Άρθρο 4 Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για εκλογή εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, και την επικύρωση των σχετικών πρακτικών, ο φάκελος υπο¬βάλλεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος στον Πρύτανη του Ιδρύματος για τον προβλεπόμενο από το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, έλεγχο νομιμότητας και έκδοση και δημοσίευση της πρυτανικής πράξης. Έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται και στις άγονες εκλογές και στις αρνητικές κρίσεις και το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού κοινοποιείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
2. Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας του ελέγχου νομιμότητας, ο Πρύτανης συνεπικουρείται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, και τον αρμόδιο για ακαδημαϊκά θέματα Αναπληρωτή Πρύτανη. Η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή να γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο νομιμότητας.
3. Ο έλεγχος νομιμότητας αφορά την τήρηση της τυπικής διαδικασίας και δεν επεκτείνεται σε θέματα ουσίας ούτε αφορά την επιστημονική – τεχνική κρίση των μελών του εκλεκτορικού σώματος.
4. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβά¬λουν ενώπιον του Πρύτανη και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που άρχεται την επόμενη ημέρα της αποστολής των πρακτικών εκλογής από τον Πρόεδρο του Τμήματος στον Πρύτανη υπόμνημα, το οποίο ο Πρύτανης οφείλει να λάβει υπόψη του κατά την διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας. Σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού υπομνήματος, αυτή πρέ¬πει να είναι αιτιολογημένη. Το έγγραφο του Πρύτανη με το οποίο απορρίπτεται το υπόμνημα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Πρύτανη είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από την υποβολή του υπομνήματος του προηγούμενου εδαφίου έλλειψη νομιμότητας, ο Πρύτανης αναπέμπει τον σχετικό φά¬κελο εκλογής μέσω του Προέδρου του οικείου Τμήματος στο αρμόδιο όργανο προς επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που διαπιστώθηκε η πλημμέλεια .
6. Ο Πρύτανης οφείλει να ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας εντός αποκλειστικής δίμηνης προθεσμίας από την περιέλευση του φακέλου στην Πρυτανεία. Η ρηθείσα προθεσμία εφαρμόζεται και για τις άγονες εκλογές. Η ως άνω προθεσμία δεν δύναται να παραταθεί έπειτα από τυχόν έγγραφο ερώτημα στη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος, εκτός εάν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : α) ζητηθούν νέα στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα στον Πρύτανη φάκελο εκλογής β) τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας και γ) τα εν λόγω στοιχεία να ζητηθούν πριν από την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω προθεσμία παρατείνεται για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση της απάντησης από τη νομική υπηρεσία σε κάθε όμως περίπτωση ο συνολικός χρόνος του ελέγχου νομιμότητας από τον Πρύτανη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες.
7. Σε περίπτωση που η διαδικασία κρίνεται σύννομη, ο Πρύτανης υποβάλλει δια της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), τις σχετικές κατά περίπτωση Πρυτανικές πράξεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες για την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Οι πρυτανικές πράξεις μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ, αποστέλλονται απευθείας από τον Πρύτανη για δημοσί¬ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με κοινοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
9. Εάν, σύμφωνα με το αρθ. 20 παρ. 2 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παι¬δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά της εκδοθείσας πρά-ξης του Πρύτανη ή εάν αποφασισθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της νομιμότητας της πράξης του Πρύτανη, ο Πρύτανης υποχρεούται να αποστείλει τον φάκελο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.. μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της όλης διαδικασίας.
10. Το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, τόσο ενώπιον του Πρύτανη, όσο και ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσδιορίζεται δυνάμει της διάταξης του αρθ. 47 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και της σχετικής νομολογίας.
11. Για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είτε αυ¬τεπαγγέλτως είτε μετά από τη σχετική προσφυγή του έχοντος έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί προηγουμένως, σχετική πράξη του Πρύτανη. Η δυνατότητα της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού άρχεται και από την έκδοση της Πράξης του Πρύτανη και παύει εξήντα (60) μέρες από τη δημοσίευση της Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ο προσφεύγων. Στις περιπτώσεις άγονης εκλογής η δυνατότητα άσκησης προσφυγής, άρχεται από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη και παύει εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση αυτής. Η εξάμηνη προθεσμία ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ισχύει και για τις άγονες εκλογές.

 • 21 Δεκεμβρίου 2016, 12:31 | Π. Αργυροπούλου-Πατάκα, Αναπληρώτρια Πρύτανη ΑΠΘ και Διεύθυνση Προσωπικού ΑΠΘ

  Άρθρο 4, παρ.4
  «4. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ενώπιον του Πρύτανη και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που άρχεται την επόμενη ημέρα της αποστολής των πρακτικών εκλογής από τον Πρόεδρο του Τμήματος στον Πρύτανη υπόμνημα, το οποίο ο Πρύτανης οφείλει να λάβει υπόψη του κατά την διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας. Σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού υπομνήματος, αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Το έγγραφο του Πρύτανη με το οποίο απορρίπτεται το υπόμνημα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.»
  Προτείνεται να διευκρινιστεί αν για την έκδοση της σχετικής Πρυτανικής Πράξης επιβάλλεται η λήξη της προθεσμίας υποβολής υπομνήματος, ακόμη και στη περίπτωση που ο έλεγχος νομιμότητας ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την περιέλευση του φακέλου στον Πρύτανη.

  Άρθρο 4, παρ. 2. και παρ.6
  Προτείνονται οι παρακάτω διορθώσεις στα σημεία με τα κεφαλαία γράμματα:

  «2.Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας του ελέγχου νομιμότητας, ο Πρύτανης συνεπικουρείται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, και τον αρμόδιο ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΥΤΑΝΗ. Η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή να γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο νομιμότητας.»

  «6. Ο Πρύτανης οφείλει να ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας εντός αποκλειστικής δίμηνης προθεσμίας από την περιέλευση του φακέλου στην Πρυτανεία. Η ρηθείσα προθεσμία εφαρμόζεται και για τις ΑΓΟΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. Η ως άνω προθεσμία δεν δύναται να παραταθεί έπειτα από τυχόν έγγραφο ερώτημα στη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος, εκτός εάν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : α) ζητηθούν νέα στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα στον Πρύτανη φάκελο εκλογής β) τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας και γ) τα εν λόγω στοιχεία να ζητηθούν πριν από την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω προθεσμία παρατείνεται για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση της απάντησης από τη νομική υπηρεσία σε κάθε όμως περίπτωση ο συνολικός χρόνος του ελέγχου νομιμότητας από τον Πρύτανη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες.»

  Επίσης δεν προκύπτει με σαφήνεια αν για να παραταθεί η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία του ελέγχου νομιμότητας από τον Πρύτανη θα πρέπει η αναζήτηση νέων στοιχείων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο φάκελο εκλογής και είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας, να ζητηθούν μόνο μέσω της νομικής υπηρεσίας, δεδομένου ότι, βάσει πάγιας τακτικής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα νέα στοιχεία προς συμπλήρωση του φακέλου αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία που συνεπικουρεί τον Πρύτανη στον έλεγχο νομιμότητας και μόνο για νομικά ζητήματα συντάσσονται ερωτήματα στη νομική υπηρεσία.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 16:34 | Παναγιώτης Θανασάς (ΑΠΘ)

  > 11. Η δυνατότητα της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού … ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ο προσφεύγων.

  Αυτό δημιουργεί δυνατότητα προσφυγής εις το διηνεκές: Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι κάποιος έλαβε γνώση, τότε αυτός μπορεί να προσφύγει και μετά από πολλά πολλά έτη…
  –> Να απαλειφθεί αυτή η φράση.

 • 3 σε συνδυασμό με το 11. Ο έλεγχος νομιμότητας αφορά την τήρηση της τυπικής διαδικασίας και δεν επεκτείνεται σε θέματα ουσίας ούτε αφορά την επιστημονική – τεχνική κρίση των μελών του εκλεκτορικού σώματος.

  Να προστεθεί ότι ο/η έχων/ουσα έννομο συμφέρον (ιδιαίτερα σε εξελίξεις) να μπορεί να προσφύγει στον ΥΠ.Π.Ε.Θ κατά της απόφασης του Πρύτανη με ιεραρχική προσφυγή για τον έλεγχο νομιμότητας και στην περίπτωση που ο φάκελος επιστρέψει στο Τμημα λόγω εντοπισμού δήθεν νομικής πλημμέλειας από τον Πρύτανη, και όχι να πρέπει να περιμένει την διαπιστωτική πράξη επειδή ο/η έχων/ουσα έννομο συμφέρον θίγεται άμεσα και υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης εξουσίας του Πρύτανη είτε λόγω πλάνης, είτε λόγω μη επαρκών στοιχείων, είτε λόγω άποψης για την στοιχειοθέτηση της επιστροφής. Με αυτόν τον τροπο καθυστερεί τεχνητά η ολοκλήρωση της διαδικασίας λόγω επανάληψης με αποτέλεσμα ο/η έχων έννομο συμφέρον να γίνει στην χειρότερη περίπτωση όμηρος/η της διοίκησης. Εδω χρειάζεται μία δικλείδα προστασίας του/της έχοντος/ουσα εννομο συμφέρον.

  Με τον σημερινό νόμο το παραπάνω επιτρέπεται.

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 09:45 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών, Γραμματέας Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών

  Στο προηγούμενο σχόλιό μου πρέπει να προστεθεί :

  «Οι υποψήφιοι αλλά και τα μέλη του Τμήματος έχουν πρόσβαση στον φάκελο εκλογής (σε ηλεκτρονικό ή έντυπο αντίγραφό του), την ημερομηνία που αυτός στέλνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας για να μπορούν να εξεσκήσουν το δικαίωμα το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 4 παρακάτω.»

 • 20 Δεκεμβρίου 2016, 09:35 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών, Γραμματέας Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών

  Στην παράγραφο 1 και στο τέλος του εδαφίου 1 όπου αναφέρεται :

  «… έκδοση και δημοσίευση της πρυτανικής πράξης.»

  πρέπει να προστεθεί :

  «με υποχρεωτικά ταυτόχρονη ενημέρωση των υποψηφίων και των μελών του Τμήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κανονικού ταχυδρομείου κλπ.»

  διότι σε κάποια Τμήματα ούτε οι υποψήφιοι ούτε τα μέλη του Τμήματος ενημερώνονται επίσημα πότε ο Πρόεδρος (ο οποίος επικυρώνει τα πρακτικά εκλογής) στέλνει τον φάκελο εκλογής στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας με αποτέλεσμα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 :

  «4. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ενώπιον του Πρύτανη και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που άρχεται την επόμενη ημέρα της αποστολής των πρακτικών εκλογής από τον Πρόεδρο του Τμήματος στον Πρύτανη υπόμνημα,…»

  να αποτελούν κενό γράμμα και να μην μπορούν πρακτικά να εφαρμοστούν.