Άρθρο 02 – Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1. Στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1η-10-2018 οι κάτωθι Σχολές:
α) Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας,
β) Σχολή Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας.
γ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.
2. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
4. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 ολοκληρώνεται μέχρι τις 31-1-2019, σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η προκήρυξη των εκλογών για ανάδειξη κοσμήτορα γίνεται από τον πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τις 31-10-2018. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τον προσωρινό κοσμήτορα, τους προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, εκτός αν η Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα οπότε ο κοσμήτορας εκτελεί χρέη προέδρου, πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο προσωρινός κοσμήτορας, καθηγητής α΄ βαθμίδας, άλλως αναπληρωτής καθηγητής, Τμήματος της Σχολής.
5. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρατείνονται για έως δύο φορές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Η Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

 • 13 Μαΐου 2018, 23:23 | DK

  Ένα επιπλέον νέο τμήμα ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ στην Πρέβεζα που έχει αξιόλογες νέες εγκαταστάσεις θα δημιουργούσε μια ισχυρή διαφοροποίηση στο νέο Πανεπιστήμιο και θα άλλαζε το τελματώδες τοπίο της επανάληψης των ίδιων Σχολών σε όλη την επικράτεια με το ίδιο αντικείμενο.
  Το σύγχρονο εργαλείο της διαδικτύωσης σε συγκερασμό με τις σύγχρονες γνώσεις στα Οικονομικά και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ θα δώσουν μια σίγουρη επαγγελματική πορεία και προοπτική στα νιάτα της Ελλάδας.
  Επίσης μια νέα αξιόλογη και μοναδική Σχολή για τα Ελληνικά δεδομένα που θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Πρέβεζα θα ήταν αυτή με το αντικείμενο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ σε συνεργασία με τις εργαστηριακές υποδομές της ΑΕΝ Πρέβεζας και τις σύγχρονες αεροπορικές ηλεκτρονικές υποδομές του αεροδρομίου του Ακτίου.
  Τέλος στα Ιωάννινα θα μπορούσε να λειτουργήσει μια νέα μοναδική Σχολή ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ διότι η παιδική διατροφή χτίζει το υγιές μέλλον της Χώρας μας και η αθλητική διαιτολογία προάγει και φροντίζει την διατροφή των αθλητών και όχι μόνο.
  Το νέο Πανεπιστήμιο θα πρέπει απαρέγκλιτα να έχει την ονομασία, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ .

 • 13 Μαΐου 2018, 20:48 | Χρυσόστομος Στύλιος, Κοσμήτορας Σχολής ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Ηπείρου

  Απόφαση Γ.Σ. τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  H ίδρυση Σχολής με την ονομασία «Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», είναι ιδιαίτερα εστιασμένη και περιοριστική και δεν αφορά και δεν συμπεριλαμβάνει μια ενότητα συγγενών κλάδων για τους οποίους εξασφαλίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση όπως απαιτεί η παράγραφος 1 του Άρθρου 9 (Σχολές, Τμήματα) του Ν. 4485/4-8-2017.
  Μια προτεινόμενη ονομασία, θα μπορούσε να ήταν π.χ. «Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» (παρόμοια απαντάται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς), ή παρεμφερή και η οποία θα ήταν σύμφωνη με το πνεύμα και γράμμα του Ν. 4485/4-8/2017. Έτσι διασφαλίζεται και η επιστημονική συνέχεια του Τμήματος και η ομαλή ένταξη του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  Επιπρόσθετα, η ίδρυση μονοτμηματικής Σχολής όπως η προτεινόμενη «Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Ν. 4485/4-8-2017, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, δεν υπάρχει κάποια αιτιολόγηση για την μονοτμηματική σχολή.

 • 13 Μαΐου 2018, 20:29 | Χρυσόστομος Στύλιος

  Μέχρι την συγκρότηση και ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης των Σχολών, προτείνεται να παραμείνουν ως προσωρινά όργανα διοίκησης, τα εκλεγμένα όργανα στα αντίστοιχα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου.
  Δεν υπάρχει λόγος στο μεταβατικό στάδιο των 3-4 μηνών που απαιτείται να υπάρχουν διορισμένες διοικήσεις. Επιπρόσθετα σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, στην προσωρινή διοίκηση δεν προβλέπεται η εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητών.

 • 13 Μαΐου 2018, 15:09 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καλημέρα σας.Θεωρώ πολύ σωστή την ένταξη του νέου Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Άρτας στη Σχολή Καλών Τεχνών που ήδη υπάρχει. Επιτέλους μπαίνει κάποια σειρά σε τμήματα που λειτουργούν ως Δον Κιχώτες μέσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θυμίζουν την αναρχοαυτόνομη λογική των επαναστατών του 21 που ταύτιζαν τον Καποδίστρια με τους Οθωμανούς δυνάστες.
  Και τα δύο τμήματα θα ωφεληθούν από τη συμπερίληψη σε κοινή σχολή. Και μπορεί να συνεργαστούν στο μέλλον.Εξάλλου σήμερα μόνο η διεπιστημονικότητα φέρνει αποτελέσματα.Ίσως και να αποτελέσει πρότυπο γιά τη συγχώνευση της ΑΣΚΤ στην Αθήνα με το ΕΚΠΑ και ειδικότερα με τα δύο Τμήματα που διαθέτει αυτό, το Τμήμα Θεατρικών και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, όπως ήδη γίνεται στο ΑΠΘ.
  Όσο γιά τη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αν δεν κάνω λάθος, το ομώνυμο Τμήμα που αυτή θα περιέχει,εντάσσεται ως Τμήμα στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Προτείνω λοιπόν να ακολουθηθεί η ίδια οδός και να υπαχθεί και αυτό στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ηπείρου και όχι Ιωαννίνων.

 • 13 Μαΐου 2018, 12:44 | Κωνσταντίνος

  Πρωταρχικός στόχος κάθε Πανεπιστημιακού Ιδρύματος διεθνώς είναι όλα τα Τμήματα και οι Σχολές του να έχουν υψηλή διεθνή αναγνώριση και να κατατάσσονται ψηλά στις παγκόσμιες λίστες κατάταξης Πανεπιστήμιων.
  Ως εκ τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη αφαίρεσης του όρου «Εφαρμογών» τόσο από το Τμήμα όσο και από τη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών διότι δεν αντιστοιχεί σε καμία υπάρχουσα ονομασία Σχολής τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς.
  Επιστημονικά δόκιμη ονομασία Σχολής θα ήταν «Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», ονομασία που είναι απόλυτα αναγνωρίσιμη διεθνώς.

 • 12 Μαΐου 2018, 18:43 | ΑΠΟΦ_Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

  Συμφωνώ απόλυτα με την προηγούμενη προσέγγιση για μια ολοκληρωμένη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  δείτε σχετικά ..
  2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences

  https://www.auth.gr/news/conferences/24376

 • 12 Μαΐου 2018, 18:21 | ΕΣΥ – ΕΓΩ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  Ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς !! και ας κοιτάξει πραγματικά τον εαυτό του κατάματα στον καθρέφτη ..
  Ποια μπορεί να είναι η προτεραιότητα σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό?
  η Δημιουργία ακόμα μερικών ΤΕΙ με πανεπιστημιακή επικάλυψη, όπως η άμεση αναγκαιότητα για την Δημιουργία ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος για την κάλυψη των αναγκών της « Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας» σε κάποια γωνιά της χώρας ? με την πρόσληψη σε βάθος τριετίας τουλάχιστον 15 μελών ΔΕΠ ή η εξοικονόμηση πόρων για την πρόσληψη και την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού ?
  Εκτός και η χώρα έχει ξεκάθαρες λύσεις και απεριόριστους πόρους !!

  Με εκτίμηση
  Επίκουρος Ιατρός ΕΣΥ

 • 12 Μαΐου 2018, 08:55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καλημέρα σας.Θεωρώ πολύ σωστή την ένταξη του νέου Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Άρτας στη Σχολή Καλών Τεχνών που ήδη υπάρχει. Επιτέλους μπαίνει κάποια σειρά σε τμήματα που λειτουργούν ως Δον Κιχώτες μέσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θυμίζουν την αναρχοαυτόνομη λογική των επαναστατών του 21 που ταύτιζαν τον Καποδίστρια με τους Οθωμανούς δυνάστες.
  Και τα δύο τμήματα θα ωφεληθούν από τη συμπερίληψη σε κοινή σχολή. Και μπορεί να συνεργαστούν στο μέλλον.Εξάλλου σήμερα μόνο η διεπιστημονικότητα φέρνει αποτελέσματα.Ίσως και να αποτελέσει πρότυπο γιά τη συγχώνευση της ΑΣΚΤ στην Αθήνα με το ΕΚΠΑ και ειδικότερα με τα δύο Τμήματα που διαθέτει αυτό, το Τμήμα Θεατρικών και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, όπως ήδη γίνεται στο ΑΠΘ.
  Όσο γιά τη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αν δεν κάνω λάθος, το ομώνυμο Τμήμα που αυτή θα περιέχει,εντάσσεται ως Τμήμα στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Προτείνω λοιπόν να ακολουθηθεί η ίδια οδός και να υπαχθεί και αυτό στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ηπείρου και όχι Ιωαννίνων.

 • 10 Μαΐου 2018, 18:55 | Χάρης – Κώστας

  Προτείνουμε η Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην οποία υπάγεται το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και θα ενταχθεί και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, να μετονομαστεί σε Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πιστεύουμε ότι η ονομασία της Σχολής θα πρέπει να αναδεικνύει ξεκάθαρα τους στόχους που έχουν διαμορφωθεί αναφορικά με τη φυσιογνωμία της σχολής και αφορούν σε τμήματα των οποίων το γνωστικό τους αντικείμενο ευρίσκεται στο χώρο της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης.

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  -Π.Ε.Σ.Ε.Α.-
  Αρ. Απόφ.: 1482/1999 Πρωτοδικείου Αθηνών
  Γούναρη 21 – 23, 18531 Πειραιάς
  Τηλ.: 2651048830, 2104535235, 2105731768,
  2104954478, 2610310545, 2321055184
  Κινητά: 6977244295, 6944126716, 6977743862,
  6932942156, 6937339323, 6932046005
  Fax: 2651048830, 2105743966
  E-mail: ds_pesea@yahoo.gr
  http://www.pesea.gr

  Πειραιάς, 10-05-2018
  Αρ. Πρωτ.: 42

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
  για τη δημιουργία «νέων» Τμημάτων Ειδικής Αγωγής στα ΑΕΙ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α., αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που πραγματεύεται τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής στα Ιωάννινα, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του προς την ηγεσία του Υπουργείου του Παιδείας που αποδέχεται τις πιέσεις διαφόρων κύκλων της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι προτάσσουν τα «οικονομικά συμφέροντα» τους, εις βάρος των δημοκρατικών επιλογών της Ελληνικής Δημοκρατίας που προστατεύει το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ενταξιακό και συμπεριληπτικό δημόσιο σχολείο.
  Η ίδρυση και η λειτουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και συνδέεται με καταδικαστέες πολιτικές του σκοτεινού παρελθόντος των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Εκπαιδευτικών θεσμών και πολιτικών που είχαν επιβάλει το ιατρο-παιδαγωγικό και διαχωριστικό μοντέλο αγωγής και εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τα υποχρέωναν να εγγράφονται και να φοιτούν σε ειδικά σχολεία εγκλεισμού και σε άθλια κτίρια υποβαθμισμένων και περιθωριοποιημένων περιοχών-γκέτο των αστικών κέντρων.
  Απευθυνόμενοι στην Ελληνική Κυβέρνηση, τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα, στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τους φορείς των Οργανώσεων των Αναπήρων και των Εκπαιδευτικών και κάθε επιστημονική, συνδικαλιστική και κοινωνική συλλογικότητα της Ελληνικής Κοινωνίας ζητάμε να μελετήσουν προσεχτικά την ιστορία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η οποία ουσιαστικά άρχισε να εγγράφεται με θετικά πρόσημα για τα ανάπηρα άτομα από το 1982 με το Προεδρικό Διάταγμα 603/1982 και το Νόμο 1566/1985 (άρθρα 32 έως 35). Κάνουμε έκκληση στους/στις κ.κ. Βουλευτές, αντιπροσώπους του Ελληνικού Λαού στη Βουλή των Ελλήνων, να προβούν σε ανασκόπηση των Νόμων: 2817/2000, 3699/2008, 4115/2013, 4186/2013, 4368/2016, 4415/2016, 4452/2017 οι οποίοι υιοθέτησαν τις διεθνείς διακηρύξεις και διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα προσβασιμότητας στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της ένταξης και της συνεκπαίδευσης (Διακήρυξης της Σαλαμάγκα, 1994 & Νόμος 4074/2012), υπενθυμίζοντας την αρνητική αξιολόγηση της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η θέση (τελευταία) στο κριτήριο «ισότιμη εκπαίδευση» των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βλ. Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Ε.Ε. Schraad-Tischler and Kroll, 2014).
  Σήμερα η συνεκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία θεωρείται πλέον, ως η πιο ενδεδειγμένη μορφή εκπαίδευσης, κι αποτελεί πολιτική προτεραιότητα στις περισσότερες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
  Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εκπαιδευτική πολιτική να προωθεί την «Παιδαγωγική της Ένταξης», στηρίζοντας ένα σχολείο σε μια κοινωνία για όλους, ένα σχολείο το οποίο πρέπει να αποτελεί εστία καταπολέμησης ρατσιστικών και διαχωριστικών στάσεων, με τη δημιουργία φιλόξενων κοινοτήτων όπου η εκπαίδευση κι η σχολική ένταξη των παιδιών να είναι υποχρέωση και έγνοια όλων των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος. Προκειμένου να επιτευχθεί επί της ουσίας η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι απαραίτητο το σχολείο μέσα από την οργάνωσή του να παρέχει ενοποιημένες υπηρεσίες μεγάλου εύρους για όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες με τρόπο που να εστιάζει στην πρόληψη και όχι στα ελαττώματα και τις αδυναμίες τους (European Agency for Development in Special Needs Education, 2013).
  Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α., επιδιώκει να υπενθυμίσει, προς κάθε κατεύθυνση, ότι η όποια προσπάθεια για δημιουργία «νέων» Τμημάτων Ειδικής Αγωγής στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όλα τα παραπάνω γιατί: α) οι μαθητές κατηγοριοποιούνται με κύριο επίκεντρο τη παθολογία και τη θεραπεία τους και όχι από τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις δυνατότητές τους, β) υιοθετείται μια στρεβλή διάκριση, στην οποία ο «ειδικός» και ο «γενικός» παιδαγωγός αποτελούν ξεχωριστές οντότητες και κατηγοριοποιούνται σαν να προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, γ) ενισχύει το ξεπερασμένο διαχωριστικό ιατρικο-παιδαγωγικό μοντέλο και βρίσκεται σε αντίθεση με την όποια προσπάθεια εναρμόνισης της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστήματος με την πολιτική της ένταξης και των ίσων ευκαιριών (Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, που επικυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με το Ν. 4074/2012).
  Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α., έχει τονίσει την αναγκαία αναμόρφωση σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων με στόχο «τη διαμόρφωση ενός νέου προφίλ του εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος θα μπορεί ν’ ανιχνεύει και να αντιμετωπίζει παιδαγωγικά όλα τα παιδιά μέσα στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης» (Π.Ο.Ε.Δ./Δ.Ο.Ε., 2003). Άλλωστε, στη Συνθήκη της Σαλαμάνκα επισημαίνεται στις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν, στα πλαίσια μιας δομικής αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος, τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, πριν και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους εξίσου και να προσανατολίζουν τη φροντίδα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σε σχολεία για όλους (UNESCO, 1996). Επίσης είναι άξιο αναφοράς ότι στο νομοσχέδιο για τις νέες δομές στην εκπαίδευση μεγάλο μέρος της διαχείρισης των προβλημάτων που προκύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη, λόγω των εγγενών δυσκολιών των μαθητών, μετακυλίεται στους εκπαιδευτικούς της τάξης και είναι αναγκαίο να έχουν επιμόρφωση πάνω σε ζητήματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής εκπαίδευσης και προβάλλεται ως αδήριτη ανάγκη η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης, αντί επιδιώκεται η μονομερής εκπαίδευσή τους μόνο προς την κατεύθυνση της Ειδικής Εκπαίδευσης αγνοώντας το γενικό πλαίσιο μέσα στο ίδιο το σχολείο! Τα Πανεπιστήμια της χώρας μπορούν να υλοποιήσουν με επιτυχία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και μετεκπαίδευσης που να προωθούν τις ενταξιακές εκπαιδευτικές πολιτικές για την πρόσβαση, χωρίς προσκόμματα και εμπόδια, των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο «Σχολείο για Όλους». Μπορούν επίσης με την επιμήκυνση των σπουδών στα ΠΤΔΕ και τις καθηγητικές σχολές να δίνεται η δυνατότητα επιπλέον σπουδών πάνω στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
  Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών κατέθεσαν μια σπουδαία πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας να επαναλειτουργήσουν τα Διδασκαλεία υπό την εποπτεία των ΠΤΔΕ ή των καθηγητικών σχολών με εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών για να αγκαλιάσει το Ελληνικό Σχολείο το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.
  Οι σημερινές σύνθετες και εκπαιδευτικές συνθήκες οδηγούν στην αναγκαιότητα της σύνταξης ενός νέου Ενιαίο Νόμο για την Εκπαίδευση. Στον νόμο αυτό η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση πρέπει να αναφέρεται ως αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Εκπαίδευσης και οι ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις -όπου και όταν απαιτούνται- θα πρέπει να είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης, να εναρμονίζονται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνονται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της Γενικής Εκπαίδευσης. Αντίθετα δεν έχουν θέση συντεχνιακές σχέσεις που εμποδίζουν τη ριζική αναπλαισίωση και αλλαγή φιλοσοφίας και πολιτικής πρακτικής στην ειδική εκπαίδευση με καταστροφικές συνέπειες στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
  Ο Πρόεδρος: Μηνάς Ευσταθίου
  Ο Γενικός Γραμματέας: Λευτέρης Ρατσιάτος

 • 8 Μαΐου 2018, 20:43 | Άννα Χήτα

  Το υπό κατάργηση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προέρχεται από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, το οποίο μετατράπηκε στα πλαίσια το σχεδίου ΑΘΗΝΑ σε κατεύθυνση με τίτλο “Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στην Διοίκηση και την Οικονομία”. Τα αντικείμενα που θεράπευε εξ αρχής αυτό το τμήμα ήταν κυρίως «Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες» και «Διαπολιτισμική Επικοινωνία», συγγενή δηλαδή αντικείμενα σπουδών. Κατά αυτήν την έννοια πρόκειται για μετεξέλιξη και όχι για νεο-σύσταση. Εν έτη 2018 δεν είναι δυνατόν να οπισθοδρομούμε όταν σε άλλες χώρες η διεπιστημονικότητα σε προγράμματα σπουδών υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Τμήματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας λειτουργούν πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία και συνεχίζουν να ιδρύονται συνεχώς σε πολλές χώρες του εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη τις επίκαιρες πάντα ανάγκες της εποχής. Παραθέτω ενδεικτικά μερικά links προπτυχιακών κύκλων σπουδών διαπολιτισμικής επικοινωνίας πανεπιστημίων του εξωτερικού, πριν όμως αναφέρω, ότι η διαπολιτισμική επικοινωνία στο εξωτερικό αποτελεί σε διάφορους κύκλους σπουδών υποχρεωτική κατεύθυνση:
  1. Universität Wien: B.A. Transkulturelle Kommunikation, https://spl.univie.ac.at/index.php?id=5266
  2. Κarl-Franzens-Universität Graz: B.A. Transkulturelle Kommunikation, https://studien.uni-graz.at/de/ordentliche-studien/studium-transkulturelle-kommunikation/transkulturelle-kommunikation-bachelor/
  3. University of Milan: Language Mediation and Intercultural Communication, http://www.unimi.it/ENG/university/59419.htm
  4. University of Warwick: BA Language, Culture & Communication, https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/study/ba/lcc/
  4. Edinburgh Napier University: Languages and Intercultural Communication, https://www.napier.ac.uk/courses/ba-hons-languages-and-intercultural-communication-undergraduate-fulltime
  5. Martin-Luther Universität –Halle –Wittenberg: Berufsorientierte Linguistik im interkulturellen Kontext (BLIK), https://studienangebot.uni-halle.de/berufsorientierte-linguistik-im-interkulturellen-kontext-blik-bachelor-90
  6. University of North Carolina at Charlotte, Department of Languages and Culture Studies, https://languages.uncc.edu/node/3
  7. Universitat Passau: BA International Cultural and Business Studies,
  http://www.uni-passau.de/en/ba-icbs/
  8. Moscow State Linguistic University : Theory and Practice of Intercultural Communication, https://www.linguanet.ru/en/studies/programmes-courses/bachelors/linguistics-45-03-02-theory-and-practice-of-intercultural-communication/
  9. University of East Anglia BA Intercultural: Communication with Business Management, https://www2.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/ba-intercultural-communication-with-business-management
  10.Universität Marburg: BSc Intercultural Business Studies, https://www.uni-marburg.de/en/studying/degree-programs/social-sciences/interbusbs
  11. Universität Wien: B.A. Transkulturelle Kommunikation, https://spl.univie.ac.at/index.php?id=5266
  12. TU Chemnitz: B.A. Interkulturelle Kommunikation, https://www.tu-chemnitz.de/phil/studium/studiengaenge/ba_interkultkommunikation.html
  13. Universität der Künste Berlin: Communication in Social and Economic Contexts
  https://www.udk-berlin.de/en/courses/communication-in-social-and-economic-contexts/

 • 6 Μαΐου 2018, 07:51 | Χρυσόστομος Στύλιος

  H ίδρυση Σχολής με την ονομασία «Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», είναι ιδιαίτερα εστιασμένη και περιοριστική και δεν αφορά και δεν συμπεριλαμβάνει μια ενότητα συγγενών κλάδων για τους οποίους εξασφαλίζει την διεπιστημονική προσέγγιση όπως απαιτεί η παράγραφος 1 του Άρθρου 9 (Σχολές, Τμήματα) του Ν. 4485/4-8-2017. Αντίθετα μια Σχολή με την ονομασία π.χ. «Σχολή Τεχνολογίας» ή παρεμφερή, θα ήταν σύμφωνη με το πνεύμα και γράμμα του Ν. 4485/4-8/2017.

  Επιπρόσθετα, η ίδρυση μονοτμηματικής Σχολής όπως η προτεινόμενη «Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Ν. 4485/4-8-2017, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, δεν υπάρχει κάποια αιτιολόγηση για την μονοτμηματική σχολή.