Άρθρο 04 – Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την 1η-10-2018, στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην 1η-10-2018.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στα Τμήματα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εξής:
αα) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Λογοθεραπείας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
στστ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
ζζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
ηη) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του Τμήματος υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις 31-10-2018, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην 1η-10-2018.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του απορροφώμενου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.
4. α) Οι κατέχοντες, κατά την 1η-10-2018, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την επιφύλαξη της υποπερίπτ. ε΄.
β) Οι αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου κατά την 1η-10-2018 εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31-12-2018 και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018.
γ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται ομοίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αιτούνται τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια. Για τη μετατροπή θέσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από πενταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενες από καθηγητές πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα του άρθρου 3. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα δεν επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στην υποπερίπτ. iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στη Σύγκλητο, η οποία τις κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018, εφόσον η αίτηση υποβληθεί ως την 30η-12-2018. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει.
δ) Τα μέλη ΔΕΠ των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου από 1η-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, αναλόγως με τη θέση που κατέχουν την 1η-10-2018, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα Τμήματα σύμφωνα με την παρ. 2. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου και υπάγεται: α) στις κείμενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών, και β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31η-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα μονιμοποίησης και εξέλιξης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4009/2011. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, η οποία μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Οι πράξεις μετατροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν έναρξη ισχύος την 1η-10-2018, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
στ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
5. Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική δεν θίγονται.
6. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την 1η-10-2018, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1η-10-2018, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την 1η-10-2018, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 2, Τμημάτων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 4.
7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του άρθρου 3 του παρόντος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη των καθηγητών σε Τμήμα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφορά και στους ήδη υπηρετούντες καθηγητές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων για μετακίνηση προς τα Τμήματα του άρθρου 3. Ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας που επιθυμούν να μετακινηθούν στο νεοσυσταθέν Τμήμα Ψυχολογίας, η μετακίνηση πραγματοποιείται με αίτησή τους και απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής.
8. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεπιστημίου.
9. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 2, ή στο ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Έαν οι θέσεις τους είναι στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται στο ίδρυμα. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο εντάσσονται.
10. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1η-10-2018 στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει. Για την αλλαγή της πόλης εργασίας απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του ιδρύματος. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
11. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.
12. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μεταφέρονται στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών.

 • 14 Μαΐου 2018, 09:16 | ΣΙΩΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Να παραμείνουν διοικητικές δομές για να υποστηρίξουν το έργο στο Campus Κωστακιών Άρτας και και οι υπάλληλοι να μην αλλάξουν τόπο εργασίας παρά μόνο με τη θέλησή τους και κατόπιν αίτησή τους.

 • 14 Μαΐου 2018, 08:36 | Ελπίδα Τσιρώνη

  Η «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ πέρα από τα ωραία λόγια, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Η φευδεπίγραφη ακαδημαϊκότητα του διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ είναι από αμφίβολη έως ανύπαρκτη. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού προσλήφθηκε στα ΤΕΙ στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών χωρίς διδακτορικό, με φωτογραφικές προκηρύξεις και μόνα προσόντα ένα μεταπτυχιακό και λίγα χρόνια επαγγελματική εμπειρία που δεν είχε καμία ακαδημαϊκή υπόσταση. Για μας που συγκεντρώναμε ακαδημαϊκά προσόντα (διδακτορικό δίπλωμα, δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, αυτοδύναμη διδασκαλία) οι πόρτες των ΤΕΙ ήταν κλειστές, διότι δεν είχαμε εργαστεί στην «παραγωγή». Το σκεπτικό ήταν πως οι καθηγητές εφαρμογών ήταν προσωπικό για τα εργαστηριακά μαθήματα. Γι’ αυτό και έπρεπε τα ωράριό τους να εξαντλείται στα εργαστήρια. Με τα χρόνια και από την πίσω πόρτα, κατάφεραν να θεωρηθούν ακαδημαϊκή βαθμίδα, να αναλάβουν θεωρητικά μαθήματα και να αποκτήσουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ! Σήμερα, άνθρωποι με μηδενικά προσόντα να θέλουν να γίνουν «καθηγητές» πανεπιστημίου. Επομένως, για ποια αναβάθμιση μιλάμε; Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι που κατέλαβαν μια θέση πριν χρόνια χωρίς ακαδημαϊκά προσόντα και που πάτησαν πάνω στην εργαστηριακή τους εμπειρία για να γίνουν επίκουροι καθηγητές να θέλουν να εξομοιωθούν με τους Πανεπιστημιακούς; Και πώς αυτή η υποβάθμιση ως προς το διδακτικό προσωπικό θα «αναβαθμίσει» το χώρο του πανεπιστημίου; Ας μας πει κάποιος πόσοι καθηγητές ΤΕΙ προσλήφθηκαν χωρίς διδακτορικό και πόσα χρόνια κάθισαν καθηγητές εφαρμογών (δηλαδή παρασκευαστές) πριν «ανωτατοποιηθούν» με ένα αγορασμένο διδακτορικό; Ας μας πει κάποιος, πόσοι καθηγητές ΤΕΙ μόλις έμαθαν για τη συγχώνευση έτρεξαν να προμηθευτούν ένα «χαρτάκι» από την εγχώρια βιομηχανία ή από χώρες ευκαιρίας; Ας μας πει κάποιος όλοι εμείς που δουλεύαμε τόσα χρόνια σαν επιστημονικοί συνεργάτες γιατί πρέπει να παραγκωνιστούμε για να γίνουν οι πρώην παρασκευαστές πανεπιστημιακοί λέκτορες; Και με ποιο θράσος θα μπουν στις αίθουσες του πανεπιστημίου να διδάξουν παριστάνοντας τους γνώστες; Αν αυτή τη στιγμή το ΤΕΙ Ηπείρου συγχωνεύεται με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κερδισμένοι θα βγουν όλοι αυτοί με το ανύπαρκτο έργο και το αγορασμένο διδακτορικό.

 • 14 Μαΐου 2018, 08:29 | Marios

  Τα τυπικά προσόντα μεταξύ των καθηγητών ΤΕΙ και Πανεπιστημίου είναι ίδια αλλά στα ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη διαφορά κατά μέσο όρο.
  Στην Παράγραφο 4γ, εάν η πενταμελής επιτροπή κρίσης εντοπίσει μη πλήρωση των τυπικών προσόντων και εκτός των προβλεπόμενων στην υποπερίπτ.ιιι της υποπερίπτ. γγ’ κλπ του 4009, αναδεικνύει το ζήτημα ή το αποσιωπά;
  Στην Παράγραφο 4β, τι ακριβώς θα ελέγχει η Σύγκλητος, έχει δικαίωμα απόρριψης της αίτησης και σε ποια περίπτωση;

 • 14 Μαΐου 2018, 01:02 | Β

  Το υπάρχον διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νέο Ίδρυμα (Πανεπιστημιο Ιωαννίνων)από την πόλη όπου υπηρετεί πριν τη συνένωση.

 • 14 Μαΐου 2018, 00:52 | Εκπαιδευτικός

  Τυγχάνει απορίας άξιον πώς οι μελλοντικοί απόφοιτοι του υπό ίδρυση τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιωαννίνων θα έχουν ακαδημαϊκό προσανατολισμό και παιδαγωγική κατάρτιση στις σπουδές τους, τη στιγμή που μεγάλο μέρος των διδασκόντων τους στερούνται τα στοιχεία αυτά. Σίγουρα μιλάμε για μία «αυτοδίκαιη» πράξη καθώς το παραπάνω άρθρο παραβαίνει κάθε αρχή ισονομίας και αξιοκρατίας που οφείλει να διέπει τη λειτουργία κάθε σοβαρού και αξιόπιστου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

 • Ενόψει της κατάστασης που φαίνεται να διαμορφώνεται στο πλαίσο της ενσωμάτωσης των ΤΕΙ στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια ανά Περιφέρεια, είναι επιτακτική η ανάγκη για ορθολογική αξιοποίηση του μη καθηγητικού διδακτικού προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπιστήμια, και διαθέτει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία ένταξης του προσωπικού αυτού στη βαθμίδα του Λέκτορα, σε αντιστοιχία με τις διατάξεις του νόμου που ψηφίστηκε για το Παν. Δυτικής Αττικής.

 • 13 Μαΐου 2018, 22:51 | K.T.

  κ. Υπουργέ,
  Εκατοντάδες μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των ΑΕΙ έχουν ζητήσει ενυπόγραφα από το Υπουργείο τη δυνατότητα ένταξης σε βαθμίδα ΔΕΠ, κατόπιν αίτησης και μετά από αξιολόγηση.

  Το έργο της ενοποίησης των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια είναι σημαντικό και αποτελεί τομή στην ανώτατη εκπαίδευση. Το διαφορετικό θεσμικό τους πλαίσιο, ωστόσο, καθιστά το εγχείρημα δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Η θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου ενοποίησης θα πρέπει να είναι ρεαλιστική στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων και να αναπτύσσει στην εφαρμογή του το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προφίλ των νέων Τμημάτων που θα δημιουργηθούν στον ενιαίο πανεπιστημιακό χώρο. Στο άρθρο 4, στη λογική της προσαρμογής του προσωπικού των ΤΕΙ στα νέα δεδομένα υπάρχουν διατάξεις που δίνουν κίνητρο εξέλιξης, αλλά κυριαρχεί η αίσθηση της ελαστικότητας των ακαδημαϊκών κριτηρίων.
  Για παράδειγμα, στην περίπτωση των καθηγητών εφαρμογών των ΤΕΙ δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε θέση «Λέκτορα εφαρμογών» και στη συνέχεια εξέλιξης σε θέση Λέκτορα μετά την απόκτηση διδακτορικού σε έναν χρονικό ορίζοντα 5 ετών. Η διάταξη αυτή είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώς έχει γίνει και παλαιότερα με τους επιστημονικούς συνεργάτες. Ωστόσο, εγείρει σοβαρό ζήτημα άνισης αντιμετώπισης σε σχέση με την κατηγορία ΕΔΙΠ/ΕΕΠ με διδακτορικό. Για παράδειγμα, οι πρόσφατες μετατάξεις σε θέσεις ΕΔΙΠ μετά από αξιολόγηση απαιτούσαν διδακτορικό και τουλάχιστον 2 χρόνια μεταδιδακτορικής έρευνας ή διδασκαλίας σε ΑΕΙ (προσόντα Λέκτορα). Από την άλλη πλευρά, τα ΕΔΙΠ/ΕΕΠ παραμένουν χωρίς προοπτική εξέλιξης μετά την απόσυρση του άρθρου 61 του ν. 4415/2016 που προέβλεπε την ένταξη σε θέση Λέκτορα.
  Το παρόν νομοσχέδιο καλώς δίνει κίνητρο εξέλιξης και προόδου στο προσωπικό του ΤΕΙ. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και το δίκαιο και διαχρονικό αίτημα των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ για ένταξη σε βαθμίδα ΔΕΠ μετά από αίτηση και κρίση. Οι θέσεις των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύουν και επομένως είναι ανεξάρτητες από τις νέες θέσεις που προκηρύσσει το ΥΠΕΠΘ.
  Επομένως, συμφωνώ με την πρόταση του ΚΜ
  Πρόταση
  «Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ως Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και τροποποιήθηκε με Άρθρο 9 ν.4521/2018 (Α 38), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη οργανική ή προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές.
  Η ένταξη στις οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε οργανική ή προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.»

 • 13 Μαΐου 2018, 22:42 | Υπάλληλος

  Για το διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ δεν γίνεται καμία αναφορά στο σχέδιο Νόμου.
  Θα παραμείνει ή θα μετακινηθεί στα Ιωάννινα?
  Θα έχει δυνατότητα μετάταξης σε άλλη Υπηρεσία στο Νομό?
  Θα υπάρχουν δύο Τεχνικές Υπηρεσίες, δύο Διευθύνσεις Προσωπικού, δύο Οικονομικές Υπηρεσίες?

 • 13 Μαΐου 2018, 20:49 | Κώστας Καρακώστας

  ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Ηπείρου θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις απόψεις μας για την εύρυθμη λειτουργία του νέου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
  1. Το ΤΕΙ Ηπείρου ακτινώνεται στις τέσσερις πόλεις της Ηπείρου και έχει έκταση σε κτίσματα 50.000 τ.μ. περίπου μαζί με τα ημιτελή κτίρια, με χρήση εργαστηρίων αιθουσών γραφείων εστίας κ.λ.π. τα οποία βρίσκονται σε οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 680 στρεμμάτων. Από αυτά στην Άρτα υπάρχουν 520 στρέμματα, 100 στρέμματα στα Ιωάννινα, 22 στρέμματα στην Πρέβεζα και 40 στην Ηγουμενίτσα
  2. Με την απορρόφηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο θα δημιουργηθούν τα παρακάτω θέματα:
  • Απαιτείται σε καθημερινή βάση επίβλεψη εργασιών συντήρησης των κτιρίων, καθώς και άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως είναι οι βλάβες στα δίκτυα κοινής ωφέλειας, (διαρροές ύδατος, προβλήματα από πτώση τάσεων, ασφάλειες, ανελκυστήρες)
  • Οι αποστάσεις μεταξύ των Παραρτημάτων που δημιουργούνται στο νέο Πανεπιστήμιο είναι μεγάλες, γεγονός που θα δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα τόσο στην επίβλεψη των εργασιών και αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών καθημερινά και όσο και στην σημαντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του νέου Ιδρύματος από τις μετακινήσεις προσωπικού, τα καύσιμα, διόδια, υπερωρίες, κ.τ.λ.

  Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας στην Άρτα υπαγόμενο στην αντίστοιχη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την πιο ομαλή λειτουργία και για το συμφέρον του υπό σύσταση Ιδρύματος.
  Επίσης να προστεθεί τώρα στο νομοσχέδιο οι υπηρετούντες υπάλληλοι του ΤΕΙ παραμένουν στον τόπο εργασίας τους εκτός αν με αίτησή τους επιθυμούν μετακίνηση για να μην είναι αιχμάλωτοι του κάθε πρύτανη.

  Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. ΤΕΙ Ηπείρου
  Κώστας Καρακώστας
  MSc Πολιτικός Μηχανικός

 • 13 Μαΐου 2018, 20:12 | Χρυσόστομος Στύλιος

  Η διαδικασία κρίσης των καθηγητών α’ βαθμίδας του ΤΕΙ θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με την διαδικασία που προβλέπεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
  Καθώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι 31/12/2024 και επιπλέον αναφερόμαστε σε αυτόνομα τμήματα, δεν μπορεί να παρακάμπεται η γνώση και βούληση του τμήματος. Ας υποθέσουμε ότι το 2020, πρόκειται να συσταθεί ένα εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή ενός καθηγητή α’ βαθμίδας και την ίδια ημέρα ενας καθηγητής α’ βαθμίδας αιτείται τη μετατροπή της θέσης του σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας. Θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία σύστασης των δύο επιτροπών?

  Θα έπρεπε οι επιτροπές να συγκροτούνται με πρόταση του τμήματος, η οποία θα χρησιμοποιεί το εγκεκριμένο (από τη σύγκλητο) μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος και στη συνέχεια με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος θα ορίζεται η επιτροπή, ο κ. Πρύτανης θα έχει τη δυνατότητα να αναπέμψει αιτιολογημένα την πρόταση του τμήματος.

 • 13 Μαΐου 2018, 18:37 | ολγα κεχαγιά

  ΑΝ αποφασιστεί η ένταξη των Καθηγητών Εφαρμογών των ΤΕΙ σε θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών σε ΑΕΙ, η
  τοποθέτηση των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών και δημοσιευσεων, σε θέση Λεκτόρων Εφαρμογών, αποτελεί υποβάθμιση των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών. Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ,
  κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών, θα πρέπει να ενταχθούν σε θέσεις Λεκτόρων, με πλήρη δικαιώματα εξέλιξης βάσει ανοιχτών διαδικασιών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες προκήρυξης.
  Τα μελη ΕΕΠ ξενων γλωσσων επισης θα πρεπει να ανηκουν σε Τμηματα ώστε να μπορεσουν να ενταχθούν σε θέσεις Λεκτόρων, με πλήρη δικαιώματα εξέλιξης βάσει ανοιχτών διαδικασιών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες προκήρυξης. Για παραδειγμα στο Πανεπιστημιο Θεσσαλιας τα ΕΕΠ ξενων γλωσσων ανηκουν στο Κεντρο Ξενων γλωσσων, που δεν εχει προυπολογισμο ουτε και γραφειο για γραμματειακη υποστηριξη. Δεν ξερω εάν είναι χρησιμο λοιπον. Επι 27 χρονια που διδασκω ειμασταν χωρις Κεντρο Ξενων Γλωσσων και οι διδασκοντες της Αγγλικης εκτος από μικροπροβληματα καναμε αυτονομο διδακτικο έργο.

 • 13 Μαΐου 2018, 17:08 | Νικηφόρος

  Τις τελευταίες δεκαετίες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αλλά και σε λοιπούς Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες, ένα μεγάλο μέρος των θέσεων Διοικητικού, διδακτικού και λοιπού υπαλληλικού προσωπικού (φύλαξη, καθαριότητα) καλύπτεται από συμβασιούχους, με το καθεστώς ατομικών συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μολονότι οι συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν επιτρέπεται να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, να αποκαταστήσουν δηλαδή και τυπικά την ουσιαστική εργασιακή τους σχέση με το φορέα, να εξισωθούν μισθολογικά με τους μονίμους διοικητικούς υπαλλήλους και να αποκτήσουν τα αντίστοιχα εργασιακά δικαιώματα.
  Οι συμβασιούχοι που εργάζονται στα Πανεπιστήμια της χώρας αποτελούν αριθμητικά ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων σε αυτά. Στελεχώνουν και υποστηρίζουν κεντρικές και ιδρυματικές διοικητικές υπηρεσίες, όπως ΕΛΚΕ, Τμήματα, ΔΑΣΤΑ, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, Γραμματείες μελών ΔΕΠ, Βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακά Γυμναστήρια, Υποδομές Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, υποδομές Κλινικών και Εργαστηρίων, Οικονομικές και Νομικές Υπηρεσίες, καθώς και λοιπές τεχνικές υπηρεσίες και παρέχουν διοικητικό / διαχειριστικό / τεχνικό έργο επί σειρά ετών, η συντριπτική πλειοψηφία για πάνω από 2 έτη, ενώ μεγάλος αριθμός ξεπερνά τα 5 έτη προϋπηρεσίας, φτάνοντας μέχρι και τα 14 έτη.

  Κύριε Υπουργέ, μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, σε αυτή την εργασιακή ομηρία των ανανεώσεων των συμβάσεων; Οι άνθρωποι αυτοί έχουν προσφέρει τα μέγιστα στα ιδρύματα για όλα αυτά τα χρόνια και θα πρέπει να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.

 • 13 Μαΐου 2018, 14:35 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  κύριε Υπουργέ

  Παράκληση όλων των διοικητικών υπαλλήλων είναι στο νομοσχέδιο να δηλώνεται ρητά ότι οι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, (εκτός και αν ο ίδιος ο υπάλληλος το ζητήσει με αίτησή του).

  Σχεδόν όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος έχουν ως τόπο μόνιμης κατοικίας την πόλη που εργάζονται (πολλοί από αυτούς για πάνω από 20 χρόνια), εκεί έχουν τις οικογένειές τους, εκεί μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

  Η καθημερινή μετακίνηση ενός υπαλλήλου από την μία πόλη της Ηπείρου σε άλλη, λόγω των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ αυτών και των επικίνδυνων διαδρομών (ιδιαίτερα τον χειμώνα τα ατυχήματα είναι σύνηθες φαινόμενο), είναι μια εξοντωτική για τον υπάλληλο, ιδιαίτερα κοστοβόρα και επικίνδυνη διαδικασία.

  Συνεπώς αν δεν υπάρξει πρόβλεψη για παραμονή του υπαλλήλου στην πόλη που εργάζεται αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει δικαίωμα η υπηρεσία να τον μεταθέσει σε άλλη πόλη, οι διοικητικοί υπάλληλοι οδηγούνται ουσιαστικά σε παραίτηση αφού αφ’ ενός με απλή αριθμητική οικονομικά δεν θα τους συμφέρει πλέον να εργάζονται, αφ’ ετέρου η αναστάτωση που προκαλείται στην οικογενειακή τους ζωή θα είναι τεράστια (υπολογίστε επιπλέον ότι πολλοί από τους υπαλλήλους αυτούς είναι μητέρες με ανήλικα παιδιά).

  Φανταστείτε λοιπόν ότι χωρίς την παραπάνω εξασφάλιση του νομοσχεδίου, οι υπάλληλοι ακόμη και αν δεν μετατεθούν άμεσα, θα ζουν μόνιμα στην ανασφάλεια και το άγχος μιας ξαφνικής, καταστροφικής για αυτούς και τις οικογένειές τους μετάθεσης, γενόμενοι ικέτες στα πολιτικά γραφεία και όμηροι πολιτικών υποσχέσεων.

  Δημιουργείτε δηλαδή κ. Υπουργέ μείζον κοινωνικό πρόβλημα, χωρίς προφανώς να είναι αυτός ο στόχος του νομοσχεδίου σας.

 • 13 Μαΐου 2018, 14:21 | ΓΜ

  Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι, παραθέτω τις παρακάτω διατάξεις:
  • Ν. 1268/1982, άρθρο 31.
  • Ν. 2517/1997, άρθρο 3.
  • Ν. 3027/2002, άρθρο 3, §23.
  • Ν. 3377/2005, άρθρο 25.
  • Ν. 4301/2014, άρθρο 49, § 6.
  • Ν. 4310/2014, άρθρο 47, §5 & 6.
  • Ν. 4386/2016, άρθρο 25, § 4.
  • Ν. 4415/2016, άρθρο 61, § 2.
  • Ν. 4452/2017, άρθρο 22, § 2.
  Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις όλες οι κυβερνήσεις έως σήμερα τα τελευταία 36 χρόνια έδωσαν τη δυνατότητα εξέλιξης σε βοηθούς, επιστημονικούς συνεργάτες, βοηθούς ερευνητές, ΕΕΔΙΠ κλπ.
  Ήταν ΔΙΚΑΙΕΣ ρυθμίσεις όταν στα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα κλπ είχαν δημιουργηθεί στρεβλώσεις.
  Μία τέτοια κατάσταση ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ και ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ βιώνουμε σήμερα στα Πανεπιστήμια:
  – 8 χρόνια με συνταξιοδοτήσεις του 30% των μελών ΔΕΠ και ελάχιστες προκηρύξεις νέων θέσεων,
  – τα μέλη ΕΔΙΠ με Διδακτορικό Δίπλωμα καθηλωμένα (οικονομικά, διοικητικά και ηθικά) σε θέσεις κάτω από τους νέους Καθηγητές Εφαρμογών.

  Για την ίαση αυτής της άρρωστης κατάστασης, εκατοντάδες μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ ζήτησαν τον περασμένο Φεβρουάριο 2018, επώνυμα και ενυπόγραφα, από τον Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει σε τακτοποίηση της στρέβλωσης δίνοντάς τους τη δυνατότητα εξέλιξης σε καθηγητικές βαθμίδες.
  Θα πρότεινα στον κ. Υπουργό Παιδείας να δει θετικά την παρακάτω διάταξη:
  «Οι υπηρετούντες σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4521/2018 (Α 38), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη θέση Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές.
  Η ένταξη στις θέσεις μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.»

 • 12 Μαΐου 2018, 17:21 | Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης ΠΘ

  Τα εξελισσόμενα εγχειρήματα συγχώνευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώνουν ένα συνολικό πλαίσιο μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και της Επαγγελματικής Κατάρτισης αναδεικνύοντας τις τάσεις, τις προοπτικές, αλλά και τις δυσκολίες μιας ριζικής αναμόρφωσης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χάρτη της χώρας μας στα χρόνια που έρχονται.

  Στο πλαίσιο αυτών των τεκτονικών αλλαγών θα ήταν αδικαιολόγητο και ολέθριο να μην τολμήσουμε να παρέμβουμε και να ρυθμίσουμε ανωμαλίες του συστήματος τις οποίες όλοι και όλες αναγνωρίζουμε χρόνια τώρα.

  Από την πλευρά των ΑΕΙ που συμμετέχουν στα εγχειρήματα συγχώνευσης είναι ανάγκη, και ευκαιρία ταυτόχρονα, να αξιοποιήσουμε ορθολογικά και να επανεντάξουμε θεσμικά και με βάση τα διαβαθμισμένα και υψηλά προσόντα τους/τις συναδέλφους του μη-καθηγητικού διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων μας, συναδέλφους που συστηματικά έχουν στηρίξει το εκπαιδευτικό έργο των ακαδημαϊκών μονάδων και έχουν συμβάλλει στην ερευνητική αριστεία και τις επιδόσεις των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

  Η πολυσχιδία των επιμέρους κατηγοριών που συναποτελούν το μη-καθηγητικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ΑΕΙ οφείλεται εν πολλοίς στον ανοργάνωτο και συγκυριακό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν οι ανάγκες της διοίκησης, των εργαστηρίων και των ακαδημαϊκών ομάδων. Οι συνθήκες τώρα είναι ώριμες για:
  1. Να προβλέψουμε τη δημιουργία ενός ενιαίου κλάδου μη καθηγητικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
  2. Να εντάξουμε το προσωπικό αυτό εκ νέου σε βαθμίδες σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εμπειρία τους
  3. Να θεσπίσουμε μια καταληκτική βαθμίδα του νέου κλάδου (π.χ. βαθμίδα Λέκτορα) αναγνωρίσιμη και μεταφράσιμη στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον
  4. Να καθορίσουμε τους όρους και τις συνθήκες με τις οποίες τα μέλη της καταληκτικής βαθμίδας θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από προκηρύξεις και ανοικτές διαδικασίες αξιολόγησης-κρίσης να διεκδικήσουν θέσεις Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
  5. Να καθορίσουμε τους όρους και τις συνθήκες που θα διασφαλίζουν την συμμετοχή των συναδέλφων στις διαδικασίες διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων (ως προς διοικητικά και ακαδημαϊκά ζητήματα).

 • 12 Μαΐου 2018, 13:01 | Γιώργος Π

  Είναι πολυ΄ευχάριστη και σε σωστή ακαδημαϊκά κατεύθυνση η πρόθεση του υπουργείου να δημιουργηθεί αυτόνομο τμήμα ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το τμήμα αυτό θα πρέπει να προκύψει από τη μετεξέλιξη του τομέα Ψυχολογίας του υφιστάμενου τμήματος ΦΠΨ, μετεξέλιξη στην οποία όλα τα μέλη του τομέα, ήτοι μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ και μέλη ΕΤΕΠ θα πρέπει να μετακινηθούν αυτοβούλως στο νεοσύστατο τμήμα ψυχολογίας. Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια, στο νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση στο βουλή, να τροποποιηθεί η παράγραφος που αφορά στη δυνατότητα μετακίνησης και να προβλεφθεί η δυνατότητα μετακίνησης και των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στο νέο τμήμα ψυχολογίας, προκειμένου αυτό να λειτουργήσει εν τη γεννέσει του αυτόνομα και αποτελεσματικά….

 • 12 Μαΐου 2018, 11:16 | Νικόλαος Δαναλάτος, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας ΦΠ&ΑΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Η αφομοίωση των ΤΕΙ από τα Πανεπιστήμια, όπως σχεδιάζεται, θέτει πλήθος σημαντικών προβλημάτων, ένα από τα οποία αφορά ιδιαίτερα στα μέλη ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο άρθρο 4 (προσωπικό) αποτυπώνεται η απαράδεκτη μεταχείριση των μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, η πλειοψηφία των οποίων, παρόλο που έχει περισσότερα προσόντα από τους «Λέκτορες Εφαρμογών» των ΤΕΙ, μένει εκτός «νυμφώνος».
  Κατά την άποψή μου τέτοιες λύσεις, διαδικασίες και μεθοδεύσεις είναι μη επιτρεπτές. Αντίθετα, πρέπει να γίνει προσπάθεια για την ισότιμη μεταχείριση των μελών ΕΔΙΠ και την ακαδημαϊκή εξέλιξή τους. Ειδικά για τα μέλη ΕΔΙΠ που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, προτείνω την εξέλιξή τους, σε μια πρώτη φάση, στη βαθμίδα του μόνιμου Λέκτορα. Η ονομασία Λέκτορας είναι διεθνώς αναγνωρίσιμη (σε αντίθεση με το ΕΔΙΠ) και επιτρέπει την ξεκάθαρη συμμετοχή σε μαθήματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), την επίβλεψη πτυχιακών διατριβών, την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων και ξεκαθαρίζει εν γένει τον ρόλο του διδακτικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με την πολύπλοκη σημερινή κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει την αναβάθμιση της συμμετοχής των μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, που σήμερα είναι περιορισμένη και φυσικά την περαιτέρω ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

 • Ειδικότερα για τα μέλη EEΠ και ΕΔΙΠ των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, είναι εμφανές ότι αδικούνται με βάση το σχέδιο αυτό. Επιβάλλεται να αξιοποιηθούν αναλόγως, καθώς διαθέτουν πλέον μεγάλη εμπειρία, και αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Με αξιοκρατία η μετάβασή τους στην βαθμίδα του λέκτορα είναι επιβεβλημένη και για λόγους παρακίνησης και για λόγους δικαιοσύνης και ισονομίας σε σχέση με το προσωπικό του ΤΕΙ και ειδικότερα των καθηγητών εφαρμογών.
  Γιάννης Θεοδωράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • 11 Μαΐου 2018, 22:27 | ΜΑΡΙΑ

  Στο σχέδιο νόμου θα πρέπει να διασφαλιστεί η έδρα εργασίας (ΑΡΤΑ) των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ οι οποίοι εργάστηκαν τόσα χρόνια για να λειτουργήσει με αξιοπρέπεια το Ίδρυμα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν δομές στην ΑΡΤΑ για να αξιοποιηθούν οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΤΕΙ.
  ΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΑΡΤΑ.
  ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΕΣ ΔΟΜΕΣ… ΦΟΙΤΗΤΕΣ… ΚΟΣΜΟ… ΕΛΕΟΣ

 • 11 Μαΐου 2018, 16:39 | Κανακούδης Βασίλης

  Η Αρχές της Ισότητας και της Ισονομίας θα πρέπει να διέπουν τη λειτουργία κάθε Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ως απόλυτος καθρέπτης της ίδιας της Κοινωνίας.
  Η τοποθέτηση που ακολουθεί βασίζεται στην υπόθεση εργασίας ότι είναι δεδομένη η απόφαση ένταξης των Καθηγητών Εφαρμογών των ΤΕΙ σε θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών σε ΑΕΙ.
  Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση και ΑΝ αποτελέσει δεδικασμένο η ένταξη
  των Καθηγητών Εφαρμογών των ΤΕΙ σε θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών σε ΑΕΙ, η
  τοποθέτηση των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών, σε θέση
  Λεκτόρων Εφαρμογών, αποτελεί υποβάθμιση των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κατόχων
  διδακτορικού τίτλου σπουδών. Στην βαθμίδα αυτή θα πρέπει να ενταχθούν
  τα μέλη, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ,
  κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών, θα πρέπει να ενταχθούν σε θέσεις
  Λεκτόρων, με πλήρη δικαιώματα εξέλιξης βάσει ανοιχτών διαδικασιών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες προκήρυξης.
  Όποια διαδικασία ένταξης (κλειστή ή ανοιχτή) ισχύσει για τους από τα
  ΤΕΙ ερχόμενους Καθηγητές Εφαρμογών κατά την ένταξή τους στη Βαθμίδα
  των Λεκτόρων Εφαρμογών, η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ισχύσει και για
  τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ κατά την αρχική τους τοποθέτηση. Αυτό επιτάσσουν οι αρχές της Ισότητας και της Ισονομίας.
  Πρέπει όμως να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι η προτεινόμενη από το
  Νομοσχέδιο διαδιακασία συγχώνευσης με βρίσκει αντίθετο. Οι διαδικασίες
  πρέπει να είναι ορθολογιστικές και να ισχύουν για όλα τα ιδρύματα και
  για όλες τις κατηγορίες. Η ευκαιριακή αντιμετώπιση προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και δεδικασμένα.
  Η προτεινόμενη από το Νομοσχέδιο διαδικασία προσβάλει ευθέως όλους
  εκείνους τους αποφοίτους, κατόχους διδακτορικού τίτλου που δεν έχουν
  την ίδια ευκαιρία αποκατάστασης, ακόμα και με ανοιχτές διαδικασίες.
  Δυστυχώς η Ισότητα και η Ισονομία στην Ελλάδα για μία ακόμα φορά
  αποτελούν έννοιες υπό συνεχή απαξίωση.
  Οι άξιες αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλες τις συνιστώσες τους, και όχι μόνο στην «κορυφή» της «ιεραρχίας»

 • 11 Μαΐου 2018, 13:38 | Άνεμος

  Eίναι σημαντικό να προστατευθεί το δικαίωμα των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηπείρου να διατηρήσουν το εργασιακό τους status, όσον αφορά τον τόπο εργασίας τους.Σεβασμός στον κόπο τους και στο μόχθο 24 ετών.

 • 11 Μαΐου 2018, 08:45 | Ζήσης Μαμούρης, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενσωμάτωσης των ΤΕΙ στα ΑΕΙ είναι επιτακτική η ανάγκη για ορθολογική αξιοποίηση του μη καθηγητικού διδακτικού προσωπικού που υπάρχει στα Πανεπιστήμια και έχει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Θα πρέπει να προβλεφτεί η δημιουργία ενός ενιαίου κλάδου μη καθηγητικού διδακτικού προσωπικού και η ένταξη του προσωπικού αυτού στις βαθμίδες του νέου κλάδου σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Καταληκτική βαθμίδα του νέου κλάδου θα
  είναι η βαθμίδα του Λέκτορα

 • 10 Μαΐου 2018, 13:30 | Κωνσταντίνος

  Το Σχέδιο Νόμου αποτυπώνει μια προσπάθεια που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, όσον αφορά τουλάχιστο την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Την αφήνει όμως κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς ο Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ., δεν έχει λόγο ύπαρξης μετά την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας. Για να μην αναφέρουμε το ευνόητο: αν υφίσταται λόγος ύπαρξης ενός Φ.Π.Ψ. γενικά.

  Είναι σημαντικό να ρυθμιστεί η ένταξη όλων των μελών του (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) στο νεοσυστεθέν Τμήμα, όπως ακριβώς συμβαίνει με το προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Διαφορετικά, στην καλύτερη περίπτωση, η προσπάθεια θα οδηγήσει σε αδιέξοδο.

 • 10 Μαΐου 2018, 13:18 | KM

  Καλησπέρα.
  Με βάση ότι είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν (1982)για τους επιστημονικούς συνεργάτες θα πρότεινα την παρακάτω ρύθμιση:
  «Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ως Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και τροποποιήθηκε με Άρθρο 9 ν.4521/2018 (Α 38), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές.
  Η ένταξη στις προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.»

 • 10 Μαΐου 2018, 13:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Συμφωνώ με τα σχόλια του ΚΩΣΤΑ.

  Τι θα απογίνουν τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ;
  Θα έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης στο νεοσυσταθέν Τμήμα Ψυχολογίας;

  Παρόλο που το παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την μετακίνησή τους, μια αρνητική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΦΠΨ μπορεί να τους εγκλωβίσει.

  Μήπως το θέμα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί από τον συγκεκριμένο νόμο, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλα τα μέλη ΔΕΠ αλλά και ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΤΕΙ;