Άρθρο 06

1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τμημάτων και η κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.
2. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου, παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες (όπως μετατάξεις κλπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
4. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί κοσμήτορας, πρόεδρος Τμήματος, διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση πρύτανη και αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο οι κατέχοντες οργανική θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εάν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για πρύτανης ή αντιπρύτανης η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την 1η-10-2018, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.
5. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός όπου απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι καθηγητές α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
6. Καταργούνται τα π.δ. 343/94 (Α’ 181) και 84/13 (Α΄ 124), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 5.

  • 14 Μαΐου 2018, 08:54 | Χρήστος Καραγιώργος

    Η παράγραφος 1 του άρθρου αναφέρεται στον οργανισμό και εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος, οι οποίοι όμως με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου καθίστανται ανεπίκαιροι και μη λειτουργικοί. Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει πουθενά η σαφής αναφορά στην έγκαιρη και απολύτως απαραίτητη τροποποίηση τους. Επαναλαμβάνω εδώ όσα σχολίασα για το θέμα και στο άρθρο 1:

    «Με την ίδρυση Σχολών (άρθρο 2), Τμημάτων (άρθρο 3), μεταφορά προσωπικού από τα Τ.Ε.Ι. (άρθρο 4), πρόβλεψη για τα υπάρχοντα Τμήματα και φοιτητές του Τ.Ε.Ι. (άρθρο 5), ίδρυση του Κ.Ε.ΗΠ. (άρθρο 7) και Π.Α.ΤΕ.Π.Η (άρθρο 8) μεταβάλλεται δραστικά η μέχρι σήμερα λειτουργία του Παν/μίου Ιωαννίνων, όχι μόνο ποσοτικά (αύξηση Σχολών και Τμημάτων, ίδρυση νέων ερευνητικών κέντρων κ.τ.λ.), αλλά και ποιοτικά (λειτουργία του Πανεπιστημίου σε τέσσερις χωρικά απομακρυσμένες Πανεπιστημιουπόλεις κ.τ.λ.). Με το νομοσχέδιο γίνεται κατ’ ουσίαν μερική επανίδρυση του Παν/μίου Ιωαννίνων. Ενώ όμως στο νομοσχέδιο προβλέπεται η απορρόφηση των δομών του Τ.Ε.Ι. και η μεταφορά προσωπικού, δεν υπάρχει καμία σαφής πρόβλεψη για το πρωταρχικό: την τροποποίηση των καταστατικών χαρτών λειτουργίας του Πανεπιστημίου, δηλαδή του οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Είναι προφανές ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου ως έχει, ειδικά ο οργανισμός του Παν/μίου καθίσταται απόλυτα ανεπίκαιρος και μη λειτουργικός. Σαφώς τίθενται και ζητήματα νομιμότητας διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Παν/μίου.
    Η γνώμη μου είναι ότι για τη σωστή ολοκλήρωση του εγχειρήματος, απαιτείται συγκεκριμένη αναφορά στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος.
    Η πρότασή μου είναι να τροποποιηθεί το άρθρο 1, με προσθήκη κάτω από την παράγραφο 2 νέας παραγράφου 3: «Ο οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Παν/μίου Ιωαννίνων τροποποιούνται για να περιλάβουν τις προβλέψεις του παρόντος νόμου και τίθενται σε ισχύ μέχρι τις 1/11/2018».»