΛΑ, διότι η διαδικασία επικύρωσης των Πρακτικών απαιτεί χρόνο, ειδικά όταν συμμετέχουν εκλέκτορες της Αλλοδαπής.

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 15:27 | Στ. ΠΡΕΝΤΟΥΛΗ, υπάλληλος Γραμματείας Α.Ε.Ι.

  Α. Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος καλούνται στη συνεδρίαση εκλογής, δεν έχουν όμως πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, ως εκ τούτου δεν έχουν γνώση των υποψηφιοτήτων. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δε φαίνεται να ενημερώνονται για τους υποψηφίους και το έργο τους, ως εκ τούτου ο ρόλος τους στη συνεδρίαση είναι ασαφής.
  Ένας τρόπος να ενημερωθούν τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση εκλογής είναι να τους κοινοποιείται η Εισηγητική Έκθεση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, με προσθήκη σχετικής διάταξης στην παράγραφο 4 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016.

  Β. Πώς ελέγχεται η αντίστοιχη πραγματική βαθμίδα των καθηγητών/ερευνητών της Αλλοδαπής που περιλαμβάνονται στο γενικό Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ. Ενώ υπάρχει αυστηρός τρόπος εισαγωγής των καθηγητών/ερευνητών της ημεδαπής στο ΑΠΕΛΛΑ, δε φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τους αλλοδαπούς.

  Γ. Δεν γίνεται αναφορά στο σχέδιο της Υ.Α. για τη διδακτική αξιολόγηση των υποψηφίων (υπηρετούντων σε Α.Ε.Ι ή μη). Αν δεν απαιτείται πλέον διδακτική αξιολόγηση, θα έπρεπε να αναφέρεται, αν πάλι απαιτείται, δεν είναι σαφές από τις ισχύουσες διατάξεις με ποια διαδικασία γίνεται. Ενώ, παράλληλα, καλείται η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή να διατυπώσει άποψη για το διδακτικό έργο των υποψηφίων (περ. γ΄της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει). Πώς θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις υποψηφίων που δεν υπηρετούν ήδη σε Α.Ε.Ι.

  Δ. Στις περιπτώσεις που το εκλεκτορικό σώμα καλείται να κρίνει περισσότερους του ενός υποψηφίους, θα πρέπει να τους κατατάξει αξιολογικά, όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει και η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή με την Εισηγητική της Έκθεση; Και αν ναι, σε περίπτωση κωλύμματος του πρώτου, διορίζεται ο επόμενος και ούτω καθεξής;

  Ε. Καλό θα ήταν να υπήρχε σαφής ορισμός της έννοιας του γνωστικού αντικειμένου και του τι περιλαμβάνει ως όρος.

 • 22 Δεκεμβρίου 2016, 15:14 | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  1.«Η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης Καθηγητών και εξέλιξης των υπηρετούντων Λεκτόρων»
  •Αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, σε θέση εξέλιξης ή αίτηση μονιμοποίησης.
  Επισημαίνεται ότι και στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/09-10-2013 (2619 Β’) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ωστόσο, στο σύστημα δεν υφίσταται σχετικό πεδίο αίτησης. Κατόπιν επικοινωνίας με τους χειριστές του συστήματος, αποσαφηνίστηκε ότι ως «αίτηση» θεωρείται η καταχώριση των στοιχείων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για συγκεκριμένη θέση.

  2.«Προκήρυξη θέσεων καθηγητών και αίτηση υποψηφιότητας»
  •Στην παρ. 2α, γίνεται αναφορά σε προκήρυξη εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη διαδικασία της μονιμοποίησης δεν προβλέπεται προκήρυξη.
  •Στην παρ 2γ, αναφέρεται ότι η αίτηση μονιμοποίησης θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, καθώς η διαδικασία μονιμοποίησης θα διεξάγεται εφεξής μέσω του ΑΠΕΛΛΑ.
  α) Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πεδίο καταχώρισης αίτησης στο ΑΠΕΛΛΑ, θα θεωρείται αίτηση η εγγραφή του καθηγητή στο σύστημα και η καταχώριση των αναγκαίων δικαιολογητικών;
  β)Εφόσον η αίτηση θα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά, με ποιο τρόπο θα ενημερώνεται η Συνέλευση του Τμήματος για την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας;
  γ)Μετά την υποβολή της αίτησης μονιμοποίησης ποια θα είναι η προθεσμία για τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος;

  3.«Γενικό Μητρώο – Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ιδρύματος»
  •Στην παρ. 3στ, αναφέρεται ότι τα Τμήματα καταρτίζουν με απόφαση της Συνέλευσης ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών και ότι τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων για την κατάρτισή τους από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων (Συνέλευση – Σύγκλητος). Πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα Μητρώα καταρτίζονται από την Κοσμητεία μετά από εισήγηση της Συνέλευσης και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο, ή εάν καταρτίζονται με απόφαση της Συνέλευσης και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο.
  •Δεδομένου ότι με βάση την παρ. 3στ, τα μέλη των Μητρώων επιλέγονται από το Γενικό Μητρώο του ΑΠΕΛΛΑ, πρέπει να προβλεφθεί η περίπτωση κατά την οποία καθηγητές δεν έχουν εγγραφεί στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και επομένως δεν είναι δυνατή η επιλογή τους ως μέλη Μητρώου.
  •Ως προς τη σύσταση των Μητρώων, τίθεται το ερώτημα εάν θα περιλαμβάνονται σε αυτά καθηγητές που τελούν σε αναστολή καθηκόντων, σε καθεστώς παράλληλης απασχόλησης ή βρίσκονται σε νόμιμη άδεια (π.χ. επιστημονική, άνευ αποδοχών κ.λπ.). Για τη σύσταση των Εκλεκτορικών Σωμάτων υπάρχει σχετική διάταξη (άρθρο 70 παρ. 1ε ν.4386/2016).

  9. «Μητρώα υπηρετούντων Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι.»
  •Έχουν παρατηρηθεί διαφοροποιήσεις μεταξύ του Γενικού Μητρώου Καθηγητών της ημεδαπής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και του Μητρώου Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι. που τηρείται στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Η κατάρτιση των Μητρώων των Τμημάτων θα βασίζεται αποκλειστικά στους ενταγμένους στο ΑΠΕΛΛΑ Καθηγητές;

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 20:25 | Μ.Δ.Δ.

  Θέση 1: Σε σχέση με το κείμενο του άρθρο 3 (3.3) που αναφέρει ότι ο καθηγητής ή ερευνητής θα καταχωρεί με δική του ευθύνη το γνωστικό του αντικείμενο, όπως αυτό απορρέει από το εν γένει επιστημονικό του έργο, δημιουργείται τα σοβαρότατο πρόβλημα ο καθηγητής ή ο ερευνητής ο οποίος δεν έχει ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει το γνωστικό του αντικείμενο να το καθορίζει μόνος του με δική ευθύνη χρησιμοποιώντας ως βάση το επιστημονικό του έργο. Εδώ λείπει το στοιχείο της αμεροληψίας και ενδεχόμενα της αντικειμενικότητας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο καθηγητής ή ερευνητής προσλήφθηκε και εξελίχθηκε χωρίς ξεκάθαρο (με ΦΕΚ) γνωστικό αντικείμενο, το έργο του (ποιοτικά αλλά και ποσοτικά) δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται (κρίνοντας αντικειμενικά) με το γνωστικό αντικείμενο που προτείνει ο ίδιος. Οπότε από τη στιγμή που η επιλογή του ενός καθηγητή ή ερευνητή ως μέλος εκλεκτορικού γίνεται με βάση το ταυτόσημο ή το συναφές του γνωστικού του αντικειμένου είναι κατανοητό το πρόβλημα που δημιουργείται από τη ρύθμιση αυτή. H σοβαρότητα του προβλήματος γίνεται περισσότερο κατανοητή αν ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση, ο παραμερισμός μέλους (από το εκλεκτορικό σώμα) που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο που κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ελέγχεται, και είναι λόγος ακύρωσης της διαδικασίας. Οπότε το ταυτόσημο ή το συγγενές θα έχει καθοριστεί από την υποκειμενική δήλωση ενός καθηγητή – ερευνητή.
  Πρόταση: στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει το γνωστικό αντικείμενο ενός καθηγητή ή ερευνητή δημοσιευμένο σε ΦΕΚ, η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του καθηγητή ή ερευνητή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης να κρίνεται από τη Γενική συνέλευση του Τμήματος με βάση μόνο το επιστημονικό έργο του καθηγητή ή ερευνητή όπως αυτό φαίνεται από το βιογραφικό του στην ΑΠΕΛΛΑ.

  Θέση 2: Το γενικό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 3 θα υπάρχει στη Βάση ΑΠΕΛΛΑ; και θα αναφέρεται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα; Θα έχουν πρόσβαση σε αυτό όλα τα μέλη της; Το γενικό αυτό μητρώο πότε θα καταρτιστεί και θα είναι προσβάσιμο;

  Οι παραπάνω θέσεις κατατέθηκαν με σκοπό να βελτιωθεί η υπό διαβούλευση Υπουργική απόφαση

  Ευχαριστώ

  Μ.Δ.Δ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 18:40 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Σχετικά με το άρθρο:
  5. Εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση καθηγητών
  α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί κατά περίπτωση το Εκλεκτορικό Σώμα, ενώπιον της Συνέλευσης του Τµήµατος, για τη διαδικασία της εκλογής ή εξέλιξης. Η ημερομηνία της συνεδρίασης, καθώς και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ.

  Πρέπει επίσης να ορίζεται και να τονίζεται ότι όλες οι θέσεις υποψηφιότητες είναι ανοικτές σε εξωτερικούς υποψηφίους

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 13:50 | ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΠΘ

  • Στο άρθρο 3, παρ. 1, σειρά 1 «..και μονιμοποίησης καθηγητών..»  Είναι ανέφικτη η διαδικασία της μονιμοποίησης μέσω ΑΠΕΛΛΑ (γιατί δεν θα μπορεί να απορριφθεί η υποβολή υποψηφιότητας άλλων εκτός αυτών που αφορά η διαδικασία μονιμοποίησης).
  • Στο ίδιο άρθρο, παρ. 2, πεδίο α), σειρά 4 «Η προκήρυξη εκλογής, εξέλιξης ………… των τριάντα (30) ημερών»  Ο προηγούμενος Νόμος 2083/92 προβλέπει εξήντα (60) ημέρες προθεσμία (εάν δεν αλλάξει ο Νόμος δεν μπορεί να μπει μικρότερη προθεσμία).
  • Στο ίδιο άρθρο, παρ. 3, πεδίο στ), σειρά 6 «………. άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος……..»  Ο Νόμος 4405/2016 λέει ότι τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος εγγράφονται στο μητρώο εσωτερικών μελών.
  • Στο ίδιο άρθρο, παρ. 4  Δεν γράφει τίποτα για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής μπορεί να είναι και μέλη του Εκλεκτορικού σώματος.
  • Στην ίδια παράγραφο, πεδίο α), σειρά 3 «… απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος».  Ο Νόμος 4405/2016 λέει Ειδικής Σύνθεσης.
  • Στην ίδια παράγραφο θα πρέπει να προστεθεί ένα επιπλέον πεδίο στ) προκειμένου να καλυφθεί η υποχρέωση ενημέρωσης όλων και να διαμορφωθεί ως εξής: Η ανάρτηση όλων των προβλεπόμενων από το άρθρο αυτό διαδικασιών ή αποφάσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, αποτελεί απόδειξη ενημέρωσης των μελών του εκλεκτορικού σώματος ή των υποψηφίων.
  • Στο ίδιο άρθρο παρ. 5 πεδίο δ, σειρά 1 «..του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ…»  Ο Νόμος 4405/2016 λέει ότι μόνο τα μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 12:24 | Π. Αργυροπούλου-Πατάκα, Αναπληρώτρια Πρύτανη ΑΠΘ και Διεύθυνση Προσωπικού ΑΠΘ

  Άρθρο 3, Παρ. 2(α)
  Προτείνεται η παρακάτω διόρθωση στο σημείο με τα κεφαλαία γράμματα:

  «α) Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΑΜΕΛΛΗΤΙ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ. Η ανωτέρω προθεσμία καταχωρίζεται σε ξεχωριστό πεδίο από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος…»
  Επίσης προτείνεται να διευκρινιστεί αν η διαδικασία μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών θα άρχεται με την υποβολή της αίτησης μονιμοποίησης του ενδιαφερόμενου στο πληροφοριακό σύστημα ή απαιτείται προηγούμενη διαδικασία και ποια είναι αυτή.

  Άρθρο 3, Παρ. 3(στ)
  «στ) Τα Τμήματα καταρτίζουν, με απόφαση της Συνέλευσης, ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη τους από το γενικό μητρώο. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος. Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων για την κατάρτισή τους από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων (Συνέλευση – Σύγκλητος).»
  Προτείνεται να διευκρινιστεί σε ποιο στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης και επικαιροποίησης των μητρώων εμπλέκεται η Σύγκλητος και με ποιο τρόπο.
  Επίσης, στο άρθρο 3 σχετικά με την κατάρτιση του μητρώου εξωτερικών μελών, αναφέρεται μεταξύ άλλων, η συμμετοχή μόνιμων επίκουρων καθηγητών των ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, χωρίς ωστόσο να μπορεί να διερευνηθεί εάν υφίσταται μόνιμη σχέση εργασίας στα ιδρύματα του εξωτερικού.

  Άρθρο 3, Παρ. 5(α)
  Προτείνεται η παρακάτω διόρθωση στο σημείο με τα κεφαλαία γράμματα:
  «α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί κατά περίπτωση το Εκλεκτορικό Σώμα, ενώπιον της Συνέλευσης του Τµήµατος, για τη διαδικασία ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ…»

  Άρθρο 3, Παρ. 5(δ)
  «δ) ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης.»
  Εδώ υπάρχει αντίφαση με τη περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει όπου ορίζεται ότι «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης…»
  Προτείνεται η αποσαφήνιση της διάταξης αυτής και ο συσχετισμός της με τις ισχύουσες διατάξεις για την τηλεδιάσκεψη.

  Άρθρο 3, Παρ. 6(δ)
  Προτείνεται η παρακάτω διόρθωση στο σημείο με τα κεφαλαία γράμματα:
  «δ) Οι διατάξεις των αμέσως προηγούμενων περιπτώσεων ισχύουν και για τις περιπτώσεις ΑΓΟΝΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΝΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ».

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 01:17 | ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ

  Τα σημεία (β) και (γ) δεν καλύπτουν τους «εξωτερικούς» υποψηφίους σε περίπτωση θέσης που προκηρύχθηκε μετά από αίτηση για εξέλιξη.

  Για να καλυφθεί και αυτό, η σωστή διατύπωση για τα σημεία
  ===========================================================================
  β) Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται ενδεικτικά το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Επιπλέον, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίζουν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Ίδρυμα σύμφωνα με την προκήρυξη.

  και

  γ) Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης ή αίτηση μονιμοποίησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
  ==========================================================================

  θα ήταν, π.χ.

  ==========================================================================
  β) Οι υποψήφιοι σε διαδικασία που ξεκίνησε από αίτησή τους για εξέλιξη ή μονιμοποίηση, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται ενδεικτικά το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Επιπλέον, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εξαιρούνται όσα διακαιολογητικά έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσα δε χρήζουν επικαιροποίησης.

  γ) Οι υπόλοιποι υποψήφιοι εγγράφονται στο σύστημα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίς εξαιρέσεις.
  ===========================================================================

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 01:03 | ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ

  Το σημείο
  =========================================================
  8. Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος
  α) Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης είναι προσβάσιμες από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος και τους υποψηφίους για την πλήρωση της θέσης που προκηρύσσεται ή την μονιμοποίηση.
  =========================================================

  σημαίνει ότι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος δεν έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης;

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 21:35 | Διονύσιος

  Δεν διευκρινίζεται αν κατά τη διαδικασία της εκλογής, το εκλεκτορικό σώμα μπορεί ή όχι (όπως συνέβαινε με τον εν ισχεί νόμο) να καλέσει τον/τους υποψήφιους για ερωτήσεις/διευκρινήσεις.

  Επιπλέον, δεν είναι επίσης σαφές, αν κατά τη διαδικασία της εκλογής, που λαμβάνει χώρα ως γενική συνέλευση του ενδιαφερόμενου τμήματος, τον λόγο μπορούν να έχουν μόνο τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος ή επίσης και τα μέλη της γενικής συνέλευσης, τα οποία απλώς παρευρίσκονται ως παρατηρητές.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 20:58 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών, Γραμματέας Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών

  Για την παράγραφο 9.

  Δεν υπάρχει αναφορά καθόλου για τρόπο πρόσβασης στα οικεία μητρώα από τα μέλη ΔΕΠ όλων των ΑΕΙ δηλ. πως ένα μέλος ΔΕΠ ενός Πανεπιστημίου μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα μητρώα ΔΕΠ όλων των Πανεπιστημίων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 12:59 | Χαράλαμπος

  H κατάρτιση ενός μόνο μητρώου εσωτερικών και ένός μητρώου εξωτερικών μελών για κάθε Τμήμα θα δημιουργήσει δυσδειλουργίες, ειδικά στην περίπτωση μεγάλων Τμημάτων με πολλούς τομείς με διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν ίσως πιο λειτουργική η κατάρτιση τουλάχιστον ενός μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών ανά Τομέα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 09:22 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών, Γραμματέας Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών

  Σχετικά με το ΑΠΕΛΛΑ.

  Οι Λέκτορες και οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ ώστε να ενημερωθούν επί των πιθανών εκλεκτόρων, των γνωστικών τους αντικειμένων κλπ.

  Συμμετέχοντες όμως στην ΓΣ του κάθε Τμήματος είναι υποχρεωμένοι να ψηφίζουν για την σύσταση των εκλεκτορικών σωμάτων, χωρίς να μπορούν να ελέγξουν τις βασικές προϋποθέσεις σύστασής τους αλλιώς πρέπει συστηματικά να απέχουν από την διαδικασία αυτή.

  Πρέπει λοιπόν οι Λέκτορες και οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ ώστε να μπορούν να πληροφορούνται επί όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα ώστε να μπορούν αντικειμενικά να συμμετέχουν στην σύσταση του κάθε εκλεκτορικού σώματος όπως ο νόμος επιτάσσει.

 • 19 Δεκεμβρίου 2016, 20:45 | Ανδρέας Φλώρος

  Στο Άρθρο 3, παράγραφος 3στ περί επικαιροποίησης των μητρώων αναφέρεται: «Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων για την κατάρτισή τους από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων (Συνέλευση – Σύγκλητος)». Η διατύπωση «χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό» αναφέρεται στο χρόνο της πρώτης επικαιροποίησης κατ’ εφαρμογή της υπουργικής απόφασης; Ή παρέχεται η δυνατότητα επικαιροποίησης των μητρώων χωρίς χρονικό περιορισμό; Η διετής ισχύς των εγκεκριμένων/δημοσιευμένων μητρώων μεταβάλλεται μέσω της διατύπωσης αυτής;

 • Σε ορισμένες προκυρήξεις Α.Ε.Ι. αναφέρεται ότι θα πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει στη γραμματεία του Τμήματος έντυπα αντίγραφα των ηλεκτρονικών δικαιολογητικών που κατέθεσε στο ΑΠΕΛΛΑ.
  Αν ο υποψήφιος καταθέσει μόνο αυτά τα έντυπα στη γραμματεία, αλλά και ηλεκτρονικά καταθέσει μέρος ή καθόλου δικαιολογητικά, συντρέχει περίπτωση ακύρωσης καθώς εδώ αναφέρεται:

  «Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία .»