Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1. Στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1η-10-2018 τα κάτωθι Τμήματα:
α) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
β) Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
γ) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
δ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την πόλη της Πρέβεζας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ε) Τμήμα Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών,
στ) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
ζ) Τμήμα Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας.
η) Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
2. Στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται τα κάτωθι Τμήματα:
α) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας,
β) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
γ) Τμήμα Ειδικής Αγωγής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής,
δ) Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
Η ίδρυση των Τμημάτων της παρούσας αρχίζει το νωρίτερο την 1-10-2019 και η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους αρχίζει το νωρίτερο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η ακριβής ημερομηνία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με την παρ. 6.
3. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί από την 1-10-2018 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την ανάδειξη προέδρου με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα αυτά η ανάδειξη προέδρου με εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται έως και την 31η-1-2019. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
5. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
6. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθορίζεται η ίδρυση και η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων της παρ. 2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Στα Τμήματα αυτά η προσωρινή Συνέλευση και ο προσωρινός πρόεδρος ορίζονται την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται, εφόσον είναι αυτοδύναμα, έως την 1η Ιανουαρίου του έτους έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
7. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.
8. Σε καθένα από τα Τμήματα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ειδικής Αγωγής, Ψυχολογίας και Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας συστήνονται από την ίδρυσή τους οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..
9. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατ’ εξαίρεση η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου στο Τμήμα Γεωπονίας, στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
10. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • 14 Μαΐου 2018, 09:09 | Gfh

  Διευκρινήσεις σχετικά με την ίδρυση του τμήματος μουσικών σπουδών και την ένταξη σ αυτό του ΤΕΙ Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής.Υπαρχει διαφορετικός προσανατολισμός σπουδών σε σχέση με τα υπόλοιπα μουσικά πανεπιστημιακά τμηματα και διαφορετικός τρόπος εισαγωγής υποψηφίων(χωρίς εξέταση ειδικών μαθημάτων).
  Διευκρινηστε τα κριτήρια της ένταξης.

 • 14 Μαΐου 2018, 09:01 | Μουσικοπαιδαγωγός

  Πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στη δομή του προγράμματος του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Άρτας σε βάση επιστημονική, με όρους ισονομίας. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αναβαθμιστεί με ακεραιότητα το υπάρχων τμήμα.

 • 14 Μαΐου 2018, 08:57 | demis

  Επιτέλους να ιδρυθεί το τμήμα ειδικής αγωγής. Αποτελεί ανάγκη για την περιοχή.

 • 14 Μαΐου 2018, 08:49 | ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

  Τι συμφέροντα εξυπηρετούνται όταν δημιουργείται καινούργιο τμήμα ειδικής αγωγής τη στιγμή που οι απόφοιτοι των 2 υπαρχόντων τμημάτων εργάζονται εδώ και 17 χρόνια υπό το καθεστώς της αναπλήρωσης και της ανεργίας. Δώστε τα κονδύλια για εξοπλισμό σχολείων, ουσιαστικές επιμορφώσεις και διορισμούς και σταματήστε τα πειράματα!

 • 14 Μαΐου 2018, 08:49 | Μιχάλης Δ

  Η ίδρυση τμήματος μουσικών σπουδών με έδρα της Άρτα είναι προφανές πως αποσκοπεί στην αναβάθμιση του Τει Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής,κάτι που συνέβη και μέσω της εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών 18-19 και μέσω της ενοποίησης των κλάδων ΠΕ 16.01 και ΠΕ 16.02 σε ΠΕ79.01.Θεωρώ περιττή αυτή την κίνηση αυτή διότι δεν χρειάζεται η χώρα ένα ακόμα τμήμα μουσικών σπουδών,πόσω μάλλον υποβαθμίζοντας παράλληλα τις σπουδές των αποφοίτων των υπολοίπων τεσσάρων σχολών μουσικολογίας.Ευχαριστώ.

 • 14 Μαΐου 2018, 08:43 | Marios

  Έχει γίνει μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας-ανάλυση κόστους για την ίδρυση νέου πολυτεχνικού τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών; Χρειάζεται ακόμη ένα η χώρα πέρα των 5 υπαρχόντων;

 • 14 Μαΐου 2018, 08:29 | Θωμάς Λασπάς

  ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΙΣΧΡΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!

  Η πρόταση για ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής, το οποίο εντάσσεται στη σχολή επιστημών της Αγωγής δημιουργεί πολλά ερωτήματα για τα πραγματικά κίνητρα ίδρυσης του συγκεκριμένου πανεπιστημιακού τμήματος σε πολλά επίπεδα, καθώς έχει ήδη προηγηθεί μια σειρά ενεργειών και δηλώσεων από πλευράς Υπουργείου Παιδείας που έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα πρόταση (μοριοδότηση βασικού πτυχίου των τμημάτων ειδικής αγωγής, ανοιχτή αμφισβήτηση από τον υπουργό και τον διευθυντή ειδικής αγωγής σχετικά με τα βιογραφικά και τα προγράμματα σπουδών). Θα αποτελούν, λοιπόν, οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος πτυχιούχοι β’ κατηγορίας, όπως ακριβώς κατέληξαν τα 2 τελευταία χρόνια οι απόφοιτοι των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων του Βόλου και του Μακεδονίας; Απόφοιτοι που βιώνουν την εργασιακή ομηρία εδώ και 17 έτη; Επί σειρά ετών διατυπώνουμε τη θέση πως την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ θα πρέπει να την αναλάβει εξ ολοκλήρου η Πολιτεία. Η ίδρυση ενός ακόμα τμήματος ειδικής αγωγής κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής και νηπιαγωγών, ώστε να εμπλουτιστούν με περισσότερα μαθήματα σχετικά με ΕΑΕ και να επαναλειτουργήσουν δομές επιμόρφωσης των ήδη εν ενεργεία εκπαιδευτικών (βλ διδασκαλεία) ώστε να προωθηθεί με πραγματικούς όρους η συμπεριληπτική εκπαίδευση που με τόση θέρμη υποστηρίζει το υπουργείο. Για όσους αναφέρονται ακόμα στην ελληνική πρωτοτυπία των προπτυχιακών ειδικής αγωγής παραθέτουμε ξανά (όπως και πριν μερικά χρόνια) λίστα με προπτυχιακά προγράμματα σπουδών παγκοσμίως:
  Ενδεικτικά παραδείγματα για bachelor degree στην ΕΑΕ
  Α) Πανεπιστήμια σε ΗΠΑ
  1. VANDERBILT UNIVERSITY
  2. UNIVERSITY OF GEORGIA
  3. UNIVERSITY OF ILLINOIS
  4. URBANA CHAMPAIGN
  5. GRAND CANYON UNIVERSITY
  6. OHIO STATE UNIVERSITY
  7. WESTERN GOVERNORS UNIVERSITY
  8. PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY
  9. LESLEY UNIVERSITY
  10. LIBERTY UNIVERSITY
  11. UNIVERSITY OF UTAH
  12. UNIVERSITY OF HARTFORD
  13. UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI NEW YORK UNIVERSITY
  14. NORTHCENTRAL UNIVERSITY
  15. UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES
  16. UNIVERSITY OF CENTRAL MISSOURI
  17. UNIVERSITY OF FLORIDA
  18. UNIVERSITY OF OREGON
  19. EAST CAROLINA UNIVERSITY
  20. STEPHEN F. AUSTIN UNIVERSITY
  Β) Ηνωμένο Βασίλειο:
  1. Bishop Grosseteste University (Education Studies and Special Educational Needs and Inclusion (SENI) BA (Hons))
  2. Plymouth University Primary (Special Educational Needs) BEd (Hons)
  3. University of Worcester – Special Education Needs, Disability and Inclusion BA (Hons)
  4. University of East London – Special Education BA (Hons)
  5. University of Northampton – Special Educational Needs and Inclusion BA (Hons)
  6. Bachelors Degrees Special Education Courses at Liverpool John Moores University Merseyside
  Γ) Γερμανία: University of Cologne – B.A. Sonderpädagogische Förderung, BK, GymGe
  Δ) Αυστραλία: University of Southern Queensland – Bachelor of Education (Special Education)
  Ε) Νορβηγία: University of Oslo – Bachelor Degree Special Education

 • 14 Μαΐου 2018, 07:28 | ΛΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ!
  ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ.

 • 14 Μαΐου 2018, 07:27 | Τζεμαλή

  Η πρόταση για ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής, το οποίο εντάσσεται
  στη σχολή επιστημών της Αγωγής δημιουργεί πολλά ερωτήματα για τα
  πραγματικά κίνητρα ίδρυσης του συγκεκριμένου πανεπιστημιακού τμήματος σε
  πολλά επίπεδα, καθώς έχει ήδη προηγηθεί μια σειρά ενεργειών και δηλώσεων
  από πλευράς Υπουργείου Παιδείας που έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα
  πρόταση (μοριοδότηση βασικού πτυχίου των τμημάτων ειδικής αγωγής,
  ανοιχτή αμφισβήτηση από τον υπουργό και τον διευθυντή ειδικής αγωγής
  σχετικά με τα βιογραφικά και τα προγράμματα σπουδών). Θα αποτελούν,
  λοιπόν, οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος πτυχιούχοι β’ κατηγορίας, όπως
  ακριβώς κατέληξαν τα 2 τελευταία χρόνια οι απόφοιτοι των δύο
  πανεπιστημιακών τμημάτων του Βόλου και του Μακεδονίας; Απόφοιτοι που
  βιώνουν την εργασιακή ομηρία εδώ και 17 έτη; Επί σειρά ετών διατυπώνουμε
  τη θέση πως την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ θα πρέπει να την
  αναλάβει εξ ολοκλήρου η Πολιτεία. Η ίδρυση ενός ακόμα τμήματος ειδικής
  αγωγής κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, παράλληλα θα πρέπει να
  γίνουν και αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων
  δημοτικής και νηπιαγωγών, ώστε να εμπλουτιστούν με περισσότερα μαθήματα
  σχετικά με ΕΑΕ και να επαναλειτουργήσουν δομές επιμόρφωσης των ήδη εν
  ενεργεία εκπαιδευτικών (βλ διδασκαλεία) ώστε να προωθηθεί με
  πραγματικούς όρους η συμπεριληπτική εκπαίδευση που με τόση θέρμη
  υποστηρίζει το υπουργείο. Για όσους αναφέρονται ακόμα στην ελληνική
  πρωτοτυπία των προπτυχιακών ειδικής αγωγής παραθέτουμε ξανά (όπως και
  πριν μερικά χρόνια) λίστα με προπτυχιακά προγράμματα σπουδών παγκοσμίως:
  Ενδεικτικά παραδείγματα για bachelor degree στην ΕΑΕ
  Α) Πανεπιστήμια σε ΗΠΑ
  1. VANDERBILT UNIVERSITY
  2. UNIVERSITY OF GEORGIA
  3. UNIVERSITY OF ILLINOIS
  4. URBANA CHAMPAIGN
  5. GRAND CANYON UNIVERSITY
  6. OHIO STATE UNIVERSITY
  7. WESTERN GOVERNORS UNIVERSITY
  8. PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY
  9. LESLEY UNIVERSITY
  10. LIBERTY UNIVERSITY
  11. UNIVERSITY OF UTAH
  12. UNIVERSITY OF HARTFORD
  13. UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI NEW YORK UNIVERSITY
  14. NORTHCENTRAL UNIVERSITY
  15. UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES
  16. UNIVERSITY OF CENTRAL MISSOURI
  17. UNIVERSITY OF FLORIDA
  18. UNIVERSITY OF OREGON
  19. EAST CAROLINA UNIVERSITY
  20. STEPHEN F. AUSTIN UNIVERSITY
  Β) Ηνωμένο Βασίλειο:
  1. Bishop Grosseteste University (Education Studies and Special
  Educational Needs and Inclusion (SENI) BA (Hons))
  2. Plymouth University Primary (Special Educational Needs) BEd (Hons)
  3. University of Worcester – Special Education Needs, Disability and
  Inclusion BA (Hons)
  4. University of East London – Special Education BA (Hons)
  5. University of Northampton – Special Educational Needs and Inclusion
  BA (Hons)
  6. Bachelors Degrees Special Education Courses at Liverpool John Moores
  University Merseyside
  Γ) Γερμανία: University of Cologne – B.A. Sonderpädagogische Förderung,
  BK, GymGe
  Δ) Αυστραλία: University of Southern Queensland – Bachelor of Education
  (Special Education)
  Ε) Νορβηγία: University of Oslo – Bachelor Degree Special Education

 • 14 Μαΐου 2018, 07:19 | Χρήστος

  Να μην καταλήξουν οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος πτυχιούχοι β’ κατηγορίας, όπως ακριβώς κατέληξαν τα 2 τελευταία χρόνια οι απόφοιτοι των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων του Βόλου και του Μακεδονίας. Ας μεριμνήσει η Πολιτεία για τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων Βόλου και Μακεδονίας που είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πρώτα κι έπειτα ας προχωρήσει στην ίδρυση νέου τμήματος.

 • 14 Μαΐου 2018, 07:10 | Α.Α.

  Το νεοϊδρυθέν τμήμα μουσικών σπουδών θα πρέπει να διαθέτει εξετάσεις ειδικών μαθημάτων ως κριτήριο για την εισαγωγή των υποψηφίων σε αυτό,γεγονός που συμβαίνει σε όλα τα λειτουργούντα πανεπιστημιακά μουσικά ιδρύματα της χώρας και διασφαλίζει την ποιότητα των υποψηφίων καθώς και την ισότητα των τμημάτων μεταξύ τους

 • 14 Μαΐου 2018, 06:21 | Ανδρομάχη

  ΟΧΙ στη δημιουργία τμήματος Ειδικής Αγωγής .Τα ήδη υπάρχοντα τμήματα είναι ικανά να καλύψουν όλες τις ανάγκες ! Εξέλιξτε αυτά που υπάρχουν τώρα. Δώστε παιδαγωγική επαρκεία στο τμήμα του παμακ .

 • 14 Μαΐου 2018, 03:42 | ΛΙΑ

  Θα ταχθώ υπέρ της δημιουργίας ενός νέου τμήματος Ειδικής Αγωγής.
  Σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο κλάδο της εκπαίδευσης ένα απλό μεταπτυχιακό (αμφιβόλου ποιότητας) ή ένα σεμινάριο δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ειδίκευσης του εκπαιδευτικού..
  Ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής θα πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένος και αυτό επιτυγχάνεται σίγουρα καλύτερα μέσω της 4ετούς φοίτησης σε κάποια σχολή Ε.Α.Ε.