Άρθρο 01 – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), με έδρα την Άρτα απορροφάται, από την 1η-10-2018, από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.
2. Από την ημερομηνία αυτή, το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Ειδικά όσα ανήκουν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων μεταφέρονται με απόφαση της Συγκλήτου σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/ προγράμματα που αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η μονάδα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο σχετικός προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων/ έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την πρώτη ανασυγκρότηση εκλέγεται ο αντιπρόεδρος με όμοια θητεία. Χρέη προέδρου τελεί ο υπηρετών, κατά την 1η-10-2018, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τη λήξη της θητείας του.
4. Στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί από την 1η-10-2018 έως την 31η-8-2022 Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες κατά την 1η-10-2018 αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλη. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στην απορρόφηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που παρέχονται μεταβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως ιδίως α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωσή τους, γ) το συντονισμό και την επίλυση διαδικαστικών θεμάτων ως προς την ενοποίηση των προϋπολογισμών και της οικονομικής διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν την ενοποίηση των δύο Ε.Λ.Κ.Ε., και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων.
5. Ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συμμετέχει στο Πρυτανικό Συμβούλιο του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που αφορούν στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, έως την ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία του ως πρύτανη και υπό την προϋπόθεση τροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4.

 • 14 Μαΐου 2018, 08:48 | Χρήστος Καραγιώργος

  Με την ίδρυση Σχολών (άρθρο 2), Τμημάτων (άρθρο 3), μεταφορά προσωπικού από τα Τ.Ε.Ι. (άρθρο 4), πρόβλεψη για τα υπάρχοντα Τμήματα και φοιτητές του Τ.Ε.Ι. (άρθρο 5), ίδρυση του Κ.Ε.ΗΠ. (άρθρο 7) και Π.Α.ΤΕ.Π.Η (άρθρο 8) μεταβάλλεται δραστικά η μέχρι σήμερα λειτουργία του Παν/μίου Ιωαννίνων, όχι μόνο ποσοτικά (αύξηση Σχολών και Τμημάτων, ίδρυση νέων ερευνητικών κέντρων κ.τ.λ.), αλλά και ποιοτικά (λειτουργία του Πανεπιστημίου σε τέσσερις χωρικά απομακρυσμένες Πανεπιστημιουπόλεις κ.τ.λ.). Με το νομοσχέδιο γίνεται κατ’ ουσίαν μερική επανίδρυση του Παν/μίου Ιωαννίνων. Ενώ όμως στο νομοσχέδιο προβλέπεται η απορρόφηση των δομών του Τ.Ε.Ι. και η μεταφορά προσωπικού, δεν υπάρχει καμία σαφής πρόβλεψη για το πρωταρχικό: την τροποποίηση των καταστατικών χαρτών λειτουργίας του Πανεπιστημίου, δηλαδή του οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Είναι προφανές ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου ως έχει, ειδικά ο οργανισμός του Παν/μίου καθίσταται απόλυτα ανεπίκαιρος και μη λειτουργικός. Σαφώς τίθενται και ζητήματα νομιμότητας διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Παν/μίου.
  Η γνώμη μου είναι ότι για τη σωστή ολοκλήρωση του εγχειρήματος, απαιτείται συγκεκριμένη αναφορά στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος.
  Η πρότασή μου είναι να τροποποιηθεί το άρθρο 1, με προσθήκη κάτω από την παράγραφο 2 νέας παραγράφου 3: «Ο οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Παν/μίου Ιωαννίνων τροποποιούνται για να περιλάβουν τις προβλέψεις του παρόντος νόμου και τίθενται σε ισχύ μέχρι τις 1/11/2018».

 • 14 Μαΐου 2018, 08:38 | Εκπαιδευτικός

  Η ίδρυση νέου τμήματος Μουσικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητη, καθώς η ανάγκες υποψήφιων μουσικολόγων καλύπτονται και με το παραπάνω από τα τέσσερα ήδη Μουσικολογικά Τμήματα της χώρας. Επίσης, είναι πλεονασμός να υπάρχει τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα και να ανοίγεις ένα ακόμα στην περιοχή της Ηπείρου.

 • 14 Μαΐου 2018, 08:36 | Marios

  Η υπάρχουσα κατά τον Οκτώβριο του 2018 Σύγκλητος του Πανεπιστημίου θα είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του νέου Ιδρύματος. Μετά την ίδρυση των νέων τμημάτων, προβλέπεται ανασυγκρότηση-διεύρυνση της Συγκλήτου; Κοσμήτορες, Πρόεδροι που προέρχονται από το ΤΕΙ και κατέχουν προσωποπαγή θέση, θα συμμετέχουν σε αυτή με δικαίωμα ψήφου;

 • 13 Μαΐου 2018, 21:04 | Χρυσόστομος Στύλιος, Κοσμήτορας Σχολής ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Ηπείρου

  Απόφαση Γ.Σ. τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου

  Το Τμήμα πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνουν οι υπάρχουσες δομές του Ιδρύματος σε όλα τα σημεία λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου, τουλάχιστον για μερικά χρόνια και έως ότου η λειτουργία του νέου Ιδρύματος ξεπεράσει τις φυσιολογικές δυσκολίες και προβλήματα της αρχικής μετάβασης. Στο πνεύμα αυτό, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι στην Άρτα, προβλέπονται 3 σχολές και 4 τμήματα, πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί στον υπάρχοντα νόμο διοικητική δομή στην Άρτα που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τη Φοιτητική Μέριμνα, τμήμα Προσωπικού, ΕΛΚΕ, οικονομική υπηρεσία, κέντρου δικτύου καθώς και λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

 • 13 Μαΐου 2018, 21:03 | Χρυσόστομος Στύλιος, Κοσμήτορας Σχολής ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Ηπείρου

  Απόφαση Γ.Σ. τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου

  Το Τμήμα πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνουν οι υπάρχουσες δομές του Ιδρύματος σε όλα τα σημεία λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου, τουλάχιστον για μερικά χρόνια και έως ότου η λειτουργία του νέου Ιδρύματος ξεπεράσει τις φυσιολογικές δυσκολίες και προβλήματα της αρχικής μετάβασης. Στο πνεύμα αυτό, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι στην Άρτα, προβλέπονται 3 σχολές και 4 τμήματα, πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί στον υπάρχοντα νόμο διοικητική δομή στην Άρτα που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τη Φοιτητική Μέριμνα, τμήμα Προσωπικού, ΕΛΚΕ, οικονομική υπηρεσία, κέντρου δικτύου καθώς και λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

 • 13 Μαΐου 2018, 20:37 | Χρυσόστομος Στύλιος, Κοσμήτορας Σχολής ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Ηπείρου

  Απαιτείται να τονισθεί στο νόμο, η ιστορία, τα επιτεύγματα και η συνεισφορά του απορροφόμενου ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το ΤΕΙ Ηπείρου έχει συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαίδευση, στην παραγωγή νέας γνώσης και στην επιστήμη και είναι αναγνωρισμένο από την Διεθνή Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Η απορρόφηση του από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προτείνεται από τον κ. Υπουργό με βάση τον σχεδιασμό του για τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και όχι για λόγους αδυναμίας του ΤΕΙ Ηπείρου να συνεχίσει να λειτουργεί.

 • 13 Μαΐου 2018, 20:33 | Κωνσταντινος Μπαρκας

  Αξιοτιμε κ. Υπουργε,

  Ορθως αναβαθμιζεται την τεχνολογικη εκπαιδευση καθως τα ελληνικα τει ειναι μι κακη αντιγραφη των γερμανικων πανεπιστημιων εφαρμοσμενων επιστημων.

  Θα πρεπει ομως να δωσετε την δυνατοτητα στους αποφοιτους τει να αναβαθμισουν τα πτυχια τους και οχι μονο στους υπαρχοντες φοιτητες καποιοι εκ των οποιων μπορει να ειναο αιωνιοι.

 • 13 Μαΐου 2018, 20:20 | Χρυσόστομος Στύλιος

  Η απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σημαίνει μεταβολή του προσωπικού του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων κατά περίπου 20% και μεταβολή των τμημάτων του ΠΙ κατά 50%, επομένως πρόκειται για ένα νέο ίδρυμα.

  Θα έπρεπε ο νόμος να προβλέπει ανασύσταση όλων των οργάνων του ΠΙ στα οποία προβλέπεται αναλογική εκπροσώπηση τμημάτων και Σχολών.

  Όπως ακριβώς ανασυγκροτείται η Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ μετά την ίδρυση/ενσωμάτωση των νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ίδιο θα πρέπει να συμβεί σε όλα τα όργανα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

 • 13 Μαΐου 2018, 16:28 | Σώζων Διδυμιώτης

  Oι προτάσεις του Σύριζα και του εκπαιδευτικού κινήματος ,δεν συμπεριλάμβαναν ιδρύσεις νέων πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικής αγωγής για την εκπαίδευση (ειδικών) δασκάλων .
  Η εκπαίδευση των δασκάλων θα πρέπει να είναι ενιαία . Η κοινωνία μας χρειάζεται παιδαγωγούς που να διδάσκουν σ΄ένα σχολείο για όλους.

 • 11 Μαΐου 2018, 13:36 | Άνεμος

  Διαφωνώ με τον όρο «απορροφάται» όσο και αν πλαισιώνεται με νομικό έρεισμα. Επί ίσοις όροις γίνεται ο «γάμος» όσο και αν διαφωνούν κάποιοι. To TEI Ηπείρου έχει αξιοζήλευτη πορεία 24 ετών υψηλού επιπέδου.
  Αδύνατα σημεία πάντα υπάρχουν και στις δύο πλευρές!

 • 11 Μαΐου 2018, 03:58 | Γεωργία

  Ειναι αδικο

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 29 του Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ Α’ 304) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Άρθρου 22 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145):

  «Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης…
  …Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των δύο πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, ασχέτως της σειράς απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5) χρόνια…»

  προκύπτει ότι η λήψη και δεύτερου πτυχίου (Ιατρικής ή Οδοντιατρικής, προκειμένου για αποφοίτους Οδοντιατρικής και Ιατρικής αντίστοιχα) αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ώστε να πληροί κάποιος τα οριζόμενα απο το νόμο κριτήρια ειδίκευσης στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

  Οι απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής καλούνται να υπερκεράσουν το εμπόδιο των κατατακτήριων εξετάσεων εισαγωγής (σε Τμήματα Οδοντιατρικής και Ιατρικής αντίστοιχα) και να φοιτήσουν σε μια δεύτερη σχολή όντας ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι.. Το τελευταίο συνεπάγεται ότι στερούνται Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, Δωρεάν Σίτησης απο τα φοιτητικά εστιατόρια, και εν γένει όλων των «φοιτητικών προνομίων» που δικαιούνταν κατά τη φοίτηση τους στο πρώτο πτυχίο. Όλα αυτά ανεξαρτήτως οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

  Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί καλύπτουν καίριες και νευραλγικές θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
  Τα πολυάριθμα έτη σπουδών, η προϋπόθεση λήψης και δεύτερου πτυχίου καθως και οι προαναφερθείσες δυσχέρειες κατά τη φοίτηση στο δεύτερο πτυχίο αποθαρρύνουν πολλούς ενδιαφερόμενους νέους Ιατρούς και Οδοντιάτρους από το να ακολουθήσουν το δρόμο της ειδίκευσης στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική.
  Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποστελέχωση των ανά την Ελλάδα νοσοκομειακών κλινικών Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Πολλές κλινικές λειτουργούν με έναν (ή και κανένα) ειδικευόμενο ιατρό στο δυναμικό τους.

  Γνωρίζοντας όλα αυτά, ο Νομοθέτης έχει επιδείξει ιδιαίτερη πρόνοια για την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Πιο συγκεκριμένα:
  1) Με την παρ. 2 του Άρθρου 15 του Ν. 3404/2005 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περ. α΄ του Άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 έχει θεσπίσει ξεχωριστό ποσοστό κατάταξης πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε
  Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής, και
  2) Με την παρ. 1 του Άρθρου 39 του Ν. 4486/2017 έχει απαλλάξει τους Ιατρούς που θα ασκηθούν προς την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από την υποχρεωτική τέλεση Υπηρεσίας Υπαίθρου.

  Με βάση λοιπόν τα όσα παρετέθησαν πιο πάνω, και σε συμφωνία με τη γενικότερη στάση του Νομοθέτη απέναντι στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, προτείνεται η ένταξη των καταταχθέντων Οδοντιάτρων σε Τμήματα Ιατρικής καθως και των καταταχθέντων Ιατρών σε Τμήματα Οδοντιατρικής, στον κατάλογο δικαιούχων Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.
  Λόγω του μικρού αριθμού φοιτητών αυτής της κατηγορίας (περίπου 30-40 φοιτητές σύνολο) η προτεινόμενη διάταξη δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Έτσι, προτείνεται να συμπεριληφθεί στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου η ακόλουθη διάταξη:

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  (για το κεφάλαιο «Λοιπές Διατάξεις» του παρόντος Σχεδίου Νόμου)
  1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2234) προστίθεται η περίπτωση στ΄ ως εξής:
  «στ) Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Οδοντιατρικής ή Ιατρικής και έχουν καταταγεί σε Τμήμα Ιατρικής ή Οδοντιατρικής αντίστοιχα, για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.»
  2. Από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

  Μετά Τιμής
  Κουφατζίδης Κωνσταντίνος
  Γραμματέας Νέων της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

 • 10 Μαΐου 2018, 16:07 | ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Απόφαση (13η/10-5-2018) της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου επί του σχεδίου νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

  Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου χαιρετίζει την εισαγωγή του σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας τα συλλογικά όργανα των δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ηπείρου αλλά και κάθε ενεργός πολίτης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, ώστε το σ/ν να λάβει την τελική του μορφή και να ακολουθήσει την κοινοβουλευτική οδό προς ψήφιση.
  Επί της αρχής, η Σύγκλητος αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντική τη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΠΕΘ, η οποία εν πολλοίς εδράζεται στο πόρισμα στο οποίο ομόφωνα κατέληξε η επιτροπή διαβούλευσης των δύο Ιδρυμάτων στις αρχές του έτους και επικύρωσε με την ένθερμη αποδοχή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον οποίο θα ήταν παράλειψη να μην αναγνωρίσουμε τη θετική του συνεισφορά. «Καινοτομώντας» και κατά παρέκκλιση της πρακτικής που ακολούθησαν όλοι οι προκάτοχοί του που χειρίστηκαν ζητήματα των ΑΕΙ, αποποιήθηκε των «προνομίων» του να επιβάλει οριζόντια και κατά το δοκούν μια ενιαία λύση για τους πάντες, αλλά με σεβασμό στην αυτοτέλεια, την κρίση και τη γνώση των ενδιαφερόμενων κατά τόπους Ιδρυμάτων, ζήτησε από τα ίδια να εκτιμήσουν τα επιμέρους ακαδημαϊκά δεδομένα και αναλόγως να προτείνουν τόσο το εύρος όσο και τη φύση των εν δυνάμει συνεργειών που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ τους.
  Η αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο είναι ένα ώριμο αίτημα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, και για αυτό απόλυτα αναγκαίο. Κομβικό σημείο και πυρήνα της φιλοσοφίας του σ/ν αποτελεί η διαπίστωση ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκροτούν σήμερα το ΤΕΙ Ηπείρου και το προσωπικό τους έχουν εν τοις πράγμασι κατακτήσει status ισοδύναμο/ισότιμο των πανεπιστημιακών, καθώς έχουν να επιδείξουν διαχρονικά τέτοιας ποιότητας και εύρους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο, με διεθνή εμβέλεια και αναγνώριση, καθώς και ευρύτατη κοινωνική αποδοχή λόγω του υψηλού βαθμού εξωστρέφειας που τις χαρακτηρίζει, ώστε με την κατάλληλη εξ αρχής υποβοήθηση, κυρίως ως προς τη στελέχωσή τους, και τις αναγκαίες προσαρμογές των προγραμμάτων σπουδών τους μετεξελίσσονται σε αξιοζήλευτα πανεπιστημιακά Τμήματα, τα οποία θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θεραπεύοντας ευδόκιμα διεθνώς παραδεκτά γνωστικά πεδία. Συνεπώς, κάθε κακόβουλη αναφορά, ευτυχώς από ελάχιστους, στη δια νόμου «πανεπιστημιοποίηση» του ΤΕΙ Ηπείρου, υπαινισσόμενη τη χαριστική «αναβάθμισή» του, δεν παραγνωρίζει απλώς την ιστορική πορεία του Ιδρύματος και το μόχθο όσων το υπηρέτησαν και συνεχίζουν να το υπηρετούν, κατορθώνοντας να το αναδείξουν ως ένα διακριτό και αναγνωρισμένο περιφερειακό πόλο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, ιδίως κατά την τελευταία οκταετία της κρίσης και σε πείσμα των αποδομητικών πολιτικών που διαχρονικά η ελληνική Πολιτεία επιφύλαξε για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά εξυπηρετεί και υπακούει σε ιδιότυπες, ελιτίστικες λογικές και παρωχημένες αντιλήψεις.
  Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου θεωρεί ότι με την υιοθέτηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων και προσθηκών στο σ/ν, το σύνολο των παραπάνω διαπιστώσεων αντανακλώνται και μετουσιώνονται νομοτεχνικά σε ένα υλοποιήσιμο σχέδιο θεσμικού επαναπροσδιορισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά την ενσωμάτωση σε αυτό του ΤΕΙ Ηπείρου. Το πνεύμα σεβασμού που επιδεικνύεται στο σ/ν, ιδίως ως προς τη θεώρηση των δικαιωμάτων, της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος, θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει τους υφιστάμενους ενεργούς φοιτητές και το σύνολο του διοικητικού του προσωπικού, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωση της Πολιτείας στη συνταγματική επιταγή για ισονομία και ισοπολιτεία και την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου.
  Επιγραμματικά, αναφέρουμε τις σημαντικότερες προτάσεις μας για τη βελτίωση του υπό διαβούλευση σ/ν:
  • Η εισήγηση και η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ίδρυσης Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας προέρχεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» διαδέχθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο. Η ακαδημαϊκή δεοντολογία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της κάλυψης ενός διεθνώς αναγνωρισμένου γνωστικού πεδίου και η πρόνοια για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ακαδημαϊκού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό επιβάλλουν η ίδρυση του εν λόγω Τμήματος να ολοκληρωθεί: α) εντάσσοντας το Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του σ/ν (ίδρυση την 1η-10-2018), και β) εντάσσοντας το ακαδημαϊκό προσωπικό και τις υποδομές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου απευθείας στο Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, όπως συμβαίνει με όλα τα υφιστάμενα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου που μετεξελίσσονται σε πανεπιστημιακά.
  • Το υπό ίδρυση Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να ονομαστεί Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιστοιχεί σε διεθνώς παραδεκτό και αναγνωρισμένο γνωστικό πεδίο.
  • Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών να ενταχθεί στα Τμήματα πενταετών προπτυχιακών σπουδών, για λόγους εναρμόνισης με τα άλλα ομότιτλα πανεπιστημιακά Τμήματα ΑΕΙ.
  • Δεδομένου ότι η Σχολή θα πρέπει να οριοθετεί μια επιστημονική περιοχή στην οποία συμπεριλαμβάνεται μια ενότητα συγγενών κλάδων για τους οποίους θα εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, προτείνεται: α) η Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να ονομαστεί Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, και β) η Σχολή Οικονομικών Επιστημών να ονομαστεί Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.
  • Παράλληλα με το παρόν σ/ν θα πρέπει να ετοιμαστούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες θα ενισχύονται με ακαδημαϊκό προσωπικό όλα τα νέα πανεπιστημιακά Τμήματα που ιδρύονται ως μετεξέλιξη των υφιστάμενων Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.
  • Να προβλεφθεί η πλήρης συμμετοχή των νέων Τμημάτων στη διοίκηση των πολυτμηματικών Σχολών στις οποίες εντάσσονται.
  • Στους ενεργούς φοιτητές (μέχρι το 12ο εξάμηνο φοίτησης) των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που ολοκληρώνουν τις σπουδές στο Τμήμα εισαγωγής τους να δοθεί η δυνατότητα απονομής του πανεπιστημιακού τίτλου, μετά από επιτυχή παρακολούθηση των επιπλέον μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του αντίστοιχου πανεπιστημιακού Τμήματος.
  • Για την εμπέδωση του αισθήματος εργασιακής ασφάλειας στο διοικητικό προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου, κατά την ενσωμάτωσή του στον οργανισμό του Πανεπιστημίου, πέραν των άλλων στοιχείων, να καταγραφεί η πόλη εργασίας τους, από την οποία θα συνεχίζουν να υπηρετούν το νέο Ίδρυμα και μόνο με αίτησή τους θα δύνανται να μετακινηθούν σε άλλη πόλη.
  • Το Συμβούλιο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 να ονομαστεί Συμβούλιο Μετάβασης και ο Πρόεδρός του να μετέχει στη Σύγκλητο με πλήρη δικαιώματα, ώστε να δύναται να επιτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα που του ανατίθενται.
  • Να ενισχυθεί η διοικητική δομή του ΝΠΙΔ «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», ώστε να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), το οποίο εντάσσεται στις αρμοδιότητές της.
  Λεπτομερής καταγραφή και αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων και προσθηκών επί των διατάξεων του σ/ν γίνεται στο υπόμνημα που επισυνάπτεται.
  Οι προτάσεις μας κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο που οριοθετεί η αντίληψη της ακαδημαϊκής πραγματικότητας και η εκτίμηση της δυναμικής και της προοπτικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο. Στόχος μας είναι με τη σύγκλιση των υφιστάμενων δυνάμεων και μέσω της επιδιωκόμενης ακαδημαϊκής ώσμωσης, να προκύψει μια ενισχυμένη και εύρωστη Πανεπιστημιακή δομή, η οποία θα τιμά την ιστορική διαδρομή των προκατόχων της και θα υπηρετεί επάξια την Επιστήμη, την Παιδεία και την Ελληνική Κοινωνία. Είναι βέβαιο, ότι η επιτυχία του συνολικού εγχειρήματος θα εξαρτηθεί στο μέγιστο βαθμό από τη δυναμική που θα δημιουργήσει στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό οικοσύστημα, η ενεργή συμμετοχή του οποίου θα είναι απολύτως καθοριστική και για την επίτευξή της δηλώνουμε ότι το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Ηπείρου θα εργαστεί συνειδητά.
  Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί με νεότερη απόφασή της, μετά την οριστικοποίηση των διατάξεων του σ/ν.

 • 9 Μαΐου 2018, 21:20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σε συνέχεια των προβληματισμών που διατυπώθηκαν προηγουμένως και αναφέρονται στην ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και στη συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ, θα ήθελα να επισημάνω με τη σειρά μου τα εξής:

  1) Η πρόθεση του Υπουργείου να ιδρύσει Τμήμα Ψυχολογίας μοιάζει πράγματι εύλογη και πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και επάρκειας στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στη χώρα μας.

  2) Η πρόθεση του Υπουργείου, ωστόσο, να διατηρήσει παράλληλα τη λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. είναι ακατανόητη και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αναχρονιστική. Αφενός δεν εξυπηρετεί πλέον καμιά επιστημονική ή επαγγελματική ανάγκη, αφετέρου θα οδηγήσει στη δημιουργία αποφοίτων δυο ταχυτήτων και μάλιστα από το ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Επιπλέον, παραμένει ασαφής ο ρόλος του Τομέα Ψυχολογίας του Φ.Π.Ψ., όταν το γνωστικό του αντικείμενο θα καλύπτεται σε ακαδημαικό και ερευνητικό επίπεδο από το Τμήμα Ψυχολογίας.

  Ποιος ο λόγος, λοιπόν, αυτής της ρύθμισης ή μάλλον της έλλειψης ρύθμισης;

 • 8 Μαΐου 2018, 13:40 | Ektoras

  1) Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που ήταν διερεύνηση συνεργασίας δύο ΑΕΙ για πιθανή συγχώνευση, ο νόμος θα πρέπει να αναφέρει συγχώνευση και όχι απορρόφηση.
  2) Το νέο Ίδρυμα για πολλούς λόγους (γεωγραφικούς, χωροταξικούς, ακαδημαϊκούς, εθνικούς….) οι οποίοι υπάγονται στα πλαίσια της κοινής λογικής, θα πρέπει να ονομάζεται «Πανεπιστήμιο Ηπείρου» και όχι με την εντασσόμενη σε σκοπιμότητες παράλογη ονομασία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
  3) Η επανάκριση μελών ΔΕΠ ΑΕΙ με ετεροβαρή τρόπο, πιθανότατα είναι αντισυνταγματική. Συνεπώς ή θα υπάρξει επανάκριση για όλα τα μέλη ΔΕΠ των υπό συγχώνευση Ιδρυμάτων, ή για κανένα.
  4) Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των καταργούμενων τμημάτων, ή ισοτιμίας πτυχίων με τα νέα Τμήματα με διαδικασίες ΔΟΑΤΑΠ.

 • 8 Μαΐου 2018, 06:30 | Απόφοιτος

  Θα μπορούσε κάποιος να μας απαντήσει σε τι θα διαφέρουν τα τμήματα ως Π.Ε σε σχέση με τη λειτουργία τους ως Τ.Ε.; Εστιάζοντας στο τμήμα της λογοθεραπείας από το οποίο είμαι απόφοιτος…Τι είδους δικαιώματα θα έχει ένας απόφοιτος Τ.Ε.Ι σε σχέση με έναν πανεπιστημίου; Για όσους λενε ότι το ΤΕΙ δεν συγκρίνεται με το πανεπιστήμιο να τους θυμίσουμε οτι κάποια τμήματα δεν υπάρχουν σε ΑΕΙ επομένως δεν μας δόθηκε η δυνατότητα επιλογής νωρίτερα οπότε ήμασταν ίσοι ως τώρα και οι «ανώτεροι» του είδους μας. Οσων αφορά την δυνατότητα απόκτησης πτυχίου πανεπιστημίου με επιπλέον εξετάσεις, θυμίζει την αναβάθμιση των σχολών διαιτούς φοίτησης σε πανεπιστήμια, με την φοίτηση 4 επιπλέον ακαδημαϊκών εξαμήνων.. με τη διαφορά ότι όλοι εμείς οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι ολοκληρώσαμε με επιτυχία 8 εξάμηνα σπουδών (όπως και η πλειοψηφία των σχολών Π.Ε.). Παρακαλείται ο Υπουργός Παιδείας πριν προβεί σε βιαστικές αποφάσεις να εξετάσει ενδελεχώς όλες αυτές τις περιπτώσεις!

 • 7 Μαΐου 2018, 16:20 | N.M.

  «Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Ειδικά όσα ανήκουν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων μεταφέρονται με απόφαση της Συγκλήτου σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.»
  Δηλαδή το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν θα αντιστοιχεί σε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα τμήματα?
  Και αφού θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός κ.λ.π. του τμήματος οι υπάρχοντες φοιτητές πώς ακριβώς θα κάνουν μάθημα?
  Δεν βλέπω να είναι ξεκάθαρη η τύχη του τμήματος και των φοιτητών αυτού.
  Στην τελική αφού από ότι διαφαίνεται θέλετε να το κλείσετε, και αφού ο αριθμός των φοιτητών αυτού του τμήματος είναι μικρός, γιατί δεν τους δίνετε την δυνατότητα της ελεύθερης μετεγγραφής σε αντίστοιχα τμήματα?
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 • 6 Μαΐου 2018, 16:21 | Αντώνης

  Η ίδρυση νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι θετική και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου. Φυσικά θεωρώ ότι το εγχείρημα αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί με επιπλέον πόρους που θα βοηθήσουν στην άνθιση των νέων γνωστικών αντικειμένων και τμημάτων. Σχετικά με αυτό όμως μου κάνει εντύπωση η διατήρηση του τομέα Ψυχολογίας στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με παράλληλη ίδρυση τμήματος Ψυχολογίας. Σαφώς και η δημιουργία του τμήματος ψυχολογίας είναι θετική εξέλιξη, αλλά πως συμβάλει στην εξοικονόμιση πόρων και την ενδυνάμωση των νέων τμημάτων η διατήρηση του τομέα Ψυχολογίας στο ΦΠΨ; Παραμένει ένα τμήμα το οποίο ταυτόχρονα υπηρετεί διαφορετικές και διακριτές επιστημονικές περιοχές, ενώ παράλληλα το μόνο επαγγελματικό δικαίωμα που κατοχυρώνει είναι αυτό του φιλολόγου. Ακόμη και αν ένας φοιτητής ακολουθήσει την ειδίκευση ψυχολογίας δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του ψυχολόγου. Πέρα από το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων η διατήρηση του τομέα ψυχολογίας δημιουργεί και σύγχυση αναφορικά με την ευρύτερη επιστημονική περιοχή στην οποία ανήκει η ψυχολογία. Είναι μια κοινωνική ή μια ανθρωπιστική επιστήμη; Είναι κυρίως θεωρητική ή εφαρμοσμένη; Η διατήρηση του τομέα ψυχολογίας μαζί με την παιδαγωγική και τη φιλοσοφία επιτείνει αυτή τη σύγχυση. Όντως γιατί δεν ακολουθήθηκε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης όπου είχαμε διάσπαση του τμήματος;

 • 5 Μαΐου 2018, 00:08 | Giorgos

  Πρέπει να μετονομαστεί σε πανεπιστήμιο Ηπείρου αφού δεν ειναι μονο στα Ιωάννινα. Με βάση το προτεινόμενο νομοσχέδιο, προφανώς πια γίνεται αποδεκτό από το υπουργειο το μοντέλο του εξακτινωμένου πανεπιστημίου, το οποίο όμως έχει αυξημένο λειτουργικό κόστος.
  Επιπλέον, γιατί στο νέο πανεπιστήμιο δεν θα γίνουν πρυτανικές εκλογές αφού θα είναι ένα νέο ίδρυμα? Έτσι δεν ειναι ισότιμη η συμμετοχή των δυο ιδρυμάτων και δεν θα υπάρχει εκλεγμένη διοίκηση από όλα τα μέλη του πανεπιστημίου (δεν υπάρχει συνταγματικό θέμα εδώ?). Πρέπει να γίνουν πρυτανικές εκλογές έτσι ώστε να εκλεγεί η διοίκηση του πανεπιστημίου από όλα τα μέλη του.
  Τα νέα τμήματα, έχουν προταθεί βάσει κάποια ανάλυσης, μελέτης βιωσιμότητας, κλπ, δηλαδή κάποια αντίστοιχη διαδικασία με αυτήν που απαιτείται για την ίδρυση ή επανίδρυση των ΠΜΣ?

 • 4 Μαΐου 2018, 12:18 | vpavlop

  Έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά μπροστά σε ανακοίνωση τετελεσμένων με μια επίφαση διαδικτυακής δημοκρατίας. Η ουσιαστική διαβούλευση πρέπει να γίνεται με τους άμεσα εμπλεκόμενους ΠΡΙΝ από τη δημιουργία ενός νομοσχεδίου. Ο εκ των υστέρων σχολιασμός είναι μάλλον προσχηματικός. Επίσης, ως πολίτης και ως μέλος ΔΕΠ, θα περίμενα να συνοδεύεται η ανακοίνωση μιας τόσο θεμελιακής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όπως η απορρόφηση ενός ολόκληρου ΤΕΙ από ένα ΑΕΙ, από αναλογιστικές μελέτες που θα τεκμηριώνουν την επιστημονική σκοπιμότητα, τις οικονομικές επιπτώσεις και την κοινωνική συνάφεια του εγχειρήματος – χωρίς αυτά τα στοιχεία, οι πολιτικές αποφάσεις εκφράζουν είτε ιδεολογικές μεροληψίες (στην καλύτερη περίπτωση), είτε προσωπικά-συντεχνιακά συμφέροντα (στη χειρότερη).

  Η απόφαση για ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στο ΠΙ, για την οποία μπορώ να εκφέρω γνώμη, είναι καταρχήν θετική εξέλιξη καθώς αφορά στην καλλιέργεια ενός γνωστικού αντικειμένου με σημαντική ζήτηση και κοινωνική συνάφεια. Βεβαίως, η αύξηση των Τμημάτων Ψυχολογίας στην Ελλάδα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη υποστήριξη σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, καθώς και σε πιο ορθολογική κατανομή του αριθμού των εισακτέων πανελλαδικά – επομένως, αναμένω με ανυπομονησία τα επόμενα βήματα του Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση.

  Δυστυχώς, η ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη μετεξέλιξη του υφιστάμενου Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας σε Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, όπως πετυχημένα έγινε στο ΑΠΘ πριν από δύο και πλέον δεκαετίες. Η συνύπαρξη του ίδιου επιστημονικού κλάδου σε δύο διαφορετικά Τμήματα του ίδιου ΑΕΙ συνιστά πολλαπλή πρόκληση. Δημιουργεί σύγχυση για την ταυτότητα των αποφοίτων (η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους φοιτητές που σπουδάζουν τρία επιστημονικά πεδία και αποφοιτούν με επαγγελματικά προσόντα για ένα τέταρτο), καθώς και για τον ίδιο τον επιστημονικό κλάδο (τι είναι η Ψυχολογία; ανθρωπιστική ή κοινωνική επιστήμη;). Το Υπουργείο Παιδείας έχει ευθύνη καθώς παραπλανεί κατ’ εξακολούθηση γενιές μαθητών με την απατηλή προοπτική ότι η φοίτησή τους στο ΦΠΨ θα τους ανοίξει τον δρόμο για να γίνουν ψυχολόγοι. Αυτό μπορεί να είχε κάποιο νόημα πριν 40 χρόνια, όταν δεν υπήρχαν Τμήματα Ψυχολογίας στη χώρα, αλλά πλέον συνιστά αναχρονισμό. Αναρωτιέται κανείς ποιους πραγματικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς θα υπηρετεί ο Τομέας Ψυχολογίας του ΦΠΨ όταν πλέον υπάρχει αυτόνομο Τμήμα Ψυχολογίας; Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να είναι κανείς ειδικός για να απαντήσει αυτή την ερώτηση…

 • 4 Μαΐου 2018, 12:03 | ΓΜ

  Η συγχώνευση Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., δύο βαθμίδων εκπαίδευσης με διαφορετικούς σκοπούς, έρχεται κατόπιν της ανωτατοποίησης των Τ.Ε.Ι. σε Α.Τ.Ε.Ι., με σκοπό τη διοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Δεν θα αναφερθώ στη χαοτική διαφορά επιπέδου από σχολή σε σχολή, από ίδρυμα σε ίδρυμα, από πόλη σε πόλη, προγραμμάτων-δομής σπουδών κλπ . Φαντάζομαι αυτά είναι γνωστά στους αρμόδιους και στους σχετικούς φορείς. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι οτι η όποια ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. και συγχώνευσή τους με Α.Ε.Ι. θα πρέπει να εμπεριέχει ασφαλιστικές – ποιοτικές δικλείδες που θα εξασφαλίζουν την επιθυμητή ομοιογένεια και ποιότητα σπουδών, τόσο για το επίπεδο σπουδών κάθε σχολής και τμήματος, όσο και για τους διδάσκοντες.
  Στο δια ταύτα, η νέα δομή θα πρέπει να αποκτήσει και νεό όνομα (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ), ενώ θα πρέπει να γίνει ουσιαστικός σχεδιασμός κατανομής σχολών και στην περιφέρεια, πέραν των Ιωαννίνων, με βάση τις δυνατότητες και υποδομές κάθε πόλης, ώστε να επωφεληθούν ΟΛΟΙ από την συγχώνευση αυτή και να δοθεί προοπτική ανάπτυξης και στην περιφέρεια της Ηπείρου.

 • 4 Μαΐου 2018, 11:40 | ΑΛΚΙΜΟΣ

  Συγχώνευση υφίσταται μόνο στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (όπου 2 ΤΕΙ ενώθηκαν σε ένα νέο ΑΕΙ).
  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρόκειται για απορρόφηση ΤΕΙ σε υπάρχον Πανεπιστήμιο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι ισότιμο με το/α ΤΕΙ που απορροφά. Σε καμία περίπτωση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν είναι ισότιμο με το ΤΕΙ Ηπείρου (δεν συγκρίνονται τα 2 Ιδρύματα, όπως δεν μπορεί να συγκριθεί σε κανένα επίπεδο το οποιοδήποτε ΤΕΙ με Πανεπιστήμιο).

  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται (είναι αντισυνταγματικό) να εισαχθείς σε ΤΕΙ και αυτόματα μετά να πάρεις πτυχίο Πανεπιστημίου (ούτε πολύ περισσότερο αναδρομικά και χωρίς καμία διαδικασία οι απόφοιτοι των ΤΕΙ να αποκτήσουν με διάταξη νόμου πτυχίο Πανεπιστημίου). Ακόμη και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προβλέπεται διαδικασία απόκτησης πρώτα πτυχίου ΤΕΙ και μετά υπό προϋποθέσεις συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση του πανεπιστημιακού πτυχίου.

  Όσον αφορά την πρόταση για μετονομασία δεν πρέπει να γίνει όχι γιατί δεν είναι ουσιαστικά σωστή, αλλά γιατί θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη ακαδημαϊκή αναγνωσιμότητα του νέου Ιδρύματος, καθώς όλες οι δημοσιεύσεις σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, τα citation indexes, λίστες αξιολόγησης Ιδρυμάτων κλπ. αναφέρονται σε Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (οι αντίστοιχες εγγραφές από το ΤΕΙ Ηπείρου είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες).

  Από όλη τη διαδικασία αυτοί που κερδίζουν τα περισσότερα είναι τα μέλη του/ων πρώην ΤΕΙ, καθώς αναβαθμίζονται γρήγορα. Τα (νέα) Πανεπιστήμια πιθανά θα ωφεληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από την επέκταση τους. Πάντως η διαδικασία είναι εθελοντική, όποιο Ίδρυμα δεν θέλει δεν συμμετάσχει και μένει όπως είναι, αλλά όπως βλέπουμε και στην περίπτωση αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη και από τα 2 Ιδρύματα (κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι).

 • 4 Μαΐου 2018, 10:52 | Δημήτρης

  Χωροταξικά πλέον, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συμπεριλάβει Τμήματα και στις άλλες 3 πρωτεύουσες των άλλων νομών, δηλ. Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα. Άρα, είναι λογικό να μετονομαστεί σε Πανεπιστήμιο Ηπείρου, ονομασία που θα προσδιορίζει και τη γεωγραφική του θέση και θα προσδόσει τη βαρύτητα που αναλογεί σε κάθε ακαδημαϊκή μονάδα στις πόλεις αυτές. Σχολές με τη μορφή Παραρτημάτων όπως υπήρχαν ή υπάρχουν σε διάφορα ΑΕΙ, δεν είναι λύση που θα αντανακλά την πραγματικότητα. Το ίδιο άλλωστε γίνεται και σε άλλα Ιδρύματα ανά την Ελλάδα.

 • 3 Μαΐου 2018, 18:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

  Αυτό δεν είναι συγχώνευση είναι η κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου και η δημιουργία νέων σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  Στον αέρα λοιπόν όσοι σπουδάζουν τώρα στο ΤΕΙ και φυσικά οι απόφοιτοι.
  Ήθελα να ξερα τι λένε οι σπουδαστές ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ στις σχολές.
  Όσο για τους καθηγητές στο ΤΕΙ που πανηγύριζαν τώρα θα καταλάβουν ότι θα ναι οι φτωχοί συγγενείς των Καθηγητάδων.

 • 3 Μαΐου 2018, 17:13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καλησπέρα σας. Γιά να είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων ισότιμη και να έχει προοπτική στο μέλλον, προτείνω να αλλάξει όνομα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Επειδή η Ήπειρος δεν είναι μόνο τα Ιωάννινα,το όνομα του Πανεπιστημίου πρέπει να είναι Πανεπιστήμιο Ηπείρου, το οποίο θα φέρει το βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της περιφέρειας.Εννοώ βέβαια όχι μόνο της ελληνικής Ηπείρου, αλλά και αυτής που βρίσκεται γεωγραφικά στην Αλβανία.Ένας άλλος παράγοντας που συντελεί σ’αυτό είναι η ανάπτυξη του ιδρύματος στις εσχατιές της Ηπείρου.